Διαχείριση της προέλευσης δεδομένων σας - Εισαγωγή/Προγραμματισμένη ανανέωσηManage your data source - Import/scheduled refresh

Σημείωση

Πρόσφατα αναθεωρήσαμε τα έγγραφα για την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης. Τα χωρίσαμε σε περιεχόμενο που αφορά συγκεκριμένα Power BI και σε γενικό περιεχόμενο που ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η πύλη.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο περιεχόμενο για το Power BI.You're currently in the Power BI content. Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με αυτό το άρθρο ή για τη συνολική εμπειρία των εγγράφων πύλης, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος του άρθρου.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Αφού εγκαταστήσετε την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης, χρειάζεται προσθέσετε προελεύσεις δεδομένων για χρήση με την πύλη.After you install the on-premises data gateway, you need to add data sources that can be used with the gateway. Αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εργαστείτε με πύλες και προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την προγραμματισμένη ανανέωση, σε αντίθεση με το DirectQuery ή τις δυναμικές συνδέσεις.This article looks at how to work with gateways and data sources that are used for scheduled refresh as opposed to DirectQuery or live connections.

Προσθήκη προέλευσης δεδομένωνAdd a data source

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε μια προέλευση δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη προέλευσης δεδομένων.For more information about how to add a data source, see Add a data source. Επιλέξτε έναν τύπο προέλευσης δεδομένων.Select a data source type.

Όλοι οι τύποι προελεύσεων δεδομένων που παρατίθενται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προγραμματισμένη ανανέωση με την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.All of the data source types listed can be used for scheduled refresh with the on-premises data gateway. Οι Υπηρεσίες ανάλυσης, ο SQL Server και το SAP HANA μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για προγραμματισμένη ανανέωση είτε για συνδέσεις DirectQuery/δυναμικές συνδέσεις.Analysis Services, SQL Server, and SAP HANA can be used for either scheduled refresh or DirectQuery/live connections.

Επιλέξτε τύπο προέλευσης δεδομένων

Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις πληροφορίες για την προέλευση δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πληροφορίες προέλευσης και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην προέλευση δεδομένων.Then fill in the information for the data source, which includes the source information and credentials that are used to access the data source.

Σημείωση

Όλα τα ερωτήματα στην προέλευση δεδομένων θα εκτελούνται χρησιμοποιώντας αυτά τα διαπιστευτήρια.All queries to the data source run by using these credentials. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης των διαπιστευτηρίων, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση κρυπτογραφημένων διαπιστευτηρίων στο cloud.To learn more about how credentials are stored, see Store encrypted credentials in the cloud.

Συμπλήρωση των ρυθμίσεων προέλευσης δεδομένων

Για μια λίστα με τους τύπους προέλευσης δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προγραμματισμένη ανανέωση, ανατρέξτε στη λίστα των διαθέσιμων τύπων προέλευσης δεδομένων.For a list of data source types that can be used with scheduled refresh, see List of available data source types.

Αφού συμπληρώσετε τα πάντα, επιλέξτε Προσθήκη.After you fill in everything, select Add. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προέλευση δεδομένων για προγραμματισμένη ανανέωση με τα δεδομένα εσωτερικής εγκατάστασής σας.You can now use this data source for scheduled refresh with your on-premises data. Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία, εμφανίζεται το μήνυμα Η σύνδεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.You see Connection Successful if it succeeded.

Εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης

Ρυθμίσεις για προχωρημένουςAdvanced settings

Προαιρετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων για την προέλευση δεδομένων σας.Optionally, you can configure the privacy level for your data source. Αυτή η ρύθμιση ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν τα δεδομένα.This setting controls how data can be combined. Χρησιμοποιείται μόνο για την προγραμματισμένη ανανέωση.It's only used for scheduled refresh. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων για την προέλευση δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα Επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων (Power Query).To learn more about privacy levels for your data source, see Privacy levels (Power Query).

Ρύθμιση του επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων

Χρήση της προέλευσης δεδομένων για προγραμματισμένη ανανέωσηUse the data source for scheduled refresh

Αφού δημιουργήσετε την προέλευση δεδομένων, είναι διαθέσιμη για χρήση με συνδέσεις DirectQuery ή μέσω προγραμματισμένης ανανέωσης.After you create the data source, it's available to use with either DirectQuery connections or through scheduled refresh.

Σημείωση

Τα ονόματα του διακομιστή και της βάσης δεδομένων θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ του Power BI Desktop και της προέλευσης δεδομένων εντός της πύλης δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.The server and database names must match between Power BI Desktop and the data source within the on-premises data gateway.

Η σύνδεση μεταξύ του συνόλου δεδομένων και της προέλευσης δεδομένων εντός της πύλης βασίζεται στο όνομα διακομιστή και στο όνομα βάσης δεδομένων.The link between your dataset and the data source within the gateway is based on your server name and database name. Αυτά τα ονόματα πρέπει να συμφωνούν.These names must match. Για παράδειγμα, εάν καθορίσετε μια διεύθυνση IP για το όνομα του διακομιστή εντός του Power BI Desktop, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση IP για την προέλευση δεδομένων εντός της ρύθμισης παραμέτρων της πύλης.For example, if you supply an IP address for the server name within Power BI Desktop, you must use the IP address for the data source within the gateway configuration. Αν χρησιμοποιήσετε το SERVER\INSTANCE στο Power BI Desktop, θα πρέπει επίσης να το χρησιμοποιήσετε στην προέλευση δεδομένων που έχει ρυθμιστεί για την πύλη.If you use SERVER\INSTANCE in Power BI Desktop, you also must use it within the data source configured for the gateway.

Αν το όνομά σας εμφανίζεται στην καρτέλα Χρήστες της προέλευσης δεδομένων που έχει ρυθμιστεί εντός της πύλης και τα ονόματα του διακομιστή και της βάσης δεδομένων συμφωνούν, βλέπετε ότι η πύλη εμφανίζεται ως επιλογή για χρήση με την προγραμματισμένη ανανέωση.If you're listed in the Users tab of the data source configured within the gateway and the server name and database name match, you see the gateway as an option to use with scheduled refresh.

Εμφάνιση των χρηστών

Σημαντικό

Κατά την επανάληψη δημοσίευσης, ο κάτοχος του συνόλου δεδομένων πρέπει να συσχετίσει ξανά το σύνολο δεδομένων με μια πύλη και την αντίστοιχη προέλευση δεδομένων.Upon republish, the data set owner must reassociate the dataset to a gatweay and corresponding data source again. Η προηγούμενη συσχέτιση δεν διατηρείται κατά την επανάληψη δημοσίευσης.The previous association is not maintained upon republish.

Προειδοποίηση

Αν το σύνολο δεδομένων σας περιέχει πολλές προελεύσεις δεδομένων, κάθε προέλευση δεδομένων πρέπει να προστεθεί εντός της πύλης.If your dataset contains multiple data sources, each data source must be added within the gateway. Αν μία ή περισσότερες προελεύσεις δεδομένων δεν προστεθούν στην πύλη, η πύλη δεν θα εμφανίζεται ως διαθέσιμη για προγραμματισμένη ανανέωση.If one or more data sources aren't added to the gateway, you won't see the gateway as available for scheduled refresh.

Επόμενα βήματαNext steps

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις;More questions? Δοκιμάστε την Κοινότητα Power BI.Try the Power BI Community.