Ovládací prvek Tlačítko v PowerAppsButton control in PowerApps

Ovládací prvek pro interakci s aplikací, na který může uživatel kliknout nebo klepnoutA control that the user can click or tap to interact with the app.

PopisDescription

Můžete konfigurovat vlastnost OnSelect ovládacího prvku Tlačítko tak, aby se při kliknutí nebo klepnutí na ovládací prvek spustil jeden nebo více vzorců.Configure the OnSelect property of a Button control to run one or more formulas when the user clicks or taps the control.

Základní vlastnostiKey properties

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Další vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoDisableOnSelect – automaticky zakáže ovládací prvek v době provádění vlastnosti OnSelectAutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is running.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Pressed – v případě stisknutí ovládacího prvku má hodnotu true, jinak má hodnotu falsePressedTrue while a control is being pressed, false otherwise.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuVerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Navigate ( ScreenName, ScreenTransitionValue )Navigate( ScreenName, ScreenTransitionValue )

PříkladyExamples

Přidání základního vzorce na tlačítkoAdd a basic formula to a button

 1. Přidejte ovládací prvek Textové zadání a pojmenujte ho Source (Source).Add a Text input control, and name it Source.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvek Tlačítko, pro jeho vlastnost Text zadejte hodnotu „Add“ (Přičíst) a pro jeho vlastnost OnSelect zadejte tento vzorec:Add a Button control, set its Text property to "Add", and set its OnSelect property to this formula:
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)})

  Přečtěte si další informace o funkci UpdateContext a dalších funkcích.Want more information about the UpdateContext function or other functions?

 3. Přidejte ovládací prvek Popisek, jeho vlastnost Text nastavte na Total (Součet) a potom stiskněte F5.Add a Label control, set its Text property to Total, and then press F5.
 4. Smažte výchozí text v ovládacím prvku Source, zadejte číslo a potom klikněte nebo klepněte na Add.Clear the default text from Source, type a number in it, and then click or tap Add.

  Na ovládacím prvku Popisek se zobrazuje číslo, které jste zadali.The Label control shows the number that you typed.

 5. Smažte číslo v ovládacím prvku Source, zadejte jiné číslo a potom klikněte nebo klepněte na Add.Clear the number from Source, type another number in it, and then click or tap Add.

  Ovládací prvek Popisek zobrazí součet obou čísel, která jste zadali.The Label control shows the sum of the two numbers that you typed.

 6. (volitelné) Opakujte jednou nebo několikrát předchozí krok.(optional) Repeat the previous step one or more times.
 7. Pokud se chcete vrátit do výchozího pracovního prostoru, stiskněte klávesu Esc (nebo klikněte nebo klepněte v pravém horním rohu na ikonu pro zavření).To return to the default workspace, press Esc (or click or tap the close icon in the upper-right corner).

Konfigurace tlačítka s více vzorciConfigure a button with multiple formulas

Přidejte vzorec, který mezi jednotlivými zadáními vymaže ovládací prvek Textové zadání.Add a formula that clears the Text input control between entries.

 1. Nastavte vlastnost HintText (Text nápovědy) ovládacího prvku Source na „Enter a number“ (Zadejte číslo).Set the HintText property of Source to "Enter a number".
 2. Pro vlastnost OnSelect ovládacího prvku Add nastavte tento vzorec:Set the OnSelect property of Add to this formula:

  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})
  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)});
  UpdateContext({ClearInput: ""})

  Note

  Pokud zadáváte více vzorců, oddělujte je středníkem (;).Separate multiple formulas with a semi-colon “;”.

 3. Vlastnost Default (Výchozí) ovládacího prvku Source nastavte na ClearInput.Set the Default property of Source to ClearInput.
 4. Stiskněte klávesu F5 a otestujte aplikaci sečtením několika čísel.Press F5, and then test the app by adding several numbers together.

Resetování součtu přidáním dalšího tlačítkaAdd another button to reset the total

Přidání druhého tlačítka pro vymazání součtu před zahájením dalšího výpočtuAdd a second button to clear the total between calculations.

 1. Přidejte další ovládací prvek Tlačítko, pro jeho vlastnost Text zadejte hodnotu „Clear“ (Vymazat) a pro jeho vlastnost OnSelect zadejte tento vzorec:Add another Button control, set its Text property to "Clear", and set its OnSelect property to this formula:

  UpdateContext({Total:0})UpdateContext({Total:0})

 2. Stiskněte klávesu F5, sečtěte několik čísel a potom kliknutím nebo klepnutím na Clear součet vynulujte.Press F5, add several numbers together, and then click or tap Clear to reset the total.

Změna vzhledu tlačítkaChange a button's appearance

Změna tvaru tlačítkaChange a button's shape

Ovládací prvek Tlačítko má v PowerApps ve výchozím nastavení obdélníkový tvar a zaoblené rohy.By default, PowerApps creates a rectangular Button control with rounded corners. Tvar ovládacího prvku Tlačítko můžete měnit nastavením jeho vlastností Height (Výška), Width (Šířka) a Radius (Rádius).You can make basic modifications to the shape of a Button control by setting its Height, Width, and Radius properties.

Note

Ikony a Tvary poskytují širokou škálu návrhů a umožňují provádět některé základní funkce ovládacího prvku Tlačítko.Icons and Shapes provide a wide variety of designs and can perform some of the same basic functions that Button controls do. Ikony a Tvary ale nemají vlastnost Text.However, Icons and Shapes don’t have a Text property.

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a jeho vlastnosti Height (Výška) a Width (Šířka) nastavte na hodnotu 300, a vytvořte tak velké čtvercové tlačítko.Add a Button control, and set its Height and Width properties to 300 to make a large square button.
 2. Změňte hodnoty vlastností RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft a RadiusBottomRight, a upravte tak zaoblení jednotlivých rohů.Modify the RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft, and RadiusBottomRight properties to adjust the amount of curvature on each corner. Níže jsou uvedené příklady vytvoření různých tvarů. Každý vychází ze čtvercového tlačítka o rozměrech 300 × 300:Here are some examples of different shapes, each one starting from a 300 x 300 square button:

Změna barvy tlačítka při přechodu myšíChange a button's color when you hover over it

Ve výchozím nastavení se barva výplně ovládacího prvku Tlačítko při najetí ukazatelem myši ztlumí o 20 %.By default, the fill color of a Button control will dim by 20% when you hover over it with a mouse. Toto chování můžete upravit změnou vlastnosti HoverFill, která používá funkci ColorFade.You can adjust this behavior by changing the HoverFill property, which uses the ColorFade function. Pokud pro procento ColorFade zadáte kladnou hodnotu, bude barva při najetí ukazatelem myši na tlačítko světlejší, zatímco v případě záporné hodnoty tmavší.If you set the ColorFade formula to a positive percentage, the color becomes lighter when you hover over the button, while a negative percentage makes the color darker.

 • Změňte procento ColorFade u vlastnosti HoverFill některého tlačítka, které jste vytvořili, a podívejte se, jak se změna projeví.Change the ColorFade percentage in the HoverFill property of one of the buttons that you created, and observe the effects.

Můžete také zadat barvu ovládacího prvku Tlačítko tak, že jeho vlastnost HoverFill nastavíte na vzorec, který bude místo funkce ColorFade obsahovat funkci ColorValue, například ColorValue("Red").You can also specify the color of a Button control by setting its HoverFill property to a formula that contains the ColorValue function instead of the ColorFade function, as in ColorValue("Red").

Note

Hodnota barvy může být jakákoli barevná definice šablony stylů CSS – název nebo šestnáctková hodnota.The color value can be any CSS color definition, either a name or a hex value.

 • U některého tlačítka, které jste vytvořili, nahraďte funkci ColorFade funkcí ColorValue a podívejte se, jak se změna projeví.Replace the ColorFade function with a ColorValue function in one of the buttons that you created, and observe the effects.