Ovládací prvek Text HTML v PowerAppsHTML text control in PowerApps

Pole, které zobrazuje text a převádí značky HTML do formátováníA box that shows text and converts HTML tags to formatting.

PopisDescription

Ovládací prvek Text HTML zobrazuje prostý text a čísla, ale také převádí značky HTML, jako jsou pevné mezery.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Základní vlastnostiKey properties

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

HTMLText – text, který se zobrazí v ovládacím prvku Text HTML a může obsahovat značky HTMLHTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( FindString, WithinString )Find( FindString, WithinString )

Příklad:Example

  1. Přidejte ovládací prvek Popisek, pojmenujte ho Source a do vlastnosti Text nastavte tento řetězec:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

<p> Provedli jsme neobyčejně &nbsp; &quot; hlubokou &quot; globalizaci a lokalizaci.<p> We have done an unusually &nbsp; &quot; deep &quot; globalization and localization. <p><p>

Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Přidejte ovládací prvek Text HTML a do vlastnosti HTMLText nastavte tuto hodnotu:Add an HTML text control, and set its HTMLText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    V ovládacím prvku Text HTML se zobrazí stejný text jako v ovládacím prvku Popisek a značky se navíc převedou do příslušných znaků.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.