GridViewDeletedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data pro událost RowDeleted.Provides data for the RowDeleted event.

public ref class GridViewDeletedEventArgs : EventArgs
public class GridViewDeletedEventArgs : EventArgs
type GridViewDeletedEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class GridViewDeletedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
GridViewDeletedEventArgs

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít GridViewDeletedEventArgs objekt předaný metodě zpracování události pro RowDeleted událost k určení, zda během operace odstranění došlo k výjimce.The following example demonstrates how to use the GridViewDeletedEventArgs object passed to the event-handling method for the RowDeleted event to determine whether an exception occurred during a delete operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowDeleted(Object sender, GridViewDeletedEventArgs e)
 {

  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the delete operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the AffectedRows property to determine whether the
   // record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   // does not raise an exception, but prevents the delete
   // operation from completing.
   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    Message.Text = "Record deleted successfully.";
   }
   else
   {
    Message.Text = "An error occurred during the delete operation.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   Message.Text = "An error occurred during the delete operation.";

   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = true;
  }
  
 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewDeletedEventArgs Example</h3>
      
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"     
    runat="server"/>
        
   <br/>
      
   <!-- The GridView control automatically sets the columns   -->
   <!-- specified in the datakeynames property as read-only.  -->
   <!-- No input controls are rendered for these columns in   -->
   <!-- edit mode.                       -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    autogeneratedeletebutton="true"
    datakeynames="CustomerID"
    onrowdeleted="CustomersGridView_RowDeleted" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    deletecommand="Delete from Customers where CustomerID = @CustomerID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
   
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_RowDeleted(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewDeletedEventArgs)

  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the delete operation.
  If e.Exception Is Nothing Then

   ' Use the AffectedRows property to determine whether the
   ' record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   ' does not raise an exception, but prevents the delete
   ' operation from completing.
   If e.AffectedRows = 1 Then
   
    Message.Text = "Record deleted successfully."
   
   Else
   
    Message.Text = "An error occurred during the delete operation."
   
   End If
  
  Else
     
   ' Insert the code to handle the exception.
   Message.Text = "An error occurred during the delete operation."

   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = True
  
  End If
  
 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewDeletedEventArgs Example</h3>
      
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"     
    runat="server"/>
        
   <br/>
      
   <!-- The GridView control automatically sets the columns   -->
   <!-- specified in the datakeynames property as read-only.  -->
   <!-- No input controls are rendered for these columns in   -->
   <!-- edit mode.                       -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    autogeneratedeletebutton="true"
    datakeynames="CustomerID"
    onrowdeleted="CustomersGridView_RowDeleted" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    deletecommand="Delete from Customers where CustomerID = @CustomerID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Poznámky

GridViewOvládací prvek vyvolá RowDeleted událost při kliknutí na tlačítko Odstranit (tlačítko s CommandName vlastností nastavenou na "odstranit") v rámci ovládacího prvku, ale poté, co GridView ovládací prvek odstraní záznam.The GridView control raises the RowDeleted event when a Delete button (a button with its CommandName property set to "Delete") within the control is clicked, but after the GridView control deletes the record. To vám umožňuje poskytnout metodu pro zpracování událostí, která provede vlastní rutinu, jako je například kontrola výsledků operace odstranění, vždy, když dojde k této události.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as checking the results of a delete operation, whenever this event occurs.

GridViewDeletedEventArgsObjekt je předán metodě zpracování událostí, která umožňuje určit počet ovlivněných záznamů a všechny výjimky, ke kterým mohlo dojít.A GridViewDeletedEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the number of records affected and any exceptions that might have occurred. Chcete-li určit počet záznamů ovlivněných operací odstranění, použijte AffectedRows vlastnost.To determine the number of records affected by the delete operation, use the AffectedRows property. Pomocí Exception vlastnosti určete, zda došlo k výjimkám.Use the Exception property to determine whether any exceptions occurred. Můžete také určit, zda byla výjimka zpracována v metodě zpracování událostí nastavením ExceptionHandled Vlastnosti.You can also indicate whether the exception was handled in the event-handling method by setting the ExceptionHandled property.

Poznámka

Pokud dojde k výjimce během operace delete a ExceptionHandled vlastnost je nastavena na false , GridView ovládací prvek znovu vyvolá výjimku.If an exception occurs during the delete operation and the ExceptionHandled property is set to false, the GridView control re-throws the exception.

Chcete-li získat přístup k dvojicím název-hodnota pro klíčová pole a neklíčová pole odstraněného záznamu, použijte Keys vlastnosti a v Values uvedeném pořadí.If you want to access the name/value pairs of the key fields and non-key fields of the deleted record, use the Keys and Values properties, respectively.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

GridViewDeletedEventArgs(Int32, Exception)

Inicializuje novou instanci GridViewDeletedEventArgs třídy.Initializes a new instance of the GridViewDeletedEventArgs class.

Vlastnosti

AffectedRows

Získá počet řádků ovlivněných operací odstranění.Gets the number of rows affected by the delete operation.

Exception

Získá výjimku (pokud existuje), která byla vyvolána během operace delete.Gets the exception (if any) that was raised during the delete operation.

ExceptionHandled

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda výjimka, která byla vyvolána během operace odstranění, byla zpracována v obslužné rutině události.Gets or sets a value indicating whether an exception that was raised during the delete operation was handled in the event handler.

Keys

Získá seřazený slovník párů klíč/hodnota klíčového pole pro odstraněný záznam.Gets an ordered dictionary of key field name/value pairs for the deleted record.

Values

Získá slovník párů neklíčového pole/hodnoty pro odstraněný záznam.Gets a dictionary of the non-key field name/value pairs for the deleted record.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také