Ovládací prvek Mikrofon v PowerAppsMicrophone control in PowerApps

Ovládací prvek, pomocí kterého může uživatel zaznamenávat zvuky.A control with which the user can record sounds.

PopisDescription

Pokud přidáte tento ovládací prvek, uživatel bude moct aktualizovat zdroj dat jedním nebo více zvuky z libovolného zařízení, na kterém je aplikace spuštěná.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

Základní vlastnostiKey properties

Mic – číselné ID mikrofonu využívaného aplikací na zařízení s více mikrofonyMic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop – způsob reakce aplikace na zastavení zaznamenávání pomocí ovládacího prvku Mikrofon uživatelemOnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

Další vlastnostiAdditional properties

BorderColor – barva ohraničení ovládacího prvkuBorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – styl ohraničení ovládacího prvku Solid (Plné), Dashed (Čárkované), Dotted (Tečkované) nebo None (Žádné)BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – tloušťka ohraničení ovládacího prvkuBorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – barva textu v ovládacím prvkuColor – The color of text in a control.

DisplayMode – údaj o tom, jestli ovládací prvek umožňuje zadávání uživatelem (Edit), jenom zobrazuje data (View) nebo je zakázaný (Disabled)DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – barva textu ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – barva pozadí ovládacího prvku v případě, že vlastnost DisplayMode je nastavena na Disabled (Zakázáno)DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – barva pozadí ovládacího prvkuFill – The background color of a control.

Height – vzdálenost mezi horním a dolním okrajem ovládacího prvkuHeight – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – barva textu v ovládacím prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – barva pozadí ovládacího prvku při umístění ukazatele myši na ovládací prvekHoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Image – název obrázku, který se zobrazuje v ovládacích prvcích Obrázek, Zvuk nebo Mikrofon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozice obrázku (Fill (Vyplnit), Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice) nebo Center (Na střed)) na obrazovce nebo ovládacím prvku, pokud není stejné velikosti jako obrázek.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – způsob reakce aplikace na klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemOnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart – způsob reakce aplikace na spuštění zaznamenávání pomocí ovládacího prvku Mikrofon uživatelemOnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor – barva ohraničení ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – barva textu v ovládacím prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – barva pozadí ovládacího prvku po klepnutí nebo kliknutí na ovládací prvek uživatelemPressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – určuje, zda se ovládací prvek vrátí na výchozí hodnotu.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip – vysvětlující text, který se zobrazí, když uživatel najede myší na ovládací prvek.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – možnost zobrazení nebo skrytí ovládacího prvkuVisible – Whether a control appears or is hidden.

Width – vzdálenost mezi levým a pravým okrajem ovládacího prvkuWidth – The distance between a control's left and right edges.

X – vzdálenost mezi levým okrajem ovládacího prvku a levým okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – vzdálenost mezi horním okrajem ovládacího prvku a horním okrajem jeho nadřazeného kontejneru (nebo obrazovky, pokud se nadřazený kontejner nepoužívá).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( ZdrojDat; ZákladníZáznam; ZáznamZměny )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

Příklad:Example

 1. Přidejte ovládací prvek Mikrofon, pojmenujte ho MyMic a jeho vlastnost OnStop nastavte na tento vzorec:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds; MyMic.Audio)Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Podívejte se, jak přidat, pojmenovat a nakonfigurovat ovládací prvek.Don't know how to add, name, and configure a control?

  Přečtěte si další informace o funkci Collect a ostatních funkcích.Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Přidejte ovládací prvek Vlastní galerie, přesuňte ho pod mikrofon MyMic a vlastnost Items ovládacího prvku Vlastní galerie nastavte na MySounds.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. Do šablony pro ovládací prvek Vlastní galerie přidejte ovládací prvek Zvuk a jeho vlastnost Media nastavte na ThisItem.Url.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Stiskněte klávesu F5, klikněte nebo klepněte na mikrofon MyMic, aby se spustilo nahrávání, a potom na něj klikněte nebo klepněte znovu, aby se nahrávání zastavilo.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. Nahrávku si přehrajete, když v ovládacím prvku Zvuk, který je v ovládacím prvku Vlastní galerie, kliknete nebo klepnete na tlačítko přehrát.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Přidejte tolik nahrávek, kolik potřebujete, a potom se stisknutím klávesy Esc vraťte do výchozího pracovního prostoru.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (Volitelné) Do šablony pro ovládací prvek Vlastní galerie přidejte ovládací prvek Tlačítko, jeho vlastnost OnSelect nastavte na Remove(MySounds; ThisItem), stiskněte klávesu F5 a potom odeberte libovolnou nahrávku kliknutím nebo klepnutím na odpovídající ovládací prvek Tlačítko.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

Nahrávky můžete ukládat lokálně pomocí funkce SaveData nebo můžete aktualizovat zdroj dat pomocí funkce Patch.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.