RSAPKCS1SignatureFormatter RSAPKCS1SignatureFormatter RSAPKCS1SignatureFormatter RSAPKCS1SignatureFormatter Class

Definice

Vytvoří RSA verze 1.5 podpisu PKCS č. 1.Creates an RSA PKCS #1 version 1.5 signature.

public ref class RSAPKCS1SignatureFormatter : System::Security::Cryptography::AsymmetricSignatureFormatter
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class RSAPKCS1SignatureFormatter : System.Security.Cryptography.AsymmetricSignatureFormatter
type RSAPKCS1SignatureFormatter = class
  inherit AsymmetricSignatureFormatter
Public Class RSAPKCS1SignatureFormatter
Inherits AsymmetricSignatureFormatter
Dědičnost
RSAPKCS1SignatureFormatterRSAPKCS1SignatureFormatterRSAPKCS1SignatureFormatterRSAPKCS1SignatureFormatter
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit podpis verze 1.5 PKCS č. 1.The following example demonstrates how to create a PKCS #1 version 1.5 signature.

using System;
using System.Security.Cryptography;

class RSASample
{

  static void Main()
  {
    try
    {
      //Create a new instance of RSACryptoServiceProvider.
      using (RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider())
      {
        //The hash to sign.
        byte[] hash;
        using (SHA256 sha256 = SHA256.Create())
        {
          byte[] data = new byte[] { 59, 4, 248, 102, 77, 97, 142, 201, 210, 12, 224, 93, 25, 41, 100, 197, 213, 134, 130, 135 };
          hash = sha256.ComputeHash(data);
        }

        //Create an RSASignatureFormatter object and pass it the 
        //RSACryptoServiceProvider to transfer the key information.
        RSAPKCS1SignatureFormatter RSAFormatter = new RSAPKCS1SignatureFormatter(rsa);

        //Set the hash algorithm to SHA256.
        RSAFormatter.SetHashAlgorithm("SHA256");

        //Create a signature for HashValue and return it.
        byte[] SignedHash = RSAFormatter.CreateSignature(hash);
      }

    }
    catch (CryptographicException e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }

}
Imports System.Security.Cryptography

Friend Class RSASample

	Shared Sub Main()
		Try
			'Create a new instance of RSACryptoServiceProvider.
			Using rsa As New RSACryptoServiceProvider()
				'The hash to sign.
				Dim hash() As Byte
				Using sha256 As SHA256 = SHA256.Create()
					Dim data() As Byte = { 59, 4, 248, 102, 77, 97, 142, 201, 210, 12, 224, 93, 25, 41, 100, 197, 213, 134, 130, 135 }
					hash = sha256.ComputeHash(data)
				End Using

				'Create an RSASignatureFormatter object and pass it the 
				'RSACryptoServiceProvider to transfer the key information.
				Dim RSAFormatter As New RSAPKCS1SignatureFormatter(rsa)

				'Set the hash algorithm to SHA256.
				RSAFormatter.SetHashAlgorithm("SHA256")

				'Create a signature for HashValue and return it.
				Dim SignedHash() As Byte = RSAFormatter.CreateSignature(hash)
			End Using

		Catch e As CryptographicException
			Console.WriteLine(e.Message)
		End Try
	End Sub

End Class

Poznámky

Tato třída se používá k vytvoření pomocí digitálního podpisu RSA algoritmus.This class is used to create a digital signature using the RSA algorithm.

Použití RSAPKCS1SignatureDeformatter ověřit digitální podpisy, RSA algoritmus.Use RSAPKCS1SignatureDeformatter to verify digital signatures with the RSA algorithm.

Konstruktory

RSAPKCS1SignatureFormatter() RSAPKCS1SignatureFormatter() RSAPKCS1SignatureFormatter() RSAPKCS1SignatureFormatter()

Inicializuje novou instanci třídy RSAPKCS1SignatureFormatter třídy.Initializes a new instance of the RSAPKCS1SignatureFormatter class.

RSAPKCS1SignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1SignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1SignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm) RSAPKCS1SignatureFormatter(AsymmetricAlgorithm)

Inicializuje novou instanci třídy RSAPKCS1SignatureFormatter třídy se zadaným klíčem.Initializes a new instance of the RSAPKCS1SignatureFormatter class with the specified key.

Metody

CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[]) CreateSignature(Byte[])

Vytvoří RSA podpisu PKCS č. 1 pro zadaná data.Creates the RSA PKCS #1 signature for the specified data.

CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm) CreateSignature(HashAlgorithm)

Vytvoří podpisu z hodnoty zadanou hodnotu hash.Creates the signature from the specified hash value.

(Inherited from AsymmetricSignatureFormatter)
Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String) SetHashAlgorithm(String)

Nastaví algoritmus hash, který chcete použít k vytvoření podpisu.Sets the hash algorithm to use for creating the signature.

SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm) SetKey(AsymmetricAlgorithm)

Nastaví privátní klíč pro použití k vytvoření podpisu.Sets the private key to use for creating the signature.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro

Viz také