Ovládací prvek Psaní perem v PowerAppsPen input control in PowerApps

Ovládací prvek, ve kterém může uživatel kreslit, mazat a zvýrazňovat oblasti obrázku.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

PopisDescription

Uživatel můžete tento ovládací prvek použít jako tabuli, kreslit diagramy a psát slova, která je možné převést na text.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Základní vlastnostiKey properties

Color – barva tahůColor – The color of input strokes.

Mode – ovládací prvek má režim Draw (Kreslení) nebo Erase (mazání).Mode – The control is in Draw or Erase mode. Režim výběru je zastaralý.Select mode has been deprecated.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

Input – vstupInput – Input.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor – barva textu vybrané položky nebo položek v seznamu nebo nástroje pro výběr v ovládacím prvku Pero.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness – tloušťka nástroje pro výběr v ovládacím prvku Psaní perem.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls – určuje, zda zvukový přehrávač nebo videopřehrávač zobrazí například tlačítko přehrát a posuvník hlasitosti a ovládací prvek Psaní perem zobrazí například ikony pro kreslení, gumování a mazání.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( CollectionName; DatatoCollect )Collect( CollectionName, DatatoCollect )

Příklad:Example

Vytvoření sady obrázkůCreate a set of images

 1. Přidejte ovládací prvek Psaní perem, pojmenujte ho MyDoodles a nastavte jeho vlastnost ShowControls na hodnotu true.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvek Tlačítko, přesuňte ho pod MyDoodles a vlastnost Text ovládacího prvku Tlačítko nastavte na hodnotu Add (Přidat).Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.
 3. Do vlastnosti OnSelect prvku Tlačítko nastavte tento vzorec:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles; {Sketch:MyDoodles.Image})Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})
 4. Přidejte ovládací prvek Galerie obrázků, přesuňte ho pod ovládací prvek Tlačítko a zmenšete jeho šířku tak, aby zobrazoval tři položky.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.
 5. Nastavte vlastnost Items ovládacího prvku Galerie obrázků na Doodles a potom stiskněte F5.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.
 6. V MyDoodles namalujte obrázek a potom klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Nakreslený obrázek se zobrazí v ovládacím prvku Galerie obrázků.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (Volitelné) V ovládacím prvku Psaní perem klikněte nebo klepněte na ikonu vymazání nakresleného obrázku, nakreslete další obrázek a potom klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.
 8. V ovládacím prvku Galerie obrázků nastavte vlastnost OnSelect ovládacího prvku Obrázek na tento vzorec:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles; ThisItem)Remove(Doodles, ThisItem)
 9. Když na výkres v ovládacím prvku Galerie obrázků kliknete nebo klepnete, odeberete ho.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Výkresy můžete ukládat lokálně pomocí funkce SaveData nebo je uložit do zdroje dat pomocí funkce Patch.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.