Ovládací prvek Výběr data v PowerAppsDate Picker control in PowerApps

Ovládací prvek pro výběr data, na který může uživatel kliknout nebo klepnout.A control that the user can click or tap to specify a date.

PopisDescription

Když místo ovládacího prvku Textové zadání přidáte ovládací prvek Výběr data, zajistíte tím, že uživatel zadá datum ve správném formátu.If you add a Date Picker control instead of a Text input control, you help ensure that the user specifies a date in the correct format.

Základní vlastnostiKey properties

DefaultDate – výchozí hodnota pro ovládací prvek Výběr data, pokud ji uživatel nezmění.DefaultDate – The initial value of a date control unless the user changes it.

SelectedDate – aktuálně vybrané datum v ovládacím prvku Výběr dataSelectedDate – The date currently selected in a date control.

Format – textový formát, ve kterém ovládací prvek datum zobrazuje a uživatel datum zadává.Format – The text format in which the control shows the date and the user specifies the date. Tuto vlastnost můžete nastavit na ShortDate (výchozí) nebo LongDate, aby se kalendářní data formátovala na základě vlastnosti Language tohoto ovládacího prvku.You can set this property to ShortDate (default) or LongDate to format dates based on the Language property of this control. Pokud chcete bez ohledu na jazyk stejný formát, můžete tuto vlastnost také nastavit výrazem, například dd.mm.yyyy.You can also set this property to an expression, such as yyyy/mm/dd if you want the same format regardless of language. Příklad:For example:

 • Když uživatel klikne nebo klepne na poslední den v roce 2017, vlastnost formát je nastavená na ShortDate a vlastnost Language je nastavená na cs-cz, ovládací prvek zobrazí 31.12.2017.The control shows 12/31/2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to ShortDate, and the Language property is set to en-us.
 • Když uživatel klikne nebo klepne na poslední den v roce 2017, vlastnost formát je nastavená na LongDate a vlastnost Language je nastavená na fr-fr, ovládací prvek zobrazí dimanche 31 decembre 2017.The control shows dimanche 31 decembre 2017 if the user clicks or taps the last day of 2017, the Format property is set to LongDate, and the Language property is set to fr-fr.

Language – určuje jazyk použitý k formátování kalendářních dat včetně názvů měsíců.Language – Determines the language used to format dates, including names of months. Pokud tato vlastnost není zadaná, určuje se jazyk podle nastavení zařízení uživatele.If this property isn't specified, the user's device setting determines the language.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvku při fokusu klávesnice na ovládacím prvkuFocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

EndYear – nejzazší rok, který může uživatel v ovládacím prvku Výběr data použít.EndYear – The latest year to which the user can set value of a date-picker control.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – váha textu v ovládacím prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normální) nebo Lighter (Tenčí)FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

Italic – možnost zobrazení textu v ovládacím prvku jako kurzívyItalic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a dolním okrajem stejného prvku.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a levým okrajem stejného prvkuPaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a pravým okrajem stejného prvkuPaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – vzdálenost mezi textem v ovládacím prvku a horním okrajem stejného prvku.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

EndYear – nejdřívější rok, který může uživatel v ovládacím prvku Výběr data použít.StartYear – The earliest year to which the user can set the value of a date-picker control.

TabIndex – umožňuje vlastní určení pořadí ovládacích prvků za běhu, je-li nastavena nenulová hodnota.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Year( DateTimeValue )Year( DateTimeValue )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Výběr data a pojmenujte ho Deadline.Add a Date Picker control, and name it Deadline.

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Přidejte ovládací prvek Popisek a jeho vlastnost Text nastavte na tento vzorec:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(Today(); Deadline.SelectedDate) & " zbývající dny!"DateDiff(Today(), Deadline.SelectedDate) & " days to go!"

  Přečtěte si další informace o funkci DateDiff a ostatních funkcích.Want more information about the DateDiff function or other functions?

 3. Stiskněte klávesu F5, v ovládacím prvku Deadline vyberte datum a potom klikněte nebo klepněte na OK.Press F5, choose a date in Deadline, and then click or tap OK.

  Ovládací prvek Popisek zobrazí počet dní mezi dneškem a zvoleným datem.The Label control shows the number of days between today and the date that you chose.

 4. Stisknutím klávesy Esc se vraťte do výchozího pracovního prostoru.To return to the default workspace, press Esc.