Ovládací prvky Export a Import v PowerAppsExport control and Import control in PowerApps

Ovládací prvky pro export dat do místního souboru a pro import těchto dat do jiné aplikace v PowerAppsControls for exporting data to a local file and then importing that data into another app in PowerApps.

PopisDescription

Pokud chcete vytvořit několik aplikací, které budou používat stejná data, ale nechcete tato data sdílet mimo tyto aplikace, můžete data exportovat pomocí ovládacího prvku Export a potom je importovat pomocí ovládacího prvku Import.If you want to create more than one app that uses the same data but not share that data outside those apps, you can export it and import it by using an Export control and an Import control. Při exportu dat vytvoříte komprimovaný soubor, který můžete zkopírovat do jiného počítače. Nemůžete ho ale načíst jiným programem než PowerApps.When you export data, you create a compressed file that you can copy to another machine, but you can't read it in any program other than PowerApps.

UpozorněníWarning

Když v aplikaci povolíte tuto funkci, můžete tak oslabit zabezpečení aplikace a zvýšit nebezpečí úniku dat.Enabling this functionality in your app may expose it to security vulnerabilities and data leakage. Doporučujeme informovat uživatele, aby importovali jenom známé a důvěryhodné soubory a exportovali pouze data, která nejsou důvěrná nebo citlivá.It is recommended to advise users to import only recognized and trusted files and only export data that is not confidential or sensitive.

Základní vlastnostiKey properties

Data – název kolekce, kterou chcete exportovat do místního souboruData – The name of a collection that you want to export to a local file.

 • Vlastnost Data je dostupná u ovládacího prvku Export. Není dostupná u ovládacího prvku Import.The Data property is available for an Export control but not an Import control.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Další vlastnostiAdditional properties

Align – vodorovné umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuAlign – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

Padding – vzdálenost mezi textem tlačítka importu nebo exportu a okraji tohoto tlačítkaPadding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – poloměr zaoblení levého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – poloměr zaoblení pravého dolního rohu ovládacího prvkuRadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – poloměr zaoblení levého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – poloměr zaoblení pravého horního rohu ovládacího prvkuRadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako přeškrtnutéhoStrikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text – text, který se v ovládacím prvku zobrazuje nebo který zadává do ovládacího prvku uživatelText – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Underline – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako podtrženéhoUnderline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign – svislé umístění textu ve vztahu ke středu ovládacího prvkuVerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(Produkty, {Název:"Europa", Cena:"110"}, {Název:"Ganymede", Cena:"125"}, {Název:"Callisto", Cena:"118"})ClearCollect(Products, {Name:"Europa", Price:"10.99"}, {Name:"Ganymede", Price:"12.49"}, {Name:"Callisto", Price:"11.79"})

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Přečtěte si další informace o funkci ClearCollect a dalších funkcích.Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 2. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko a stiskněte klávesu Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 3. Přidejte ovládací prvek Export a nastavte jeho vlastnost Data na Produkty.Add an Export control, and set its Data property to Products.
 4. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Export a zadejte název souboru, do kterého chcete data exportovat.Press F5, click or tap the Export control, and then specify the name of the file into which you want to export the data.
 5. Klikněte nebo klepněte na Uložit a potom se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.Click or tap Save, then press Esc to return to the default workspace.
 6. V nové nebo existující aplikaci přidejte ovládací prvek Import, dejte mu název MojeData a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:In a new or existing app, add an Import control, name it MyData, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(ImportedProducts, MyData.Data)Collect(ImportedProducts, MyData.Data)
 7. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na MojeData, klikněte nebo klepněte na soubor, který jste vyexportovali, a potom klikněte nebo klepněte na Otevřít.Press F5, click or tap MyData, click or tap the file that you exported, and then click or tap Open.
 8. Stiskněte klávesu Esc, v nabídce Soubor klikněte nebo klepněte na Kolekce a zkontrolujte, jestli jsou v aktuální aplikaci data, která jste vyexportovali.Press Esc, click or tap Collections on the File menu, and confirm that the current app has the data that you exported.