Vlastnosti velikosti a umístění v PowerAppsSize and location properties in PowerApps

PřehledOverview

Určete, jak velký má ovládací prvek nebo jeho element být a kde se nachází ve vztahu k obrazovce.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PozicePosition

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). U ovládacího prvku Karta v kontejneru s více sloupci určuje tato vlastnost sloupec, v němž se karta nachází.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). U ovládacího prvku Karta v kontejneru s více řádky určuje tato vlastnost řádek, na kterém se karta nachází.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

VelikostSize

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight – určuje, zda se výška popisku automaticky zvětší, když vlastnost Text obsahuje více znaků, než je možné v ovládacím prvku zobrazit.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit – určuje, zda se ovládací prvek automaticky rozšíří, aby se zaplnil volný prostor ovládacího prvku kontejneru, jako je například Formulář pro úpravy.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Pokud má tato vlastnost hodnotu true u více karet, rozdělí se prostor mezi ně.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Další informace najdete v tématu Principy rozložení datových formulářů.For more information, see Understand data form layout.

  • Platí pro ovládací prvek Karta.Applies to Card

OdsazeníPadding

Padding – vzdálenost mezi textem tlačítka importu nebo exportu a okraji tohoto tlačítkaPadding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvkuPaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvkuPaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PoloměrRadius

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.