Χρήση του παραθύρου "Ανάλυση" στο Power BI DesktopUse the Analytics pane in Power BI Desktop

Με το τμήμα παραθύρου Ανάλυση στο Power BI Desktop, μπορείτε να προσθέσετε δυναμικές γραμμές αναφοράς σε απεικονίσεις και να εστιάσετε σε σημαντικές τάσεις ή πληροφορίες.With the Analytics pane in Power BI Desktop, you can add dynamic reference lines to visuals, and provide focus for important trends or insights. Το εικονίδιο και το τμήμα παραθύρου Ανάλυση βρίσκονται στην περιοχή Απεικονίσεις του Power BI Desktop.The Analytics icon and pane is found in the Visualizations area of Power BI Desktop.

Τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

Σημείωση

Το παράθυρο Ανάλυση εμφανίζεται μόνο όταν επιλέγετε μια απεικόνιση στον καμβά του Power BI Desktop.The Analytics pane only appears when you select a visual on the Power BI Desktop canvas.

Αναζήτηση στο παράθυρο "Ανάλυση"Search within the Analytics pane

Ξεκινώντας από την έκδοση Φεβρουαρίου 2018 του Power BI Desktop (έκδοση 2.55.5010.201 ή νεότερη έκδοση), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στο παράθυρο Ανάλυση, το οποίο είναι μια δευτερεύουσα ενότητα του παραθύρου Απεικονίσεις.Beginning with the February 2018 release of Power BI Desktop (version 2.55.5010.201 or later), you can search within the Analytics pane, which is a subsection of the Visualizations pane. Το πλαίσιο αναζήτησης εμφανίζεται όταν επιλέξετε το εικονίδιο Ανάλυση.The search box appears when you select the Analytics icon.

Πλαίσιο αναζήτησης, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

Χρήση του τμήματος παραθύρου "Ανάλυση"Use the Analytics pane

Με το τμήμα παραθύρου Ανάλυση, μπορείτε να δημιουργήσετε τους ακόλουθους τύπους δυναμικών γραμμών αναφοράς:With the Analytics pane, you can create the following types of dynamic reference lines:

 • Γραμμή σταθεράς του άξονα ΧX-Axis constant line
 • Γραμμή σταθεράς του άξονα ΥY-Axis constant line
 • Γραμμή ελάχιστης τιμήςMin line
 • Γραμμή μέγιστης τιμήςMax line
 • Γραμμή μέσου όρουAverage line
 • Γραμμή διαμέσουMedian line
 • Γραμμή εκατοστημόριουPercentile line
 • Συμμετρική σκίασηSymmetry shading

Σημείωση

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι γραμμές για όλους τους τύπους απεικόνισης.Not all lines are available for all visual types.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Ανάλυση και τις δυναμικές γραμμές αναφοράς στις απεικονίσεις σας.The following sections show how you can use the Analytics pane and dynamic reference lines in your visualizations.

Για να προβάλετε τις διαθέσιμες δυναμικές γραμμές αναφοράς για μια απεικόνιση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:To view the available dynamic reference lines for a visual, follow these steps:

 1. Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια απεικόνιση και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο Ανάλυση από την ενότητα Απεικονίσεις.Select or create a visual, then select the Analytics icon from the Visualizations section.

  Προβολή ανάλυσης για μια απεικόνιση, τμήμα παραθύρου "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

 2. Επιλέξτε το κάτω βέλος για τον τύπο της γραμμής που θέλετε να δημιουργήσετε για να αναπτύξετε τις επιλογές της.Select the type of line you want to create to expand its options. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιλέξουμε Γραμμή μέσου όρου.In this case, we'll select Average line.

  Γραμμή μέσου όρου, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

 3. Για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή, επιλέξτε + Προσθήκη.To create a new line, select + Add. Στη συνέχεια, μπορείτε να ονομάσετε τη γραμμή.Then you can name the line. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το όνομά σας.Double-click the text box and enter your name.

  Τώρα έχετε πολλά είδη επιλογών για τη γραμμή σας.Now you have all sorts of options for your line. Μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα, το ποσοστό για τη Διαφάνεια, το Στυλ γραμμής και τη Θέση (σε σύγκριση με τα στοιχεία δεδομένων της απεικόνισης).You can specify its Color, Transparency percentage, Line style, and Position (compared to the visual's data elements). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα συμπεριλάβετε Ετικέτα δεδομένων.You may also choose whether to include the Data label. Για να καθορίσετε την οπτική μέτρηση με βάση τη γραμμή σας, επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα Μέτρηση, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα με στοιχεία δεδομένων από την απεικόνιση.To specify the visual measure to base your line upon, select the Measure dropdown list, which is automatically populated with data elements from the visual. Σε αυτή την περίπτωση, θα επιλέξουμε Κουλτούρα ως μέτρηση, θα την ονομάσουμε Μέσος όρος κουλτούρας και θα προσαρμόσουμε μερικές από τις άλλες επιλογές.Here we'll select Culture as the measure, label it Average of Culture, and customize a few of the other options.

  Γραμμή μέσου όρου κουλτούρας, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

 4. Εάν θέλετε να εμφανίζεται μια ετικέτα δεδομένων, αλλάξτε την Ετικέτα δεδομένων από Ανενεργό σε Ενεργό.If you want to have a data label appear, change Data label from Off to On. Όταν το κάνετε αυτό, αποκτάτε μια πληθώρα επιλογών για την ετικέτα δεδομένων σας.When you do so, you get a whole host of additional options for your data label.

  Ρυθμίσεις ετικέτας δεδομένων, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

 5. Παρατηρήστε τον αριθμό που εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο Γραμμή μέσου όρου στο τμήμα παραθύρου Ανάλυση.Notice the number that appears next to the Average line item in the Analytics pane. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει πόσες δυναμικές γραμμές έχετε αυτήν τη στιγμή στην απεικόνιση και τον τύπο τους.That tells you how many dynamic lines you currently have on your visual, and of which type. Αν προσθέσουμε μια Γραμμή μέγιστης τιμής για τις Προσιτές τιμές, μπορείτε να δείτε ότι το παράθυρο Ανάλυση εμφανίζει ότι έχει εφαρμοστεί πλέον και μια δυναμική γραμμή αναφοράς Γραμμή μέγιστης τιμής στην απεικόνιση.If we add a Max line for Affordability, the Analytics pane shows that we now also have a Max line dynamic reference line applied to this visual.

  Γραμμή μέγιστης τιμής και μέσου όρου συνόλων, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν δυναμικές γραμμές αναφοράς στην απεικόνιση που έχετε επιλέξει (σε αυτήν την περίπτωση, μια απεικόνιση Χάρτης), θα δείτε το εξής μήνυμα όταν επιλέξετε το τμήμα παραθύρου Ανάλυση.If the visual you've selected can't have dynamic reference lines applied to it (in this case, a Map visual), you'll see the following message when you select the Analytics pane.

Μη διαθέσιμη ανάλυση για μια απεικόνιση χάρτη, τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

Μπορείτε να επισημάνετε πολλές διαφορετικές ενδιαφέρουσες δεδομενικές πληροφορίες, δημιουργώντας δυναμικές γραμμές αναφοράς με το τμήμα παραθύρου Ανάλυση.You can highlight many interesting insights by creating dynamic reference lines with the Analytics pane.

Σχεδιάζουμε περισσότερες δυνατότητες για το μέλλον, όπως είναι η επέκταση των απεικονίσεων στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν δυναμικές γραμμές αναφοράς.We're planning more features and capabilities, including expanding which visuals can have dynamic reference lines applied to them. Ελέγξτε ξανά συχνά για να δείτε τι νέο υπάρχει.Check back often to see what's new.

Εφαρμογή πρόβλεψηςApply forecasting

Εάν έχετε δεδομένα χρόνου στο αρχείο προέλευσης δεδομένων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πρόβλεψης.If you have time data in your data source, you can use the forecasting feature. Απλώς επιλέξτε μια απεικόνιση και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την ενότητα Πρόβλεψη στο τμήμα παραθύρου Ανάλυση.Just select a visual, then expand the Forecast section of the Analytics pane. Μπορείτε να καθορίσετε πολλές εισόδους για να τροποποιήσετε την πρόβλεψη, όπως το Μήκος πρόβλεψης ή το Διάστημα εμπιστοσύνης.You may specify many inputs to modify the forecast, such as the Forecast length or the Confidence interval. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει μια βασική απεικόνιση γραμμής στην οποία έχει εφαρμοστεί πρόβλεψη.The following image shows a basic line visual with forecasting applied. Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας (και πειραματιστείτε με την πρόβλεψη), για να δείτε πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα μοντέλα σας.Use your imagination (and play around with forecasting) to see how it may apply to your models.

Δυνατότητα "Πρόβλεψη", τμήμα παραθύρου "Ανάλυση", "Απεικονίσεις", Power BI Desktop

Σημείωση

Η δυνατότητα πρόβλεψης είναι διαθέσιμη μόνο για απεικονίσεις γραφήματος γραμμών.The forecasting feature is only available for line chart visuals.

ΠεριορισμοίLimitations

Η δυνατότητα χρήσης δυναμικών γραμμών αναφοράς βασίζεται στον τύπο της απεικόνισης που χρησιμοποιείται.The ability to use dynamic reference lines is based on the type of visual being used. Οι παρακάτω λίστες περιγράφουν αυτούς τους περιορισμούς πιο συγκεκριμένα.The following lists describe these limitations more specifically.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμή σταθεράς άξονα x, γραμμή σταθεράς άξονα y και συμμετρική σκίαση στην ακόλουθη απεικόνιση:You may use x-axis constant line, y-axis constant line, and symmetry shading on the following visual:

 • Γράφημα διασποράςScatter chart

Η χρήση γραμμής σταθεράς, γραμμής ελάχιστης τιμής, γραμμής μέγιστης τιμής, γραμμής μέσης τιμής, γραμμής διαμέσου και γραμμής εκατοστημορίου είναι διαθέσιμη σε αυτές τις απεικονίσεις:Use of constant line, min line, max line, average line, median line, and percentile line is available on these visuals:

 • Γράφημα περιοχώνArea chart
 • Γράφημα ομαδοποιημένων ράβδωνClustered bar chart
 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλώνClustered column chart
 • Γράφημα γραμμώνLine chart
 • Γράφημα διασποράςScatter chart

Οι ακόλουθες απεικονίσεις μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο μια γραμμή σταθεράς από το τμήμα παραθύρου Ανάλυση:The following visuals can use only a constant line from the Analytics pane:

 • Γράφημα σωρευμένης περιοχήςStacked area chart
 • Γράφημα σωρευμένων ράβδωνStacked bar chart
 • Γράφημα σωρευμένων στηλώνStacked column chart
 • Γράφημα καταρράκτηWaterfall chart
 • Γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων100% Stacked bar chart
 • Γράφημα 100% σωρευμένων στηλών100% Stacked column chart

Οι ακόλουθες απεικονίσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια γραμμή τάσης εάν υπάρχουν δεδομένα χρόνου:The following visuals can use a trend line if there's time data:

 • Γράφημα περιοχώνArea chart
 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλώνClustered column chart
 • Γράφημα γραμμώνLine chart
 • Γράφημα γραμμών και ομαδοποιημένων στηλώνLine and clustered column chart

Τέλος, δεν μπορείτε να εφαρμόσετε προς το παρόν δυναμικές γραμμές σε πολλές απεικονίσεις, συμπεριλαμβανομένων (μεταξύ άλλων) των εξής:Lastly, you can't currently apply any dynamic lines to many visuals, including (but not limited to):

 • ΟμαδοποίησηFunnel
 • Γράφημα γραμμών και ομαδοποιημένων στηλώνLine and clustered column chart
 • Γράφημα γραμμών και σωρευμένων στηλώνLine and stacked column chart
 • Γράφημα κορδέλαςRibbon chart
 • Μη καρτεσιανές απεικονίσεις, όπως Γράφημα δακτυλίου, Μετρητής, Μήτρα, Γράφημα πίτας και ΠίνακαςNon-Cartesian visuals, such as Donut chart, Gauge, Matrix, Pie chart, and Table

Η γραμμή εκατοστημορίου είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη χρήση δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο Power BI Desktop ή κατά τη διάρκεια μιας δυναμικής σύνδεσης σε ένα μοντέλο σε έναν διακομιστή που εκτελεί τις Υπηρεσίες Ανάλυσης 2016 ή νεότερη έκδοση, τις Υπηρεσίες Ανάλυσης του Azure ή ένα σύνολο δεδομένων στην υπηρεσία Power BI.The percentile line is only available when using imported data in Power BI Desktop or when connected live to a model on a server that's running Analysis Service 2016 or later, Azure Analysis Services, or a dataset on the Power BI service.

Επόμενα βήματαNext steps

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε με το Power BI Desktop.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητές του, δείτε τους ακόλουθους πόρους:For more information on its capabilities, check out the following resources: