Glosář pro aplikaci Finance and Operations

Tento glosář definuje klíčové termíny a pojmy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition.

A

ACH (Automated Clearing House)
Jde o systém elektronického převodu peněžních prostředků ve Spojených státech amerických, který usnadňuje převod finančních prostředků mezi bankovními účty příjemce a odesílatele.
alokační klíč položky
Jedná se o seskupení produktové řady, které se používá pro plánování poptávky a prognózy.
atribut dávky
Označuje atribut produktu ve výrobní dávce nebo dávce převodu.
avízo příjmového dokladu
Jde o obchodní dokument obsahující souhrn produktů, které kupující přijme od dodavatele.

B

balíček
Označuje kompatibilní a nasaditelnou jednotku pro jeden či více modelů.
baťovské ceny
Jde o marketingovou praxi, při které se ke stanovení cen používají lichá čísla nepatrně nižší než nejbližší zaokrouhlená čísla.
blokování
Jedná se o akci zablokování dokumentu nebo produktu.

C

COGS (náklady prodaného zboží)
Jedná se o kategorii účtů používanou ke shrnutí finančních důsledků výroby produktů a skladování zásob.
CTP (příslib na základě ověření dostupné kapacity)
Označuje podíl produktového výstupu z dostupných provozních prostředků a dostupných vstupních produktů potřebných ke splnění konkrétních požadavků zákazníka.

Č

čas cyklu
Označuje čas potřebný k dokončení aktivity.

D

datová entita
Jedná se o informační strukturu, která představuje datovou charakteristiku entity.
datum doporučené spotřeby
Označuje doporučené datum pro dosažení optimální kvality nebo charakteristiky produktu.
dávka převodu
Označuje množství jednoho či více druhů zboží, které je nebo může být převedeno.
delegát
Označuje typ, který představuje reference na metody s konkrétním seznamem parametrů a návratovým typem.
dělení zodpovědnosti
Jde o princip dělby práce, který slouží ke snížení rizika podvodů, nesrovnalostí a chyb a který rozděluje povinnosti osob (záznam, ověřování, autorizaci, správu majetku a pravidelnou kontrolu), jež se účastní, dokumentují či zaznamenávají finanční důsledky ekonomických transakcí.
délka rozpočtového cyklu
Jedná se o období určené jako počet období fiskálního kalendáře. Rozpočtové období se může lišit od účetního období.
délka výrobního taktu
Označuje čas potřebný k výrobě jedné jednotky produktu.
dimenze produktu
Označuje atributy velikosti, barvy a konfigurace produktu, které se používají pro konfiguraci produktu založenou na dimenzích.
dodavatel
Jde o roli přijatou osobou, která se podílí na vztahu dodavatel-zaměstnavatel s právnickou osobou.
doložení
Jedná se o proces sledování množství požadovaného zboží až k jeho zdroji.
DPH (daň z přidané hodnoty)
Jde o daň z produktů v každé fázi jejich výroby, která je založena na hodnotě přidané během dané fáze.
dvoucestné párování
Jedná se o zásadu párování, která vyžaduje, aby jedna nebo více cen faktury dodavatele odpovídala jedné nebo více cenám nákupní objednávky.

E

EFT (elektronický převod peněžních prostředků)
Jedná se o síťový systém pro přenos prostředků z jednoho bankovního účtu na jiný.
EPE (každý díl každý)
Jedná se o koncept lean manufacturing, který umožňuje zavádět pravidelně se opakující výrobní cykly.

F

faktura dodavatele
Jde o zdrojový dokument obsahující žádost dodavatele o platbu. Faktura dodavatele může odkazovat na jednu nebo více nákupních objednávek. Jakmile proběhne její autorizace, může být ve prospěch dodavatele provedena platba.
finanční dimenze
Označuje klasifikátor finančních dat vytvořený podle stran, umístění, produktů a aktivit v organizaci. Používá se k tvorbě sestav pro správu.
finanční výkaz
Označuje sestavu, která dokumentuje finanční informace a finanční situaci organizace.
funkční oprávnění
V modelu zabezpečení se jedná o sadu přístupových oprávnění aplikace, která uživatel potřebuje k plnění svých povinností.

G

GST (daň ze zboží a služeb)
Označuje daň z přidané hodnoty vybíranou v některých zemích nebo oblastech.

H

hlavní plánování
Označuje proces generování harmonogramu párování nabídky a poptávky.
hodnota finanční dimenze
Jedná se o datový prvek v doméně finanční dimenze.
hodnotový proud
Označuje provozní jednotku, která řídí jeden nebo více výrobních toků.

J

jedinečný produkt
Označuje jednoznačně identifikovatelný produkt.
jednorázový kanban
Jde o typ kanbanu používaný s kanbanovým pravidlem pro pevné množství k uspokojení mimořádně vysoké poptávky. Jednorázový kanban po zahození neaktivuje nový kanban.

K

kanban pro pevné množství
Jde o typ kanbanu, který se používá, když je počet kanbanů přiřazených kanbanovému pravidlu konstantní.
kanban
Označuje signál, který sděluje požadavek na množství produktu.
kanbanová úloha
Jedná se o aktivitu převedení nebo procesu ve výrobním toku, která je vyvolána kanbanem.
kanbanové pravidlo
Jde o pravidlo v systému lean manufacturing, které realizuje zásady řízení materiálu a doplňování prostřednictvím řízení způsobu koordinace aktivit procesů a přenosu ve výrobních tocích.
kanbanový tok
Definuje pořadí aktivit prováděných u kanbanů, které jsou vytvořeny pro kanbanové pravidlo.
katalog dodavatele
Označuje seznam nabízených produktů, které je možné zakoupit od dodavatele.
kód měny
Označuje alfanumerický identifikátor, který představuje jednotku měny.
konfigurace produktu založené na dimenzích
Označuje konfigurační technologii používanou k vytváření variant produktů výběrem hodnot dimenzí produktů.
kontrola rozpočtu
Jedná se o postup, při němž dochází k autorizaci výdajů pouze tehdy, pokud lze rozpočtové prostředky rezervovat pro splnění budoucích platebních závazků.
kusovník
Označuje seznam produktů potřebných pro výrobu jednoho produktu, s uvedeným množstvím.

L

lean manufacturing
Jde o filozofii, ve které výrobní operace podporují zeštíhlené výrobní toky a obchodní aktivity.
licenční kód
Jde o alfanumerický klíč, který nějaké straně uděluje právo používat software nebo komponenty softwaru podle podmínek licenční smlouvy a aktivuje nebo deaktivuje softwarové moduly, prvky a funkce.
likvidita
Označuje schopnost strany vyrovnat aktuální závazky pomocí aktuálního majetku.

M

mezipodnikové
Jedná se o něco, co se týká dvou nebo více právnických osob, které jsou součástí stejné organizace sdružující účty všech právnických osob.
model výrobního toku
Jedná se o znázornění výrobní kapacity skupiny pracovních buněk v procesu výrobního toku.
model
Model obsahuje prvky kódu a referenční metadata. Jeho tvorba a kontrola probíhá v aplikaci Visual Studio.

N

nákladové středisko
Jedná se o provozní jednotku, jejíž správci jsou odpovědní za rozpočtové a skutečné výdaje.
nákupní nabídka
Jde o zdrojový dokument, který jako odpověď na požadavek na nabídku v procesu zásobování dokumentuje nabídku nákupu určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.
nákupní žádanka
Jedná se o zdrojový dokument obsahující požadavky na produkty, které tak mohou být odeslány ke kontrole a použity nakupující organizací k autorizaci nákupu.
nasaditelný balíček
Označuje prostředek, který slouží k nasazení v prostředích Akceptačního testování uživatele (UAT) a výroby.
návrhář
Jedná se o nástroj aplikace Visual Studio používaný k tvorbě, aktualizaci a kontrole prvků modelu.
nebalená položka
Jedná se o zadání položky s recepturou do aktivity dodání produktu.

O

obchodní jednotka
Jedná se o částečně samostatnou provozní jednotku vytvořenou tak, aby naplňovala strategické obchodní cíle.
období doporučené spotřeby
Jedná se o časové období, ve kterém lze dosáhnout optimální kvality nebo charakteristiky produktu.
období odkladu
Označuje časové období po určeném datu, kdy lze splnit povinnost bez penalizace.
období pro sledování splatnosti
Označuje počet dnů v období. Slouží k vykazování zůstatku zpožděné platby odběratele.
odchylka množství
Označuje rozdíl mezi objednaným a přijatým množstvím produktu, když nejsou očekávány další příjmy.
odchylka nákladů
Označuje rozdíl mezi očekávanými a skutečnými náklady.
odsouhlasení banky
Jedná se o činnost odsouhlasení účtu hlavní knihy, který představuje bankovní účet, prováděnou spárováním zápisů v tomto účtu hlavní knihy s položkami v bankovním výpisu.
odsouhlasení
Jedná se o praxi úpravy dvou nebo více účtů či výkazů, aby údaje souhlasily.
oprávnění objektu
Označuje povolenou operaci vytvoření, čtení, aktualizace, odstranění nebo provádění v zabezpečitelném objektu.
ověření adresy
Jedná se o službu poskytovanou zpracovatelem platebních karet, která ověřuje, zda se fakturační adresa uvedená držitelem platební karty shoduje s informacemi v evidenci vydávající banky.

P

párování faktur
Jedná se o praxi párování cen faktur dodavatele a množství produktů s nákupními objednávkami a příjemkami produktů.
penězotvorná jednotka
Jde o nejmenší skupinu zařaditelného majetku, která generuje hotovosti bez ohledu na jiný majetek v rámci organizace. Tyto skupiny majetku se používají k měření stornovaných ztrát, které vzniknou.
pevná měna
Označuje měnu, která má pevný směnný kurz k jiné měně.
pevné náklady
Jedná se o náklady, které nezávisí na změnách dodávky produktu ani objemu výstupu.
plán výroby
Označuje plán výroby určitého zboží a jeho množství v určitý čas a pomocí určitých lidských a operačních prostředků.
plánovaná mezipodniková poptávka
Označuje předpovězenou poptávku po produktu od právnické osoby, která zastává roli dodavatele. Plánovaná poptávka je generována z plánované poptávky po produktu od podřazené právnické osoby.
plánování kapacit
Jedná se o postup pro stanovení požadavků na kapacitu prostředků, které odpovídají nárokům budoucích výstupů v určitých obdobích.
položka s recepturou
Označuje výstup dávkového zpracování řízeného recepturou.
pořadí
Označuje pořadí, ve kterém se ve výrobním zařízení zpracovávají úlohy a provádějí operace v zájmu dosažení cíle.
pořizovatel
Jedná se o osobu, která vytváří zdrojový dokument za účelem iniciace požadavku na ekonomické zdroje.
potenciální zákazník
Označuje účastníka, který má stávající a potenciální schopnost poskytovat právnické osobě služby nebo pravděpodobný budoucí hospodářský prospěch.
požadavek na zdroj
Označuje množství produktu dokumentované na řádku zdrojového dokumentu, které vytváří požadavek na doložení.
poznámka k dodání
Jedná se o obchodní dokument stanovující dodávání produktů mezi dvěma stranami.
pracovní buňka
Označuje skupinu prostředků, která se podílí na aktivitě výrobního toku.
pracovní prostor
Jedná se o stránku, která obsahuje přehled jedné z aktivit, které uživatel provádí. Na této stránce se pomocí dlaždic, seznamů a grafů zobrazují čekající práce a související data z různých zdrojů a také časté úlohy související s těmito daty. Dlaždice v souhrnné části pracovního prostoru se zobrazují také v související oblasti na řídicím panelu.
pracovník
Označuje osobu, která na sebe bere roli zaměstnance nebo dodavatele a výměnou za služby pobírá plat.
pravidlo kontroly rozpočtu
Označuje kódování obchodního rozhodnutí o kontrole potvrzených a skutečných výdajů oproti dostupným rozpočtovým prostředkům přiděleným k podrobným nebo seskupeným aktivitám definovaným platnou kombinací hodnot řídicí dimenze rozpočtu.
překrývání vrstev
Jedná se o metodu úpravy zdrojového kódu zadáním nového zdrojového kódu, který má přednost před výchozím zdrojovým kódem.
přenesený rozpočet
Označuje rozpočet převedený z jednoho fiskálního roku do dalšího, který je vyhrazen pro otevřené nákupní objednávky v novém fiskálním roce.
příjemka produktu
Jedná se o zdrojový dokument, který obsahuje příjem produktů objednaných, vrácených nebo přijatých v zásilce.
prodejní nabídka
Jde o zdrojový dokument, který jako odpověď na požadavek na nabídku v procesu prodeje dokumentuje nabídku poskytnutí určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.
prodejní smlouva
Jde o zdrojový dokument dokládající smlouvu mezi dvěma nebo více stranami, v níž se prodávající strana zavazuje k prodeji určitého množství či hodnoty produktu za určité časové období výměnou za příznivé ceny a slevy.
produktová řada
Jde o jedinečné seskupení zboží, služeb nebo práv, které se buď podílí na stejných aktivitách výroby či dodávky, nebo je nabízeno ve stejném segmentu trhu. V aplikaci Finance and Operations je toto seskupení reprezentováno alokačním klíčem prognózy.
prognóza poptávky
Označuje předpověď budoucí poptávky po produktu.
provozní jednotka
Jedná se o organizaci, která rozděluje řízení ekonomických zdrojů a operačních procesů mezi osoby, jejichž povinností je maximalizovat využití vzácných zdrojů, zdokonalovat procesy a nést odpovědnost za svůj výkon.
Průvodce záznamem úloh
Označuje řízený a kontrolovaný proces provádějící jednotlivými kroky v Záznamu úloh. Průvodce záznamem úloh provádí uživatele prostředím, které bylo zaznamenáno. Všechna chování zabezpečení, dat a aplikací jsou při používání Průvodce záznamem úloh stejná jako bez něj. Průvodce záznamem úloh pomocí stejných funkcí jako Záznamník úloh zjišťuje, kdy uživatel dokončil určitý očekávaný krok, aby mohl uživateli zobrazit výzvu k přechodu k dalšímu kroku v záznamu.
prvek modelu
Model je skupina prvků (zdrojových souborů a metadat), která představuje distribuovatelné softwarové řešení. Model je návrh konceptu.

R

receptura
Jedná se o číselný vztah mezi vstupy a výstupy výrobního procesu.
redukční klíč
Označuje metodu, která se používá ke zvýšení nebo snížení požadavků prognózy v hlavním plánování podle uživatelských procentuálních hodnot, které se používají během konkrétních období.
registr
Označuje záznam, který slouží k zápisu operačních, právních a finančních důsledků událostí toku prostředků v účetním systému.
rezervace účelových položek rozpočtu
Jedná se o dokument, který často používají subjekty ve veřejném sektoru ke zrušení nebo vyčlenění rozpočtových prostředků, aby nebyly k dispozici k jiným účelům.
RFQ (požadavek na nabídku)
Jde o zdrojový dokument obsahující výzvu k podání nabídky na poskytnutí určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.
role zabezpečení
Jedná se o definovanou sadu oprávnění pro přístup k aplikaci. Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které činnosti může daný uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Každému uživateli musí být přidělena nejméně jedna role zabezpečení, má-li mít přístup k systému.
rozpočtová skupina
Jedna se o sadu hodnot finanční dimenze v hierarchii dimenze rozpočtu, která se používá k výpočtu souhrnných rozpočtových prostředků přidělených nadřazeným hodnotám finanční dimenze – sečtou se rozpočtové prostředky přidělené podřazeným hodnotám finanční dimenze.
rozpočtový model
Označuje plánovací strukturu používanou k plánování přidělování rozpočtových prostředků a výdajů.
rozšíření
Jedná se o přizpůsobení aplikace přidáním funkce do existujícího kódu.
rozvaha
Jedná se o výkaz finanční situace organizace, který udává stav aktiv, pasiv a jmění k určitému datu.
rozvahový účet
Jedná se o účet, který popisuje změny hodnot uvedených v rozvaze.

Ř

řídicí dimenze rozpočtu
Označuje kombinaci aktivních hodnot finanční dimenze, které se použijí k přidělování rozpočtových prostředků na placení plánovaných aktivit.
řídicí panel
Jde o obvyklou úvodní stránku v aplikaci Finance and Operations. Na řídicím panelu se uživatelům zobrazuje oblast pro každý pracovní prostor, ke kterému mají přístup. Každý oddíl zobrazuje dlaždice ze souhrnných částí v souvisejícím pracovním prostoru. Řídicí panel obsahuje název a oddíly dlaždic.

S

sada
Označuje skupinu několika produktů, které budou prodávány společně jako jedna jednotka.
sdílený majetek
Označuje aktiva, která se používají ve více než jedné penězotvorné jednotce (CGU). Příkladem je distribuční středisko, ve kterém se skladuje zboží před přepravou na různé trhy, které sdílejí stejné distribuční středisko.
skupina štíhlého plánu
Označuje způsob, jak shromažďovat položky pro výrobu, například podle skupiny nastavení, skupiny expedice nebo skupiny přepravy.
skutečná hmotnost
Označuje skutečnou nebo nominální hmotnost prodejní nebo skladové položky.
skutečné množství
Označuje změřené množství, které slouží jako vstup nebo výstup aktivity.
sledování splatnosti
Označuje proces klasifikace časových období podle stáří.
směnka
Jedná se o zdrojový dokument, který dokumentuje bezpodmínečný příkaz třetí straně uhradit na vyžádání částku druhé straně.
spotřeba kanbanové úlohy
Označuje odebrání komponent produktu ze skladu při provádění úloh kanbanové výroby.
statistická základní prognóza
Označuje odhad budoucí poptávky, který je vytvářen použitím algoritmu prognózy u historických dat transakcí.
strana
Označuje osobu nebo organizaci, která se účastní ekonomických aktivit.
systém správy dokumentů
Jde o aplikační službu určenou k ukládání a zpracování dokumentů organizace.

T

technologie variant konfigurace
Jde o metodu modelování základních produktů a hledání konfigurací variant produktů.
třícestné párování
Jedná se o zásady párování, které vyžadují, aby jedna nebo více cen faktury dodavatele odpovídala jedné nebo více cenám nákupní objednávky a aby jedno nebo více množství faktury dodavatele odpovídalo jednomu nebo více množstvím na příjemce produktu.
tvorba prognózy poptávky
Jde o obchodní proces, který odhaduje budoucí poptávku a vytváří prognózy poptávky na základě historických dat transakcí.

U

událost požadavku
Označuje událost toku prostředků, která signalizuje poptávku po produktu.
událost
Událost umožňuje třídě nebo objektu upozornit jiné třídy nebo objekty, když se stane něco významného.

Ú

účet hlavní knihy
Jde o klasifikátor vytvořený spojením hodnoty hlavního účtu a dalších hodnot finančních dimenzí uvedených v účetní osnově. Slouží ke klasifikaci finančních důsledků ekonomické činnosti.
účetní deník
Jedná se o deník, který slouží k zaznamenávání finančních důsledků účetních událostí v účetním systému.
účetní pravidlo
Označuje pravidlo účetního systému, které řídí zásady, metody a postupy pro klasifikaci, zaznamenávání a vykazování finančních důsledků účetních událostí.
účtová osnova
Označuje seznam hlavních účtů.

V

varianta produktu
Označuje konfiguraci základního produktu.
vedlejší produkt
Označuje zboží vyrobené společně s jiným zbožím.
výpočet nákladů
Jedná se o proces výpočtu, přiřazení a přidělení nákladů ekonomických zdrojů získaných, vyprodukovaných nebo dodaných organizací.
výrobní tok
Jde o výrobní proces navržený pomocí pravidel lean manufacturing.
výrobní zakázka
Označuje zdrojový dokument obsahující požadavky na výrobu zboží s cílem uspokojení poptávky.
výsledný produkt
Označuje fyzické produkty, které jsou výsledkem aktivity.
vytížení kapacity
Označuje maximální množství naplánované práce, které dokáže pracovní středisko provést při požadované úrovni kapacity.
vztah položky
Jde o odkaz na skupinu přidělení zboží nebo na samotné zboží a jeho dimenze produktu v kanbanovém pravidle.

Ž

žadatel
Označuje osobu, která žádá o ekonomické zdroje.

Z

základní produkt
Označuje standardní nebo funkční reprezentaci produktu, která tvoří základ pro konfiguraci variant produktu.
zásady nákupních objednávek
Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek nákupní objednávky a k řízení jejího zpracování.
zásady prodejní objednávky
Jde o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek prodejní objednávky a k řízení jejího zpracování a platebních procesů.
zásady smlouvy o nákupu
Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek smlouvy o nákupu.
zásady smlouvy o prodeji
Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek smlouvy o prodeji.
zásobovací katalog
Označuje seznam nabídek produktů seskupených podle kategorie zásobování. Prostřednictvím zásobovacího katalogu může organizace žádat o produkty pro interní využití.
zaúčtování
Označuje proces záznamu peněžní hodnoty ekonomické události v určitém účtu nebo shrnutí a přeřazení účetních položek hlavního a vedlejšího deníku do účetních položek hlavní a vedlejší knihy.
Záznam úloh
Jedná se o soubor, který obsahuje akce a poznámky zaznamenávané při spuštění Záznamníku úloh v aplikaci Finance and Operations.
Záznamník úloh
Tento nástroj je předinstalován v aplikaci Finance and Operations. Při záznamu zaznamenává všechny uživatelské události v uživatelském rozhraní aplikace Finance and Operations, které jsou provedeny na serveru, včetně přidávání hodnot, úprav nastavení, odebírání údajů a dalších akcí.
ZÚH (zůstatková účetní hodnota)
Označuje hodnotu dlouhodobého majetku rovnou původním nákladům na dlouhodobý majetek sníženým o kumulované odpisy.