Ovládací prvek Hodnocení v PowerAppsRating control in PowerApps

Ovládací prvek, pomocí kterého mohou uživatelé označit hodnotu mezi jedničkou a vámi určeným maximálním číslem.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

PopisDescription

V tomto ovládacím prvku mohou uživatelé například výběrem určitého počtu hvězdiček označit, jak moc se jim něco líbilo.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

Základní vlastnostiKey properties

Default – počáteční hodnota ovládacího prvku před tím, než ji uživatel změní.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max – maximální hodnota, na kterou může uživatel nastavit ovládací prvek Posuvník nebo Hodnocení.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange – způsob reakce aplikace na změnu hodnoty ovládacího prvku uživatelem (například při přesunutí posuvníku)OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill – barva hvězdiček na ovládacím prvku HodnoceníRatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly – určení, zda může uživatel měnit hodnotu ovládacího prvku Posuvník nebo HodnoceníReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset – určuje, zda se ovládací prvek vrátí na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue – možnost zobrazení hodnoty posuvníku nebo hodnocení při změně hodnoty uživatelem nebo při najetí myší na ovládací prvekShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average( Value1; Value2; ... )Average( Value1, Value2, ... )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Hodnocení a pojmenujte ho Quantitative.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvekTextové zadání, pojmenujte ho Qualitative a přesuňte ho pod ovládací prvek Hodnocení.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.
 3. U ovládacího prvku Textové zadání nastavte vlastnost Default na "" a vlastnost HintText na tento vzorec:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3; "Co se vám líbilo nejvíc?"; "Co můžeme zlepšit?")If(Quantitative.Value > 3, "What did you especially like?", "How might we do better?")

  Přečtěte si další informace o funkci If a ostatních funkcích.Want more information about the If function or other functions?

 4. Stiskněte klávesu F5 a potom klikněte nebo klepněte na čtyři nebo pět hvězdiček v ovládacím prvku Hodnocení.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  Text nápovědy v ovládacím prvku Textové zadání se změní, aby odpovídal vysokému hodnocení.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Klikněte nebo klepněte na méně než čtyři hvězdičky v textovém zadání Quantitative.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  Text nápovědy v ovládacím prvku Textové zadání se změní, aby odpovídal nízkému hodnocení.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.