Funkce AddColumns, DropColumns, RenameColumns a ShowColumns v PowerAppsAddColumns, DropColumns, RenameColumns, and ShowColumns functions in PowerApps

Tyto funkce tvarují tabulku přidáním, zahozením, přejmenováním a výběrem sloupců.Shapes a table by adding, dropping, renaming, and selecting its columns.

PřehledOverview

Tyto funkce tvarují tabulku úpravou jejích sloupců. Umožňují:These functions shape a table by adjusting its columns:

 • Zredukovat tabulku obsahující více sloupců na jednosloupcovou tabulku, která dovoluje použití jednosloupcových funkcí, například funkcí Lower nebo Abs.Reduce a table that contains multiple columns down to a single column for use with single-column functions, such as Lower or Abs.
 • Přidat do tabulky počítaný sloupec (třeba sloupec Celková cena, který zobrazuje výsledky násobení Množství a Jednotkové ceny).Add a calculated column to a table (for example, a Total Price column that shows the results of multiplying Quantity by Unit Price).
 • Přejmenovat sloupec na něco smysluplnějšího pro zobrazení uživatelům nebo pro použití ve vzorcích.Rename a column to something more meaningful, for display to users or for use in formulas.

Tabulka je v PowerApps hodnotou, stejně jako třeba řetězec nebo číslo.A table is a value in PowerApps, just like a string or a number. Tabulku můžete zadat jako argument ve vzorci a funkce můžou jako výsledek vrátit tabulku.You can specify a table as an argument in a formula, and functions can return a table as a result. Funkce popisované v tomto tématu nemění tabulku.The functions that this topic describes don't modify a table. Místo toho přebírají tabulku jako argument a vracejí novou tabulku s použitou transformací.Instead they take a table as an argument and return a new table with a transform applied. Další podrobnosti najdete v části týkající se práce s tabulkami.See working with tables for more details.

Pomocí těchto funkcí nemůžete měnit sloupce zdroje dat.You can't modify the columns of a data source by using these functions. Data musíte změnit v jejich zdroji.You must modify the data at its source. Sloupce můžete přidat do kolekce pomocí funkce Collect.You can add columns to a collection with the Collect function. Další podrobnosti najdete v části týkající se práce se zdroji dat.See working with data sources for more details.

PopisDescription

Funkce AddColumns přidá do tabulky sloupec – a vzorec definuje hodnoty v tomto sloupci.The AddColumns function adds a column to a table, and a formula defines the values in that column. Existující sloupce zůstanou nezměněné.Existing columns remain unmodified.

Vzorec se vyhodnocuje pro každý záznam tabulky.The formula is evaluated for each record of the table.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkce DropColumns vyloučí sloupce z tabulky.The DropColumns function excludes columns from a table. Všechny ostatní sloupce zůstanou nezměněné.All other columns remain unmodified. Funkce DropColumns sloupce vyloučí, funkce ShowColumns sloupce zahrne.DropColumns excludes columns, and ShowColumns includes columns.

Funkce RenameColumns přejmenuje sloupce tabulky.The RenameColumns function renames columns of a table. Všechny ostatní sloupce si zachovají původní názvy.All other columns retain their original names.

Funkce ShowColumns zahrne sloupce tabulky a zahodí všechny ostatní sloupce.The ShowColumns function includes columns of a table and drops all other columns. Pomocí funkce ShowColumns můžete z vícesloupcové tabulky vytvořit jednosloupcovou.You can use ShowColumns to create a single-column table from a multi-column table. Funkce ShowColumns sloupce zahrne, funkce DropColumns sloupce vyloučí.ShowColumns includes columns, and DropColumns excludes columns.

U všech těchto funkcí je výsledkem nová tabulka s použitou transformací.For all these functions, the result is a new table with the transform applied. Původní tabulka se nezmění.The original table isn't modified.

When used with a data source, these functions can't be delegated. Only the first portion of the data source will be retrieved and then the function applied. The result may not represent the complete story. A blue dot will appear at authoring time to remind you of this limitation and to suggest switching to delegable alternatives where possible. For more information, see the delegation overview.

SyntaxeSyntax

AddColumns( Tabulka; NázevSloupce1; Vzorec1 [; NázevSloupce2; Vzorec2; ... ] )AddColumns( Table, ColumnName1, Formula1 [, ColumnName2, Formula2, ... ] )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
 • NázevSloupce – povinné.ColumnName(s) - Required. Názvy sloupců, které se mají přidat.Name(s) of the column(s) to add. Pro tento argument musíte zadat řetězec (například"Název" včetně uvozovek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.
 • Vzorec – povinné.Formula(s) - Required. Vzorce, které se mají vyhodnotit pro každý záznam.Formula(s) to evaluate for each record. Výsledek se přidá jako hodnota příslušného nového sloupce.The result is added as the value of the corresponding new column. V tomto vzorci můžete odkazovat na jiné sloupce tabulky.You can reference other columns of the table in this formula.

DropColumns( Tabulka; NázevSloupce1 [; NázevSloupce2; ... ] )DropColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
 • NázevSloupce – povinné.ColumnName(s) - Required. Názvy sloupců, které se mají zahodit.Name(s) of the column(s) to drop. Pro tento argument musíte zadat řetězec (například"Název" včetně uvozovek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

RenameColumns( Tabulka; StarýNázevSloupce; NovýNázevSloupce )RenameColumns( Table, OldColumneName, NewColumnName )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
 • StarýNázevSloupce – povinné.OldColumnName - Required. Název sloupce, který se má přejmenovat.Name of the column to rename. Tento název musí být řetězec (například "Název" včetně uvozovek).This name must be a string (for example "Name" with double quotes included).
 • NovýNázevSloupce – povinné.NewColumnName - Required. Náhradní název.Replacement name. Pro tento argument musíte zadat řetězec (například "Jméno zákazníka" včetně uvozovek).You must specify a string (for example, "Customer Name" with double quotes included) for this argument.

ShowColumns( Tabulka; NázevSloupce1 [; NázevSloupce2; ... ] )ShowColumns( Table, ColumnName1 [, ColumnName2, ... ] )

 • Tabulka – povinné.Table - Required. Tabulka, se kterou se má provést výpočetTable to operate on.
 • NázevSloupce – povinné.ColumnName(s) - Required. Názvy sloupců, které se mají zahrnout.Name(s) of the column(s) to include. Pro tento argument musíte zadat řetězec (například"Název" včetně uvozovek).You must specify a string (for example, "Name" with double quotes included) for this argument.

PříkladyExamples

Příklady v této části používají zdroj dat IceCreamSales (ProdejeZmrzliny), který obsahuje data v této tabulce:The examples in this section use the IceCreamSales data source, which contains the data in this table:

Žádný z těchto příkladů nemění zdroj dat IceCreamSales.None of these examples modify the IceCreamSales data source. Každá funkce transformuje hodnotu zdroje dat jako tabulku a vrátí tuto hodnotu jako výsledek.Each function transforms the value of the data source as a table and returns that value as the result.

VzorecFormula PopisDescription VýsledekResult
AddColumns( IceCreamSales; "Revenue"; UnitPrice * QuantitySold )AddColumns( IceCreamSales, "Revenue", UnitPrice * QuantitySold ) Přidá do výsledku sloupec Revenue (Výnos).Adds a Revenue column to the result. Pro každý záznam se vypočítá součin jednotkové ceny a prodaného množství (UnitPrice * QuantitySold) a výsledek se umístí do nového sloupce.For each record, UnitPrice * QuantitySold is evaluated, and the result is placed in the new column.
DropColumns( IceCreamSales; "UnitPrice" )DropColumns( IceCreamSales, "UnitPrice" ) Vyloučí z výsledku sloupec UnitPrice (JednotkováCena).Excludes the UnitPrice column from the result. Pomocí této funkce můžete sloupce vyloučit a pomocí funkce ShowColumns je můžete zahrnout.Use this function to exclude columns, and use ShowColumns to include them.
ShowColumns( IceCreamSales; "Flavor" )ShowColumns( IceCreamSales, "Flavor" ) Zahrne do výsledku jenom sloupec Flavor (Příchuť).Includes only the Flavor column in the result. Pomocí této funkce můžete sloupce zahrnout a pomocí funkce DropColumns je můžete vyloučit.Use this function include columns, and use DropColumns to exclude them.
RenameColumns( IceCreamSales; "UnitPrice"; "Price")RenameColumns( IceCreamSales, "UnitPrice", "Price") Přejmenuje ve výsledku sloupec UnitPrice.Renames the UnitPrice colum in the result.
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales; "Revenue";
UnitPrice * QuantitySold );
"UnitPrice"; "Price" );
"Quantity" )
DropColumns(
RenameColumns(
AddColumns( IceCreamSales, "Revenue",
UnitPrice * QuantitySold ),
"UnitPrice", "Price" ),
"Quantity" )
Provede následující transformace tabulky v uvedeném pořadí, přičemž začne zevnitř vzorce:Performs the following table transforms in order, starting from the inside of the formula:
 1. Přidá sloupec Revenue na základě výpočtu součinů UnitPrice * Quantity pro jednotlivé záznamy.Adds a Revenue column based on the per-record calculation of UnitPrice * Quantity.
 2. Přejmenuje sloupec UnitPrice na Price.Renames UnitPrice to Price.
 3. Vyloučí sloupec Quantity.Excludes the Quantity column.
Na pořadí záleží.Note that order is important. Třeba po přejmenování sloupce UnitPrice už s ním nemůžeme počítat.For example, we can't calculate with UnitPrice after it has been renamed.

Podrobný postupStep by step

 1. Naimportujte nebo vytvořte kolekci s názvem Inventory (Inventář) podle popisu v prvním dílčím postupu v článku o zobrazení textů a obrázků v galerii.Import or create a collection named Inventory as the first subprocedure in Show text and images in a gallery describes.
 2. Přidejte tlačítko a nastavte jeho vlastnost OnSelect na tento vzorec:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:

  ClearCollect(Inventory2; RenameColumns(Inventory; "ProductName"; "JacketID"))ClearCollect(Inventory2, RenameColumns(Inventory, "ProductName", "JacketID"))

 3. Stiskněte F5, vyberte tlačítko, které jste právě vytvořili, a pak se stisknutím klávesy Esc vraťte do pracovního prostoru návrhu.Press F5, select the button that you just created, and then press Esc to return to the design workspace.
 4. V nabídce Soubor vyberte Kolekce.On the File menu, select Collections.
 5. Zkontrolujte, že jste vytvořili kolekci s názvem Inventory2.Confirm that you've created a collection, named Inventory2. Tato nová kolekce obsahuje stejné informace jako kolekce Inventory, jenom sloupec, který se v kolekci Inventory jmenuje ProductName, má v kolekci Inventory2 název JacketID.The new collection contains the same information as Inventory except that the column named ProductName in Inventory is named JacketID in Inventory2.