Ovládací prvky Zvuk a Video v PowerAppsAudio and Video controls in PowerApps

Ovládací prvek, který přehraje zvukový soubor a videosoubor nebo video na YouTube.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

PopisDescription

Ovládací prvek Zvuk přehraje zvukový klip ze souboru, nahrávku z ovládacího prvku Mikrofon nebo zvukovou stopu z videosouboru.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file. Ovládací prvek Video přehraje videoklip ze souboru nebo z YouTube, když zadáte adresu URL.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube if you specify a URL.

Základní vlastnostiKey properties

Loop – zvukový klip nebo videoklip se začne přehrávat znovu, jakmile přehrávání skončí.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media – identifikátor klipu, který přehrává ovládací prvek zvuku nebo videaMedia – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls – zvukový přehrávač nebo videopřehrávač zobrazí například tlačítko přehrát a posuvník hlasitosti a ovládací prvek Psaní perem zobrazí například ikony pro kreslení, gumování a mazání.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Další vlastnostiAdditional properties

AutoPause – zvukový klip nebo videoklip se automaticky pozastaví, pokud uživatel přejde na jinou obrazovku.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart – ovládací prvek zvuku nebo videa automaticky začne přehrávat klip, když uživatel přejde na obrazovku, která daný ovládací prvek obsahuje.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

Image – název obrázku, který se zobrazuje v ovládacích prvcích Obrázek, Zvuk nebo Mikrofon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozice obrázku (Fill (Vyplnit), Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice) nebo Center (Na střed)) na obrazovce nebo ovládacím prvku, pokud není stejné velikosti jako obrázek.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd – způsob reakce aplikace na skončení přehrávání audio klipu nebo videoklipuOnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause – způsob reakce aplikace na pozastavení klipu uživatelem, když klip přehrává ovládací prvek Zvuk nebo Video.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart – způsob reakce aplikace na spuštění zaznamenávání pomocí ovládacího prvku Mikrofon uživatelemOnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Pausedtrue pokud je ovládací prvek přehrávání médií momentálně pozastavený, jinak false.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset – možnost vrácení ovládacího prvku na výchozí hodnotuReset – Whether a control reverts to its default value.

Start – přehrávání zvukového klipu nebo videoklipuStart – Whether an audio or video clip plays.

StartTime – čas od spuštění zvukového klipu nebo videoklipu, po kterém se klip začne přehrávat.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time – současná pozice ovládacího prvku pro médiumTime – A media control's current position.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvekTooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( TableName )First( TableName )

PříkladyExamples

Přehrání zvukového souboru nebo videosouboruPlay an audio or video file

 1. V nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Média, klikněte nebo klepněte na Videa nebo Zvuk a potom klikněte nebo klepněte na Procházet.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.
 2. Přejděte na soubor, který chcete použít, klikněte nebo klepněte na něj a potom klikněte nebo klepněte na Otevřít.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.
 3. Stiskněte klávesu Esc, abyste se vrátili do výchozího pracovního prostoru, přidejte ovládací prvek Zvuk nebo Video a nastavte jeho vlastnost Media na přidaný soubor.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?

 4. Stiskněte klávesu F5 a potom přehrajte klip kliknutím nebo klepnutím na tlačítko přehrát na přidaném ovládacím prvku.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Tip: Tlačítko přehrát u ovládacího prvku Video se zobrazí, když nad ovládací prvek přesunete myš.Tip: The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.

Přehrání videa na YouTubePlay a YouTube video

 1. Přidejte ovládací prvek Video a nastavte jeho vlastnost Media na adresu URL videa na YouTube uzavřenou do uvozovek.Add a Video control, and set its Media property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a YouTube video.
 2. Stiskněte klávesu F5 a potom přehrajte klip kliknutím nebo klepnutím na tlačítko přehrát na ovládacím prvku Video.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press Esc to return to the default workspace.