UriParser.GetComponents(Uri, UriComponents, UriFormat) Method

Definition

Načte komponenty z identifikátoru URI.Gets the components from a URI.

protected:
 virtual System::String ^ GetComponents(Uri ^ uri, UriComponents components, UriFormat format);
protected virtual string GetComponents (Uri uri, UriComponents components, UriFormat format);
abstract member GetComponents : Uri * UriComponents * UriFormat -> string
override this.GetComponents : Uri * UriComponents * UriFormat -> string
Protected Overridable Function GetComponents (uri As Uri, components As UriComponents, format As UriFormat) As String

Parameters

uri
Uri

Identifikátor URI k analýze.The URI to parse.

components
UriComponents

UriComponents pro načtení z uriThe UriComponents to retrieve from uri.

format
UriFormat

Jedna z hodnot UriFormat, která určuje, jak se řídí speciální znaky.One of the UriFormat values that controls how special characters are escaped.

Returns

String

Řetězec, který obsahuje komponenty.A string that contains the components.

Exceptions

Formát uriFormat je neplatný.uriFormat is invalid.

-nebo--or- uriComponents není kombinací platných hodnot UriComponents.uriComponents is not a combination of valid UriComponents values.

uri vyžaduje analýzu řízenou uživatelem.uri requires user-driven parsing -nebo--or- uri není absolutní identifikátor URI.uri is not an absolute URI. Relativní identifikátory URI nelze s touto metodou použít.Relative URIs cannot be used with this method.

Remarks

Použijte metodu GetComponents k určení hodnoty různých částí identifikátoru URI, například Scheme, Hostnebo Port.Use the GetComponents method to determine the value of various parts of the URI, such as the Scheme, Host, or Port.

Komponenty jsou vraceny v pořadí, v jakém jsou uvedeny v identifikátoru URI.The components are returned in the order that they appear in the URI. Pokud je například zadáno Scheme, zobrazí se jako první.For example, if Scheme is specified, it appears first.

Applies to

See also