Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.4 Visual Studio 2017 for Mac version 7.4


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | ÚdržbaDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | Xamarin | Blogs | Servicing


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.Use Visual Studio 2017 for Mac to build apps for mobile, web, and the cloud with Xamarin and .NET Core, as well as games with Unity.

Stažení aktuální verze sady Visual Studio pro Mac 2017Download the Current Release of Visual Studio for Mac 2017

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.To learn more about Visual Studio 2017 for Mac, see Mac System Requirements and Mac Platform Targeting and Compatibility.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce Soubory ke stažení.To learn more about other related downloads, see the Downloads page.

Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! Problém můžete nahlásit prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac a na portálu Komunita vývojářů můžete sledovat svoji zpětnou vazbu.You can report a problem via the Report a Problem option the Visual Studio for Mac IDE and track your feedback in the Developer Community portal. Pokud máte nějaké návrhy, dejte nám vědět prostřednictvím webu UserVoice.For suggestions, let us know through UserVoice.

Historie verzíRelease History


5. března 2018 – Visual Studio 2017 pro Mac 7.4 (7.4.0.1033)March 5, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4 (7.4.0.1033)

U sady Visual Studio pro Mac 7.4 jsme měli čas zaměřit se na opravy nejzávažnějších problémů týkajících se nevracení paměti, výkonu a stability, které nám uživatelé nahlásili.For the Visual Studio for Mac 7.4 release, we've taken time to focus on fixing some of the top memory leaks, performance problems, and stability issues that have been reported to us. V této verzi jsme přidali také podporu vývoje systému Android Oreo 8.1 a několik vylepšení produktivity pro vývojáře Xamarinu.This release also brings support for Android Oreo 8.1 development and several productivity enhancements for Xamarin developers.

Nejdůležitější novinky ve verziRelease Highlights

 • Nově se oficiálně podporuje macOS High Sierra.macOS High Sierra is now officially supported.
 • Podporuje se Xcode 9.3.Support for Xcode 9.3.
 • Nově se podporuje C# 7.1 (viz Co je nového v jazyce C# 7.1).C# 7.1 is now supported (see what's new in C# 7.1).
 • Podpora pro Android 8.1 OreoSupport for Android 8.1 Oreo.
 • Bezdrátové nasazení a ladění pro Xamarin.iOSWireless deployment and debugging for Xamarin.iOS.
 • Provedli jsme základní změny architektury v editoru C# editor; v důsledku toho se zlepšil jak výkon a spolehlivost, tak i rychlost odezvy psaní IntelliSense.Core architectural changes were made to the C# editor; both IntelliSense performance/reliability and typing responsiveness are improved as a result.

Chyby opravené v této verziIssues fixed in this release

Podrobný přehled verzeRelease in Detail

 • Přidali jsme nabídku Upravit > Přepnout na režim návrhu, aby bylo možné přepínat mezi režimy návrhu a dokončování IntelliSense.Added an Edit > Switch to Suggestion Mode menu, to toggle between IntelliSense suggestion mode and completion mode. V režimu návrhu nebudou návrhy automatického dokončování IntelliSense přepisovat text, který jste zadali, pokud si je nevyberete ručně ze seznamu návrhů IntelliSense.In suggestion mode, IntelliSense auto-complete suggestions will not override the text you've written unless you manually choose them from the IntelliSense suggestion list. Zpět do režimu dokončování můžete přepnout pomocí nabídky Upravit | Přepnout na režim dokončování.To switch back to Completion Mode you can choose the Edit | Switch to Completion Mode menu. Pokud používáte schémata klávesových zkratek sady Visual Studio (hybridní) nebo Visual Studio (Windows), máte k dispozici výchozí klávesovou zkratku Ctrl+Alt+Mezerník.A default keyboard shortcut of Ctrl+Alt+Space is provided if you're using Visual Studio (Mixed) or Visual Studio (Windows) key binding schemes.

 • Přidali jsme klávesovou zkratku Cmd+Shift+P, která otevře vyhledávací pole Navigovat na. To je filtrované tak, abyste mohli hledat dostupné příkazy na základě aktuálního kontextu.Added a Cmd+Shift+P shortcut that will open the Navigate To search box, filtered so you can search for available commands based on your current context.

Debug source files option
(Obrázek 1) Filtrování příkazů(Figure 1) Command Filtering
 • Vyhledání zdroje ladicího programuDebugger source lookup.

  • Přidali jsme podporu karty Zdrojové soubory ladění v možnostech řešení (Obrázek 2).Added support for the Debug Source Files tab in solution options (Figure 2). Aby se zachovala přehlednost uživatelského rozhraní, zobrazí se tato nabídka až poté, co přidáte první složku.To keep the UI clean, this menu appears only after you add the first folder.

   Debug source files option
   (Obrázek 2) Možnost Zdrojové soubory ladění(Figure 2) Debug source files option
  • Pokud se pokusíte přejít na blok zásobníku nebo krokovat s vnořením do metody a ladicí program nenajde zdrojové soubory, zobrazí se nový dokument Zdroj se nenašel (Obrázek 3).If you try to navigate to a stack frame or step into a method and the debugger doesn't find source files, a new Source Not Found document (Figure 3) is shown. Tento dokument usnadní poskytování několika možností pro vyhledání zdrojových souborů, pokud je máte.This document helps to provide some options to locate source files if you have them. To je užitečné při ladění sestavení, která byla zkompilována při CI, a když má uživatel přístup ke zdrojovým souborům a souboru .pdb.This is useful when debugging assemblies that were compiled on CI and user has access to source files and .pdb file.

   New 'source not found' dialog
   (Obrázek 3) Nové dialogové okno "Zdroj nebyl nalezen"(Figure 3) New "source not found" dialog
 • Sledovací proces souborů pro detekci souborů přidaných do projektuFile watcher to detect files added to the project.

  Sada Visual Studio pro Mac nově detekuje soubory, které byly přidány do projektu .NET Core nebo z něj byly odebrány, a dynamicky aktualizuje okno Řešení na základě provedených změn.Visual Studio for Mac will now detect files added to or removed from a .NET Core project and update the Solution window with the changes dynamically. Toto vylepšení vyřešilo problém s uvolněním a opakovaným načtením vyžadovaným po migracích EF, který nám nahlásili uživatelé v Komunitě vývojářů.This improvement addressed the unload/reload required after EF migrations issue reported in the Developer Community.

 • Použití adresáře .vs pro .userprefsUse .vs directory for .userprefs

  • Z důvodu vylepšení kompatibility se sadou Visual Studio v systému Windows se už soubor uživatelských předvoleb generovaný sadou Visual Studio pro Mac neukládá v adresáři řešení, ale v .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.To improve compatibility with Visual Studio on Windows the user preferences file generated by Visual Studio for Mac are no longer stored in the solution directory but are now stored in .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.

XamarinXamarin

 • V sadě Visual Studio pro Mac už nadále nepodporujeme funkci načtení do testovacího cloudu Xamarin, kterou bylo možné spustit pravým kliknutím tlačítka myši na strom testu jednotek.We no longer support the “Upload to Xamarin Test Cloud” function in Visual Studio for Mac (invoked by right-clicking the Unit test tree). Testy předání dále je možné odeslat prostřednictvím rozhraní příkazového řádku Visual Studio App Center.Moving forwards tests can be submitted through the Visual Studio App Center CLI.

 • Odebrali jsme podporu komponent v integrovaném vývojovém prostředí.We have removed the support for components in IDE. Pokud otevřete projekt s komponentami, na které se už odkazuje, zobrazí se chyba.If you open a project that has components already referenced, you will be met with an error. Tuto chybu opravíte tak, že ručně upravíte soubor .csproj a odeberete všechny informace ze značek <XamarinComponentReference/>.The fix this error, you must edit the .csproj file manually and remove all information in the <XamarinComponentReference/> tags. Další informace najdete v příručce k migraci komponent.For more information see the Components migration guide.

iOSiOS

 • Přidali jsme podporu bezdrátového nasazení a ladění pro zařízení s iOSem a AppleTV.We've added support for wireless deployment and debugging for iOS or AppleTV devices. Když je zařízení připojeno přes síť a připraveno k použití pro nasazení, zobrazí se nově v seznamu cílů zařízení, jako kdyby bylo zařízení připojeno přes USB.When a device is connected via a network and ready to be used for deployment, it now shows up in the device target list, as if the device were connected through USB. (Obrázek 4):(Figure 4):

  Apple device connected over Wi-Fi selected in device list
  (Obrázek 4) Zařízení Apple připojené přes síť se zobrazuje v seznamu zařízení(Figure 4) Apple device connected over a network is displayed in device list

  Další informace o této funkci najdete v příručce k bezdrátovému nasazení.For more information on this feature, see the Wireless Deployment guide.

 • Sada Visual Studio pro Mac nově požádá o odemčení zařízení pro nasazení, než spustí aplikaci (Obrázek 5), a nepřeruší relaci ladění:Visual Studio for Mac now asks to unlock the deployment device before launching the app (Figure 5) and does not interrupt the debugging session:

  Alert advising user to unlock iOS device
  (Obrázek 5) Upozornění na nutnost odemčení zařízení s iOSem(Figure 5) Alert advising user to unlock iOS device
 • Sada Visual Studio pro Mac nově automaticky generuje vazby C# pro modely CoreML při jejich přidání do projektu a umožňuje tak rychlé a snadné použití modelů CoreML.Visual Studio for Mac now auto-generates C# bindings for CoreML models when they are added to a project allowing for quick and easy usage of CoreML models.

 • Vylepšení zřizování:Provisioning Improvements:

  • Tato verze představuje lepší pracovní postup instalace fastlane.This release introduces a better fastlane installation workflow. Pokud nemáte fastlane nainstalováno, umožníme vám ho nainstalovat v rámci integrovaného vývojového prostředí místo zobrazení chybového dialogového okna se žádostí, abyste si přečetli dokumentaci ke zřizování a nainstalovali fastlane.If fastlane is not installed, instead of showing an error dialog asking you to read the provisioning documentation and install fastlane, we provide a way to do it within the IDE.
  • V závislosti na rychlosti internetu a parametrech počítače může instalace trvat až dvě minuty.Depending on the internet speed and computer parameters the installation can take up to two minutes. Z tohoto důvodu se fastlane stáhne na pozadí, abyste měli snazší práci.For this reason, fastlane will be downloaded in the background for your convenience.
  • Provedli jsme řadu vylepšení uživatelského rozhraní widgetu pro automatické zřizování v editoru Info.plist.We made a number of UI improvements to the automatic provisioning widget in Info.plist editor. Nový widget jednoznačně rozlišuje ruční a automatický režim zřizování a stav zřizování sdělí uživateli.The new widget draws a definite distinction between manual and automatic provisioning modes and communicates provisioning status to the user.

AndroidAndroid

Android 8.1 Oreo je nejnovější verzí Androidu, která je dostupná od společnosti Google.Android 8.1 Oreo is the latest version of Android available from Google. Android 8.1 Oreo nabízí mnoho nových funkcí, které jsou zajímavé pro vývojáře prostředí Xamarin.Android, jako jsou Android Go, rozhraní API pro neurální sítě, aktualizace rámce automatického vyplňování, rozhraní API pro SharedMemory a mnoho dalších.Android 8.1 Oreo offers many new features of interest to Xamarin.Android developers such as Android Go, Neural Networks API, Autofill Framework updates, SharedMemory API, and many more. Tato rozhraní API jsou dostupná pro aplikace Xamarin.Android v případě, že používáte Xamarin.Android 8.2 a novější.These APIs are available to Xamarin.Android apps when you use Xamarin.Android 8.2 and later.

 • Přidali jsme integraci Správce zařízení s Xamarin Androidem (Preview) pro uživatele, kteří mají nainstalovanou součást SDK Tools 26.We've added integration for the Xamarin Android Device Manager (preview) for users with SDK Tools 26 installed. Další informace najdete v dokumentaci.For more information, refer to the documentation.

 • Pokud emulátor Androidu nepoužívá HAXM, nově se vám zobrazí upozornění.You'll now be warned if the Android emulator is not using HAXM.

Vizuální návrhářiVisual Designers

iOS DesigneriOS Designer
 • Klávesové zkratky v režimu omezení:Constraints Mode Key Bindings:

  Nové klávesové zkratky usnadňují práci s novým režimem omezení (uvedeným ve verzi 15.5).New key bindings make it easier to work with the new constraints mode (introduced in 15.5). Příklad:For example:

  • Přepnutí režimu omezení: ⌘ EToggle constraints mode: ⌘ E
  • Dočasné povolení režimu omezení: Podržení klávesy ⌃Temporarily enable constraints mode: Hold ⌃
  • V režimu omezení omezuje aktualizace; v ostatních případech aktualizuje rámce: ⇧ ⌘ RIn constraints mode, update constraints; else update frames: ⇧ ⌘ R
 • Nově lze pro tvOS povolit variace vlastností :Trait Variations can now be enabled for tvOS :

  Variace vlastností lze nově povolit pro scénáře tvOS a soubory XIB, které umožňují variace podle světlého nebo tmavého stylu.Trait variations can now be enabled for tvOS storyboards and XIBs, which enables variation by light style or dark style.

 • Automatické oddálení při přetažení velkých položek ze sady nástrojů:Automatic Zoom Out when dragging large items from the Toolbox:

  Při přetažení velké položky ze sady nástrojů se návrhová plocha nově automaticky oddálí.The design surface now automatically zooms out when you drag a large item from the toolbox. To usnadní umístění velkých položek do souboru XIB nebo scénáře.This makes it easier to place large items on your XIB or storyboard.

 • Indikátor a výběr zvětšení:Zoom Indicator and Selector:

  Označuje aktuální procento úrovně zvětšení a umožňuje vybrat úroveň zvětšení z místní nabídky.Indicates current zoom level percentage and enables selecting zoom levels from a pop up list.

Android DesignerAndroid Designer
 • V této verzi jsme výrazně změnili analýzu a zpracování prostředků Androidu, což vedlo k vyššímu výkonu a přesnosti na panelu.Android resource parsing and processing has been vastly revamped in this release resulting in increased performance and accuracy across the board.
 • Přidali jsme podporu vykreslování Androidu Oreo (API 26).Added Android Oreo (API 26) rendering support.
 • Nově se podporují funkce Oreo, jako jsou vlastní písma a adaptivní ikony.Oreo features like custom fonts and adaptive icons are now supported.
 • Vylepšili jsme rychlost vykreslování.Rendering speed improvements.
 • Vylepšili jsme prostředí dokončování IntelliSense.Improved IntelliSense completion experience.

Xamarin.FormsXamarin.Forms

Opravili jsme celou řadu chyb a vylepšili úpravy v jazyce XAML:We fixed a number of bugs to improve XAML editing:

 • [OPRAVENO] Nekonzistentní chování v editoru XML/XAML mezi vs/vsmac při stisknutí klávesy ENTER pro přidání nového atributu do elementu[FIXED] Inconsistent behavior in XML/XAML editor between vs/vsmac when hitting "ENTER" in to add a new attribute to an element.
 • [OPRAVENO] Mnoho chybějících elementů v dokončování: ResourceDictionary, x:Double, x:Key atd.[FIXED] Many elements are missing from completion: ResourceDictionary, x:Double, x:Key etc.
 • [OPRAVENO] Nedostupné IntelliSense po zadání tečky v názvu[FIXED] No IntelliSense after typing period in name.
 • [OPRAVENO] Jedna chybějící platforma v IntelliSense[FIXED] One Platform is missing from IntelliSense.
 • [OPRAVENO] Vkládání mezer tabulátorem, vkládání tabulátorů pomocí funkce odsazení[FIXED] Tab key inserts spaces, indenter inserts tabs.
 • [OPRAVENO] Zobrazení vlastností elementů v XAML IntelliSense seřazených podle délky názvů[FIXED] XAML IntelliSense lists element properties sorted by length of name.

Xamarin Workbooks a InstallerXamarin Workbooks and Installer

Zcela jsme oddělili rozšíření Xamarin Inspector od Xamarin Workbooks.We have fully split Xamarin Inspector from Xamarin Workbooks. Rozšíření Inspector nově funguje i bez nutnosti instalace nástroje Workbooks.The Inspector extension no longer requires a Workbooks installation to function.

Zpráva k vydání všech verzí produktu XamarinAll Xamarin Product release notes


26. března 2018 – Visual Studio 2017 pro Mac 7.4.1 (7.4.1.48)March 26, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.1 (7.4.1.48)


3. dubna 2018 – Visual Studio 2017 pro Mac 7.4.2 (7.4.2.12)April 3, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.2 (7.4.2.12)

Tato vydaná verze zahrnuje Xcode 9.3 a řeší následující problémy:This release includes support for Xcode 9.3 and addresses the following issues:


18. dubna 2018 – Visual Studio 2017 pro Mac 7.4.3 (7.4.3.10)April 18, 2018 - Visual Studio 2017 for Mac 7.4.3 (7.4.3.10)

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:This release addresses the following issues:


Známé problémy se sadou Visual Studio 2017 pro MacVisual Studio 2017 for Mac Known Issues


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro MacVisual Studio 2017 for Mac Release Notes History

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3Visual Studio 2017 for Mac version 7.3 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2Visual Studio 2017 for Mac version 7.2 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1Visual Studio 2017 for Mac version 7.1 Release Notes

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0Visual Studio 2017 for Mac version 7.0 Release Notes


Na začátek stránky
Top of Page