Ovládací prvek Výsečový graf v PowerAppsPie chart control in PowerApps

Ovládací prvek srovnávající relativní hodnoty mezi sebou.A control that shows relative values in comparison to each other.

PopisDescription

Pokud chcete zobrazit relativní data z tabulky obsahující popisky v prvním sloupci vlevo a hodnoty ve sloupci vedle něj, přidejte ovládací prvek Výsečový graf.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

Základní vlastnostiKey properties

Items – zdroj dat zobrazený v ovládacích prvcích jako Galerie, Seznam nebo GrafItems – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels – možnost výsečového grafu zobrazit hodnotu přidruženou ke každé výseči.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit, Úpravy), pouze zobrazuje data (View, Prohlížení) nebo je zakázaný (Disabled, Zakázáno)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode – vzdálenost mezi výsečemi v grafuExplode – The distance between wedges in a pie chart.

Font – název rodiny písem pro zobrazení textuFont – The name of the family of fonts in which text appears.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor – barva ohraničení kolem každé výseče grafuItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderThickness – tloušťka ohraničení kolem každé výseče grafuItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet – barva jednotlivých datových bodů v grafuItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition – umístění popisků v grafu vzhledem k jeho výsečím.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size – velikost písma textu zobrazeného v ovládacím prvkuSize – The font size of the text that appears on a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá)Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( ZdrojDat; NázevSloupce )Max( DataSource, ColumnName )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015; {Product:"Europa", Revenue:27000}; {Product:"Ganymede", Revenue:26300}; {Product:"Callisto", Revenue:29200}) Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Podívejte se, jak přidat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add and configure a control?

  Přečtěte si další informace o funkci Collect a ostatních funkcích.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na ovládací prvek Tlačítko a potom se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Přidejte ovládací prvek Výsečový graf a jeho vlastnost Items nastavte na Revenue2015.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  Ovládací prvek Výsečový graf zobrazí data o výnosu jednotlivých produktů vzhledem k ostatním produktům.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.