Ovládací prvek Popisek v PowerAppsLabel control in PowerApps

Pole, která může zobrazovat data jako například text, čísla, kalendářní data nebo měnyA box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

PopisDescription

Popisek zobrazuje data, která jste zadali jako řetězcový literál textu (zobrazí se přesně tak, jak jste ho napsali), nebo jako vzorec (zobrazí se výsledný textový řetězec).A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. Popisky se často zobrazují mimo další ovládací prvky (například jako nápis identifikující obrazovku), můžou označovat jiný ovládací prvek (například Hodnocení nebo Zvuk), nebo se používají v galerii k zobrazení určitého typu informace o položce.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Základní vlastnostiKey properties

AutoHeight – v případě hodnoty true se automaticky upravuje výška tak, aby se zobrazil veškerý nakonfigurovaný text.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text configurated. V případě hodnoty false se text zkrátí podle nastavené výšky.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput – při nastavení hodnoty true se zpozdí akce při zadávání textuDelayOutput – Set to true to delay action during text input.

Další vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight – určuje, zda se u popisku automaticky zvýší hodnota vlastnosti Height, když vlastnost Text obsahuje více znaků, než je možné v ovládacím prvku zobrazitAutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – vzdálenost například mezi řádky textu nebo položkami v seznamuLineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overflow – určuje, zda se na popisku zobrazí posuvník, pokud je vlastnost Wrap nastavena na true a hodnota vlastnosti Text obsahuje více znaků, než je možné v ovládacím prvku zobrazitOverflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvkuPaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvkuPaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvekTooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuVerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

Wrap – určuje, zda se má text, který je příliš dlouhý a přesahuje šířku ovládacího prvku, zalamovatWrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( Number, "FormatCodes" )Text( Number, "FormatCodes" )

PříkladyExamples

Zobrazení řetězcového literáluShow a literal string

Zobrazení výsledku vzorceShow the result of a formula

 • Přidejte popisek a do jeho vlastnosti Text zadejte vzorec, jako je například tento:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today() Today()

  Poznámka: Při zadávání vzorce nepoužívejte uvozovky, pokud argument vzorce není řetězcový literál.Note: When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. V takovém případě argument (ne celý vzorec) uzavřete do dvojitých uvozovek.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Přečtěte si další informace o funkci Today a dalších funkcích.Want more information about the Today function or other functions?

V tomto postupu vytvoříte kolekci s názvem CityPopulations, která bude obsahovat data o počtech obyvatel různých měst v Evropě.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Potom tato data zobrazíte v galerii obsahující tři popisky a určíte typ dat, která budou jednotlivé popisky zobrazovat.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Přidejte tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations; {City:"London"; Country:"United Kingdom"; Population:8615000}; {City:"Berlin"; Country:"Germany"; Population:3562000}; {City:"Madrid"; Country:"Spain"; Population:3165000}; {City:"Rome"; Country:"Italy"; Population:2874000}; {City:"Paris"; Country:"France"; Population:2273000}; {City:"Hamburg"; Country:"Germany"; Population:1760000}; {City:"Barcelona"; Country:"Spain"; Population:1602000}; {City:"Munich"; Country:"Germany"; Population:1494000}; {City:"Milan"; Country:"Italy"; Population:1344000}) ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})
 2. Stiskněte klávesu F5, vyberte tlačítko a pak stiskněte klávesu Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Přidejte galerii textu a její vlastnost Items nastavte na CityPopulations.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Když je galerie vybraná, zobrazují se v pravém podokně možnosti, které jsou pro ni dostupné.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. V podokně Gallery1 nastavte horní seznam na Population, prostřední seznam na City a dolní seznam na Country.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.