Ovládací prvek Skener čárových kódů (experimentální) v PowerAppsBarcode scanner control (experimental) in PowerApps

Experimentální ovládací prvek, který uživateli umožňuje pořizovat fotografie pomocí skeneru čárových kódů na zařízení.An experimental control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

PopisDescription

Pokud přidáte tento ovládací prvek, může uživatel aktualizovat zdroj dat jednou nebo více fotografiemi z jakéhokoli zařízení, na kterém je aplikace spuštěná.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Základní vlastnostiKey properties

barcode scanner – číselné ID skeneru čárových kódů využívaného aplikací na zařízení s více skenery čárových kódůbarcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – množství světla, které může uživatel na obrázku vnímatBrightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – schopnost uživatele rozpoznat na obrázku podobné barvyContrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – způsob reakce aplikace na aktualizaci vlastnosti StreamOnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – obrázek vzniklý pořízením fotografiePhoto – The image captured when the user takes a picture.

Stream – obrázek automaticky aktualizovaný na základě vlastnosti StreamRateStream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – frekvence v milisekundách, s jakou se aktualizuje obrázek ve vlastnosti StreamStreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Tato hodnota může být v rozsahu od 100 (jedna desetina sekundy) do 3 600 000 (jedna hodina).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – procento zvětšení obrázku pořízeného skenerem čárových kódů nebo zobrazení souboru v prohlížeči PDFZoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( ZdrojDat; ZákladníZáznam; ZáznamZměny )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

Příklad:Example

  1. Přidejte ovládací prvek Skener čárových kódů a pojmenujte ho Mybarcode scanner.Add a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Přidejte ovládací prvek Popisek a nastavte jeho výstup na hodnotu skeneru čárových kódů.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Naskenujte čárový kód takového typu, který je nastavený ve vlastnosti BarcodeType.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. Popisek zobrazí naskenovaný čárový kód.The label is going to display the scanned barcode.