Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 verze 15.0 Visual Studio 2017 version 15.0 Release Notes


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Frekvence vydávání nových verzíDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Release Rhythm


Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Pokud chcete zobrazit informace o nejnovější verzi sady Visual Studio 2017, navštivte prosím aktuální stránku Zpráva k vydání verze.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky.You can switch the page language at the bottom of this page. Klikněte naClick the ikonu a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Zpětná vazbaFeedback

Chceme znát váš názor.We’d love to hear from you! O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu v instalačním programu nebo samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. RozhraníThe Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu.icon is located in the upper right-hand corner. Svoje nahlášené problémy můžete sledovat na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio, kde můžete pokládat otázky a hledat odpovědi.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Prostřednictvím služby UserVoice nám také můžete navrhovat produkty a naše podpora na živém chatu vám poskytne pomoc s bezplatnou instalací.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


Historie verzíRelease History


Stažení aktuální verze sady Visual Studio 2017Download the Current Release of Visual Studio 2017

Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 stáhnete kliknutím na tlačítko.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Pokyny najdete v článku o instalaci sady Visual Studio 2017.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Poznámka: Velikost instalačního balíčku se bude lišit v závislosti na vaší aktuální konfiguraci sady Visual Studio.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Datum vydání: 10. dubna 2018 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.30)Release Date: April 10, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.30)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení od společnosti Microsoft pro ohrožení zabezpečení spočívající ve zpřístupnění informací ze sady Microsoft Visual Studio Microsoft Security Advisories for Microsoft Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

CVE-2018-1037: Existuje ohrožení zabezpečení spočívající ve zpřístupnění informací, když Visual Studio nesprávně odhalí omezený obsah neinicializované paměti při kompilování souborů databáze programu (PDB).CVE-2018-1037: An information disclosure vulnerability exists when Visual Studio improperly discloses limited contents of uninitialized memory while compiling program database (PDB) files. Útočník, který využil toto zpřístupnění informací, mohl zobrazit neinicializovanou paměť z instance sady Visual Studio použité ke kompilaci souboru PDB.An attacker who took advantage of this information disclosure could view uninitialized memory from the Visual Studio instance used to compile the PDB file.

Aby mohl útočník využít tuto chybu zabezpečení, potřeboval by přístup k příslušnému souboru PDB vytvořenému pomocí zranitelné verze sady Visual Studio.To take advantage of the vulnerability, an attacker would require access to an affected PDB file created using a vulnerable version of Visual Studio. Útočník by neměl žádný způsob, jak přinutit vývojáře k vytvoření tohoto zpřístupnění informací.An attacker would have no way to force a developer to produce this information disclosure.

Aktualizace zabezpečení řeší tuto chybu zabezpečení tím, že opraví způsob, jakým se soubory PDB generují při kompilaci projektu.The security update addresses the vulnerability by correcting how PDB files are generated when a project is compiled.

Důležité

Další informace najdete v aktualizaci zabezpečení pro CVE-2018-1037.For more information, see the security update for CVE-2018-1037.


Datum vydání: 13. března 2018 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.29)Release Date: March 13, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.29)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core od společnosti Microsoft Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0875: Společnost Microsoft si je vědoma chyby zabezpečení ve veřejné verzi .NET Core, kde škodlivý soubor nebo webový požadavek mohou způsobit útok s cílem odepření služby (DoS).CVE-2018-0875: Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where a malicious file or web request could cause a denial of service (DoS) attack.

 • Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.10, 1.1.7 nebo 2.0.6.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.10, 1.1.7 or 2.0.6. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 1.1.8 nebo 2.1.101.Developers are advised to update their .NET Core SDK to versions 1.1.8 or 2.1.101.

Datum vydání: 21. února 2018 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.26)Release Date: February 21, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.26)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Team Explorer podporuje TLSv1.2.Team Explorer supports TLSv1.2. Aktualizovali jsme součásti Git a správce přihlašovacích údajů Git, které se dodávají se sadou Visual Studio.We have updated the Git and the Git Credential Manager components that ship in Visual Studio. Byla aktualizována rovněž volitelná součást Git pro Windows.The optional Git for Windows component has also been updated. Tato aktualizace umožňuje připojit Git ke službám, které vyřadily podporu protokolu TLSv1 a TLSv1.1 ve prospěch TLSv1.2.This update allows Git to connect to services that have deprecated support for TLSv1 and TLSv1.1 in favor of TLSv1.2.


Datum vydání: 2. února 2018 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.23)Release Date: February 2, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.23)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

 • Aktualizovali jsme kompilátor MSVC. Obsahuje teď podporu pro přepínač /Qspectre, který automaticky vloží spekulační bariéru, když kompilátor zjistí instance útoku Spectre varianty 1.The MSVC compiler has been updated with support for the /Qspectre switch which will automatically insert a speculation barrier when the compiler detects instances of Spectre variant 1. Další informace o přepínači /Qspectre naleznete na blogu týmu pro Visual C++.For more information about /Qspectre please refer to the Visual C++ Team Blog.
 • Sada JDK přešla na 8u161, aby se odstranily chyby stahování.The JDK was bumped to 8u161 to fix download errors.

Datum vydání: 9. ledna 2018 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.21)Release Date: January 9, 2018 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.21)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core od společnosti Microsoft Microsoft Security Advisories for .NET Core

CVE-2018-0786 Obcházení funkce zabezpečení v ověření certifikátu X509 Společnost Microsoft vydává toto upozornění k zabezpečení s informacemi o chybě zabezpečení ve veřejných verzích .NET Core 1.0 a 1.1 a 2.0.CVE-2018-0786 Security Feature Bypass in X509 Certificate Validation Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. Tento informační zpravodaj také obsahuje pokyny, jak mají vývojáři správně aktualizovat aplikace.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly. Toto upozornění k zabezpečení se vztahuje také na nativní .NET pro UPW.This security advisory is also applicable to .NET native for UWP.

Společnost Microsoft si je vědoma chyby zabezpečení ve veřejných verzích .NET Core, kdy útočník může předložit certifikát, který je označený jako neplatný pro konkrétní použití, ale komponenta ho pro daný účel použije.Microsoft is aware of a security vulnerability in the public versions of .NET Core where an attacker could present a certificate that is marked invalid for a specific use, but a component uses it for that purpose. Tato akce ignoruje označení použití rozšířeného klíče.This action disregards the Enhanced Key Usage tagging.

Tato aktualizace zabezpečení řeší tuto chybu zabezpečení tím, že zajistí, aby komponenty .NET Core certifikáty plně ověřily.The security update addresses the vulnerability by ensuring that .NET Core components completely validate certificates. Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.9, 1.1.6 a 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 2.1.4 nebo 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.

CVE-2018-0764 Útok DoS při analýze dokumentů XML Společnost Microsoft vydává toto upozornění k zabezpečení s informacemi o chybě zabezpečení ve veřejných verzích .NET Core 1.0 a 1.1 a 2.0.CVE-2018-0764 Denial of Service when parsing XML documents Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in the public versions of .NET Core 1.0 and 1.1, and 2.0. Tento informační zpravodaj také obsahuje pokyny, jak mají vývojáři správně aktualizovat aplikace.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications correctly.

Společnost Microsoft si je vědoma chyby zabezpečení označované jako útok DoS ve všech veřejných verzích .NET Core, jejichž příčinou je nesprávné zpracování dokumentů XML.Microsoft is aware of a Denial of Service vulnerability in all public versions of .NET core due to improper processing of XML documents. Útočník, který tuto chybu zabezpečení úspěšně zneužije, může provést na aplikaci .NET útok DoS.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET application. Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci .NET Core.A remote unauthenticated attacker could exploit this vulnerability by issuing specially crafted requests to a .NET Core application.

Tato aktualizace řeší tuto chybu zabezpečení opravou toho, jak .NET Core provádí zpracování dokumentů XML.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET core handles XML document processing. Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.9, 1.1.6 a 2.0.5.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.9, 1.1.6 and 2.0.5. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 2.1.4 nebo 1.1.7.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.1.4 or 1.1.7.


Datum vydání: 6. prosince 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.18)Release Date: December 6, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.18)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení ASP.NET Core ASP.NET Core Security Advisories

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaje zabezpečení pro ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for ASP.NET Core. Podrobnosti lze najít v příslušných oznámeních v úložišti pro ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the ASP.NET Core repo. Vezměte na vědomí následující informace: CVE-2017-8700 Obejití sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) může způsobit zpřístupnění informací: V ASP.NET Core 1.0 a 1.1 existuje ohrožení zabezpečení, které umožňuje obejít sdílení prostředků mezi zdroji, což může způsobit zpřístupnění informací.Please note the following information: CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure. Nové projekty vytvořené pomocí ASP.NET Core 1.0 a ASP.NET Core 1.1 nyní používají verze balíčku, které zahrnují výše uvedenou aktualizaci zabezpečení.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security update. Pro existující projekty mohou uživatelé aktualizovat balíčky na novější verze pomocí dialogového okna Spravovat balíčky NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Datum vydání: 14. listopadu 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.17)Release Date: November 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.17)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Informační zpravodaje zabezpečení ASP.NET Core a .NET Core .NET Core and ASP.NET Core Security Advisories

Společnost Microsoft vydala informační zpravodaje zabezpečení pro .NET Core a ASP.NET Core.Microsoft has released security advisories for .NET Core and ASP.NET Core. Podrobnosti lze najít v příslušných oznámeních v úložištích pro .NET Core a ASP.NET Core.Details can be found in corresponding announcements in the .NET Core and ASP.NET Core repos. Přečtěte si následující informace:Please note the following information:

 • CVE-2017-8585 Poškozený certifikát může způsobit odepření služeb: V .NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení a poškozený certifikát nebo jiná formátovaná data ASN.1 mohou vést k odepření služeb prostřednictvím nekonečné smyčky v systému Linux a macOS.CVE-2017-8585 Malformed Certificate can cause Denial of Service: There is a security vulnerability in .NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 where a malformed certificate or other ASN.1 formatted data could lead to a denial of service via an infinite loop on Linux and macOS. Správcům systémů doporučujeme aktualizovat moduly runtime .NET Core na verze 1.0.8, 1.1.5 a 2.0.1.System administrators are advised to update their .NET Core runtimes to versions 1.0.8, 1.1.5 and 2.0.1. Vývojářům doporučujeme aktualizovat sady SDK .NET Core na verzi 2.0.3 nebo 1.1.5.Developers are advised to update their .NET Core SDK to version 2.0.3 or 1.1.5.

 • CVE-2017-8700 Obejití sdílení prostředků mezi zdroji (CORS) může způsobit zpřístupnění informací: V ASP.NET Core 1.0 a 1.1 existuje ohrožení zabezpečení, které umožňuje obejít sdílení prostředků mezi zdroji, což může způsobit zpřístupnění informací.CVE-2017-8700 CORS bypass can enable Information Disclosure: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0 and 1.1 where Cross-Origin Resource Sharing (CORS) can be bypassed, leading to information disclosure.

 • CVE-2017-11879 Otevřené přesměrování může způsobit zvýšení oprávnění: V ASP.NET Core 2.0 existuje ohrožení zabezpečení, kvůli kterému může otevřené přesměrování způsobit zvýšení oprávnění.CVE-2017-11879 Open Redirect can cause Elevation Of Privilege: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 2.0 where an Open Redirect exists, leading to Elevation Of Privilege.

 • CVE-2017-11770 Ohrožení zabezpečení v podobě odepření služby: V ASP.NET Core 1.0, 1.1 a 2.0 existuje ohrožení zabezpečení – když je aplikace hostovaná prostřednictvím Windows Http.Sys, poškozený požadavek může vést k odepření služby.CVE-2017-11770 Denial Of Service Vulnerability: There is a security vulnerability in ASP.NET Core 1.0, 1.1 and 2.0 when the application is hosted through Windows Http.Sys where a malformed request can lead to a Denial Of Service.

Nové projekty vytvořené pomocí ASP.NET Core 1.0 a ASP.NET Core 1.1 nyní používají verze balíčku, které zahrnují výše uvedené aktualizace zabezpečení.New projects created with ASP.NET Core 1.0 and ASP.NET Core 1.1 will now use package versions that include the above security updates. Pro existující projekty mohou uživatelé aktualizovat balíčky na novější verze pomocí dialogového okna Spravovat balíčky NuGet.For existing projects, users can update their packages to newer versions using the Manage NuGet Packages dialog.


Datum vydání: 18. září 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.16)Release Date: September 18, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.16)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release


Datum vydání: 23. května 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.13)Release Date: May 23, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.13)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Scénáře offline instalace už nevyžadují přístup k internetu.Offline install scenarios no longer require internet access.


Datum vydání: 31. března 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.12)Release Date: March 31, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.12)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

V rozšíření Xamarin.VS Extension pro Visual Studio 2017 nově podporujeme nástroje a rozhraní API pro Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2 a tvOS 10.2.We now support Xcode 8.3, iOS 10.3, watchOS 3.2, and tvOS 10.2 tools and APIs in the Xamarin.VS Extension for Visual Studio 2017.


Datum vydání: 28. března 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.10)Release Date: March 28, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.10)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v buildu 26228.10:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.10:


Datum vydání: 14. března 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.09)Release Date: March 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.09)

Chyby opravené v této verziIssues Fixed in this Release

Toto jsou problémy oznámené zákazníky a vyřešené v sestavení 26228.09:These are the customer-reported issues addressed in build 26228.09:


Datum vydání: 7. března 2017 – Visual Studio 2017 verze 15.0 (26228.04)Release Date: March 7, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.0 (26228.04)

Souhrn aktualizací v této verziSummary of Updates in this Release

Vývoj: Rychlá navigace, psaní a opravy kóduDevelop: Navigate, write, and fix your code fast

 • Nové prostředí instalace má nižší minimální nároky na paměť, které umožňují rychlejší a lépe přizpůsobitelnou instalaci a podporu pro offline instalace.New Installation Experience has a reduced minimum footprint for faster and more customizable installations, as well as support for offline installs.
 • Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio poskytuje širokou škálu vylepšení v sadě Visual Studio 2017, například zkrácení doby spuštění a načtení řešení, vylepšení týkající se přihlašování a identity, vylepšenou navigaci v kódu, zobrazení Otevřít složku a připojené služby umožňují propojit vaši aplikaci s libovolnou místní nebo cloudovou službou.Visual Studio IDE provides a broad range of enhancements in Visual Studio 2017, including reduction in startup and solution load times, sign in and identity improvements, improved code navigation, open folder view, and connected services enable connections between your app and any service on-premises or in the cloud.
 • Edice Visual C++ 2017 neobsahuje oproti edici 2015 žádné významné změny.There are no breaking changes for Visual C++ between 2015 and 2017. Vyšší úroveň dodržování standardu C++14, podpora CMaku, propustnost sestavení a produktivita v editoru.Better C++14 conformance level, CMake support, build throughput, and productivity in the editor.
 • C# a Visual Basic rozšiřují podporu nových funkcí jazyků C# 7.0 a Visual Basic 15 a přináší nový refaktoring, který umožňuje uspořádat zdrojový kód jedinou akcí.C# and Visual Basic extend support for new C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, and introduces new refactorings that allow you to organize source code with one action.
 • Byla přidána podpora jazyka F# pro funkce jazyka F# 4.1, vylepšení kompilátoru F# a FSharp.Core a nový editor založený na Roslyn Workspaces.F# support for F# 4.1 language features, improvements to the F# compiler and FSharp.Core, and a new editor based on Roslyn Workspaces.
 • U JavaScriptu a TypeScriptu je dostupný TypeScript 2.1 pro všechny projekty TypeScriptu v sadě Visual Studio.JavaScript and TypeScript has TypeScript 2.1 available for all TypeScript projects in Visual Studio. Je dostupná nová jazyková služba JavaScriptu, která je ve výchozím nastavení povolená.A new JavaScript language service is available and enabled by default.

Ladění: Snadné ladění, profilování a diagnostikaDebug: Debug, profile, and diagnose with ease

Ladění a diagnostika zahrnují renovovaného pomocníka pro výjimky a rychlejší navigace v kódu pomocí technologie Běžet do kliknutí.Debugging and Diagnostics overhaul of the Exception Helper and faster code navigation with Run to Click. plus nový souhrn událostí aplikace v okně Diagnostické nástroje a několik zdokonalení nástroje CPU ToolPlus, a new summary of your application events in the Diagnostic Tools window and several improvements to the CPU Tool.

Testování: Psaní vysoce kvalitního kódu s využitím komplexních testovacích nástrojůTest: Write high-quality code with comprehensive testing tools

 • Live Unit Testing umí nyní vizualizovat výsledky testování částí a pokrytí kódu živě v editoru.Live Unit Testing can now visualize unit testing results and code coverage live in the editor.
 • Testovací nástroje umožňují přidružit automatizaci k pracovním položkám testovacího případu přes Průzkumníka testů.Testing Tools associate automation with test case work items using the Test Explorer.

Spolupráce: Používání správy verzí, agilita a efektivní spolupráceCollaborate: Use version control, be agile, and collaborate efficiently

 • Nové funkce Gitu v Team Exploreru a aktualizované možnosti připojení umožňují dosáhnout vyšší efektivity práce s Gitem v sadě Visual Studio 2017 a snadno vyhledávat projekty a úložiště, ke kterým se chcete připojit.New Git features in Team Explorer and updated connect experience to do more with Git in Visual Studio 2017 and easily find the projects and repos to which you want to connect.
 • Vylepšený pracovní postup pro Visual Studio Feedback obsahuje hlášení problémů s větší mírou spolupráce.Enhanced Visual Studio Feedback Workflow has more collaborative Report-A-Problem. Hledáním, sledováním a hlasováním můžete získat nejnovější informace o veškeré zpětné vazbě.Search, follow, and vote to get latest updates on all feedback.

Rozšíření: Přizpůsobení pomocí vlastních rozšířeníExtend: Customize to your liking by building your own extensions

 • Rozšíření sady Visual Studio: Sadu Visual Studio si můžete přizpůsobit na míru vytvořením vlastních rozšíření.Visual Studio Extensions: Customize Visual Studio to your liking by building your own extensions.
 • U funkce zjistitelnosti šablon projektů a položek došlo k zásadní změně způsobu, jakým Visual Studio využívá šablony projektů a položek ke zvýšení výkonu při jejich zjišťování.Discoverability of Project and Item Templates: There is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve performance of template discovery.

Vybavení: Využití nástrojů ke zvyšování produktivity a prozkoumávání nových schopnostíEquip: Utilize tooling to increase productivity and explore new capabilities

 • .NET Core a ASP.NET Core obsahují finální verzi 1.0 nástrojů .NET Core založených na MSBuildu..NET Core and ASP.NET Core: This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Pomocí sady Visual Studio 2017 můžete vytvářet knihovny .NET Standard, aplikace a knihovny .NET Core a webové projekty ASP.NET, které používají nový formát csproj.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries, and ASP.NET web projects that use the new csproj format.
 • Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows: Mezi aktualizace patří nová verze sady nástrojů .NET Native, architektury .NET Core NuGet, nové nástroje pro produktivitu a podporu sady SDK Windows 10 Creators Update.Tools for Universal Windows App Development: Updates include a new version of the .NET Native toolchain, .NET Core NuGet framework, new productivity tools, and support for the Windows 10 "Creators Update" SDK.
 • Xamarin: Xamarin 4.3 přidává podporu pro tvOS a zároveň vylepšuje podporu katalogu prostředků iOSu a prostředí pro úpravy XML.Xamarin: Xamarin 4.3 adds support for tvOS, while also improving iOS Assets Catalog support and the XML editing experience.
 • Visual Studio Tools for Apache Cordova: Nový simulátor využívající prohlížeč umožňuje rychle psát kód a hned vidět výsledky.Visual Studio Tools for Apache Cordova: A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately.
 • Node.js Tools for Visual Studio: Aktualizace se zaměřují na stabilitu, výkon a celkovou kvalitu produktu.Node.js Tools for Visual Studio: Updates focused on stability, performance, and overall product quality.
 • Visual Studio Tools for Unity: Verze Visual Studio Tools for Unity 3 je teď v novém instalačním programu sady Visual Studio dostupná s úlohou Vývoj her pomocí Unity.Visual Studio Tools for Unity: Visual Studio Tools for Unity 3 is now available with the "Game Development with Unity" workload from the new Visual Studio installer.
 • Datové nástroje Redgates: Aby i při vývoji databází SQL byly k dispozici funkce DevOps, sada Visual Studio teď obsahuje sadu Redgate Data Tools, ve které najdete Redgate ReadyRoll Core, SQL Search a SQL Prompt Core.Redgate Data Tools: To extend DevOps capabilities to SQL database development, Visual Studio now includes Redgate Data Tools, comprising Redgate ReadyRoll Core, SQL Search, and SQL Prompt Core.
 • NuGet: NuGet teď podporuje ukládání informací o závislostech balíčků přímo do souborů projektu jako odkazy na balíčky, a přitom zachovává výhody přenositelných odkazů na balíčky.NuGet: NuGet now supports storing package dependency information directly in project files as package references, while maintaining the advances of transitive package references.
 • Nástroje pro aplikace XAML: Panel nástrojů modulu runtime XAML teď umožňuje sledovat fokus.Tools for XAML Apps: The XAML runtime toolbar now lets you track focus. Došlo k vylepšení produktivity XAML díky funkci Upravit a pokračovat pro XAML, zdokonalení editoru XAML a optimalizacím výkonu.XAML productivity has been improved with XAML Edit & Continue, improvements to the XAML Editor, and performance optimizations.
 • Data Tools a SQL Server: Nejnovější aktualizace nástrojů SQL Server Data Tools podporuje nejnovější funkce v Azure SQL Database a SQL Serveru 2016.Data Tools and SQL Server: The latest update of SQL Server Data Tools enables support for the newest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.
 • Developer Analytics Tools: Visual Studio 2017 obsahuje Developer Analytics Tools v8.6 s mnoha vylepšeními funkcí Application Insights a HockeyApp.Developer Analytics Tools: Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6 with many improvements to the Application Insights and HockeyApp features in Visual Studio.
 • Office Developer Tools for Visual Studio: Součástí jsou nástroje Office Developer Tools s nejnovějšími funkcemi a aktualizacemi.Office Developer Tools for Visual Studio: Includes Office Developer Tools with the latest features and updates.
 • Živé ověření závislosti architektury: Obsahuje oznámení k diagramům ověření závislostí v reálném čase (označuje se také jako diagramy vrstev).Live Architecture Dependency Validation: Real-time notifications of dependency validation diagrams (aka Layer diagrams).
 • Developer Command Prompt: Obsahuje refaktorované skripty pro podporu nového prostředí instalace.Developer Command Prompt: Refactored scripts to support the new installation experience.
 • Azure SDK pro .NET: Je nyní k dispozici v instalačním programu sady Visual Studio.Azure SDK for .NET: Now available from the new Visual Studio installer.

Novinky v této verziWhat's New in this Version

Prostředí instalace Installation Experience

S potěšením vám představujeme nový instalační program, který jsme navrhli tak, aby dokázal:We're delighted to introduce our new installer, which was designed from the ground up to:

 • Snížit nároky sady Visual Studio.Reduce the minimum footprint of Visual Studio.
 • Instalovat rychleji, s menšími dopady na systém a odinstalaci provést čistě.Install more quickly, with less system impact, and uninstall cleanly.
 • Usnadnit vám výběr součástí, které chcete nainstalovat.Make it easier for you to select and install just the features you need.

Při první instalaci sady Visual Studio 2017 se zobrazí nové prostředí (obrázek 1):When you first install Visual Studio 2017, you'll see the new experience (Figure 1):

The new installation experience in Visual Studio 2017
(Obrázek 1) Nové prostředí instalace ve Visual Studiu 2017(Figure 1) The new installation experience in Visual Studio 2017

Nejmenší instalace má jen několik stovek megabajtů, přesto obsahuje podporu pro základní úpravy zdrojového kódu pro více než dvacet jazyků, včetně jeho správy.The smallest install is just a few hundred megabytes, yet still contains basic code editing support for more than twenty languages including source code control. Většina uživatelů bude chtít nainstalovat víc.Most users will want to install more. Můžete přidat jednu nebo více úloh, které představují obecná rozhraní, jazyky a platformy a pokrývají vše od vývoje desktopových aplikací .NET po vývoj her pomocí Unity.You can add one or more 'workloads' that represent common frameworks, languages, and platforms - covering everything from .NET desktop development to game development with Unity.

Aktualizace sady Visual StudioHow to Update Visual Studio

Pokud chcete aktualizovat Visual Studio, spusťte instalační program sady Visual Studio a klikněte na tlačítko Aktualizovat.To update Visual Studio, run the Visual Studio Installer and click the "Update" button.

Názory na nový instalační programFeedback on the New Installer

Problémy nebo pochvalu nám můžete zaslat pomocí příkazů Ohlásit problém a Poslat návrh, které jsou dostupné v novém instalačním klientovi v pravém horním rohu záhlaví.You can report problems or praise using the Report a Problem and Provide a Suggestion commands from the new installer client in the upper right corner of the title bar. Zajímá nás, jestli zaznamenáte chyby při instalaci, odinstalaci nebo úpravě instalace, jestli instalace netrvala nezvykle dlouho (třeba že program přestane reagovat) nebo jestli jste nedostali nečekané chybové zprávy.We want to know if you experience errors installing, uninstalling, or modifying your installation, as well as abnormal installation times (e.g. hangs) or unexpected error messages.

Vytváření rozložení pro offline instalaci a podpora instalace nového příkazového řádkuCreating a Layout for Offline Installation and New Command-Line Installation Support

Správci systému a další uživatelé teď můžou vytvářet offline rozložení sady Visual Studio, které obsahuje veškerý obsah potřebný k instalaci produktu bez přístupu k internetu.System administrators and other users can now create an offline layout of Visual Studio that contains all content needed to install the product without requiring internet access. Tímto rozložením může být plná verze produktu, podmnožina úloh a/nebo komponent a jedno nebo více národních prostředí produktu.This layout can be the full product, a subset of workloads and/or components, and one or more product locales. Mějte na paměti, že vytvoření offline rozložení vyžaduje přístup k internetu.Note that creating the offline layout requires internet access. Další informace najdete v tématu Vytvoření offline instalace sady Visual Studio 2017.For more information, see Create an offline installation of Visual Studio 2017.

Pojmenování instalace Installation Nickname

Teď je možné nainstalovat Visual Studio Enterprise a Visual Studio Community (společně s dalšími produkty) současně na jeden počítač.Visual Studio Enterprise and Community (among other products) can now be installed side-by-side on the same computer. Abyste si ulehčili identifikaci těchto instalací, můžete pro ně zadat zkrácený název nebo pojmenování.To make identifying these installations simpler, you can specify a short name or "nickname". Kdybyste například chtěli nainstalovat Visual Studio Enterprise a potom Community, zobrazily by se obě verze v nabídce Start stejně.For example, if you were to install Visual Studio Enterprise, and then install Community, both would appear the same on the start menu. Druhou verzi můžete pojmenovat jinak, třeba community, a položky nabídky Start se zobrazí s názvy, jako například Visual Studio 2017 (community) a Developer Command Prompt for Visual Studio 2017 (community).You can give the second one a nickname like "community", and the start menu items will appear with names such as "Visual Studio 2017 (community)" and "Developer Command Prompt for Visual Studio 2017 (community)".


Integrované vývojové prostředí sady Visual Studio Visual Studio IDE

Vylepšení integrovaného vývojového prostředíIDE Improvements

 • Sada Visual Studio se optimalizovala tak, aby se snížil čas spuštění a čas načtení řešení.Visual Studio has been optimized to reduce startup time and solution load time. Úplně první spuštění sady Visual Studio je minimálně o 50 % rychlejší.The very first launch of Visual Studio is at least 50% faster.
 • Visual Studio teď monitoruje výkon rozšíření, který ovlivňuje spouštění, načítání řešení nebo úpravy.Visual Studio will now monitor extension performance that impacts startup, solution load, or editing. V oznamovací oblasti integrovaného vývojového prostředí se zobrazí upozornění na nedostatečný výkon rozšíření.You will receive alerts about poorly performing extensions via the Notification bar in the IDE. Nové Centrum sledování výkonu (dostupné také prostřednictvím příkazu Nápověda > Spravovat výkon sady Visual Studio) umožňuje zobrazit nejen rozšíření, která mají vliv na výkon, ale také zjistit okna nástrojů, která mají vliv na výkon při spouštění, a změnit jejich chování při prvotním načítání.The new Performance Center (also available via Help > Manage Visual Studio Performance) lets you view not only extensions that are impacting performance, but also discover tool windows that are impacting your startup performance and change their startup load behavior.
 • V novém instalačním programu sady Visual Studio je možné vybrat rozšíření GitHubu pro Visual Studio.The GitHub extension for Visual Studio can be selected in the new Visual Studio installer.
 • Možnost Znovu načíst všechny projekty se nahradila možností Znovu načíst řešení, která nabízí vyšší výkon při přepínání větví externích v sadě VS.Reload All Projects has been replaced with Reload Solution to support better performance when switching branches external to VS. Pokud k přepínání větví používáte příkazový řádek Gitu, nejvyššího výkonu dosáhnete, když po přepnutí větve zvolíte možnost Znovu načíst řešení.When using the Git command line to switch branches, choose Reload Solution after the branch has switched to achieve the maximum performance improvement.
 • Vylepšili jsme možnosti podpory zástupných znaků v názvech souborů pro projekty .NET Core a ASP.NET Core.File globbing capabilities for .NET Core and ASP.NET Core projects have been enhanced. Další podrobnosti najdete v části věnované podpoře zástupných znaků v názvech souborů projektů.See project file globbing for more details.
 • Po klonování vás teď automaticky přesměrujeme do zobrazení složky vašeho úložiště.You are now automatically taken to the folder view of your repository after cloning. Pomocí nového seznamu výběru řešení v Průzkumníku řešení teď můžete zobrazit soubory nebo otevřít řešení.You can view files or open Solutions with the new Solution selection list in the Solution Explorer.
 • Zavádí se nový externí hostitel služby, který nahradí VSHub.A new external service host is being introduced that will replace VSHub. Tento nový hostitel služby je externí proces a ve Správci úloh se zobrazí jako ServiceHub.Host.CLR.*.exe a také jako ServiceHub.Host.Node.x86.exe.This new service host is an external process and will appear in Task Manager as ServiceHub.Host.CLR.*.exe, as well as ServiceHub.Host.Node.x86.exe. Tento hostitel nakonec vyeliminuje přenos HTTP pro localhost, který zavedl VSHub, což by mělo zmírnit falešně pozitivní případy hlášené uživateli Fiddleru.This host will ultimately eliminate the localhost http traffic that was introduced with VSHub which should alleviate the noise Fiddler users reported.
 • Zprávy o vypršení platnosti licence předprodejní verze zřetelněji sdělují aktuální stav licence.Pre-release license expiration messages more clearly communicate the current license state.
 • Dialogové okno Nastavení účtu teď lépe podporuje čtečky obrazovky.The Account Settings dialog is now more accessible to screen readers.
 • Po instalaci komponenty Help Viewer z instalačního programu sady Visual Studio je teď k dispozici offline nápověda.Offline help is now available by installing the Help Viewer component from the Visual Studio installer.
 • Na kartě Jazykové sady teď můžete pomocí instalačního programu sady Visual Studio kdykoliv přidávat a odebírat několik jazyků uživatelského rozhraní. Aktuální jazyk uživatelského rozhraní můžete vybrat z nainstalovaných jazyků v části Nástroje > Možnosti > Mezinárodní nastavení.You can now add and remove multiple user interface languages at any time using the Visual Studio installer on the Language Packs tab. You can select the current user interface language among those installed using Tools > Options > International Settings.
 • Stavový řádek pro správu verzí usnadňuje publikování místního úložiště do hostitele SCC a sledování nepotvrzené (obrázek 2) a vyjmuté práce (obrázek 3).The version control status bar makes it easier to publish local repos to an SCC host and keep track of uncommitted (Figure 2) and un-pushed work (Figure 3).
Version Control - Unpublished commits example
(Obrázek 2) Správa verzí – příklad nepublikovaných potvrzení(Figure 2) Version Control - Unpublished commits example
Version Control - No pending changes example
(Obrázek 3) Správa verzí – příklad žádných nevyřízených změn(Figure 3) Version Control - No pending changes example

Vylepšení identit a přihlašováníSign In and Identity Improvements

Zavedli jsme novou službu identit, která umožňuje sdílet uživatelské účty napříč vývojovými nástroji Microsoftu.We introduced a new identity service that allows you to share user accounts across Microsoft developer tools. V rámci sady Visual Studio zahrnuje toto sdílení funkce, mezi které patří Průzkumník týmových projektů, Azure Tools, publikování ve Windows Storu a další.Within Visual Studio, this sharing includes features such as Team Explorer, Azure Tools, Windows Store publishing, and more. Tyto funkce nyní sdílejí konzistentní společné přihlašovací prostředí.These features now share a common and consistent sign in experience.

Spolu s vylepšeními sady Visual Studio jsme dokončili nasazování několika vylepšení na straně služeb, která uživatelům umožňují zůstat bezpečně přihlášení a eliminují vynucené přihlášení každých 12 hodin.Along with improvements to Visual Studio, we have completed the deployment of some improvements on the service side that allow users to safely stay signed in and eliminate the forced sign in every 12 hours. Řeší to nejčastěji nahlašované problémy s přihlášením.This addresses the most commonly reported sign in issue. Přečtěte si další informace o menším počtu výzev sady Visual Studio.Learn more about fewer Visual Studio prompts.

Úvodní stránkaStart Page

Přepracovaná úvodní stránka má nové funkce Otevřít a Vytvořit:The redesigned Start Page has new Open and Create facilities:

 • Získejte vzdálená úložiště z VSTS nebo použijte naše kvalitní naposledy použitá ke snadnému otevření místních projektů a řešení.Acquire remote repos from VSTS or use our more prominent MRU to open local projects and solutions easily.
 • Naposledy použité položky úvodní stránky zobrazují úložiště, která jste naklonovali na jiných počítačích, abyste je mohli snadno naklonovat i na aktuálním počítači.The Start Page MRU shows repos you've cloned on other machines so you can easily clone them on your current machine.
 • Vytvářejte nové projekty přímo z úvodní stránky pomocí prohledávatelných šablon a seznamu naposledy použitých šablon.Create a new project directly from the Start Page with searchable templates and a list of recently used templates. Nedávno použité šablony se zpřístupní také v instancích sady Visual Studio s účtem přizpůsobení.Recently used templates will also roam across Visual Studio instances with a personalization account.
 • Rychlé spuštění nového klonování z prostředí VSTS pomocí možnosti Checkout from VSTS (Rezervace z VSTS), kterou najdete na úvodní stránce.Quickly launch the new Clone from VSTS experience through the "Checkout from VSTS" option on the Start Page.
 • Oddíl Začínáme, který můžete přeskočitA dismissible "Get Started" section.
 • Oddíl novinek je teď možné sbalit:The News section is now collapsible:
  • Aktualizovaný odznáček na nově přidaných položkách v informačním kanáluUpdated badge on newly added items in the News Feed.
  • Odznáček na rozšíření informačního kanálu, pokud se zobrazí nové položky, když je informační kanál sbalenýBadge on News Feed expander if new items appear when the News Feed is collapsed.
 • Přepracovaný vzhled, který reaguje na zpětnou vazbu k oříznutým prvkům na menších obrazovkách a využití volného místaRefined visual design to address feedback about truncated elements on smaller screens and utilization of empty space.

Nová úvodní stránka je zobrazena níže (obrázek 4):The new Start page is shown below (Figure 4):

Start Page with Get Started and News
(Obrázek 4) Úvodní stránka s oddíly Začínáme a Novinky(Figure 4) Start Page with Get Started and News

Vylepšená navigace v kódu Improved Code Navigation

V sadě Visual Studio 2017 jsme výrazně vylepšili funkce pro navigaci v kódu:We've made significant improvements to code navigation features in Visual Studio 2017:

 • GoTo All (Ctrl+ nebo Ctrl+ T) umožňuje rychle vyhledat soubory, typy, metody a další elementy v kódu a přejít na ně.Go To All (Ctrl+, or Ctrl+ T) lets you quickly find and go to files, types, methods, and other elements in your code. Umožňuje vyhledat položky jakéhokoli druhu, a to i v rozsáhlých kódech.It allows you to locate items of any kind, even in large code bases. A co víc, pokud víte, jaký typ položky hledáte, můžete je snadno vyfiltrovat.What’s more, if you know what kind of item you’re after, you can filter down easily. Pro jazyky C#, Visual Basic a F# jsme přidali i přibližné shody, takže výsledky dostanete, i když v názvu typu budete mít překlep.In C#, Visual Basic, and F#, we have also added "fuzzy" matching such that if you misspell a type name you will still get results. Zmodernizovali jsme také prostředí funkce Přejít na řádek (Ctrl + G).We've also modernized the Go To Line (Ctrl + G) experience. Řadu příkazů Přejít na najdete v horní části nabídky Úpravy (obrázek 5) a (obrázek 6).You can find the Go To family of commands at the top of the Edit Menu (Figure 5) and (Figure 6).
Go To Results Filtered
(Obrázek 5) Filtrované výsledky Přejít na(Figure 5) Go To Results Filtered
Go To Line
(Obrázek 6) Přejít na řádek(Figure 6) Go To Line
 • Přepracovali jsme příkaz Najít všechny odkazy (Shift+F12, v současnosti pro C#, Visual Basic, F# a C++). Poskytuje rozšířené možnosti seskupování, filtrování, řazení, hledání v rámci referenčních výsledků a obarvení výsledků (pro C# a VB), abyste měli lepší přehled o referencích a dostali se spolehlivě k požadovanému řádku s kódem.Find All References (Shift+F12) has been overhauled (currently for C#, Visual Basic, F#, and C++), providing advanced grouping, filtering, sorting, searching within reference results, and colorization for results (for C# and VB), so you can get a clear understanding of your references and get to the line of code you need with confidence. Pokud myší najedete na položku odkazu, zobrazí se popisek s kontextem odkazu ve zdrojovém kódu (pro C# a VB).On mouse hover on a reference item, a tooltip is displayed with the context of the reference in source code (for C# and VB). Když přepnete tlačítko Zachovat výsledky na panelu nástrojů, další vyvolání příkazu Najít všechny odkazy zobrazí referenční výsledky v novém okně.By toggling on the Keep Results button in the toolbar, the next invocation of Find All References will populate reference results in a new window. Aktuální výsledky ve stávajícím okně se zachovají (obrázek 7).This allows you to keep the current results in the existing window (Figure 7).
Find All Reference
(Obrázek 7) Najít všechny odkazy(Figure 7) Find All Reference
 • Vodicí čáry struktury se teď vykreslují v editoru a umožňují tak snadno vizualizovat strukturu kódu, se kterým pracujete.Structure Guide Lines are now drawn in the editor so that you can easily visualize the structure of the code that you are working in. Po najetí myší se zobrazí popisek (obrázek 8) obsahující kontext aktuálního bloku kódu vzhledem k předchůdcům tohoto bloku.On mouse hover, a tooltip (Figure 8) is displayed containing the context of the current code block relative to its ancestor blocks. Vodicí čáry struktury se momentálně podporují pro soubory C#, Visual Basic, F# a XAML a pro jakékoli soubory podporované gramatikami TextMate.Structure Guide Lines are currently supported for C#, Visual Basic, F#, and XAML files, and for any files supported via TextMate grammars. Tuto funkci můžete zakázat v dialogu Nástroje > Možnosti tak, že v kategorii Textový editor > Obecné zrušíte zaškrtnutí políčka Zobrazit vodicí čáry struktury.This feature may be disabled in the Tools > Options dialog by unchecking the Show structure guide lines checkbox under the Text Editor > General category.
Structure Guide Lines
(Obrázek 8) Vodicí čáry struktury(Figure 8) Structure Guide Lines

Podpora konvence psaní kódu prostřednictvím EditorConfigCoding Convention Support via EditorConfig

Editor sady Visual Studio teď podporuje EditorConfig, který vývojářům umožňuje definovat a udržovat konzistentní konvence stylu kódování mezi různými editory a integrovanými vývojovými prostředími (IDE).The Visual Studio editor now supports EditorConfig, which allows developers to define and maintain consistent coding style conventions between different editors and IDEs. Další podrobnosti najdete v dokumentaci. Informace o tom, jak pomocí souborů .editorconfig řídit styl kódování .NET, najdete v dokumentaci .NET.See documentation for more details, and .NET documentation for information on how to use .editorconfig files to govern your .NET code style.

Otevřít složkuOpen Folder

Funkce Otevřít složku nabízí pohodlný způsob, jak pracovat se základním kódem i bez projektů a řešení.Open Folder is a convenient way for you to work with code bases without projects and solutions. Otevřete zobrazení složek přes Soubor > Otevřít > Složka a pak vyberte složku, na kterou chcete přejít.Open Folder View from File > Open > Folder, and then select a folder to navigate. Soubory můžete otevřít a upravit v Průzkumníku řešení (obrázek 9).You can open and edit files using the Solution Explorer (Figure 9). Mnoho oblíbených jazyků obsahuje zvýrazňování syntaxe a podporu pro navigaci pomocí symbolů (GoTo).Many popular languages have syntax highlighting and support for symbol navigation (GoTo).

The new Open Folder feature in Visual Studio IDE
(Obrázek 9) Nová funkce Otevřít složku v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio(Figure 9) The new Open Folder feature in Visual Studio IDE

Některé jazyky využívají také pokročilou technologii IntelliSense a podporu ladění přímo ze složky:Additionally, some languages have advanced IntelliSense and debugging support directly from the folder:

 • C++ (CMake)C++ (CMake).
 • Node.js – JavaScript/TypeScript.Node.js - JavaScript/TypeScript.
 • C# a VBC# & VB.

Vytvářet nebo ladit můžete pomocí klávesy F5 a místní nabídky souboru v Průzkumníku řešení.You can build or debug by using F5 and the file context menu in the Solution Explorer. Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, ujistěte se, že jste si nainstalovali úlohu pro jazyky, se kterými pracujete.For the best experience, make sure you install the workload for the languages you are working with.

Zobrazení složky také podporuje:The folder view also supports the following:

 • Prohledávání kódu ve složce s příkazem GoTo (Ctrl+)Search across the code in your folder with GoTo (Ctrl+).
 • Rozšíření zobrazení složky Průzkumníka řešení na podsložkyScope the Solution Explorer folder view to subfolders.
 • Otevření složek v Průzkumníku nebo příkazovém řádku z Průzkumníka řešeníOpen folders in Explorer or the Command Prompt from the Solution Explorer.
 • Snadné přepínání mezi řešeními v otevřené složce nebo úložišti pomocí rozevíracího seznamu pro výběr řešeníEasily toggle between Solutions in the opened folder or repository with the Solution selection dropdown.
 • Konfigurace nastavení ladění a spouštění pomocí launch.vs.json.Configure debug and launch settings with launch.vs.json. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor, který je možné ladit, a vyberte Nastavení ladění a spouštění.Right-click on a file that can be debugged and select Debug and Launch Settings.
 • Konfigurace úloh a přizpůsobení sestavení pomocí tasks.vs.json.Configure tasks and customize build with tasks.vs.json. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakýkoli soubor a vyberte Konfigurovat nastavení úlohy.Right-click on any file and select Configure Task Settings.
 • Launch.vs.json a tasks.vs.json využívají v editoru JSON technologii IntelliSense.Launch.vs.json and tasks.vs.json have IntelliSense in the JSON editor.

Výrazně se zvýšil výkon při otevírání složek a při přepínání mezi zobrazením složek a zobrazením řešení.The performance of opening folders and toggling between folder view and solution view has been drastically improved.

Zjednodušené načtení řešeníLightweight Solution Load

Zjednodušené načtení řešení umožňuje rychlejší načítání velkých řešení.Lightweight Solution load enables faster loading of large Solutions. Umožňuje významně zkrátit dobu načtení řešení a vylepšit využití paměti u velkých řešení.It can provide substantial improvements in Solution load time and memory usage for large Solutions. Tato funkce není standardně povolená a je možné ji povolit pro konkrétní řešení nebo globálně v rámci integrovaného vývojového prostředí.The feature is not enabled by default and can be enabled on a Solution-by-Solution basis or globally in the IDE. Pokud ji chcete povolit globálně, přejděte na Nástroje -> Možnosti a v části Projekty a řešení (obrázek 10) vyberte Obecné, nebo ve Snadném spuštění vyhledejte Zjednodušené načtení řešení.To enable globally, navigate to Tools > Options, select General under Projects and Solutions (Figure 10) or by searching for "Lightweight Solution load" with Quick Launch. Pro jednotlivá řešení můžete tuto funkci vypnout nebo zapnout v podokně vlastností řešení.The feature can be turned on and off for individual Solutions in the Solution properties pane.

The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE
(Obrázek 10) Nová funkce Zjednodušené načtení řešení v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio(Figure 10) The new Lightweight Solution load feature Visual Studio IDE

Zjednodušené načtení řešení je nejvhodnější pro velká řešení obsahující projekty C# nebo kombinaci projektů C# a C++.Lightweight Solution Load is best suited for large solutions that contain C# or a mix of C# and C++ projects. Pokud zjistíme, že pracujete s velkými řešeními, může se vám zobrazit výzva k povolení této funkce.You may be prompted to enable the feature if we detect that you are working with large solutions. Další podrobnosti o této funkci můžete najít v blogu sady Visual Studio.You can find more details about this feature on the Visual Studio blog.

Podstatně se zvýšil výkon úplných sestavení řešení, který je teď srovnatelný s klasickým načtením řešení.Performance of full Solution builds has been improved substantially, now at parity with conventional Solution load.

Barevné zvýrazňování syntaxe, automatické dokončování, fragmenty kódu a podpora vyhledávání „Přejít na“ pro více jazykůSyntax Colorization, Autocomplete, Snippet, and "Navigate To" Search Support for More Languages

Na základě podpory, kterou jsme přidali do aktualizací sady Visual Studio 2015, teď Visual Studio 2017 podporuje barevné zvýrazňování syntaxe a automatické dokončování ve větším počtu jazyků.Building on the support we added in the Visual Studio 2015 updates, Visual Studio 2017 now supports syntax colorization and autocomplete for an increased range of languages. Kromě toho některé z těchto jazyků podporují také navigaci prostřednictvím funkce Navigate To (Přejít na) (Ctrl+) a fragmenty kódu.In addition, some of these languages also support navigation via "Navigate To" (Ctrl+), and/or Code Snippets.

Soubory pro níže uvedené jazyky podporují tyto funkce v novém základním editoru sady Visual Studio dokonce i v případě, že se nenainstalovaly žádné úlohy pro explicitní podporu takového jazyka.Files for the languages noted below, support these features in the new Visual Studio Core Editor even when no workloads have been installed to explicitly support the language in question. Pokud je nainstalována úloha, která poskytuje jazykovou podporu (například úloha Vývoj desktopových aplikací pro .NET, Vývoj desktopových aplikací pro Windows pomocí C++ atd.), může být poskytnuta rozsáhlejší jazyková podpora včetně technologie IntelliSense a dalších pokročilých jazykových funkcí, jako jsou Návrhy.If a workload that provides language support is installed (e.g., the .NET Desktop Application Development workload, the Windows Desktop App Development with C++ workload, etc.), then more extensive language support including IntelliSense and other advanced language features like Light Bulbs may be provided.

Typy jazykových souborů uvedené podle úrovně podpory:Language file types listed by support level:

 • Podporuje jenom barevné zvýrazňování syntaxe a automatické dokončování:Supports only Syntax Colorization and Autocomplete:
  • Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.Bat, Clojure, CoffeeScript, CSS, Docker, F#, Groovy, INI, Jade, Javadoc, JSON, LESS, LUA, Make, Markdown ++, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, Rust, ShaderLab, SQL, Visual Basic .NET, YAML.
 • Podporuje fragmenty kódu (kromě barevného zvýrazňování syntaxe a automatické dokončování):Supports Code Snippets (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.CMake, C++, C#, Go, Groovy, HTML, Java, Javadoc, JavaScript, Lua, Perl, PHP, R, Ruby, Shellscript, Swift, XML.
 • Podporuje funkci Navigate To (Přejít na) (kromě barevného zvýrazňování syntaxe a automatického dokončování):Supports Navigate To (in addition to Syntax Colorization and Autocomplete):
  • C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.C++, C#, Go, Java, JavaScript, PHP, TypeScript, Visual Basic.

Začínáme se stránkami pro přehledy projektůGetting Started with Project Overview Pages

U nově vytvořených projektů přinášíme zcela nové prostředí Začínáme.We have introduced a completely new getting started experience for freshly created projects. Stávající stránky pro zahájení práce jsme v našem novém návrháři konfigurace aplikací nahradili kartou Přehled a příslušnou stránku jsme zaměřili na akce, které vám umožní začít rychle pracovat.We've replaced current getting started pages with an Overview tab in our new App Configuration Designer and focused the page on the actions that will get you up and running quickly! Tato možnost byla povolena v projektech ASP.NET 4.x, ASP.NET Core a Cordova (obrázek 11).This has been enabled in ASP.NET 4.x ASP.NET Core, and Cordova projects (Figure 11).

(Figure 11) Project Overview
(Obrázek 11) Přehled projektu(Figure 11) Project Overview

Připojení ke službám pomocí Připojených služeb Connecting to Services Using Connected Services

V předchozí verzi se tato funkce označovala jako Schopnosti služeb.In a previous release, this feature was named Service Capabilities. Tento název jsme změnili na Připojené služby.We've changed the name to Connected Services.

Připojené služby představují v sadě Visual Studio 2017 moderní funkce Přidat připojenou službu nebo Přidat odkaz na službu.Connected Services is the modern "Add Connected Service" or "Add Service Reference" feature of Visual Studio 2017. Funkce Připojené služby usnadňuje připojení aplikací ke službám.The Connected Services feature makes it easier to connect your app to services. V Průzkumníku řešení pro webové a mobilní typy projektů je k dispozici nový uzel s názvem Připojené služby.A new node called "Connected Services" is available in the Solution Explorer for Web and Mobile project types. Když na tento uzel poklikáte, v sadě Visual Studio se na celé stránce otevře nová karta, kde můžete hledat oblíbené služby Microsoftu, ke kterým se můžete připojit.Double-clicking this node will open a new full page tab in Visual Studio where you can discover popular Microsoft services you can connect to.

Výběrem služby na stránce Připojené služby (obrázek 12) se vyvolá průvodce připojenými službami, který váš projekt nakonfiguruje a stáhne potřebné balíčky NuGet, se kterými můžete začít rychle a bezproblémově kódovat službu.Selecting a service on the Connected Services page (Figure 12) will invoke the Connected Services Wizard that configures your project, and downloads the necessary NuGet packages to get you started coding against your service quickly and painlessly.

Connected Services
(Obrázek 12) Připojené služby(Figure 12) Connected Services

Získání nástrojů a funkcí v rámci produktu In-Product Acquisition of Tools and Features

Visual Studio 2017 usnadňuje získání dalších úloh a součástí bez opuštění integrovaného vývojového prostředí (obrázek 13).Visual Studio 2017 makes it easy to acquire additional workloads and components without leaving the IDE (Figure 13). K vyhledání a spuštění instalačního programu sady Visual Studio pro kteroukoliv úlohu nebo jednotlivou komponentu využijte Snadné spuštění.Leverage Quick Launch to find and kick-off the Visual Studio Installer for any Workload or Individual component.

In-product acquisition via Quick Launch
(Obrázek 13) Získání v rámci produktu prostřednictvím Snadného spuštění(Figure 13) In-product acquisition via Quick Launch

Pokud nemůžete najít šablony, které hledáte, můžete otevřít instalační program sady Visual Studio také z dialogu Nový projekt (obrázek 14).If you can't find the templates you’re looking for, the Visual Studio Installer can also be opened from within the New Project dialog (Figure 14).

In-product Quick Launch dialogue
(Obrázek 14) Dialog Snadné spuštění v rámci produktu(Figure 14) In-product Quick Launch dialogue

Visual C++ Visual C++

Visual Studio 2017 přináší řadu vylepšení a oprav prostředí Visual C++.Visual Studio 2017 brings many updates and fixes to the Visual C++ environment. Děkujeme vám, že hlásíte chyby!Thank you for reporting bugs! Opravili jsme víc než 250 chyb a nahlášených problémů v kompilátoru a nástrojích. Řadu z nich odeslali zákazníci přes Microsoft Connect.We've fixed over 250 bugs and reported issues in the compiler and tools, many submitted by customers through Microsoft Connect. V této verzi jsme pracovali na zlepšení výkonu STL.In this release, we worked on performance improvement of the STL. Ve výchozím nastavení je nyní používán nový databázový stroj využívající SQLite.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Tím se urychlí databázové operace jako přechod k definicím a vyhledání všech odkazů a výrazně se zkrátí doba analýzy počátečního řešení.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Při instalaci původní úlohy pro C++ teď poskytujeme podrobnější prostředí instalace.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Přidali jsme volitelné součásti, které vám umožní vybrat a nainstalovat jen ty nástroje, které potřebujete.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Podpora CMake v sadě Visual Studio je připravena k uvedení!CMake support in Visual Studio is ready for primetime! Načtěte si projekty CMake přímo do sady VS a začněte programovat.Load your CMake projects directly into VS and start coding now. Prostředí C++ „Otevřít složku“ bylo vylepšeno – přeneste svůj zdrojový kód do VS bez nutnosti vytvářet řešení a projekty VS.“Open Folder” C++ experience has been improved – so bring your source code to VS without the need to create any VS solutions and projects. Navigovat na se teď označuje jako Přejít na, což je zastřešující termín pro sadu nových navigačních filtrů.Navigate To is now known as Go To, an umbrella term for a set of new navigation filters. Tato změna usnadní nalezení správných výsledků, a to především v rozsáhlých kódech.This will make it easier to find the right results, especially in larger code bases.

Analýza kódu C++C++ Code Analysis

Se sadou Visual Studio se nyní distribuují moduly pro kontrolu jádra C++, které vynucují pokyny pro jádro C++.The C++ Core Checkers for enforcing the C++ Core Guidelines are now distributed with Visual Studio. Stačí tyto moduly pro kontrolu povolit v dialogovém okně s rozšířeními pro analýzu kódu na stránce vlastností projektu (obrázek 15) a rozšíření se zahrnou do spouštění analýz kódu.Simply enable the checkers in the Code Analysis Extensions dialog in the project's property pages (Figure 15) and the extensions will be included when you run code analysis.

CppCoreCheck properties page
(Obrázek 15) Stránka vlastností CppCoreCheck(Figure 15) CppCoreCheck properties page

Kompilátor C++C++ Compiler

Kompilátor jazyka C++ a standardní knihovny jsme doplnili rozšířenou podporou pro funkce C++11 a C++14 a také předběžnou podporou pro některé funkce očekávané ve standardu C++17.We've updated the C++ compiler and standard library with enhanced support for C++11 and C++14 features, as well as preliminary support for certain features expected to be in the C++17 standard. Díky podpoře zobecněného specifikátoru constexpr a NSDMI pro agregace je kompilátor kompletní pro funkce přidané ve standardu C++14.With support for generalized constexpr and NSDMI for aggregates, the compiler is complete for features added in the C++14 Standard. Mějte na paměti, že v kompilátoru stále chybí několik funkcí ze standardů C++11 a C++98.Note that the compiler still lacks a few features from the C++11 and C++98 Standards. Visual Studio 2017 umožňuje používat /sdl s parametrem /await.Visual Studio 2017 allows using /sdl with /await. Odebrali jsme omezení /rtc u korutin.We removed /rtc limitation with Coroutines.

Tato vydaná verze přináší několik vylepšení optimalizace a generování kódu.This release brings several improvements in optimization and code generation. Mezi důležitá vylepšení patří:Some notable improvements include:

 • Vylepšené generování kódu smyček: Podpora automatické vektorizace dělení konstantních celých čísel, lepší identifikace vzorů memsetImproved code generation of loops: support for automatic vectorization of division of constant integers, better identification of memset patterns.
 • Vylepšené zabezpečení kódu: Vylepšená emise diagnostiky kompilátoru přetečení vyrovnávací paměti a /guard:cf teď chrání příkazy switch, které generují tabulku skoků.Improved code security: improved emission of buffer overrun compiler diagnostics, and /guard:cf now guards switch statements that generate jump tables.
 • Vylepšili jsme možnost /debug:fastlink tak, aby u velkých součástí v porovnání se sadou Visual Studio 2015 zajišťovala o 30 % rychlejší časy propojení.The /debug:fastlink option has been improved to provide 30% faster link times on large components than in Visual Studio 2015.
 • Při používání společných rutin se odebralo experimentální klíčové slovo yield (dostupné prostřednictvím přepínače /await).When using co-routines, the Experimental keyword "yield" (available under /await switch) has been removed. Svůj kód byste měli upravit tak, aby místo něj používal co_yield.Your code should be updated to use the "co_yield” instead. Další informace najdete v Blogu týmu Visual C++.For more information, see the Visual C++ Team blog.

Knihovny jazyka C++C++ Libraries

 • [STL] Zvýšení výkonu basic_string[STL] Performance improvement of basic_string.
 • [STL] Přidání <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple()[STL] Added <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple().
 • [STL] Implementace std::vector přepracována pro vyšší výkon a správnost[STL] std::vector has been overhauled for correctness and performance.
 • [STL] STL teď předchází přesměrování ukazatelů null[STL] The STL now avoids dereferencing null fancy pointers.
 • [STL] Přidání <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type a <cstdalign>[STL] Added <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type, and <cstdalign>.
 • [STL] Povolení C++14 constexpr v min/max/minmax(initializer_list) a min_element/max_element/minmax_element()[STL] Enabled C++14 constexpr in min/max/minmax(initializer_list) and min_element/max_element/minmax_element().
 • [STL] Více než 3krát vyšší výkon konstruktorů přesunutí std::string/std::wstring[STL]Improved the performance of std::string/std::wstring's move constructors by more than 3x.
 • [STL] Úplný seznam vylepšení STL najdete v Blogu týmu Visual C++.[STL] For a complete list of STL improvements see: Visual C++ Team blog.
 • [ATL] Další sada oprav neshod vyhledávání názvů[ATL] Yet another set of name-lookup conformance fixes.
 • [ATL] Existující konstruktory přesunutí a operátory přesunutí přiřazení jsou teď správně označené jako konstruktory a operátory, které nevyvolají výjimku.[ATL] Existing move constructors and move assignment operators are now properly marked as non-throwing.
 • [ATL] Zrušení potlačení platného upozornění C4640 týkajícího se vláknově bezpečné inicializace místních statik v atlstr.h[ATL] Un-suppress valid warning C4640 about thread safe init of local statics in atlstr.h.
 • [ATL] Vláknově bezpečná inicializace místních statik byla v sadě nástrojů XP automaticky vypnutá při [použití ATL a vytváření knihovny DLL].[ATL] Thread Safe Initialization of local statics was automatically turned off in the XP toolset when [using ATL AND building a DLL]. To již neplatí.This is no longer the case. Pokud si přejete vláknově bezpečnou inicializaci vypnout, můžete do nastavení projektu přidat /Zc:threadSafeInit.You can add /Zc:threadSafeInit- in your Project settings if having thread safe initialization off is desired.
 • [AMP] Auditovaná knihovna a opravené překlepy[AMP] Audited library and fixed typos.
 • [VCRuntime] Nové záhlaví cfguard.h pro symboly ochrany toku provádění[VCRuntime] New header ‘cfguard.h’ for Control Flow Guard symbols.

C++ IDEC++ IDE

Výkon při změně konfigurace je teď vyšší u nativních projektů C++ a mnohem vyšší u projektů C++/CLI.Configuration change performance is now better for C++ native projects and much better for C++/CLI projects. Pokud se konfigurace řešení aktivuje poprvé, bude to teď rychlejší, přičemž všechny následné aktivace této konfigurace řešení budou prakticky okamžité.When a solution configuration is activated for the first time it will now be faster and all subsequent activations of this solution configuration will be almost instantaneous.

Ve výchozím nastavení je nyní používán nový databázový stroj využívající SQLite.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Tím se urychlí databázové operace jako přechod k definicím a vyhledání všech odkazů a výrazně se zkrátí doba analýzy počátečního řešení.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Nastavení se přesunulo do Nástroje -> Možnosti -> Textový editor -> C/C++ -> Rozšířené (dříve bylo pod ...C/C++ -> Experimentální).The setting has been moved to Tools > Options > Text Editor > C/C++ > Advanced (it was formerly under ...C/C++ > Experimental).

Vylepšili jsme výkon technologie IntelliSense v projektech a souborech, které nepoužívají předkompilované hlavičky – pro hlavičky aktuálního souboru se vytvoří automatická předkompilovaná hlavička.We've improved IntelliSense performance on projects and files not using precompiled headers – an Automatic Precompiled Header will be created for headers in the current file.

Mezi další aktualizace patří:Other updates include:

 • Přidali jsme do seznamu chyb filtrování a nápovědu k chybám technologie IntelliSense (obrázek 16).We've added error filtering and help for IntelliSense errors in the error list (Figure 16). Kliknutí na sloupec s chybami teď umožní je filtrovat (obrázek 17).Clicking on the error column now allows for filtering (Figure 17). Kromě toho kliknutím na konkrétní chyby nebo stisknutím klávesy F1 spustíte online vyhledávání chybové zprávy.Also, clicking on the specific errors or pressing F1 will launch an online search for the error message.
Error List
(Obrázek 16) Seznam chyb(Figure 16) Error List
Error List Filtered
(Obrázek 17) Filtrovaný seznam chyb(Figure 17) Error List Filtered
 • Přidali jsme možnost filtrovat položky seznamu členů podle typu (obrázek 18).Added the ability to filter Member List items by kind (Figure 18).
Member List Filtered
(Obrázek 18) Filtrovaný seznam členů(Figure 18) Member List Filtered
 • Přidali jsme novou experimentální funkci prediktivní IntelliSense, která poskytuje kontextově závislé filtrování toho, co se zobrazuje v seznamu členů.Added a new experimental Predictive IntelliSense feature that provides contextually-aware filtering of what appears in the Member List.

 • Nové uživatelské rozhraní Najít všechny odkazy obsahuje ve výsledcích pro kód C++ informace o tom, jestli z proměnné čtete nebo do ní zapisujete.The new Find All References UI includes information about whether you are reading from or writing to a variable in the results for C++ code.

 • Funkce změny tečky na šipku technologie IntelliSense se změnila z experimentální na pokročilou a teď je ve výchozím nastavení povolená.The Dot-to-Arrow IntelliSense feature has been moved from experimental to advanced, and is now enabled by default. Funkce rozbalení oborů a rozbalení priorit v editoru se také změnily z experimentálních na pokročilé.The editor features Expand Scopes and Expand Precedence have also been moved from experimental to advanced.

 • Funkce experimentálního refaktoringu Změnit signaturu a Extrahovat funkci jsou teď ve výchozím nastavení dostupné.The experimental refactoring features Change Signature and Extract Function are now available by default.

 • Povolili jsme novou experimentální funkci rychlejšího načítání projektů pro projekty C++.We've enabled the new experimental feature for C++ projects ‘Faster project load’. Při příštím otevření se projekt jazyka C++ načte rychleji a potom se bude načítat ještě rychleji!The next time you open a C++ project it will load faster, and the time after that it will load even faster!

 • Vylepšení prostředí Otevřít složkuImprovements to the Open Folder experience. Projekty jiné než MSBuild C++ můžete upravovat, sestavovat a ladit tak, že prostřednictvím příkazu Otevřít složku načtete zdroje.Edit, build, and debug your non-MSBuild C++ project by loading your sources through “Open Folder”. Přizpůsobte si prostředí pomocí těchto souborů json:Customize the experience through these json files:

  • CppProperties.json použijte k přizpůsobení technologie IntelliSense a prostředí procházení.CppProperties.json to customize the IntelliSense and browsing experience.
  • Tasks.vs.json k přizpůsobení kroků sestaveníTasks.vs.json to customize the build steps.
  • Launch.vs.json k přizpůsobení prostředí laděníLaunch.vs.json to customize the debugging experience.
 • Technologie IntelliSense jazyka C++ bude fungovat bez toho, aby se v kořenové složce musel vytvořit soubor CppProperties.json.C++ IntelliSense will work without the need to create a CppProperties.json file in the root folder. Navíc jsme přidali novou rozevírací nabídku, která uživatelům umožňuje snadno přepínat mezi konfiguracemi poskytovanými soubory CMake a CppProperties.json.Along with this, we've added a new dropdown to allow users to easily switch between configurations provided by CMake and CppProperties.json files. Podpora CMake v projektech CMake otevíraných pomocí Otevřít složku automaticky nakonfiguruje prostředí pro úpravy, sestavování a ladění C++.CMake support in Open Folder: opening CMake projects with “Open Folder” will automatically configure the environment for C++ editing, building and debugging.

 • Prostřednictvím souboru CMakeSettings.json, který je umístěný ve stejné složce jako soubor CMakeLists.txt, se podporuje další konfigurace (obrázek 19).Further configuration is supported via a CMakeSettings.json file that sits in the same folder as the CMakeLists.txt file (Figure 19).

CMake Open Folder
(Obrázek 19) Otevření složky CMake(Figure 19) CMake Open Folder

Úlohy instalace v C++C++ Installation Workloads

 • Vývoj desktopových aplikací pro Windows v jazyce C++:Windows Desktop Development with C++:

  • Při instalaci původní úlohy pro C++ teď poskytujeme podrobnější prostředí instalace.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Přidali jsme volitelné součásti, které vám umožní vybrat a nainstalovat jen ty nástroje, které potřebujete.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Všimněte si, že uvedené velikosti instalace součástí uvedené v uživatelském rozhraní instalačního programu nejsou přesné a podceňují skutečnou celkovou velikost.Please note that the indicated installation sizes for the components listed in the installer UI are not accurate and underestimate the total size.

  • Když chcete úspěšně vytvářet projekty Win32 v úloze vývoje desktopových aplikací v C++, musíte nainstalovat sadu nástrojů i sadu Windows SDK.To successfully create Win32 projects in the C++ desktop workload, you must install both a toolset and a Windows SDK. Instalace doporučených (vybraných) komponent „Sada nástrojů VC++ 2017 v141 (x86, x64)“ a „Sada Windows 10 SDK (10.0.14393)“ zajistí, že to bude fungovat.Installing the recommended (selected) components “VC++ 2017 v141 toolset (x86, x64)” and “Windows 10 SDK (10.0.14393)” will ensure this will work. Pokud nebudou potřebné nástroje nainstalované, projekty se nevytvoří úspěšně a průvodce přestane reagovat.If the necessary tools are not installed, projects will not be created successfully and the wizard will hang.

 • Vývoj linuxových aplikací v jazyce C++:Linux Development with C++:

  • Oblíbené rozšíření Visual C++ for Linux Development je teď součástí sady Visual Studio.The popular extension Visual C++ for Linux Development is now part of Visual Studio. Tato instalace nabízí všechno, co potřebujete k vývoji a ladění aplikací v jazyce C++, které se spouštějí v prostředí systému Linux.This installation provides everything you need to develop and debug C++ applications running on a Linux environment.
 • Vývoj herních aplikací v jazyce C++:Game Development with C++:

  • Využijte naplno potenciál C++ k vytváření profesionálních her využívajících technologii DirectX nebo Cocos2d.Use the full power of C++ to build professional games powered by DirectX or Cocos2d.
 • Vývoj mobilních aplikací v jazyce C++ (Android a iOS):Mobile Development with C++ (Android and iOS):

  • Mobilní aplikace teď můžete vytvářet a ladit pomocí sady Visual Studio, která se umí zaměřit i na Android a iOS.You can now create and debug mobile apps using Visual Studio that can target Android and iOS.
 • Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows:Universal Windows Platform development:

  • C++ je volitelnou součástí úlohy vývoje Univerzální platformy Windows.C++ comes as an optional component for the Universal Windows Platform development workload. Upgrade projektů C++ se v tuto chvíli musí provést ručně.Upgrading C++ projects currently must be done manually. Pokud v sadě Visual Studio 2017 otevřete projekt UPW cílený na verzi 140 a nemáte nainstalovanou sadu Visual Studio 2015, musíte na stránkách vlastností projektu vybrat sadu nástrojů verze 141.If you open a v140-targeted UWP project in Visual Studio 2017, you need to select the v141 platform toolset in the project property pages if you do not have Visual Studio 2015 installed.

Sada nástrojů platformy Clang/C2Clang/C2 Platform Toolset

Sada nástrojů Clang/C2, která se dodává se sadou Visual Studio 2017, teď podporuje přepínač /bigobj, který je zásadní pro sestavování rozsáhlých projektů.The Clang/C2 toolset that ships with Visual Studio 2017 now supports the /bigobj switch, which is crucial for building large projects. Zahrnuje také několik důležitých oprav chyb, jak ve front-endu, tak v back-endu kompilátoru.It also includes several important bug fixes, both in the front-end and the back-end of the compiler.


C# a Visual Basic C# and Visual Basic

Jazyková rozšířeníLanguage Extensions

Tato verze přináší podporu funkcí jazyků C# 7.0 a Visual Basic 15, včetně:This release introduces support for C# 7.0 and Visual Basic 15 language features, including:

Pro C#:For C#:

Pro Visual Basic:For Visual Basic:

 • Hodnota řazené kolekce členů přináší podporu jazyka pro použití řazených kolekcí členů, aby dočasně seskupily sadu zadaných hodnot: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().Value tuples introduce language support for using tuples to temporarily group a set of typed values: Dim point As (x As Integer, y As Integer) = GetOffset().
 • Využití návratových hodnot typu ByRef rozšiřuje jazyk o podporu využití funkcí a vlastností z knihoven s návratovými hodnotami typu ByRef.ByRef return consumption extend the language to support consumption of functions and properties from libraries which have ByRef returns.
 • Binární literály a oddělovače skupin číslic umožňují nativní reprezentaci binárních čísel.Binary literals and digit group separators allow native representation of binary numbers. To je mimořádně vhodné pro vyčíslení příznaků a bitových masek: &B1001_0011.This is super convenient for bitmasks and flags enumerations: &B1001_0011.

Pro další informace sledujte, jak navrhujeme jazyky, na Githubu CSharpLang a Githubu VBLang, kde se dozvíte více o těchto a dalších navrhovaných jazykových rozšířeních.For more information, follow our language design on the CSharpLang GitHub and VBLang GitHub to learn more about these and other proposed language extensions.

Rychlé akce a refaktoringyQuick Actions and Refactorings

Visual Studio poskytuje velké množství refaktoringů, které vám pomůžou být produktivnější a zvýšit čitelnost vašeho kódu.Visual Studio provides lots of refactorings to help you be productive and make your code more readable. Tady je jen pár z nich:Here are just a few:

 • Zjednodušení inicializace objektů pomocí inicializátoru (obrázek 20)Simplify object initialization with an initializer (Figure 20).
Use object initializer
(Obrázek 20) Použití inicializátoru objektů(Figure 20) Use object initializer
 • Přesunutí out deklarací vložených proměnných, využití nové funkce C#7 (obrázek 21)Move out variable declarations inline, leveraging a new C#7 feature (Figure 21).
Move out variable inline
(Obrázek 21) Přesunutí vložené proměnné(Figure 21) Move out variable inline
 • Zjednodušená kontrola hodnot null a vyvolání výrazů pomocí operátoru nulového sjednocení, využití nové funkce C#7 (obrázek 22)Simplify null-checks and throw-expressions using null-coalescing operator, leveraging a new C#7 feature (Figure 22).
Use throw expression with null-coalescing operator
(Obrázek 22) Použití vyvolání výrazů pomocí operátoru nulového sjednocení(Figure 22) Use throw expression with null-coalescing operator
 • Přesun typu do odpovídajícího souboru: Jedním kliknutím pomocí Ctrl+ můžete extrahovat typ ze souboru a vložit ho do jiného souboru s odpovídajícím názvem.Move type to matching file: Extract a type from one file and put it in another file with a matching name with one click via Ctrl+.
 • Synchronizace názvů typů a souborů: Pokud si název souboru a typu neodpovídají, můžete využít Ctrl+.Sync file and type name: If your file and type name are out of sync, you can use Ctrl+.
 • Převod String.Format na interpolaci řetězce: Využijte výhod funkce jazyka C# 6 pomocí této rychlé akce.Convert String.Format to string interpolation: take advantage of the C# 6 language feature with this Quick Action.
 • Přidání chybějících příkazů case do příkazu switch jazyka C# nebo Select jazyka Visual BasicAdd missing case(s) to a C# switch or a Visual Basic Select.
 • Převod vlastnosti na metodu a naopakConvert property to a method, and vice versa.
 • Přidání odkazu na balíček: Nabízí automatické načtení a instalaci balíčku NuGet (a přidání příslušného příkazu using nebo Import) pro nerozpoznaný typ.Add Package Reference: Offers to auto-retrieve and install a NuGet package (and add the using/Import) for an unrecognized type. Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte na Nástroje > Možnosti > Textový editor > [C# / Basic] > Upřesnit > Navrhnout použití typů v sestaveních reference / Navrhnout použití typů v balíčcích NuGet.To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > Advanced > Suggest usings for types in reference assemblies / Suggest usings for types in NuGet packages.
 • Převod asynchronních metod na synchronní tam, kde je to možnéMake async methods synchronous where applicable.
 • Podpora přibližné shody pro typy s překlepemSupport for "fuzzy" matching for misspelled types.
Konfigurace a vynucení konvence psaní kóduCoding Convention Configuration and Enforcement

V návaznosti na podporu pro EditorConfig v sadě Visual Studio jsme společně s komunitou pracovali na přidání nastavení stylu kódu k formátu souboru.Building on Visual Studio's support for EditorConfig, we worked with the community to add .NET code style settings to the file format. Znamená to, že můžete konfigurovat konvence stylu kódu vašeho týmu, kontrolovat je ve zdrojovém kódu a zobrazovat porušení živě v editoru, když vývojáři píší.This means that you can configure your team's code style conventions, check them into source control, and have violations appear live in the editor as developers are typing. Všechny možnosti stylu kódu můžete vidět v souboru .editorconfig v úložišti Roslyn nebo v dokumentaci.You can see all the code style options in the Roslyn repo's .editorconfig or in the documentation. Nastavení stylu kódování specifické pro daný počítač můžete nadále konfigurovat v nabídce Nástroje > Možnosti > Textový editor > [C#/Basic] > Styl kódu. V případě, že je k dispozici EditorConfig a je s pravidly v konfliktu, pravidla se přepíšou.You can continue to configure your machine-specific code style settings in Tools > Options > Text Editor > [C#/Basic] > Code Style and these rules are overridden when an EditorConfig is present and conflicts.

Také jsme přidali nebo aktualizovali analyzátory stylu, které vám pomůžou stanovit a vynutit konvence psaní kódu ve vašem týmu, včetně následujících:We've also added/updated style analyzers to help you customize and enforce coding conventions on your team, including:

 • Pravidla stylu pojmenováváníNaming style rules.
 • Použití „var“ nebo explicitních typůUse of “var” or explicit types.
 • Použití „this.“Use of “this.” nebo „Me.“or “Me.” při přístupu členůon member access.
 • Použití textů nebo bloků výrazůUse expression-bodies or blocks.
 • Použití porovnávání vzorů pro kontroly cast a nullUse pattern-matching for 'cast' and 'null' checks.
 • Použití explicitních názvů řazených kolekcí členůUse explicit tuple names.
 • Zjednodušení kontrol null pomocí výrazů throw, podmíněné delegáty, slučovací výrazy a šíření hodnot nullSimplify null-checking with throw-expressions, conditional delegates, coalescing expressions, and null propagation.
 • Požadování složených závorekRequire braces.

Poznámka: Některé z těchto pravidel stylu kódu jsou v editoru ve výchozím nastavení nakonfigurované jako Návrhy (obrázek 23).Note: several of these code style rules are configured as Suggestions in the editor by default (Figure 23).

Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig
(Obrázek 23) Konfigurace předvoleb stylu kódu a vynucení v EditorConfigu(Figure 23) Configure code style preferences and enforcement from EditorConfig

Vylepšení IntelliSenseIntelliSense Improvements

Tato verze také představuje zlepšení technologie IntelliSense, která mohou zvýšit vaši produktivitu při práci na velkých projektech nebo s neznámým kódem.This release also introduces improvements to IntelliSense that will make you more productive when working in a large solution or an unfamiliar codebase. IntelliSense jsme rozšířili o panel ikon, který vám umožní filtrovat seznam členů podle typu (například metody, vlastnosti, třídy atd.).We have added an icon tray to IntelliSense that enables you to filter the member list by type (e.g., methods, properties, classes, etc.). Každý přepínač filtru má přidruženou klávesovou zkratku, kterou můžete zjistit podržením ukazatele nad ikonou.Each filter toggle has an associated keyboard shortcut which you can discover by hovering over the icon. Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte na Nástroje > Možnosti > Textový editor > [C# | Basic] > IntelliSense a zaškrtněte možnost filtrování a zvýraznění (obrázek 24).To enable this feature, go to Tools > Options > Text Editor > [C# / Basic] > IntelliSense and check the options for filtering and highlighting (Figure 24).

IntelliSense Completion Filtering
(Obrázek 24) Filtrování a doplňování IntelliSense(Figure 24) IntelliSense Completion Filtering

Další vylepšení editoruOther Editor Improvements

 • Dlouhý řetězec teď můžete rozdělit do více zřetězených řetězců tak, že kurzor umístíte dovnitř řetězce a stisknete Enter.You can now split a long string into multiple concatenated strings by positioning the cursor mid-string and pressing Enter.
 • Odvedli jsme kus práce z hlediska zrychlení odezvy integrovaného vývojového prostředí za přítomnosti operací na pozadí, které počítají informace diagnostiky a funkce CodeLens.We have done considerable work to improve responsiveness of the IDE in presence of background operations that compute diagnostics and CodeLens information.

F#  F# 

Podpora pro funkce jazyka F# 4.1Support for F# 4.1 Language Features

 • Strukturované řazené kolekce členů, které spolupracují s řazenými kolekcemi členů v C# 7/VB 15.Struct Tuples which interop with C# 7/VB 15 Tuples.
 • Návratové hodnoty typu Byref, které podporují využití návratových hodnot ref jazyka C# 7.Byref returns which support consuming C# 7 ref returns.
 • Podpora Struct Record s atributem [<Struct>] (autor: Will Smith).Struct Record support with the [<Struct>] attribute (by Will Smith).
 • Podpora Struct Discriminated Union s atributem [<Struct>].Struct Discriminated Union support with the [<Struct>] attribute.
 • Nový typ Result<'TSuccess, 'TFailure> s podpůrnými funkcemi v FSharp.Core (autor: Oskar Gewalli)A new Result<'TSuccess, 'TFailure> type, with supporting functions in FSharp.Core (by Oskar Gewalli).
 • Klíčové slovo fixed, které podporuje připnutí lokální proměnné typu ukazatel do zásobníku.The fixed keyword, which supports pinning a pointer-type local on the stack.
 • Podtržítka v numerických literálech (autor: Avi Avni)Underscores in numeric literals (by Avi Avni).
 • Argumenty atributu informací o volajícím (autor: Lincoln Atkinson a Avi Avni).Caller Info Attribute Arguments (by Lincoln Atkinson and Avi Avni).
 • Vzájemně referenční typy a moduly ve stejném souboru prostřednictvím namespace rec a module rec.Mutually Referential Types and Modules within the same file via namespace rec and module rec.
 • Implicitní přípona Module u modulů, které mají stejný název jako některý typ.Implicit "Module" suffix on modules which share the same name as a type.

Vylepšení kompilátoru F#  a FSharp.Core:Improvements to the F#  Compiler and FSharp.Core

(Spoustu jich zajistila komunita F#)(Many done by the F# community)

Nový editor založený na pracovních prostorech RoslynA New Editor Based on Roslyn Workspaces

(Spousta nových funkcí IDE, kterými přispěla skvělá komunita F#)(Many new IDE features contributed by the outstanding F# community)

Další příspěvky od komunity F# Additional Contributions by the F#  Community

Rádi bychom poděkovali celé komunitě F# za interní sestavení nástrojů F# v sadě Visual Studio 2017, oznamování chyb, vedení diskuzí a implementaci oprav a funkcí.We would like to thank the entire F# community for dogfooding builds of F# tooling in Visual Studio 2017, filing bugs, driving discussions, and implementing bug fixes and features. Bez této komunity by úspěch jazyka F# v sadě Visual Studio 2017 nebyl možný.The success of F# in Visual Studio 2017 truly would not have been possible without the F# community. Podívejte se prosím na úplný seznam přispěvatelů.Please see the full list of contributors.


JavaScript a TypeScript JavaScript and TypeScript

TypeScript 2.1TypeScript 2.1

TypeScript 2.1 je dostupný pro všechny projekty TypeScriptu v sadě Visual Studio.TypeScript 2.1 is available for all TypeScript projects in Visual Studio. TypeScript 2.1 přináší příkazy async/await nižší úrovně, lepší odvození typu, rozšíření místního objektu a další možnosti.TypeScript 2.1 delivers down-level async/await, better type inference, local object expansion, and more! Další informace o tomto vydání najdete v příspěvku na blogu nebo v úplném protokolu změn.To read more about the release, check out the release blog post or the full change log.

Služba jazyka JavaScriptJavaScript Language Service

Je dostupná nová jazyková služba JavaScriptu (obrázek 25), která je ve výchozím nastavení povolená.A new JavaScript language service (Figure 25) is available and enabled by default. Tato nová služba nabízí propracovanější IntelliSense a přidává podporu IntelliSense pro poznámky JSDoc a formáty modulů ES6 a Common JS.The new service provides richer IntelliSense and adds IntelliSense support for JSDoc comment annotations, ES6, and Common JS module formats. Podporuje také syntaxi JSX a funkce z ES2016, například generátory, moduly a dekorátory.It also supports JSX syntax and features from ES2016, such as generators, modules, and decorators. Další informace najdete v tomto příspěvku blogu nebo v dokumentaci JavaScript IntelliSense na GitHubu.For more information, see this blog post or the JavaScript IntelliSense documentation on GitHub.

Rich JavaScript IntelliSense for jQuery
(Obrázek 25) Propracovaná funkce JavaScript IntelliSense pro jQuery(Figure 25) Rich JavaScript IntelliSense for jQuery

Zvýšení výkonuPerformance Improvements

V této verzi bylo zvýšení výkonu jedním z hlavních úkolů.Improving performance was one of the greatest focuses of this release. Kromě několika optimalizací, které zlepšují charakteristiky využití paměti a reakcí, se celá služba jazyka JavaScript/TypeScript přesunula do satelitního procesu mimo devenv.exe, aby největší projekty VS tolik nezatěžovaly paměť.Along with several optimizations to improve memory and responsiveness characteristics, the entire JavaScript/TypeScript language service has been moved to a satellite process outside of devenv.exe to provide memory relief to the largest VS projects. Při práci s rozsáhlými projekty JavaScriptu uvidíte, že proces sady Visual Studio využívá méně paměti, a nebude tak často docházet k chybovému ukončení z důvodu nedostatku paměti.You will see lower memory consumption from the Visual Studio process and less out of memory crashes when working with huge JavaScript projects. Další informace o těchto vylepšeních najdete v tomto příspěvku blogu.To read more about these improvements, check out this blog post.


Ladění a diagnostika Debugging and Diagnostics

Běžet do kliknutíRun to Click

Při ladění stačí kliknout na ikonu vedle řádku kódu a tento řádek se spustí (obrázek 26).Simply click the icon next to a line of code while debugging to run to that line (Figure 26). Už není potřeba nastavovat dočasné zarážky nebo provádět několik kroků, abyste spustili kód a zastavili se na požadovaném řádku.No longer set temporary breakpoints or perform several steps to execute your code and stop on the line you want. Nyní se při zastavení ve stavu přerušení v ladicím programu vedle řádku kódu, na kterém je nastavená myš, zobrazuje ikona Běžet do kliknutí.Now while stopped at a break state under the debugger, the Run to Click icon subtly appears next to the line of code that your mouse is hovered over. Pokud přesunete myš na ikonu a kliknete na tlačítko, kód se spustí a zastaví se na tomto řádku, jakmile na něj během spuštění znovu dojde.Move your mouse to the icon and click the button, now your code will run and stop on that line the next time it is hit in your code path. Můžete ji vypnout pomocí příkazu Ladit > Možnosti > Povolit Běžet do kliknutí.Turn it off from Debug> Options > Enable Run to Click.

Run to Click Icon
(Obrázek 26) Ikona Běžet do kliknutí(Figure 26) Run to Click Icon

Filtr Připojit k procesuAttach to Process Filter

Pokud chcete rychle najít proces, ke kterému chcete připojit ladicí program, můžete ho snadno vyhledat v dialogu Připojit k procesu (obrázek 27).Easily search in the Attach to Process dialog (Figure 27) to quickly find the process you want to attach the debugger to. Seznam spuštěných procesů se vyfiltruje na položky, které odpovídají vašemu hledání.The list of running processes will be filtered to items matching your search. Vyhledávací filtr je přichycený navrchu a bude si předchozí hledání pamatovat i při opětovném otevření dialogového okna.The search filter is sticky and will remember your previous search when you reopen the dialog.

Attach to Process Filter
(Obrázek 27) Filtr Připojit k procesu(Figure 27) Attach to Process Filter

Znovu připojit k procesuReattach to Process

Teď se můžete rychle znovu připojit k procesům, které jste předtím ladili.You can now quickly reattach to processes you were previously debugging. Aktivací nového příkazu Ladit / Znovu připojit k procesu (Shift+Alt+P) se okamžitě provede pokus připojit ladicí program k posledním procesům z předchozí ladicí relace, které se vyvolaly z dialogového okna Připojit k procesu.Triggering the new Debug/Reattach to Process (Shift+Alt+P) command will immediately try to attach the debugger to the last processes from the previous debugging session that were invoked from the Attach to Process dialog. Ladicí program se znovu připojí k procesům – nejprve prostřednictvím pokusu o shodu s ID předchozího procesu a potom shodou s názvem předchozího procesu.The debugger will reattach to processes by first attempting to match the previous process ID and then by matching to the previous process name. Pokud se nepodaří najít žádné shody nebo se najde více procesů se stejným názvem, zobrazí se dialogové okno Připojit k procesu, abyste si mohli požadovaný proces vybrat.If no matches are found or there are multiple processes found with the same name, then the "Attach to Process" dialog will appear so you can select the intended process.

Nový pomocník VýjimkaThe New Exception Helper

Pomocí nového pomocníka výjimky (obrázek 28) můžete zobrazit přehledné informace o výjimce v kompaktním nemodálním dialogovém okně s okamžitým přístupem k vnitřním výjimkám.Use the new Exception Helper (Figure 28) to view your exception information at a glance in a compact non-modal dialog with instant access to inner exceptions. Přímo v pomocníkovi výjimky během diagnostiky NullReferenceException rychle zjistíte, co mělo hodnotu null.While diagnosing your NullReferenceException, you can now quickly see what was null from right inside the Exception Helper. Nyní můžete z konkrétních modulů vyloučit typy přerušení nebo výjimek, a to kliknutím na zaškrtávací políčko a přidáním podmínky, když vyvolaná výjimka zastaví zpracování.You can now exclude breaking on exception types thrown from specific modules by clicking the checkbox to add a condition while stopped at the thrown exception. Podrobnější informace o nových výhodách pomocníka výjimky najdete v tomto blogovém příspěvku.Read this blog post for more detailed information on the new benefits of the Exception Helper.

The New Exception Helper dialog
(Obrázek 28) Dialogové okno nového pomocníka výjimky(Figure 28) The New Exception Helper dialog

Přidání podmínek do nastavení výjimkyAdd Conditions to Exception Settings

Když konfigurujete ladicí program na přerušení na vyvolané výjimce, můžete přidat podmínky tak, aby ladicí program přerušil běh, jen pokud jsou výjimky vyvolány v zadaných modulech (obrázek 29).When you configure the debugger to break on thrown exceptions, you can add conditions so that the debugger will only break when exceptions are thrown in specified modules (Figure 29).

Edit Conditions dialog box
(Obrázek 29) Dialogové okno Upravit podmínky(Figure 29) Edit Conditions dialog box

Vylepšení usnadnění ladicího programuDebugger Accessibility Improvements

Teď můžete efektivněji používat několik oken ladicího programu (Zásobník volání, Místní, Automaticky, Kukátko a Rychlé kukátko) se čtečkami obrazovky a pro další potřeby usnadnění přístupu.You can now more effectively use several of the Debugger windows (Call Stack, Locals, Autos, Watch, and Quickwatch) with screen readers and for other accessibility needs.

Události IntelliTrace pro .NET CoreIntelliTrace Events for .NET Core

IntelliTrace teď podporuje události MVC, ADO.NET a HttpClient pro aplikace ASP.NET Core.IntelliTrace now supports MVC, ADO.NET, and HttpClient events for ASP.NET Core apps. Tyto události se zobrazí na kartě Události v okně Diagnostické nástroje.These will appear in the Events tab in the Diagnostic Tools Window.

Aktualizace okna Diagnostické nástrojeDiagnostic Tools Window Updates

Když spustíte relaci ladění, zobrazí se nové souhrnné zobrazení (obrázek 30) aplikace v okně Diagnostické nástroje.When you start a debugging session, you'll see a new Summary view (Figure 30) of your application in the Diagnostic Tools Window. V tomto zobrazení můžete:From here, you'll be able to:

Summary tab in Diagnostics Tools Window
(Obrázek 30) Karta Souhrn v okně Diagnostické nástroje(Figure 30) Summary tab in Diagnostics Tools Window

Aktualizace profileru výkonuPerformance Profiler Updates

Profiler výkonu je teď možné připojit ke spuštěnému procesu.The Performance Profiler can now attach to a running process. Nástroj Využití procesoru, nástroj Využití GPU a Průvodce výkonem teď podporují připojení k běžícímu procesu.The CPU Usage tool, GPU Usage tool, and Performance Wizard now support attaching to a running process.

Aktualizace nástroje využití procesoruCPU Usage Tool Updates

Nástroj využití procesoru se dočkal několika vylepšení:Several improvements have been made to the CPU Usage Tool:

 • Lepší podpora externího kódu: Nástroj využití procesoru teď poskytuje lepší přehled o nákladech na knihovnu a o funkcích rozhraní, když se zavolá pomocí uživatelského kódu.Better External Code support - The CPU Tool now gives you better insights into the costs of library and framework functions when called by user code.
 • Zobrazení funkcí (obrázek 31) určuje pořadí funkcí podle jejich nákladů na procesor.Functions view (Figure 31) - A view that ranks functions by their CPU cost.
Functions List
(Obrázek 31) Seznam funkcí(Figure 31) Functions List
 • Zobrazení Volající / Volaný (obrázek 32) umožňuje prozkoumat náklady na volání do a z vybrané funkce.Caller/Callee View (Figure 32) allows you to investigate costs of function calls made to and from a selected function.
Caller / Callee View
(Obrázek 32) Zobrazení Volající / Volaný(Figure 32) Caller / Callee View
 • Zobrazení zdroje zobrazuje zdrojový kód funkce, když je funkce vybraná v nástroji Využití procesoru.Source View shows a function's source code when the function is selected in the CPU Tool.

Podpora ladění ChromuChrome Debugging Support

Pokud začnete ladit projekty ASP.NET a vyberete si jako svůj prohlížeč Google Chrome, Visual Studio bude ladit JavaScript spuštěný v Chromu.When you start debugging ASP.NET projects and choose Google Chrome as your browser, Visual Studio will debug your JavaScript running in Chrome. Pokud chcete místo toho použít nástroje pro vývoj v prohlížeči, můžete zakázat tuto funkci v nabídce Nástroje -> Možnosti -> Ladění.If you prefer to use the in-browser development tools instead, you can disable this feature under Tools > Options > Debugging.


Živé testování částí Live Unit Testing

Live Unit Testing (obrázek 33) je funkce v edici Visual Studio 2017 Enterprise, která živě zobrazuje výsledky testování částí a pokrytí kódu v editoru.Live Unit Testing (Figure 33) is a capability in the Visual Studio 2017 Enterprise edition that displays unit test results and code coverage live in the editor. Pro projekty jazyka C# a VB, které cílí na .NET Framework, podporuje MSTest, xUnit a Nunit.It supports MSTest, xUnit, and Nunit for C# and VB projects targeting .NET Framework.

Live Unit Testing
(Obrázek 33) Živé testování částí(Figure 33) Live Unit Testing

Další podrobnosti najdete na blogu Live Unit Testing.See the Live Unit Testing blog for more details.


Testovací nástroje Testing Tools

Přidružení automatizace k pracovním položkám testovacího případu přes Průzkumníka testůAssociate automation with test case work items using Test Explorer

Automatizaci můžete k pracovním položkám testovacího případu (obrázek 34) přidružit tak, že v Průzkumníku testů vyberete testovací metodu.You can now associate automation with test case work items (Figure 34) by selecting a test method in the Test Explorer. Toto nové prostředí navíc umožňuje zobrazit pro vybranou testovací metodu jakákoli existující přidružení.This new experience also allows you to view any existing associations for the chosen test method.

Pro vytvoření přidružení stačí kliknout pravým tlačítkem...Simply right click a test in the Test Explorer...

Test Explorer Associate Automation
(Obrázek 34) Přidružení automatizace v Průzkumníku testů(Figure 34) Test Explorer Associate Automation

...na test v Průzkumníku testů a zadat ID testovacího případu (obrázek 35)....and provide a test case ID to create an association (Figure 35).

Associate Automation
(Obrázek 35) Přidružení automatizace(Figure 35) Associate Automation
*

V předchozích verzích sady Visual Studio se to dalo udělat pomocí formuláře pracovní položky.In previous versions of Visual Studio, this could be done using the work item form. Prostředí založené na formuláři pracovní položky se dá povolit tak, že v nabídce Nástroje | Možnosti zapnete režim kompatibility (obrázek 36).The work-item form based experience can be enabled by turning on the compatibility mode using Tools | Options (Figure 36).

Work Item Form Compatibility mode
(Obrázek 36) Režim kompatibility formuláře pracovní položky(Figure 36) Work Item Form Compatibility mode

Team Explorer Team Explorer

Nové funkce GituNew Git Features

Do sady Visual Studio 2017 jsme přidali nové funkce Gitu, které umožňují udělat více úkolů koncového pracovního postupu bez toho, abyste museli odcházet z integrovaného vývojového prostředí.We've added new Git features to Visual Studio 2017 that allow you to do more of your end-to-end workflow without leaving the IDE. Přímo ve VS si můžete snadno zobrazit rozdíly odchozích potvrzení, vynuceným vložením dokončit přenos změn nebo vložení opraveného potvrzení, zrušit nastavení protisměrné větve a pokračovat v přenosu změn opravy.You can easily view the diff for outgoing commits, perform a force push to complete a rebase or push an amended commit, unset your upstream branch, and continue a patch rebase from VS. Navíc jsme přešli na git.exe.Additionally, we have moved to git.exe. Díky tomu můžeme nabízet nejnovější funkce.This allows us to provide the most up-to-date features. Podporujeme SSH, respektujeme vaše možnosti konfigurace a v Průzkumníku týmových projektů se zobrazuje přesně to, co vidíte na příkazovém řádku.We support SSH, respect your config options, and show in Team Explorer exactly what you see in the command line. Další informace o těchto funkcích najdete v příspěvku blogu.To learn more about these features, check out the blog post.

Připojení k VSTS/TFSConnect to VSTS/TFS

Na úvodní stránce sady Visual Studio v Team Exploreru se přizpůsobil a zjednodušil proces připojení k projektům a klonování úložišť ve VSTS/TFS. Díky tomu je proces rychlejší a je snazší najít projekty a úložiště, ke kterým se chcete připojit.On the Visual Studio start page and in Team Explorer, the process for connecting to projects and cloning repos in VSTS/TFS has been personalized and streamlined, making it faster and easier to find the projects and repos to connect to. Úplně nová stránka připojení zobrazuje jenom projekty a úložiště, které jsou namapované a naklonované na všechny vaše servery VSTS/TFS (a ne všechna úložiště pro každý projekt).Our brand new Connect page shows only the projects and repos that you have mapped and cloned across all your VSTS/TFS servers (rather than every repo for every project). Kromě toho už se nemusíte před klonování úložišť připojovat k projektu.Additionally, you no longer need to connect to a project before cloning repos.

Po spuštění dialogového okna pro připojení k VSTS a TFS uvidíte přepracované uživatelské rozhraní.When you launch the dialog to connect to VSTS and TFS, you will see the redesigned UX. Zobrazí se všechny servery TFS, které jste přidali, následované všemi servery VSTS, projekty a úložišti pro váš vybraný uživatelský účet.You will see any TFS servers you've added followed by all VSTS servers, projects, and repos for your selected user account. Výsledky jsou uvedené ve stromu, což umožňuje lepší navigaci.The results are listed in a tree to allow for improved navigation. Kromě úložišť se můžete připojit ke kolekcím nebo projektům.You can connect to collections or projects in addition to repos. Další informace najdete v tématu Připojení k týmovým projektům.For more information, see Connect to Team Projects.

Formuláře pracovních položekWork Item Forms

Když se připojíte ke službám Visual Studio Team Services ze sady Visual Studio 2017 a otevřete pracovní položku, zobrazí se ve webovém prohlížeči formulář pracovní položky (obrázek 37).When you connect to Visual Studio Team Services from Visual Studio 2017 and open a work item, the work item form will appear in your web browser (Figure 37). Když se ale připojíte k produktu Team Foundation Server 2015 nebo staršímu, uvidíte klasický formulář pracovní položkyHowever, if you connect to Team Foundation Server 2015 or earlier, you will see the legacy work item forms.

Work Item Form in Team Explorer
(Obrázek 37) Formulář pracovní položky v Team Exploreru(Figure 37) Work Item Form in Team Explorer

Vylepšený pracovní postup pro odeslání zpětné vazby v sadě Visual Studio Enhanced Visual Studio Feedback Workflow

Visual Studio 2017 obsahuje upgradované prostředí pro zpracování zpětné vazby, které umožňuje její lepší sledování a spolupráci na řešení.Visual Studio 2017 includes an upgraded feedback experience for better follow-up and collaboration. V rámci tohoto upgradu si v sadě Visual Studio povšimněte prostředí pro nahlašování problémů zaměřené na spolupráci, které je doplněné o komplexní webový portál zajišťující kompletní řešení zpětné vazby.As part of this upgrade, you will notice a more collaborative Report-a-Problem experience in Visual Studio supplemented by a comprehensive web portal for a complete end-to-end feedback solution. Teď můžete vyhledávat, sledovat, hlasovat a získávat nejnovější aktualizace ke všem názorům, které jste publikovali prostřednictvím funkce Ohlásit problém vývojového prostředí sady Visual Studio.You can now search, follow, vote, and get the latest updates on all feedback you have provided via Visual Studio IDE’s Report a Problem feature. Tato vylepšená rozhraní řeší řadu připomínek, které jsme od vás dostali, a umožňují obousměrnou komunikaci mezi vámi a našimi týmy.These enhanced experiences address much of the feedback we received from you and enable bidirectional communication between our teams and you.


Rozšiřitelnost sady Visual Studio Visual Studio Extensibility

Nový formát rozšiřitelnostiNew Extensibility Format

Nová technologie instalačního programu v sadě Visual Studio 2017 dává uživatelům větší kontrolu nad nástroji, které se instalují.The new installer technology in Visual Studio 2017 gives you greater control over the tools that are installed. Někteří uživatelé si mohou nainstalovat jenom základní editor sady Visual Studio, zatímco jiní si mohou nainstalovat několik úloh.Some users may install just the core Visual Studio editor while others may install several workloads. Autoři rozšíření teď budou moct určit v manifestu jednotlivé komponenty, které vyžaduje jejich rozšíření, a zajistit tak, že se nainstalují požadované funkce a rozšíření.To ensure that the prerequisite features and extensions required are installed, extension authors will now be able to specify the individual components required by their extension in the manifest.

Pokud se uživatelé pokusí nainstalovat rozšíření, které se nevytvořilo pomocí nového formátu VSIX, zobrazí se jim upozornění.Users will be warned when trying to install an extension that was not built using the new VSIX format. Starý formát VSIX požadavky nespecifikuje a nemusí fungovat, pokud tyto požadavky nejsou v sadě Visual Studio 2017 dostupné.The old VSIX format does not specify prerequisites needed and may fail to work if those prerequisites are unavailable in Visual Studio 2017. Nový formát VSIX je zpětně kompatibilní a může cílit na starší verze sady Visual Studio až po sadu Visual Studio 2012.The new VSIX format is backwards compatible and can target past versions of Visual Studio up until Visual Studio 2012.

Návrhář manifestů VSIX se aktualizoval tak, aby odrážel změny v manifestu.The VSIX manifest designer has been updated to reflect the changes to the manifest. Vývojáři rozšíření můžou na kartě požadavků (obrázek 38) najít seznam nainstalovaných komponent, které můžou specifikovat jako požadavky svého rozšíření.In the prerequisite tab (Figure 38), extension developers can find a list of installed components to specify as a prerequisite for their extension.

Prerequisite tab
(Obrázek 38) Karta požadavků(Figure 38) Prerequisite tab

Během instalace rozšíření označí instalátor VSIX (obrázek 39) komponenty, které chybí, a nainstaluje je společně s rozšířením.During the installation of the extension, the VSIX installer (Figure 39) will indicate which components are missing and will install them alongside the extension.

VSIXInstaller
(Obrázek 39) VSIXInstaller(Figure 39) VSIXInstaller

Hromadné změny rozšířeníModify Extensions in Bulk

V dialogovém okně Rozšíření a aktualizace (obrázek 40) teď můžete naplánovat instalaci, aktualizaci a odinstalaci několika rozšíření, aniž byste předtím museli sadu Visual Studio restartovat.In the Extensions and Updates dialog (Figure 40), you can now schedule multiple extensions for installation, update, and uninstallation before needing to restart Visual Studio. V pravém dolním rohu je souhrn naplánovaných úloh.In the lower right corner, there is a summary of the scheduled tasks. Pokud chcete naplánovanou úpravu odebrat, klikněte na X vedle rozšíření, které má aktuálně naplánovanou instalaci.To remove a scheduled modification, click the X next to an extension that is currently scheduled to install.

Extensions and Updates Dialog
(Obrázek 40) Dialogové okno Rozšíření a aktualizace(Figure 40) Extensions and Updates Dialog

Jakmile instalátor VSIX zjistí, že jsou všechna okna sady Visual Studio zavřená, spustí dokončování naplánovaných změn (obrázek 41).Once the VSIX Installer has detected that all Visual Studio windows are closed, it will start to complete the scheduled modifications (Figure 41).

Batched Modification Installer
(Obrázek 41) Instalátor dávkových změn(Figure 41) Batched Modification Installer

Podpora technologie NgenNgen Support

Teď máte možnost se rozhodnout pro instalaci sestavení pomocí technologie Ngen (obrázek 42).You can now choose to install assemblies using Ngen (Figure 42).

NGEN Properties
(Obrázek 42) Vlastnosti NGEN(Figure 42) NGEN Properties
 • Ngen – jestli se pro sestavení použije NgenNgen - Whether or not to use Ngen on the assembly.
 • Aplikace Ngen – aplikace, která se má Ngenu předat prostřednictvím přepínače /ExeConfigNgen Application - The application to pass into Ngen via the /ExeConfig switch.
 • Architektura Ngen – cílová architektura pro nativní imageNgen Architecture - The target architecture for the native image. Možnosti jsou: x86, x64 a všechny (all).Options are: x86, x64, and all.
 • Priorita Ngen – úroveň priority NgenuNgen Priority - Ngen priority level.

Instalace souborů mimo adresář rozšířeníInstall Files Outside of Extension Directory

Teď máte možnost nechat soubory nainstalovat do vybraného seznamu složek, které se nachází mimo adresář rozšíření (obrázek 43).You can now choose to install files to a select list of folders that are outside of the extension directory (Figure 43).

VSIX Properties
(Obrázek 43) Vlastnosti VSIX(Figure 43) VSIX Properties
 • Zahrnout do VSIX – zahrnutí souboru do VSIXInclude in VSIX - Include the file in your VSIX.
 • Kořen instalace – kořenový adresář pro instalaci souboruInstall Root - The root directory to install the file. Dostupné možnosti: Výchozí (instalace do adresáře rozšíření), Veřejná sestavení, Referenční sestavení, Sestavení MS, Schémata, Licence, Vzdálený ladicí program a Cíle sady VS.Options are: Default (install inside the extension directory), PublicAssemblies, ReferenceAssemblies, MSBuild, Schemas, Licenses, RemoteDebugger, and VSTargets.
 • Cílová cesta – název souboru, který se má nainstalovat na počítač uživateleTarget Path - The name of the file to be installed on the user's machine.
 • Podřízená cesta VSIX – podřízená cesta v kořenu instalace, kam se soubor nainstalujeVSIX Sub Path - The sub path under the Install Root where the file will be installed.

Správce rozšíření pro roaming Roaming Extension Manager

Sada Visual Studio 2017 nově obsahuje Správce rozšíření pro roaming, který vám pomůže sledovat vaše oblíbená rozšíření ve všech vývojových prostředích.New in Visual Studio 2017, the Roaming Extension Manager helps you keep track of your favorite extensions across all of your development environments. Roaming rozšíření umožňuje sledovat nainstalovaná rozšíření vytvořením synchronizovaného seznamu v cloudu.Roaming your extensions keeps track of the extensions you have installed by creating a synchronized list in the cloud.

Po přihlášení k sadě Visual Studio zobrazíte rychle seznam rozšíření tak, že přejdete na Nástroje > Rozšíření a aktualizace a kliknete na Správce rozšíření pro roaming (obrázek 44).When you sign into Visual Studio, you can quickly see a list of your extensions from Tools > Extensions and Updates, and click Roaming Extension Manager (Figure 44). Sleduje, která rozšíření jste nainstalovali, a umožňuje zvolit, která z nich se přidají na seznam Roaming.It tracks which extensions you have installed and lets you choose which ones are added to your Roaming list. Protože nová rozšíření se v galerii objevují každý den, můžete tímto nástrojem snadno a rychle zajistit, abyste ve všech vývojových prostředích používali svá oblíbená rozšíření.With new extensions appearing in the gallery every day, this tool makes it quick and easy to set up each dev environment with your favorite extensions.

The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE
(Obrázek 44) Nový Správce rozšíření pro roaming v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio(Figure 44) The new Roaming Extension Manager in the Visual Studio IDE

Při použití této funkce se zobrazují tři typy ikon:When using this feature, you will notice 3 icon types:

 • Ikona S roamingem Ikona S roamingem – označuje rozšíření, které je součástí vašeho seznamu roamingu, ale není nainstalované na tomto počítači.Roamed Icon Roamed Icon - Denotes an extension that is part of your Roaming List, but not installed on this machine. K jejich instalaci můžete použít tlačítko Stáhnout.You can install these via the "Download" button.
 • Ikona S roamingem a nainstalované Ikona S roamingem a nainstalované – označuje všechna rozšíření, která jsou součástí vašeho seznamu roamingu a jsou nainstalovaná v tomto prostředí.Roamed and Installed Icon Roamed & Installed Icon - Denotes all extensions that are part of your Roaming List and installed in this environment. Pokud se rozhodnete, že roaming už nechcete používat, můžete je odebrat pomocí tlačítka Zastavit roaming.If you decide you do not want to roam, you can remove these via the "Stop Roaming" button.
 • Ikona Nainstalované Ikona Nainstalované – označuje všechna rozšíření, která jsou nainstalovaná v tomto prostředí, ale nejsou součástí vašeho seznamu roamingu.Installed Icon Installed Icon - Denotes all extensions that are installed in this environment, but are not part of your Roaming List. Rozšíření můžete do seznamu přidat prostřednictvím tlačítka Start Roaming (Spustit roaming).Extensions can be added to roaming list via the "Start Roaming" button.

Tyto ikony zobrazují aktuální stav vašeho seznamu.These icons will show you the current status of your list. Rozšíření mohou být v libovolném stavu, takže je upravujte, jak je vám libo.You can have any extension in any state, so customize to your heart's content! Nebo to nechte na nás.Or let us do it for you! Všechna rozšíření stažená v době, kdy jste přihlášení, se do seznamu přidají jako S roamingem a nainstalováno. Budou proto součástí vašeho seznamu roamingu a budete k nim mít přístup z libovolného počítače.Any extension downloaded while you are signed in will be added to your list as Roamed & Installed and will therefore be part of your Roaming list, giving you access to it from any machine!

Zjišťování šablon projektů a položek Discovery of Project and Item Templates

Počínaje od verze Visual Studio 2017 dochází k zásadní změně způsobu, jakým Visual Studio využívá šablony projektů a položek ke zvýšení výkonu při jejich zjišťování.Starting in Visual Studio 2017, there is a breaking change with how Visual Studio consumes project and item templates to improve the performance of template discovery. Nový mechanismus zjišťování vyžaduje, aby všechny šablony položek a projektů, které se řídí schématem vstemplate, byly definovány v souborech manifestu šablony.The new discovery mechanism now requires all item and project templates following "vstemplate" schema to be defined in template manifest files. Šablony sady Visual Studio, které nedefinujete v souboru manifestu šablony, se přestanou zobrazovat v dialogových oknech Nový projekt a Nová položka.Visual Studio templates that you do not define in a template manifest file will no longer be visible in New Project or New Item dialogs. Nové nástroje pro rozšíření budou manifest generovat během doby sestavení VSIX, pokud ale máte šablony sady Visual Studio vydané jako součást balíčku MSI, musíte soubory manifestu šablon pro tyto šablony vygenerovat ručně.While the new extensibility tooling will generate a manifest during VSIX build time, if you have Visual Studio templates released as part of an MSI package, you must manually generate template manifest files for those templates. Další informace obsahuje stránka MSDN Upgrade vlastních šablon projektů a položek pro Visual Studio 2017.For more information, see the Upgrading Custom Project and Item Templates for Visual Studio 2017 MSDN page.


.NET Core a ASP.NET Core .NET Core and ASP.NET Core

Obsahuje finální verzi 1.0 nástrojů .NET Core založených na MSBuildu.This contains the 1.0 final release of the new MSBuild based .NET Core Tools. Pomocí sady Visual Studio 2017 můžete vytvářet knihovny .NET Standard, aplikace a knihovny .NET Core a webové projekty ASP.NET, které používají nový formát csproj.Using Visual Studio 2017, you can create .NET Standard libraries, .NET Core apps/libraries and ASP.NET web projects that use the new csproj format.

Nástroje pro .NET Core jsou v instalačním programu automaticky zahrnuté v úloze Vývoj pro ASP.NET a web a jako volitelná součást v úloze Vývoj desktopových aplikací pro .NET..NET Core tooling is automatically included in the “ASP.NET and web development” workload and an optional component in the “.NET desktop development” workload in the installer. Pokud chcete jenom vyvíjet aplikace .NET Core pro různé platformy, můžete nainstalovat pouze nástroje .NET Core a ASP.NET Core pomocí úlohy Vývoj multiplatformních aplikací pomocí rozhraní .NET Core v části instalačního programu Další sady nástrojů.If you only want to develop .NET Core applications for cross platform use, you can install just the .NET Core and ASP.NET Core tools using the “.NET Core cross-platform development” workload from the “Other Toolsets” section of the installer.

Mezi důležité funkce v této verzi patří tyto:High-level features in this release include the following:

 • Podpora platformy MSBuild pro projekty .NET Core se zjednodušeným formátem projektu csproj, který usnadňuje ruční úpravy bez toho, aby se musel uvolňovat projekt.MSBuild support for .NET Core projects, with a simplified csproj project format that makes it easier to edit by hand, without the need to unload the project.
 • Upravit soubor .csproj .NET Core se dá pouhým kliknutím pravým tlačítkem na projekt v Průzkumníkovi řešení a zvolením Upravit.Editing .NET Core .csproj file is as simple as a right click on project in Solution Explorer and choosing “Edit”.
 • Podpora pro zástupné znaky v souboru projektu, kde nemusíte vypisovat výčet všech názvů souborů se zdrojovým kódem. Díky tomu zůstává soubor csproj malý.Support for file wildcards in project file, where you don’t have to enumerate all the source code file names, which keeps the csproj file compact in size.
 • Odkazy na balíčky NuGet jsou teď součástí souboru csproj a dochází tak ke sloučení všech odkazů na projekt do jednoho souboru.NuGet package references are now part of the csproj file, consolidating all project references in one file.
 • Spolupráce mezi projekty .NET Core, .NET Standard a .NET FrameworkInterop between .NET Core, .NET Standard and .NET Framework projects. Třeba projekt .NET Core může přidat odkaz typu projekt-projekt na projekt .NET Standard.For example, a .NET Core project can add a project-to-project reference to a .NET Standard project.
 • Zacílení na několik různých platforem v jednom projektuCross-target multiple target frameworks in one project.
 • Když se v sadě Visual Studio otevřou stávající projekty project.json .NET Core, automaticky se migrují do csproj, nebo se dají ručně migrovat pomocí rozhraní příkazového řádku (CLI).Existing project.json .NET Core projects will automatically migrate to csproj when opened in Visual Studio, or you can manually migrate them using the .NET Command Line Interface (CLI).
 • Snadno můžete nakonfigurovat průběžnou integraci sestavení pro aplikace ASP.NET Core s podporou Dockeru a průběžné doručování sestavení do služeb Azure Container Service z rozhraní Visual Studio IDE.Easily configure continuous build integration for your ASP.NET Core application with Docker support and continuous build delivery to your Azure Container Services from within the Visual Studio IDE.

Další podrobnosti najdete na blogu .NET.See the .NET blog for more details.


Nástroje pro vývoj univerzálních aplikací pro Windows Tools for Universal Windows App Development

Aktualizovaná nativní sada nástrojů .NETUpdated .NET Native Toolchain

Aktualizovaná nativní sada nástrojů .NET přidává několik optimalizací zlepšujících výkon modulu runtime pro spravované aplikace pro UPW v sadě Visual Studio.This updated .NET Native toolchain adds several optimizations to improve runtime performance for managed UWP apps in Visual Studio. Tato verze obsahuje více než 600 oprav chyb a nových funkcí implementovaných na základě zpětné vazby zákazníků a zlepšujících celkovou kvalitu sady nástrojů.The release includes more than 600 bug fixes and features to address key customer feedback and improve the overall quality of the toolchain.

Balíček 5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform5.3.0 Microsoft.NETCore.UniversalWindowsPlatform Package

Tato aktualizace knihoven .NET Core NuGet řeší celou řadu důležitých problémů hlášených zákazníky.This update to the .NET Core NuGet framework libraries addresses a number of key issues reported by customers. Existující projekty UPW je možné pomocí správce odkazů NuGet a aktualizovat na tuto novou verzi.Existing UWP projects can use the NuGet reference manager to update to this new version. Kromě toho nový balíček .NET Core obsahuje sadu nástrojů .NET Native.In addition, the new .NET Core package includes the .NET Native toolchain.

SDK a emulátor pro Windows 10 Anniversary UpdateWindows 10 Anniversary Update SDK and Emulator

Sada SDK pro Windows a emulátor Windows Phone pro systém Windows 10 Anniversary Update jsou součástí této verze.The Windows SDK and Windows Phone emulator for the Windows 10 Anniversary Update are included in this release.

 • Prvky uživatelského rozhraní vytvářené pomocí sady nástrojů se nyní vytvoří s menším počtem značek XAML. Výsledkem je srozumitelnější a čitelnější XAML.UI Elements created from the Toolbox will now be created with fewer XAML Tags, resulting in cleaner, more readable XAML.
 • Nový nástroj v návrháři XAML umožňuje vývojářům vybrat motiv uživatelského rozhraní a nastavení vysokého kontrastu pro zobrazení náhledu na návrhové ploše.A new options tool on the XAML Designer allows the developer to select the UI theme and High Contrast settings to be previewed on the design surface.
 • Do editorů hodnot v okně Vlastnosti je teď možné zadávat jednoduché matematické rovnice, třeba 60+20.The value editors in the Properties window now accept simple mathematical equations, such as "60+20". Rovnice se okamžitě vyhodnotí (v tomto případě 80) a výsledná hodnota se vloží do XAML.The equations will be immediately evaluated (in this case, 80) and their resulting value put into the XAML.

Návrhář manifestu pro vytváření vizuálních prostředkůManifest Designer Capability for Creating Visual Assets

Návrhář manifestu (obrázek 45) prošel vizuálními úpravami a nově má schopnost generovat vizuální prostředky pro vaše aplikace pro UPW.The Manifest Designer (Figure 45) has undergone a visual refresh, and now has the added capability of generating visual assets for your UWP apps. Můžete nyní využít jeden zdrojový obrázek k vytvoření dlaždic, log, ikon a úvodních obrazovek v libovolném měřítku tak, aby odpovídaly všem typům zařízení, na které vaše aplikace cílí.You can now use a single source image to create tiles, logos, icons, and splash screens at any or all scales to fit every type of device your app targets.

Manifest Visual Asset Generator
(Obrázek 45) Generátor vizuálních prostředků manifestu(Figure 45) Manifest Visual Asset Generator

Analýza uživatelského prostředíUI Analysis

Nástroje Univerzální platformy Windows teď dokáží detekovat běžné problémy související s usnadněním přístupu a výkonem.The Universal Windows platform tooling now has the ability to detect common accessibility and performance related issues. Povolením nástroje pro analýzu uživatelského rozhraní v nabídce Vybrat nástroje okna Diagnostické nástroje budou tyto problémy hlášeny současně s odkazy na užitečné články vysvětlující, jak a kdy by se tyto problémy měly řešit.By enabling the "UI Analysis" tool in the Select Tools menu of the Diagnostic Tools window, these issues will be reported along with links to helpful articles explaining how and why the issues should be addressed. Při vývoji se zapnutou analýzou uživatelského prostředí je výkon a usnadnění přístupu uživatelského rozhraní hlavním úkolem vývoje aplikace.Developing with UI Analysis enabled brings UI performance and accessibility to the forefront of your application development.


Xamarin Xamarin

Součástí sady Visual Studio 2017 je Xamarin 4.4.Xamarin 4.4 is included in Visual Studio 2017. Další informace najdete ve zprávě k vydání verze Xamarinu.For more information, see the Xamarin release notes.

Tato verze Xamarin 4.4 pro Visual Studio aktualizuje verze Xamarin.iOS 10.8 a Xamarin.Android 7.2.This Xamarin for Visual Studio 4.4 release updates Xamarin.iOS 10.8 and Xamarin.Android 7.2 releases.

Opravy chybBug fixes

Tato verze zahrnuje následující opravy:This release includes the following fixes:

 • Aplikace iOS Extension se nepodaří sestavit kvůli chybě „nejde číst data nároků“.(4.4.0.31)iOS Extension apps fail to build with error "cannot read Entitlements data".(4.4.0.31)
 • Zahrnuje symboly pro sestavy programu Watson.(4.4.0.6)Includes symbols for Watson reports.(4.4.0.6)
 • Nasazení na Android se nepodaří, pokud řešení obsahuje také projekt Wix.(4.3.1.39)Android deployment fails if solution also contains a Wix project.(4.3.1.39)
 • Vzájemné zablokování při otvírání některých projektů iOS.(4.3.1.39)Deadlock opening some iOS projects.(4.3.1.39)
 • Zarážky nefungují na druhé úrovni odkazů PCL.(4.3.1.39)Breakpoints won't hit on second-level PCL references.(4.3.1.39)
 • Oprava problému v iOSu z důvodu chybějící úlohy CodeSignNativeLibraries.(4.3.1.39)Fixes iOS issue due to missing CodeSignNativeLibraries task.(4.3.1.39)
 • Chyba otevření scénáře po připojení k serveru Mac.(4.3.1.39)Error opening storyboard after connecting to Mac server.(4.3.1.39)
 • Projekt s knihovnou tříd Androidu by měl na stránce vlastností obsahovat jenom „Zkompilovat pomocí verze Androidu“.(4.3.1.39)Android class library project should only include "Compile using Android Version" on Property page.(4.3.1.39)
 • Visual Studio přestane reagovat, když přejdete na kartu „Nástroje->Možnosti->Xamarin->Jiné“.(4.3.1.39)Visual Studio hangs when going to the "Tools->Options->Xamarin->Other" tab.(4.3.1.39)
 • Visual Studio přestane v některých prostředích reagovat při načítání řešení pro různé platformy.(4.3.1.1)Visual Studio hangs loading a cross-platform solution in some environments.(4.3.1.1)
 • Šablony projektů Visual Studia neodkazují na Microsoft.Csharp.(4.3.1.1)Microsoft.Csharp not referenced in VS Project Templates.(4.3.1.1)
 • Pokud nakonfigurované prostředí uživatele nepoužívá syntaxi bash, nedá se připojit k serveru Mac.(4.3.1.1)Cannot connect to Mac server if configured User Shell doesn't use bash syntax.(4.3.1.1)
 • Chybí možnost Odeslat do testovacího cloudu (opraveno ve VS2013 a VS2015).(4.3.1.1)Submit to Test Cloud option missing (fixed on VS2013 and VS2015).(4.3.1.1)
 • Ladicí program zmate, když je název proměnné nebo vlastnosti stejný jako název třídy něčeho jiného.(4.3.1.1)Debugger gets confused when Variable/Property name is same as Class name of something else.(4.3.1.1)
 • Image nastavený z katalogu prostředků se nedá přejmenovat.(4.3.1.1)Image set from asset catalog can't be renamed.(4.3.1.1)
 • Složka Resources je v projektech Watch Extension nuceně skrytá.(4.3.1.1)The 'Resources' folder is being forcibly hidden in watch extension projects.(4.3.1.1)
 • Složka Assets.xcasset pod složkou Resources není u projektů tvOS skrytá.(4.3.1.1)"Assets.xcasset" folder within "Resources" is not being hidden for tvOS projects.(4.3.1.1)

Visual Studio Tools for Apache Cordova Visual Studio Tools for Apache Cordova

Tato verze sady Visual Studio 2017 zahrnuje následující vylepšení:This Visual Studio 2017 release includes the following improvements:

 • Simulace Cordovy – nový simulátor založený na prohlížeči umožňuje rychlé psaní kódu a okamžité prohlížení výsledků v prohlížeči (obrázek 46).Cordova simulate - A new browser-based simulator enables you to code fast and see the results immediately in the browser (Figure 46). Živé opětovné načtení, simulace modulu plug-in a podpora rozhraní Ionic poskytují sadě Visual Studio nejrychlejší pracovní postup pro vývojáře na trhu.Live reload, plugin simulation, and support for Ionic Framework give Visual Studio the fastest developer workflow on the market.
Cordova simulate
(Obrázek 46) Simulace Cordovy(Figure 46) Cordova simulate
 • Podpora iOS 10 a XCode 8 – aktualizace vzdáleného remotebuild agenta serveru pro vývoj iOS teď zahrnuje podporu pro XCode 8.Support for iOS 10 & XCode 8 - An update of the remotebuild server agent for iOS development now includes support for XCode 8.

 • Barevné zvýraznění chyb – vzhledem k tomu, že diagnostika selhání sestavení často vyžaduje, aby si vývojáři pročetli jeho výstup, začali jsme pro snadnější čtení v podokně výstupů sestavení barevně zvýrazňovat chyby (obrázek 47).Error colorization - Because diagnosing build failures often requires developers to read through build output, we have started to colorize errors in the build output pane for easier reading (Figure 47). Přidali jsme také hlavičky pro vymezení kroků v procesu sestavení, abychom pomohli vývojářům určit, kde v procesu sestavení došlo k chybě.Moreover, we have added headers to delineate steps in the build process to help developers identify where in the build process the failure occurred.

Colorized Errors
(Obrázek 47) Barevně zvýrazněné chyby(Figure 47) Colorized Errors
 • Získání v rámci produktu – kromě zjednodušené instalace pro zajištění rychlejšího sestavování aplikací Cordovy jsme nyní přidali do sady Visual Studio možnosti získat další části sestavení v průběhu vývoje (obrázek 48).In-product acquisition - In addition to the new light-weight installation to get you building Cordova apps faster, we have now added pathways from within Visual Studio to acquire additional build pieces as your development continues (Figure 48). Pokud jste si nenainstalovali komponenty pro Android nebo Windows, můžete je získat pomocí panelu nasazení, který spustí instalaci sady Visual Studio a provede vás celým procesem.If you have not installed Android or Windows components, you can get them through the deploy bar, which will launch Visual Studio setup and guide you through the installation process.
In-product acquisition
(Obrázek 48) Získání v rámci produktu(Figure 48) In-product acquisition
 • Rychlé a spolehlivé sestavení – nový instalační program sady Visual Studio poskytuje v kombinaci s offline instalací plně ověřené sady nástrojů komponent jiných výrobců rychlejší sestavování a také snadnější odstraňování a opravu chyb.Fast, reliable builds - The new Visual Studio Installer, combined with offline installation of a fully validated toolchain of 3rd party components, provides for faster builds that are also easier to troubleshoot and fix.

Důležité

Nástroje sestavení a emulátory pro Android a Windows jsou teď volitelné.Build tools and emulators for Android and Windows are now optional. Můžete je získat dynamicky prostřednictvím řádku nabídek nasazení/sestavení.You can acquire them dynamically through the build/deploy menu bar. Tato verze sady Visual Studio nepodporuje projekty Windows Store 8.1.This release of Visual Studio does not support Windows Store 8.1 projects. Doporučujeme aktualizovat projekty Cordova na cíl Windows 10.We recommend that you update your Cordova projects to target Windows 10. Nejnižší podporovanou verzí Cordova je teď verze 6.0.0.Minimum supported Cordova version is raised to 6.0.0. V případě cílení na verzi Cordova, která je nižší než 6.0.0, je nutné upgradovat projekt v souboru config.xml. To pak umožní sestavování a nasazování v sadě Visual Studio 2017.Projects targeting a Cordova version lower than 6.0.0 will need to upgrade their project in config.xml to build and deploy in Visual Studio 2017.


Node.js Tools for Visual Studio Node.js Tools for Visual Studio

Node.js Tools for Visual Studio dělají ze sady Visual Studio výkonné vývojové prostředí v jazyce Node.js.Node.js Tools for Visual Studio turns Visual Studio into a powerful Node.js development environment. Tato verze se zaměřuje na stabilitu, výkon a celkovou kvalitu produktu, součástí je také:This release focuses on stability, performance, and overall product quality, including:

 • Lepší integrace s novou službou Salsa JavaScript Language ServiceBetter integration with the new Salsa JavaScript language service.
 • Nižší využití paměti a procesoru a rychlejší načítání projektůReduced memory and CPU usage, and shorter project load times.
 • Podpora pro soubory šablon PugSupport for Pug template files.
 • Více aktuálních šablon projektůMore up-to-date project templates.
 • Podpora testovacího rozhraní Mocha 3.xSupport for Mocha 3.x test framework.
 • Oprava několika chybNumerous bug fixes.

Mnohokrát děkujeme všem přispěvatelům, kteří vydání této verze Node.js Tools for Visual Studio umožnili.Thank you to all the amazing contributors who made this release of Node.js Tools for Visual Studio possible. Další informace najdete v open-sourcovém projektu Node.js Tools na GitHubu.For more information, check out the open source Node.js Tools project on GitHub.


Visual Studio Tools for Unity Visual Studio Tools for Unity

Používejte sadu Visual Studio k psaní a ladění her Unity pro všechny platformy.Use Visual Studio to write and debug Unity games for all platforms. Visual Studio Tools for Unity 3 (obrázek 49) je nyní v novém instalačním programu sady Visual Studio 2017 k dispozici k instalaci s úlohou Vývoj her pomocí Unity.Visual Studio Tools for Unity 3 (Figure 49) is now available to be installed with the "Game Development with Unity" workload in the new Visual Studio 2017 installer. Visual Studio Tools for Unity 3 se zaměřuje na vylepšení úprav kódu a prostředí ladění pro vývojáře Unity a také na celkovou kvalitu produktu, jejíž součástí je:Visual Studio Tools for Unity 3 focuses on improving the code editing and debugging experience for Unity developers as well as overall product quality, including:

 • Podpora technologie IntelliSense pro zprávy UnityIntelliSense support for Unity messages.
 • Zabarvení kódu zpráv UnityCode colorization of Unity messages.
 • Vylepšené vyhodnocení výrazu v ladicím programu UnityImproved expression evaluation in the Unity debugger.
 • Vylepšení průvodci zprávami Unity pro podporu všech typů Unity schopných přijímat zprávyImproved Unity message wizards to support all Unity types able to receive messages.
 • Celá řada oprav chyb a optimalizacíNumerous bug fixes and optimizations.
Code completion session for Unity messages
(Obrázek 49) Relace dokončení kódu pro zprávy Unity(Figure 49) Code completion session for Unity messages

RedgateRedgate

Redgate Data Tools dodávané v rámci sady Visual StudioRedgate Data Tools Included with Visual Studio

Abychom rozšířili možnosti DevOps sady Visual Studio 2017 na vývoj databází SQL Serveru, jsou teď v úloze Ukládání a zpracování dat k dispozici datové nástroje Redgate, které zahrnují Redgate SQL Prompt Core, Redgate SQL Search a Redgate ReadyRoll Core.To extend Visual Studio 2017 DevOps capabilities to SQL Server database development, Redgate Data Tools, comprising Redgate SQL Prompt Core, Redgate SQL Search, and Redgate ReadyRoll Core, are now available in the Data Storage and Processing workload.

 • Redgate ReadyRoll Core, součást sady Visual Studio Enterprise 2017, vám pomůže s vývojem skriptů migrace, správou změn databáze pomocí správy zdrojového kódu a bezpečnou automatizací nasazení změn databází SQL Serveru společně se změnami aplikací.Redgate ReadyRoll Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you develop migration scripts, manage database changes using source control, and safely automate deployments of SQL Server database changes alongside applications changes.
 • Pomocí funkce Redgate SQL Prompt Core, která je součástí sady Visual Studio Enterprise 2017, můžete díky inteligentnímu dokončování kódu psát kód SQL rychleji a přesněji.Redgate SQL Prompt Core, included with Visual Studio Enterprise 2017, helps you write SQL more quickly and accurately with the help of intelligent code completion. SQL Prompt automaticky dokončuje databázové a systémové objekty a klíčová slova a během psaní nabízí návrhy sloupců.SQL Prompt autocompletes database and system objects and keywords, and offers column suggestions as you type. Výsledkem je čistější kód a menší množství chyb, protože si nemusíte pamatovat názvy nebo aliasy všech sloupců.This results in cleaner code and fewer errors because you don’t need to remember every column name or alias.
 • Redgate SQL Search, součást všech edicí sady Visual Studio 2017, zvyšuje vaši produktivitu tím, že vám pomáhá rychle najít fragmenty a objekty SQL v několika databázích.Redgate SQL Search, included with all editions of Visual Studio 2017, increases your productivity by helping you quickly find SQL fragments and objects across multiple databases.

NuGet NuGet

Visual Studio 2017 obsahuje NuGet 4.0.Visual Studio 2017 includes NuGet 4.0. Tato verze se zaměřuje na podporu odkazu na balíček pro většinu typů projektů, vylepšení kvality a výkonu:This release is focused on supporting package reference for the majority project types, quality improvements, and performance improvements:

 • V projektech WPF, WindowsForms a UPW se teď dají balíčky spravovat pomocí odkazů na balíček.In WPF, WindowsForms, and UWP projects, packages can now be managed using package references.
 • Došlo k vylepšení podpory obnovení NuGet pro obnovení zjednodušeného řešení.NuGet restore support has been improved for Lightweight Solution Restore. Obnovení se teď dá provádět bez nutnosti načtení jakýchkoli projektů.Restores can now be performed without needing to load any projects.
 • V projektech .NET Core a ASP.NET Core se teď balíčky spravují pomocí odkazů na balíčky.In .NET Core and ASP.NET Core projects, packages are now managed using package references.
 • V sadě Visual Studio 2017 a novějších je teď soubor NuGet.config pro celý počítač umístěný ve složce %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config. Do budoucna se bude pro nuget.exe verze 4.0.0 zvažovat také nové umístění pro konfiguraci celého počítače.In Visual Studio 2017 and above, the machine-wide NuGet.config is now located at %PROGRAMFILES(X86)%\NuGet\Config\NuGet.config. Going forward, nuget.exe v4.0.0 + will also consider the new location for the machine-wide configuration. Na soubor nuget.config v programových datech se už nebude implicitně odkazovat ani se nebude zvažovat hierarchické sloučení souboru nuget.config.NuGet.config in program data will no longer be implicitly referenced or considered for the hierarchical merging of nuget.config.

Nástroje pro aplikace XAML Tools for XAML Apps

Upravit a pokračovat (XAML)XAML Edit & Continue

Visual Studio teď umožňuje upravovat XAML i při spuštěné aplikaci WPF nebo Univerzální aplikaci pro Windows.Visual Studio now allows you to edit XAML while your WPF or Universal Windows App is running. Během ladění aplikace v sadě Visual Studio můžete v editoru kódu XAML měnit značkovaný text a tato změna se projeví ve spuštěné aplikaci bez toho, aby se musela kompilovat.While debugging your app in Visual Studio, you can make a change to the markup in the XAML code editor and the change will be reflected in the running app without having to recompile.

Vylepšení produktivity editoru XAMLXAML Editor Productivity Enhancements

 • Filtrování IntelliSense – při zadávání XAML se budou v seznamu dokončení zobrazovat jenom odpovídající typy a vybere se nejlepší shoda.IntelliSense filtering - When typing XAML, the completion list will only display types that match and the closest match will be selected.
 • IntelliSense pro x:Bind – zavedli jsme dokončování IntelliSense pro X:Bind při vytváření vazeb k cestám a událostem.IntelliSense for x:Bind - We have enabled IntelliSense completion for x:Bind when binding to Path and Events.
 • Dokončování oboru názvů – pokud neexistuje odkaz na obor názvů (obrázek 50), IntelliSense vám při psaní neposkytne svoji podporu.Namespace completion - If the reference to the namespace does not exist (Figure 50), you will not get IntelliSense support while typing. Až psaní dokončíte, zobrazí se žárovka s návrhem vygenerovat a vložit předponu typu a přidat do dokumentu XAML definici oboru názvů.When you have finished typing, you will get light bulb suggestion support to generate & insert the prefix for the type and add the namespace definition in your XAML document.
Code completion session for IntelliSense_without_namespace
(Obrázek 50) IntelliSense bez oboru názvů(Figure 50) IntelliSense_without namespace
* <span data-ttu-id="13210-966">U typů, které vyžadují předponu, IntelliSense nabídne automatické dokončení předpony, pokud už existuje odkaz na příslušný obor názvů.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="13210-966">For types that require a prefix, IntelliSense will offer to auto-complete the prefix if the reference to the namespace already exists.</span></span>

 • Refaktoring pro přejmenování předpon oborů názvů – akci přejmenování (obrázek 51) můžete vyvolat z místní nabídky nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+R+R (když je ukazatel myši na této předponě).Namespace prefix rename refactoring - You can invoke the rename action (Figure 51) from the context menu or using the keyboard shortcut Ctrl+R+R when the cursor is on the prefix. Před použitím změn si můžete zobrazit jejich náhled.You can also preview changes before applying them.
Namespace prefix rename
(Obrázek 51) Přejmenování předpony oboru názvů(Figure 51) Namespace prefix rename

 • Odebrání a řazení oborů názvů – nepotřebné obory názvů teď můžete odebrat (obrázek 52) a v místní nabídce nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+R+G je seřadit.Remove and sort namespaces - You can now remove unnecessary namespaces (Figure 52) and sort them from the context menu or by using the keyboard shortcut Ctrl+R+G. Pokud dokument XAML obsahuje zbytečné obory názvů, zobrazí se vám také žárovka s možností jejich odebrání.If your XAML document has unnecessary namespaces, you will also see a light bulb that will give you the option to remove them.
lightbulb_remove unnecessary namespace
(Obrázek 52) Odebrání nepotřebných oborů názvů pomocí žárovky(Figure 52) lightbulb_remove unnecessary namespace

 • Podpora .editorconfig pro editor XAML – v souboru .editorconfig můžete definovat nastavení pro indent_style, indent_size a tab_width, která se použijí místo nastavení definovaných v části Nástroje > Možnosti..editorconfig support for XAML editor - You can define settings for indent_style, indent_size, and tab_width in the .editorconfig file which will be used instead of the settings defined in Tools > Options.

 • Vizualizér struktur pro editor XAML – do sady Visual Studio je teď integrovaný vizualizér struktur (tj. vodítka pro odsazení) (obrázek 53) a není už potřeba používat samostatné rozšíření.Structure Visualizer for XAML editor - The structure visualizer (i.e. indent guides) (Figure 53) is now built into Visual Studio, and a separate extension is not required. Tato funkce poskytuje bez posouvání přehledný kontext bloku kódu, na kterém pracujete.This feature provides the context of the block of code you are working on at a glance, without scrolling.

Structure Visualizer for XAML editor
(Obrázek 53) Vizualizér struktur pro editor XAML(Figure 53) Structure Visualizer for XAML editor

Vylepšení výkonu XAMLXAML Performance Improvements

 • Vyšší výkon přepínače karet XAML – výrazně se zvýšil výkon přepínače karet XAML.Improved XAML Tab Switch performance - XAML Tab Switch performance has improved significantly. V ukázkových projektech zákazníků jsme viděli snížení doby přepínání o více než 90 %.In sample customer projects, we have seen switching time reduce by over 90%.
 • Vyřešení prodlev při psaní v editoru XAML – psaní v editoru XAML je rychlejší, než kdy předtím.Addressing XAML editor typing delays - XAML typing is now faster than ever. Investovali jsme do snížení prodlev v editoru XAML a výsledkem je, že pro většinu vývojářů by rychlost odezvy editoru XAML a XAML IntelliSense měla být vyšší.We have made several investments to reduce XAML editor typing delays, and most developers should find the XAML editor and XAML IntelliSense to be more responsive. Nejvíce se to pozná při úpravách souboru XAML v projektech, které využívají ovládací prvky třetích stran nebo rozsáhlé knihovny ovládacích prvků.This will be most apparent when editing a XAML file in projects that consume third party controls or large control libraries.

Data Tools a SQL Server Data Tools and SQL Server

SQL Server Data ToolsSQL Server Data Tools

Visual Studio 2017 obsahuje nejnovější aktualizace nástrojů SQL Server Data Tools, které přinášejí podporu pro nejnovější funkce v produktech SQL Azure Database a SQL Server 2016.The latest update of SQL Server Data Tools has been included in Visual Studio 2017, which enables support for the latest features in Azure SQL Database and SQL Server 2016.

Tato verze sdružuje snadný vývoj, testování a nasazení databází na všech podporovaných verzích serveru SQL Server a databázových platformách – místních i cloudových – pomocí sady Visual Studio.This release brings together the ease of developing, testing, and deploying a database on all supported versions of SQL Server and database platforms - both on-premises and cloud - by using Visual Studio. Verze také zahrnuje vylepšení plochy programovatelnosti databáze a vylepšuje možnosti připojení SQL v nástrojích SQL Server Data Tools, které nyní automaticky zjišťují systémy SQL Server a databáze SQL Azure a umožňují připojení k nim jediným kliknutím.The release also includes database programmability surface area enhancements, and it improves the SQL connection experience in SQL Server Data Tools, which now automatically discovers SQL Server and Azure SQL Databases that you can connect to with a simple click.

Visual Studio 2017 navíc řeší nové typy ověřování databáze SQL Azure a také integrované ověřování a ověřování pomocí hesla ve službě Azure Active Directory.Additionally, Visual Studio 2017 addresses new Azure SQL Database authentication types, as well as Azure Active Directory Integrated and Password authentication.


Developer Analytics Tools Developer Analytics Tools

Visual Studio 2017 obsahuje nástroje Developer Analytics Tools v8.6 s následujícími vylepšeními:Visual Studio 2017 includes Developer Analytics Tools v8.6, with the following improvements:

 • CodeLens nyní zobrazuje telemetrická živá data i data ladění v projektech, které posílají data do prostředku Application Insights.CodeLens now shows both debug and live telemetry data in projects that send data to an Application Insights resource.
 • CodeLens pro výjimky odkazuje na analýzu aplikace, aby byl vidět dopad výjimky na uživatele.CodeLens for exceptions links to Application Analytics to show user impact of an exception.
 • CodeLens ukazuje žádosti od místních ladicích relací v projektech se sadou SDK Application Insights.CodeLens shows requests from local debug sessions, in projects with the Application Insights SDK.
 • Funkce CodeLens pro žádosti a výjimky je teď dostupná z projektů Visual Basic.CodeLens for requests and exceptions are now available from Visual Basic projects.
 • Jakmile ze sady Visual Studio publikujete svoji aplikaci, v informační zprávě se vám teď budou zobrazovat živé metriky.Live Metrics are now shown in a toast notification after you publish your app from Visual Studio.
 • Informace o cenách Application Insights se teď zobrazují v okně konfigurace.Application Insights pricing information is now shown in the Configuration window.
 • Události dostupnosti jsou teď uvedené v nástrojích Hledat a Trendy.Availability events are now shown in the Search and Trends tools.
 • Události v nástrojích hledání a diagnostiky teď zobrazují počet, kolikrát se vyskytly, v závislosti na adaptivním vzorkování v sadě SDK.Events in the Search and Diagnostic Tools now show counts for how often they occurred based on adaptive sampling in the SDK.
 • CodeLens ukazuje výjimky, které se vyskytly během místních ladicích relací pro projekty se sadou SDK Application Insights.CodeLens shows exceptions that have occurred during local debug sessions for projects with the Application Insights SDK.
 • Nový návrh pro okno konfigurace Application InsightsNew design for the Application Insights Configuration window.
 • CodeLens pro výjimky teď obsahuje odkaz na analýzu aplikací, kde můžete vidět, jaký dopad má určitá výjimka na uživatele.CodeLens for exceptions now has a link to Application Analytics to see the impact an exception has had on users.
 • Při přidání Application Insights k projektu se teď přidá sada SDK Application Insights JavaScript pro shromažďování telemetrie zobrazení stránky.The Application Insights JavaScript SDK for collecting page view telemetry is now added when Application Insights is added to a project.
 • Při publikování aplikace ze sady Visual Studio se teď vašemu prostředku Application Insights posílají poznámky k publikování.Publish annotations are now sent to your Application Insights resource when you publish your app from Visual Studio.
 • Pro červené a žluté indikátory Application Insights CodeLens se teď zobrazují značky posuvníku.Scrollbar markers are now shown for red and yellow Application Insights CodeLens indicators.

Více informací o Application Insights se dozvíte v dokumentaci pro Microsoft Azure.Learn more about Application Insights in the Microsoft Azure documentation.


Office Developer Tools for Visual Studio Office Developer Tools for Visual Studio

Tato verze zahrnuje také Office Developer Tools s nejnovějšími funkcemi a aktualizacemi, včetně následujících:This release includes Office Developer Tools with the latest features and updates, as follows:

 • Nové šablony doplňků Office specifické pro Excel, Word, PowerPoint a Outlook.New Office Add-in templates specific to Excel, Word, PowerPoint, and Outlook.
 • Podpora pro nové funkce doplňků Office, například příkazy doplňků, uživatelské rozhraní Fabric a nová verze souboru Office.js.Support for new Office Add-in features such as add-in commands, Fabric UI, and a new version of Office.js.
 • Nový počáteční kód v šablonách, který předvede nové funkce doplňků Office.New starter code in the templates that will showcase how to get started with new Office Add-in features.
 • Podpora služby SharePoint 2016 v řešeních služby SharePoint a šablonách doplňků.Support for SharePoint 2016 in SharePoint solutions and add-in templates.

Živé ověření závislosti architektury Live Architecture Dependency Validation

Pokud jste v sadě Visual Studio Enterprise nastavili diagramy Ověření závislosti (také označované jako diagramy vrstev), budou se vám při zadávání kódu v Editoru kódu zobrazovat upozornění na porušení pravidel architektonických závislostí v reálném čase (obrázek 54).If you have setup Dependency Validation diagrams (aka Layer diagrams) in Visual Studio Enterprise, you now get real-time notifications (Figure 54) of any violations of the architectural dependency rules as you type your code in the Code Editor. V seznamu chyb se zobrazí chyby a vlnovky v textovém editoru budou označovat přesné umístění příslušného porušení.Errors appear in the Error List and squiggles will appear in the text editor showing you the precise location of the violation. Je teď mnohem méně pravděpodobné, že vytvoříte nechtěné závislosti.You are now less likely to introduce unwanted dependencies.

Live Architecture Dependency validation
(Obrázek 54) Živé ověření závislosti architektury(Figure 54) Live Architecture Dependency validation

Developer Command Prompt Developer Command Prompt

Skripty příkazového řádku Developer Command Prompt v sadě Visual Studio 2017 jsou refaktorované, aby podporovaly nové prostředí instalace:The Visual Studio 2017 Developer Command Prompt scripts have been refactored to support the new installation experience:

 • Proměnné prostředí budou odrážet jenom nainstalované úlohy.Environment variables will reflect installed workloads only.
 • Zástupce příkazového řádku pro vývojáře v sadě Visual Studio by měl být kompatibilní s předchozími verzemi.The Visual Studio Developer Command Prompt shortcut should be compatible with previous releases.
 • Teď můžete skripty příkazového řádku pro vývojáře konfigurovat pomocí argumentů příkazového řádku:You can now configure Developer Command Prompt scripts via command line arguments:
  • Pokud chcete získat podrobnosti, volejte common7\tools\vsdevcmd.bat -help z příkazového řádku (z instalačního adresáře sady Visual Studio).In a command prompt, call common7\tools\vsdevcmd.bat -help (from the Visual Studio installation directory) for details.

Azure SDK pro .NET Azure SDK for .NET

Sada Azure SDK pro .NET Visual Studio je nyní dostupná k instalaci pomocí nového instalačního programu sady Visual Studio.The Azure SDK for .NET Visual Studio is now available to be installed with the new Visual Studio installer. Pokud jste k instalaci sady Azure SDK pro .NET použili nástroj Instalace webové platformy, můžete nyní stejné komponenty získat instalací úlohy Azure pomocí nového instalačního programu sady Visual Studio.If you previously installed the Azure SDK for .NET using the Web Platform Installer, you can now get the same components by installing the Azure workload using the new Visual Studio Installer. Balíčky, které se instalují, jsou na stejné funkční úrovni jako verze 2.9.5 této sady SDK.The packages that are installed are at the same feature level as the 2.9.5 version of the SDK. Pro tuto verzi sady Visual Studio a všechny budoucí verze bude sada Azure SDK pro .NET dostupná jenom prostřednictvím instalačního programu sady Visual Studio.For this version of Visual Studio and all future versions, the Azure SDK for .NET will only be available from the Visual Studio installer.


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History

Podívejte se na stránku Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Na začátek stránky
Top of Page