Glosář pro aplikaci Finance and Operations

Tento glosář definuje klíčové termíny a pojmy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition.

A

účetní deník

Jedná se o deník, který slouží k zaznamenávání finančních důsledků účetních událostí v účetním systému.

účetní pravidlo

Označuje pravidlo účetního systému, které řídí zásady, metody a postupy pro klasifikaci, zaznamenávání a vykazování finančních důsledků účetních událostí.

ACH (Automated Clearing House)

Jde o systém elektronického převodu peněžních prostředků ve Spojených státech amerických, který usnadňuje převod finančních prostředků mezi bankovními účty příjemce a odesílatele.

skutečné množství

Označuje změřené množství, které slouží jako vstup nebo výstup aktivity.

ověření adresy

Jedná se o službu poskytovanou zpracovatelem platebních karet, která ověřuje, zda se fakturační adresa uvedená držitelem platební karty shoduje s informacemi v evidenci vydávající banky.

sledování splatnosti

Označuje proces klasifikace časových období podle stáří.

období pro sledování splatnosti

Označuje počet dnů v období. Slouží k vykazování zůstatku zpožděné platby odběratele.

B

rozvaha

Jedná se o výkaz finanční situace organizace, který udává stav aktiv, pasiv a jmění k určitému datu.

rozvahový účet

Jedná se o účet, který popisuje změny hodnot uvedených v rozvaze.

odsouhlasení banky

Jedná se o činnost odsouhlasení účtu hlavní knihy, který představuje bankovní účet, prováděnou spárováním zápisů v tomto účtu hlavní knihy s položkami v bankovním výpisu.

atribut dávky

Označuje atribut produktu ve výrobní dávce nebo dávce převodu.

datum doporučené spotřeby

Označuje doporučené datum pro dosažení optimální kvality nebo charakteristiky produktu.

období doporučené spotřeby

Jedná se o časové období, ve kterém lze dosáhnout optimální kvality nebo charakteristiky produktu.

směnka

Jedná se o zdrojový dokument, který dokumentuje bezpodmínečný příkaz třetí straně uhradit na vyžádání částku druhé straně.

blokování

Jedná se o akci zablokování dokumentu nebo produktu.

kusovník

Označuje seznam produktů potřebných pro výrobu jednoho produktu, s uvedeným množstvím.

kontrola rozpočtu

Jedná se o postup, při němž dochází k autorizaci výdajů pouze tehdy, pokud lze rozpočtové prostředky rezervovat pro splnění budoucích platebních závazků.

řídicí dimenze rozpočtu

Označuje kombinaci aktivních hodnot finanční dimenze, které se použijí k přidělování rozpočtových prostředků na placení plánovaných aktivit.

pravidlo kontroly rozpočtu

Označuje kódování obchodního rozhodnutí o kontrole potvrzených a skutečných výdajů oproti dostupným rozpočtovým prostředkům přiděleným k podrobným nebo seskupeným aktivitám definovaným platnou kombinací hodnot řídicí dimenze rozpočtu.

délka rozpočtového cyklu

Jedná se o období určené jako počet období fiskálního kalendáře. Rozpočtové období se může lišit od účetního období.

rozpočtová skupina

Jedna se o sadu hodnot finanční dimenze v hierarchii dimenze rozpočtu, která se používá k výpočtu souhrnných rozpočtových prostředků přidělených nadřazeným hodnotám finanční dimenze – sečtou se rozpočtové prostředky přidělené podřazeným hodnotám finanční dimenze.

rozpočtový model

Označuje plánovací strukturu používanou k plánování přidělování rozpočtových prostředků a výdajů.

nebalená položka

Jedná se o zadání položky s recepturou do aktivity dodání produktu.

sada

Označuje skupinu několika produktů, které budou prodávány společně jako jedna jednotka.

obchodní jednotka

Jedná se o částečně samostatnou provozní jednotku vytvořenou tak, aby naplňovala strategické obchodní cíle.

C

vytížení kapacity

Označuje maximální množství naplánované práce, které dokáže pracovní středisko provést při požadované úrovni kapacity.

plánování kapacit

Jedná se o postup pro stanovení požadavků na kapacitu prostředků, které odpovídají nárokům budoucích výstupů v určitých obdobích.

přenesený rozpočet

Označuje rozpočet převedený z jednoho fiskálního roku do dalšího, který je vyhrazen pro otevřené nákupní objednávky v novém fiskálním roce.

penězotvorná jednotka

Jde o nejmenší skupinu zařaditelného majetku, která generuje hotovosti bez ohledu na jiný majetek v rámci organizace. Tyto skupiny majetku se používají k měření stornovaných ztrát, které vzniknou.

skutečná hmotnost

Označuje skutečnou nebo nominální hmotnost prodejní nebo skladové položky.

účtová osnova

Označuje seznam hlavních účtů.

COGS (náklady prodaného zboží)

Jedná se o kategorii účtů používanou ke shrnutí finančních důsledků výroby produktů a skladování zásob.

dodavatel

Jde o roli přijatou osobou, která se podílí na vztahu dodavatel-zaměstnavatel s právnickou osobou.

vedlejší produkt

Označuje zboží vyrobené společně s jiným zbožím.

nákladové středisko

Jedná se o provozní jednotku, jejíž správci jsou odpovědní za rozpočtové a skutečné výdaje.

odchylka nákladů

Označuje rozdíl mezi očekávanými a skutečnými náklady.

výpočet nákladů

Jedná se o proces výpočtu, přiřazení a přidělení nákladů ekonomických zdrojů získaných, vyprodukovaných nebo dodaných organizací.

CTP (příslib na základě ověření dostupné kapacity)

Označuje podíl produktového výstupu z dostupných provozních prostředků a dostupných vstupních produktů potřebných ke splnění konkrétních požadavků zákazníka.

kód měny

Označuje alfanumerický identifikátor, který představuje jednotku měny.

čas cyklu

Označuje čas potřebný k dokončení aktivity.

D

řídicí panel

Jde o obvyklou úvodní stránku v aplikaci Finance and Operations. Na řídicím panelu se uživatelům zobrazuje oblast pro každý pracovní prostor, ke kterému mají přístup. Každý oddíl zobrazuje dlaždice ze souhrnných částí v souvisejícím pracovním prostoru. Řídicí panel obsahuje název a oddíly dlaždic.

datová entita

Jedná se o informační strukturu, která představuje datovou charakteristiku entity.

delegát

Označuje typ, který představuje reference na metody s konkrétním seznamem parametrů a návratovým typem.

poznámka k dodání

Jedná se o obchodní dokument stanovující dodávání produktů mezi dvěma stranami.

prognóza poptávky

Označuje předpověď budoucí poptávky po produktu.

tvorba prognózy poptávky

Jde o obchodní proces, který odhaduje budoucí poptávku a vytváří prognózy poptávky na základě historických dat transakcí.

nasaditelný balíček

Označuje prostředek, který slouží k nasazení v prostředích Akceptačního testování uživatele (UAT) a výroby.

návrhář

Jedná se o nástroj aplikace Visual Studio používaný k tvorbě, aktualizaci a kontrole prvků modelu.

konfigurace produktu založené na dimenzích

Označuje konfigurační technologii používanou k vytváření variant produktů výběrem hodnot dimenzí produktů.

jedinečný produkt

Označuje jednoznačně identifikovatelný produkt.

systém správy dokumentů

Jde o aplikační službu určenou k ukládání a zpracování dokumentů organizace.

funkční oprávnění

V modelu zabezpečení se jedná o sadu přístupových oprávnění aplikace, která uživatel potřebuje k plnění svých povinností.

E

EFT (elektronický převod peněžních prostředků)

Jedná se o síťový systém pro přenos prostředků z jednoho bankovního účtu na jiný.

událost

Událost umožňuje třídě nebo objektu upozornit jiné třídy nebo objekty, když se stane něco významného.

EPE (každý díl každý)

Jedná se o koncept lean manufacturing, který umožňuje zavádět pravidelně se opakující výrobní cykly.

rozšíření

Jedná se o přizpůsobení aplikace přidáním funkce do existujícího kódu.

F

finanční dimenze

Označuje klasifikátor finančních dat vytvořený podle stran, umístění, produktů a aktivit v organizaci. Používá se k tvorbě sestav pro správu.

hodnota finanční dimenze

Jedná se o datový prvek v doméně finanční dimenze.

finanční výkaz

Označuje sestavu, která dokumentuje finanční informace a finanční situaci organizace.

pevné náklady

Jedná se o náklady, které nezávisí na změnách dodávky produktu ani objemu výstupu.

pevná měna

Označuje měnu, která má pevný směnný kurz k jiné měně.

kanban pro pevné množství

Jde o typ kanbanu, který se používá, když je počet kanbanů přiřazených kanbanovému pravidlu konstantní.

receptura

Jedná se o číselný vztah mezi vstupy a výstupy výrobního procesu.

položka s recepturou

Označuje výstup dávkového zpracování řízeného recepturou.

G

rezervace účelových položek rozpočtu

Jedná se o dokument, který často používají subjekty ve veřejném sektoru ke zrušení nebo vyčlenění rozpočtových prostředků, aby nebyly k dispozici k jiným účelům.

období odkladu

Označuje časové období po určeném datu, kdy lze splnit povinnost bez penalizace.

GST (daň ze zboží a služeb)

Označuje daň z přidané hodnoty vybíranou v některých zemích nebo oblastech.

I

mezipodnikové

Jedná se o něco, co se týká dvou nebo více právnických osob, které jsou součástí stejné organizace sdružující účty všech právnických osob.

párování faktur

Jedná se o praxi párování cen faktur dodavatele a množství produktů s nákupními objednávkami a příjemkami produktů.

alokační klíč položky

Jedná se o seskupení produktové řady, které se používá pro plánování poptávky a prognózy.

vztah položky

Jde o odkaz na skupinu přidělení zboží nebo na samotné zboží a jeho dimenze produktu v kanbanovém pravidle.

K

kanban

Označuje signál, který sděluje požadavek na množství produktu.

kanbanový tok

Definuje pořadí aktivit prováděných u kanbanů, které jsou vytvořeny pro kanbanové pravidlo.

kanbanová úloha

Jedná se o aktivitu převedení nebo procesu ve výrobním toku, která je vyvolána kanbanem.

spotřeba kanbanové úlohy

Označuje odebrání komponent produktu ze skladu při provádění úloh kanbanové výroby.

kanbanové pravidlo

Jde o pravidlo v systému lean manufacturing, které realizuje zásady řízení materiálu a doplňování prostřednictvím řízení způsobu koordinace aktivit procesů a přenosu ve výrobních tocích.

L

lean manufacturing

Jde o filozofii, ve které výrobní operace podporují zeštíhlené výrobní toky a obchodní aktivity.

skupina štíhlého plánu

Označuje způsob, jak shromažďovat položky pro výrobu, například podle skupiny nastavení, skupiny expedice nebo skupiny přepravy.

účet hlavní knihy

Jde o klasifikátor vytvořený spojením hodnoty hlavního účtu a dalších hodnot finančních dimenzí uvedených v účetní osnově. Slouží ke klasifikaci finančních důsledků ekonomické činnosti.

licenční kód

Jde o alfanumerický klíč, který nějaké straně uděluje právo používat software nebo komponenty softwaru podle podmínek licenční smlouvy a aktivuje nebo deaktivuje softwarové moduly, prvky a funkce.

likvidita

Označuje schopnost strany vyrovnat aktuální závazky pomocí aktuálního majetku.

M

hlavní plánování

Označuje proces generování harmonogramu párování nabídky a poptávky.

model

Model obsahuje prvky kódu a referenční metadata. Jeho tvorba a kontrola probíhá v aplikaci Visual Studio.

prvek modelu

Model je skupina prvků (zdrojových souborů a metadat), která představuje distribuovatelné softwarové řešení. Model je návrh konceptu.

N

ZÚH (zůstatková účetní hodnota)

Označuje hodnotu dlouhodobého majetku rovnou původním nákladům na dlouhodobý majetek sníženým o kumulované odpisy.

O

oprávnění objektu

Označuje povolenou operaci vytvoření, čtení, aktualizace, odstranění nebo provádění v zabezpečitelném objektu.

provozní jednotka

Jedná se o organizaci, která rozděluje řízení ekonomických zdrojů a operačních procesů mezi osoby, jejichž povinností je maximalizovat využití vzácných zdrojů, zdokonalovat procesy a nést odpovědnost za svůj výkon.

výsledný produkt

Označuje fyzické produkty, které jsou výsledkem aktivity.

překrývání vrstev

Jedná se o metodu úpravy zdrojového kódu zadáním nového zdrojového kódu, který má přednost před výchozím zdrojovým kódem.

P

balíček

Označuje kompatibilní a nasaditelnou jednotku pro jeden či více modelů.

strana

Označuje osobu nebo organizaci, která se účastní ekonomických aktivit.

doložení

Jedná se o proces sledování množství požadovaného zboží až k jeho zdroji.

událost požadavku

Označuje událost toku prostředků, která signalizuje poptávku po produktu.

plánovaná mezipodniková poptávka

Označuje předpovězenou poptávku po produktu od právnické osoby, která zastává roli dodavatele. Plánovaná poptávka je generována z plánované poptávky po produktu od podřazené právnické osoby.

zaúčtování

Označuje proces záznamu peněžní hodnoty ekonomické události v určitém účtu nebo shrnutí a přeřazení účetních položek hlavního a vedlejšího deníku do účetních položek hlavní a vedlejší knihy.

pořizovatel

Jedná se o osobu, která vytváří zdrojový dokument za účelem iniciace požadavku na ekonomické zdroje.

zásobovací katalog

Označuje seznam nabídek produktů seskupených podle kategorie zásobování. Prostřednictvím zásobovacího katalogu může organizace žádat o produkty pro interní využití.

dimenze produktu

Označuje atributy velikosti, barvy a konfigurace produktu, které se používají pro konfiguraci produktu založenou na dimenzích.

produktová řada

Jde o jedinečné seskupení zboží, služeb nebo práv, které se buď podílí na stejných aktivitách výroby či dodávky, nebo je nabízeno ve stejném segmentu trhu. V aplikaci Finance and Operations je toto seskupení reprezentováno alokačním klíčem prognózy.

základní produkt

Označuje standardní nebo funkční reprezentaci produktu, která tvoří základ pro konfiguraci variant produktu.

příjemka produktu

Jedná se o zdrojový dokument, který obsahuje příjem produktů objednaných, vrácených nebo přijatých v zásilce.

varianta produktu

Označuje konfiguraci základního produktu.

výrobní tok

Jde o výrobní proces navržený pomocí pravidel lean manufacturing.

model výrobního toku

Jedná se o znázornění výrobní kapacity skupiny pracovních buněk v procesu výrobního toku.

výrobní zakázka

Označuje zdrojový dokument obsahující požadavky na výrobu zboží s cílem uspokojení poptávky.

plán výroby

Označuje plán výroby určitého zboží a jeho množství v určitý čas a pomocí určitých lidských a operačních prostředků.

potenciální zákazník

Označuje účastníka, který má stávající a potenciální schopnost poskytovat právnické osobě služby nebo pravděpodobný budoucí hospodářský prospěch.

zásady smlouvy o nákupu

Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek smlouvy o nákupu.

zásady nákupních objednávek

Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek nákupní objednávky a k řízení jejího zpracování.

nákupní nabídka

Jde o zdrojový dokument, který jako odpověď na požadavek na nabídku v procesu zásobování dokumentuje nabídku nákupu určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.

nákupní žádanka

Jedná se o zdrojový dokument obsahující požadavky na produkty, které tak mohou být odeslány ke kontrole a použity nakupující organizací k autorizaci nákupu.

Q

odchylka množství

Označuje rozdíl mezi objednaným a přijatým množstvím produktu, když nejsou očekávány další příjmy.

R

avízo příjmového dokladu

Jde o obchodní dokument obsahující souhrn produktů, které kupující přijme od dodavatele.

odsouhlasení

Jedná se o praxi úpravy dvou nebo více účtů či výkazů, aby údaje souhlasily.

redukční klíč

Označuje metodu, která se používá ke zvýšení nebo snížení požadavků prognózy v hlavním plánování podle uživatelských procentuálních hodnot, které se používají během konkrétních období.

registr

Označuje záznam, který slouží k zápisu operačních, právních a finančních důsledků událostí toku prostředků v účetním systému.

RFQ (požadavek na nabídku)

Jde o zdrojový dokument obsahující výzvu k podání nabídky na poskytnutí určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.

žadatel

Označuje osobu, která žádá o ekonomické zdroje.

S

prodejní smlouva

Jde o zdrojový dokument dokládající smlouvu mezi dvěma nebo více stranami, v níž se prodávající strana zavazuje k prodeji určitého množství či hodnoty produktu za určité časové období výměnou za příznivé ceny a slevy.

zásady smlouvy o prodeji

Jedná se o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek smlouvy o prodeji.

zásady prodejní objednávky

Jde o zásady, které strany opravňují k úpravám podmínek prodejní objednávky a k řízení jejího zpracování a platebních procesů.

prodejní nabídka

Jde o zdrojový dokument, který jako odpověď na požadavek na nabídku v procesu prodeje dokumentuje nabídku poskytnutí určitého množství produktu za určitou cenu a k určitému datu.

role zabezpečení

Jedná se o definovanou sadu oprávnění pro přístup k aplikaci. Role zabezpečení přiřazená uživateli určuje, které činnosti může daný uživatel provádět a které části uživatelského rozhraní může zobrazit. Každému uživateli musí být přidělena nejméně jedna role zabezpečení, má-li mít přístup k systému.

dělení zodpovědnosti

Jde o princip dělby práce, který slouží ke snížení rizika podvodů, nesrovnalostí a chyb a který rozděluje povinnosti osob (záznam, ověřování, autorizaci, správu majetku a pravidelnou kontrolu), jež se účastní, dokumentují či zaznamenávají finanční důsledky ekonomických transakcí.

pořadí

Označuje pořadí, ve kterém se ve výrobním zařízení zpracovávají úlohy a provádějí operace v zájmu dosažení cíle.

sdílený majetek

Označuje aktiva, která se používají ve více než jedné penězotvorné jednotce (CGU). Příkladem je distribuční středisko, ve kterém se skladuje zboží před přepravou na různé trhy, které sdílejí stejné distribuční středisko.

jednorázový kanban

Jde o typ kanbanu používaný s kanbanovým pravidlem pro pevné množství k uspokojení mimořádně vysoké poptávky. Jednorázový kanban po zahození neaktivuje nový kanban.

baťovské ceny

Jde o marketingovou praxi, při které se ke stanovení cen používají lichá čísla nepatrně nižší než nejbližší zaokrouhlená čísla.

požadavek na zdroj

Označuje množství produktu dokumentované na řádku zdrojového dokumentu, které vytváří požadavek na doložení.

statistická základní prognóza

Označuje odhad budoucí poptávky, který je vytvářen použitím algoritmu prognózy u historických dat transakcí.

T

délka výrobního taktu

Označuje čas potřebný k výrobě jedné jednotky produktu.

Průvodce záznamem úloh

Označuje řízený a kontrolovaný proces provádějící jednotlivými kroky v Záznamu úloh. Průvodce záznamem úloh provádí uživatele prostředím, které bylo zaznamenáno. Všechna chování zabezpečení, dat a aplikací jsou při používání Průvodce záznamem úloh stejná jako bez něj. Průvodce záznamem úloh pomocí stejných funkcí jako Záznamník úloh zjišťuje, kdy uživatel dokončil určitý očekávaný krok, aby mohl uživateli zobrazit výzvu k přechodu k dalšímu kroku v záznamu.

Záznamník úloh

Tento nástroj je předinstalován v aplikaci Finance and Operations. Při záznamu zaznamenává všechny uživatelské události v uživatelském rozhraní aplikace Finance and Operations, které jsou provedeny na serveru, včetně přidávání hodnot, úprav nastavení, odebírání údajů a dalších akcí.

Záznam úloh

Jedná se o soubor, který obsahuje akce a poznámky zaznamenávané při spuštění Záznamníku úloh v aplikaci Finance and Operations.

třícestné párování

Jedná se o zásady párování, které vyžadují, aby jedna nebo více cen faktury dodavatele odpovídala jedné nebo více cenám nákupní objednávky a aby jedno nebo více množství faktury dodavatele odpovídalo jednomu nebo více množstvím na příjemce produktu.

dávka převodu

Označuje množství jednoho či více druhů zboží, které je nebo může být převedeno.

dvoucestné párování

Jedná se o zásadu párování, která vyžaduje, aby jedna nebo více cen faktury dodavatele odpovídala jedné nebo více cenám nákupní objednávky.

V

hodnotový proud

Označuje provozní jednotku, která řídí jeden nebo více výrobních toků.

technologie variant konfigurace

Jde o metodu modelování základních produktů a hledání konfigurací variant produktů.

DPH (daň z přidané hodnoty)

Jde o daň z produktů v každé fázi jejich výroby, která je založena na hodnotě přidané během dané fáze.

katalog dodavatele

Označuje seznam nabízených produktů, které je možné zakoupit od dodavatele.

faktura dodavatele

Jde o zdrojový dokument obsahující žádost dodavatele o platbu. Faktura dodavatele může odkazovat na jednu nebo více nákupních objednávek. Jakmile proběhne její autorizace, může být ve prospěch dodavatele provedena platba.

W

pracovní buňka

Označuje skupinu prostředků, která se podílí na aktivitě výrobního toku.

pracovník

Označuje osobu, která na sebe bere roli zaměstnance nebo dodavatele a výměnou za služby pobírá plat.

pracovní prostor

Jedná se o stránku, která obsahuje přehled jedné z aktivit, které uživatel provádí. Na této stránce se pomocí dlaždic, seznamů a grafů zobrazují čekající práce a související data z různých zdrojů a také časté úlohy související s těmito daty. Dlaždice v souhrnné části pracovního prostoru se zobrazují také v související oblasti na řídicím panelu.