Základní vlastnosti v PowerAppsCore properties in PowerApps

Konfigurují, zda se uživateli zobrazí ovládací prvek a zda ho může používatConfigure whether the user can see and interact with a control.

VlastnostiProperties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změníDefault – The initial value of a control before it is changed by the user.

DelayOutput – při nastavení hodnoty true zpozdí akci při zadávání textuDelayOutput – Set to true to delay action during text input.

DisplayMode – k dispozici jsou hodnoty Edit, View a Disabled.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Určuje, zda má ovládací prvek umožňovat zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazovat data (View, Prohlížení), nebo má být zakázaný (Disabled, Zakázáno).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled). V režimu View budou vstupní ovládací prvky, jako je Textové zadání, Rozevírací seznam nebo Výběr data, pouze zobrazovat textové hodnoty. Nebudou vykreslovat žádné interaktivní prvky ani dekorace.In View mode, input controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations. Díky tomu jsou vhodné ve formulářích nebo jako výstup umožňující čtení.This makes them suitable to be displayed in Forms or as readable output.

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo GrafItems – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Reset – možnost vrácení ovládacího prvku na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value. Viz také funkce Reset.Also see the Reset function.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který do ovládacího prvku zadává uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Value – hodnota vstupního ovládacího prvkuValue – The value of an input control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.