Office’i nõutavad diagnostikaandmedRequired diagnostic data for Office

Märkus

Loendi neist Office’i toodetest, millele see privaatsusteave kehtib, leiate artiklist Office’i toodete jaoks saadaolevad privaatsusmeetmed.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Diagnostikaandmeid kasutatakse Office’i turvalise ja ajakohasena hoidmiseks, probleemide tuvastamiseks, diagnoosimiseks ja parandamiseks ning toodete täiendamiseks.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and fix problems, and also make product improvements. Need andmed ei sisalda kasutaja nime ega meiliaadressi, kasutaja failide sisu ega teavet, mis ei ole seotud Office’i rakendustega.This data does not include a user's name or email address, the content of the user's files, or information about apps unrelated to Office.

Diagnostikaandmeid kogutakse ja saadetakse Microsoftile Office’i klienttarkvara kohta, mida kasutatakse arvutites, kus töötab Windows.This diagnostic data is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows. Osa diagnostikaandmeid on nõutavad, osa valikulised.Some diagnostic data is required, while some diagnostic data is optional. Privaatsusmeetmete (nt asutuste poliitikasätete) kaudu saate ise valida, kas soovite meile saata ainult nõutavaid või ka valikulisi diagnostikaandmeid.We give you the ability to choose whether to send us required or optional diagnostic data through the use of privacy controls, such as policy settings for organizations. Selleks et näha, milliseid diagnostikaandmeid meile saadetakse, saate kasutada diagnostikaandmete vaaturit.You can see the diagnostic data being sent to us by using the Diagnostic Data Viewer.

Nõutavad diagnostikaandmed on minimaalsed andmed, mida on vaja, et seadmesse installitud Office oleks turvaline ja ajakohane ning töötaks ootuspäraselt.Required diagnostic data is the minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it's installed on.

Nõutavad diagnostikaandmed aitavad tuvastada Office’i probleeme, mis on seotud seadme või tarkvara konfiguratsioonidega.Required diagnostic data helps to identify problems with Office that may be related to a device or software configuration. Näiteks aitavad need kindlaks teha, kas Office’i funktsioon läheb konkreetses uute funktsioonidega operatsioonisüsteemi versioonis sagedamini krahhi või millal on Office’i teatud funktsioonid keelatud.For example, it can help determine if an Office feature crashes more frequently on a particular operating system version, with newly introduced features, or when certain Office features are disabled. Nõutavad diagnostikaandmed aitavad neid probleeme kiiremini tuvastada, diagnoosida ja parandada, mistõttu väheneb nende mõju kasutajatele ja organisatsioonidele.Required diagnostic data helps us detect, diagnose, and fix these problems more quickly so the impact to users or organizations is reduced.

Diagnostikaandmete kohta leiate lisateavet järgmistest artiklitest:For more information about diagnostic data, see the following:

Kui olete oma asutuses administraator, võivad teile huvi pakkuda ka järgmised artiklid:If you're the admin for your organization, you might also be interested in the following:

Nõutavate diagnostikaandmete kategooriad, andmete alamtüübid, sündmused ja andmeväljadCategories, data subtypes, events, and data fields for required diagnostic data

Nõutavad diagnostikaandmed on korraldatud kategooriatesse ja andmete alamtüüpidesse.Required diagnostic data is organized into categories and data subtypes. Igas andmete alamtüübis on sündmused, mis sisaldavad selle sündmuse puhul spetsiifilisi andmevälju.Within each data subtype are events, which contain data fields that are specific to that event.

Järgmine tabel esitab nõutavate andmete jaoks kategooriate loendi.The following table provides a list of the categories for required diagnostic data. Igas kategoorias on andmete alamtüüpide loend koos kirjeldusega selle andmete alamtüübi fookuse kohta.The data subtypes within each category are listed, along with a description of the focus for that data subtype. Iga andmete alamtüübi jaotise juures on lingid, kust leiate järgmist teavet:There are links to each data subtype section where you'll find the following information:

 • Loend selle andmete alamtüübi sündmuste kohtaA list of events in that data subtype
 • Iga sündmuse kirjeldusA description of each event
 • Kõigi sündmuste andmeväljade loendidA list of data fields in each event
 • Iga andmevälja kirjeldusA description of each data field
KategooriaCategory Andmete alamtüüpData subtype KirjeldusDescription
Tarkvara häälestus ja inventuurSoftware setup and inventory Office’i häälestus ja inventuurOffice setup and inventory Installitud toode ja versioon ning installimise olek.Installed product and version and the installation status.
Office’i lisandmooduli konfiguratsioonOffice add-in configuration Tarkvara lisandmoodulid ja nende sätted.Software add-ins and their settings.
TurveSecurity Dokumendi, funktsiooni ja lisandmooduli tõrketingimused, mis võivad ohustada turvalisust, sh toote värskendusvalmidust.Document, feature, and add-in error conditions that may compromise security, including product update readiness.
Toote ja teenuse kasutamineProduct and service usage Rakenduse funktsiooni eduApplication feature success Rakenduse funktsionaalsuse edu.Success of application functionality. Võimalik on ainult avada ja sulgeda rakendust ja dokumente, faile redigeerida ja faile jagada (koostöö).Limited to opening and closing of the application and documents, file editing, and file sharing (collaboration).
Rakenduse olek ja käivitusApplication status and boot Tehakse kindlaks, kas konkreetsed funktsioonisündmused (nt käivitamine või peatamine) on toimunud ja kas funktsioon töötab.Determination if specific feature events have occurred, such as start or stop, and if feature is running.
Office’i hõlbustatuse konfiguratsioonOffice accessibility configuration Office’i hõlbustusfunktsioonidOffice accessibility features
PrivaatsusPrivacy Office’i privaatsussättedOffice privacy settings
Toote ja teenuse jõudlusProduct and service performance Ootamatu rakendusest väljumine (krahh)Unexpected application exit (crash) Ootamatud rakendusest väljumised ja rakenduse olek selle juhtumise ajal.Unexpected application exits and the state of the application when that happens.
Rakenduse funktsiooni jõudlusApplication feature performance Pikk reageerimisaeg või kehv jõudlus teatud stsenaariumide korral (nt rakenduse käivitamine või faili avamine).Poor response time or performance for scenarios such as application start up or opening a file.
Rakenduse tegevustõrgeApplication activity error Tõrked funktsiooni või kasutuskogemuse funktsionaalsuses.Errors in functionality of a feature or user experience.
Seadme ühenduvus ja konfiguratsioonDevice connectivity and configuration Seadme ühenduvus ja konfiguratsioonDevice connectivity and configuration Võrguühenduse olek ja seadme sätted, näiteks mälu.Network connection state and device settings, such as memory.

Märkus

 • Diagnostikaandmete vaaturis kuvatakse kategooriad, kuid mitte andmete alamtüüpe.Categories are shown in the Diagnostic Data Viewer, but data subtypes are not shown.
 • Andmeväli, mis on märgitud aegunuks, on nõutud diagnostikaandmete seast eemaldatud või tehakse seda peagi.A data field marked Obsolete has been or will soon be removed from required diagnostic data. Mõni andmeväli on duplikaat, mis tekkis siis, kui diagnostikaandmeid ajakohastati, ja mida kasutati tagamaks, et reaalajas diagnostikaseire aruannete puhul ei tekiks häireid.Some of these data fields are duplicates that arose as diagnostic data was modernized and were used to ensure no service disruption to live diagnostic monitoring reports.

Kategooriad ja andmeväljad, mis on iga sündmuse puhul ühisedCategories and data fields that are common for all events

Osa sündmuste teabest on olenemata kategooriast ja andmete alamtüübist kõigi sündmuste puhul ühine.There is some information about events that is common to all events, regardless of category or data subtype. Ühine teave, mida vahel nimetatakse andmete lepinguteks, on korraldatud kategooriatesse.This common information, which is sometimes referred to as data contracts, is organized into categories. Iga kategooria sisaldab välju, mis on konkreetse sündmuse metaandmed ja atribuudid.Each category contains fields, and these fields are the metadata and properties of an individual event. Seda teavet saab vaadata, kasutades diagnostikaandmete vaaturit.You can view this information by using the Diagnostic Data Viewer.

Sündmuste kohta kogutud teabe kategooriad saab jagada kahte rühma:The categories of information that is collected about events can be divided into two groups:

Teave, mis on kõigi sündmuste puhul ühineInformation common to all events

Kõigi sündmuste puhul ühist teavet kogutakse järgmistes kategooriates.Information common to all events is collected in the following categories.

RakendusApp

Teave rakenduse kohta.Information about the application. Kõik väljad konkreetse rakenduseversiooni seansi puhul konstantsed.All fields are constant for all sessions of a given application version.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Branch – haru, millest kõnealune järk tuli.Branch - The branch that the given build came from. Võimaldab kindlaks teha, millisest harust see järk tuli, et saaks keskenduda veaparandustele.Allows us to determine what type of branch a given build came from so that we can correctly target fixes.
 • InstallType – numeraator, mis näitab, kuidas kasutaja rakenduse installis.InstallType - An enumerator that identifies how the user installed the application. Võimaldab välja selgitada, kas konkreetsed installimise mehhanismid tekitavad probleeme, mida teiste installimise mehhanismide puhul pole märgata.Allows us to determine if specific install mechanisms are creating issues that are not seen in other installation mechanisms.
 • Name – andmeid esitava rakenduse nimi.Name - The name of the application that is providing the data. Võimaldab tuvastada, millise rakenduse puhul esineb probleeme, et saaks nendega tegeleda.Allows us to identify which application is showing an issue so we know how to address it.
 • Platform – selle platvormi lai klassifikatsioon, millel rakendus töötab.Platform - The broad classification of the platform on which the app is running. Võimaldab tuvastada, millisel platvormil võib tõrkeid esineda, et saaks probleemi õigesti prioriseerida.Allows us to identify on which platforms an issue may be occurring so that we can correctly prioritize the issue.
 • Version – rakenduse versiooni.Version - The version of the application. Võimaldab tuvastada, millise tooteversiooni puhul esineb probleeme, et saaks neid õigesti prioriseerida.Allows us to identify which versions of the product are showing an issue so that we can correctly prioritize it.

KlientClient

Identifikaator, mis on seotud seadme Office’i eksemplariga.Identifier related to an Office instance on a device. Konstantne konkreetse installiversiooni mitme rakendusega paketi kõikide rakenduste iga seansi puhul või konstantne kindla rakenduseversiooni iga seansi puhul.Constant for all sessions of all apps of a given installation version for multi-app suites, or constant for all sessions of a given application version.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Id – ainuidentifikaator, mis määratakse kliendile Office’i installimise ajal.Id - Unique identifier assigned to a client at install time of Office. Võimaldab tuvastada, kas probleemid mõjutavad teatud installe ja mitut kasutajat need mõjutavad.Allows us to identify whether issues are impacting a select set of installs and how many users are impacted.

Teave selle kohta, kas kasutajad on andnud nõusoleku diagnostikaandmetele ja võrguteenusepõhistele funktsioonidele.Information regarding the users consent for diagnostic data and connected experiences.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • ControllerConnectedServicesSourceLocation – näitab, kuidas tehti valik valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks.ControllerConnectedServicesSourceLocation – Indicates how the user's choice for optional connected experiences was made

 • ControllerConnectedServicesState – näitab, kas kasutajal on juurdepääs valikulistele võrguteenusepõhistele funktsioonidele.ControllerConnectedServicesState – Indicates whether the user has access to optional connected experiences

 • ControllerConnectedServicesStateConsentTime – näitab, millal valis kasutaja valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide oleku.ControllerConnectedServicesStateConsentTime – Indicates when the user chose the status of optional connected experiences. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • DiagnosticConsentConsentTime – näitab, millal kasutaja diagnostikaandmetele nõusoleku andis.DiagnosticConsentConsentTime – Indicates when the user provided the consent for diagnostic data. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • DiagnosticConsentLevel – näitab, millisel tasemel diagnostikaandmete nõusoleku kasutaja andis.DiagnosticConsentLevel – Indicates what level of diagnostic data consent the user has given

 • DiagnosticConsentLevelSourceLocation – näitab, kuidas kasutaja diagnostikaandmetele nõusoleku andis.DiagnosticConsentLevelSourceLocation – Indicates how the user had provided the consent for diagnostic data

 • DownloadContentSourceLocation – näitab, kuidas valis kasutaja nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu.DownloadContentSourceLocation – Indicates how the user made the choice to enable or disable connected experiences that that download online content

 • DownloadContentState – näitab, kas kasutaja on valinud nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu.DownloadContentState – Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that download online content

 • DownloadContentStateConsentTime – näitab, millal valis kasutaja nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise, mis laadivad alla võrgusisu.DownloadContentStateConsentTime – Indicates when the user made the choice to enable or disable connected experiences that download online content. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • ServiceConnectionState – näitab, kas kasutaja kasutab kõiki võrguteenusepõhiseid funktsioone või mitte.ServiceConnectionState – Indicates whether the user has chosen to use or not use all connected experiences

 • ServiceConnectionStateConsentTime – näitab, millal tegi kasutaja valiku kõigi võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks.ServiceConnectionStateConsentTime – Indicates when the user chose whether to use all connected experiences. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

 • ServiceConnectionStateSourceLocation – näitab, kuidas tegi kasutaja valiku kõigi võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamiseks.ServiceConnectionStateSourceLocation – Indicates how the user provided the choice whether to use all connected experiences

 • UserCategoryValue – tuvastab selle kasutaja tüübi, kes andis nõusoleku.UserCategoryValue – Identified the type of user who made the consent. Üks järgmistest: MSAUser, AADUser või LocalDeviceUser.One of MSAUser, AADUser or LocalDeviceUser

 • UserContentDependentSourceLocation – näitab, kuidas tegi kasutaja valiku sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamiseks või keelamiseks.UserContentDependentSourceLocation – Indicates how the user's choice to enable or disable was made for connected experiences that analyze content

 • UserContentDependentState – näitab, kas kasutaja on valinud sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise.UserContentDependentState – Indicates whether the user has chosen to enable or disable connected experiences that analyze content

 • UserContentDependentState – näitab, millal valis kasutaja sisu analüüsivate võrguteenusepõhiste funktsioonide lubamise või keelamise.UserContentDependentStateConsentTime – Indicates when the user chose to enable or disable connected experiences that analyze content was made. Kuupäev kuvatakse kas inimesele loetava kuupäevana või masina kodeeritud kuupäevana, mis näeb välja kui suur arv.The date will appear as either a human readable date or as a machine encoded date that looks like a large number.

SeadeDevice

Teave operatsioonisüsteemi ja järgu kohta.Information about the operating system and build.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • OsBuild – seadmesse installitud operatsioonisüsteemi järgu number.OsBuild - The build number of the operating system installed on the device. Võimaldab probleemide prioriseerimiseks tuvastada, kas probleemid mõjutavad teatud operatsioonisüsteemi konkreetseid teenusepakette või -versioone erinevalt kui teisi.Allows us to identify whether issues are impacting individual service packs or versions of a given operating system differently than others so we can prioritize issues.

 • OsVersion – seadmesse installitud operatsioonisüsteemi peamine versioon.OsVersion - The major version of the operating system installed on the device. Võimaldab kindlaks teha, kas probleemid mõjutavad operatsioonisüsteemi konkreetset versiooni rohkem kui teisi, et oleks võimalik probleeme prioriseerida.Allows us to determine if issues are impacting a particular operating system version more than other so we can prioritize issues.

PärandLegacy

Pakub rakenduse ID ja OS-i versiooni ühildumaks olemasolevate pärandikogumite tavadega.Provides an App Id and OS version for compatibility with existing legacy collection practices.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • AppId – numeraatori väärtus, mis näitab, milline rakendus andmeid saadab.AppId - An enumerator value representing which application is sending the data. Võimaldab tuvastada, millise rakenduse puhul esineb probleeme, et saaks nendega tegeleda.Allows us to identify which application is showing an issue so we know how to address it.

 • OsEnv – numeraator, mis näitab, millises operatsioonisüsteemis seanss töötab.OsEnv - An enumerator indicating which operating system the session is running on. Võimaldab tuvastada, millises operatsioonisüsteemis tõrge esineb, et saaks probleeme prioriseerida.Allows us to identify which operating system an issue happening on so we can prioritize issues.

VäljaanneRelease

Teave väljaandekanali kohta.Information related to the release channel. Kõik väljad on konkreetse installiversiooni iga rakenduse iga seansi puhul konstantsed.All fields are constant for all sessions of all apps of a given installation version. Tuvastab seadmete rühma, kus kõik seadmed on samas toote väljaandmise etapis.Identifies a group of devices all in one phase of a product release cycle.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Audience – tuvastab kõnealuse sihtrühma alamrühma.Audience - Identifies a sub-audience of a given audience group. Võimaldab jälgida sihtrühma alamrühmi, et oleks võimalik hinnata levimust ja probleemide prioriseerimist.Allows us to track subsets of audience groups to evaluate prevalence and prioritization of issues.

 • AudienceGroup – tuvastab ringi, kust andmed tulevad.AudienceGroup - Identifies the ring where data is coming from. Võimaldab funktsioone välja lasta etapiti ja tuvastada võimalikke probleeme enne, kui need jõuavad enamiku kasutajateni.Allows us to roll out features in a staged fashion and identify potential issues before they reach most users.

 • Channel – kanal, mille kaudu toode välja antakse.Channel - The channel that the product is being released through. Võimaldab tuvastada, kas probleem mõjutab üht väljalaskekanalit teistmoodi kui teisi.Allows us to identify if an issue is impacting one of our rollout channels differently than others.

 • Fork – tuvastab toote pooldumise.Fork - Identifies the fork of the product. Võimaldab mehhanismil koondada andmeid järgunumbrite kogumist, et saaks tuvastada konkreetse väljaande probleeme.Allows a mechanism to aggregate data across a set of build numbers to identify issues related to a given release.

SeanssSession

Teave protsessi seansi kohta.Information about the process session. Kõik väljad on selle seansi puhul konstantsed.All fields are constant for this session.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • ABConfigs – tuvastab eelväljaanded, mis konkreetse seansi ajal töötavad.ABConfigs - Identifies the set of flights that are running in a given session. Võimaldab tuvastada, millised üksikud eelväljaanded seansi ajal töötavad. See aitab kindlaks teha, kas eelväljaanne on kasutajaid mõjutava probleemi allikas.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • EcsETag – eelväljaandesüsteemi näidik, mis tähistab arvutisse saadetud eelväljaandeid.EcsETag - An indicator from the flighting system that represents the flights sent to the machine. Võimaldab tuvastada, millised eelväljaanded võivad konkreetset seanssi mõjutada.Allows us to identify what flights might be impacting a given session.

 • Flags – bitimask, mis jälgib lippe, mida saab kohaldada kogu seansile. Praegu keskendutakse peamiselt diskreetimisele ja diagnostikaandmete valikutele.Flags - Bitmask tracking flags applicable to an entire session, currently primarily focused on sampling and diagnostic data options. Võimaldab kontrollida, kuidas konkreetne seanss käitub seoses diagnostikaandmetega, mille seanss loob.Allows us to control how a given session behaves in relation to the diagnostic data that the session generates.

 • Id – konkreetse andmeseansi ainuidentifikaator.Id - Uniquely identifies a given session of data. Võimaldab tuvastada tõrgete mõju, hinnates mõjutatud seansside arvu ja selgitades välja, kas seansside puhul esineb ühiseid funktsioone.Allows us to identify the impact of issues by evaluating the number of sessions that are impacted and if there are common features of those sessions.

 • ImpressionId – tuvastab eelväljaanded, mis konkreetse seansi ajal töötavad.ImpressionId - Identifies the set of flights that are running in a given session. Võimaldab tuvastada, millised üksikud eelväljaanded seansi ajal töötavad. See aitab kindlaks teha, kas eelväljaanne on kasutajaid mõjutava probleemi allikas.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • MeasuresEnabled – lipp näitab, kas praeguse seansi andmeid diskreeditakse või mitte.MeasuresEnabled - Flag indicating if the current sessions data is sampled or not. Võimaldab kindlaks teha, kuidas konkreetse seansi jooksul kogutud andmeid statistiliselt hinnata.Allows us to determine how to statistically evaluate the data that is gathered from the given session.

 • SamplingClientIdValue – kliendi ID, mis näitab, kas see on diskreetimise osa.SamplingClientIdValue - The id of the client used to determine if it is part of sampling. Võimaldab kindlaks teha, miks konkreetne seanss oli diskreetimise osa või sellest välja jäetud.Allows us to determine why an individual session was included or excluded from sampling.

 • SubAppName – Office’i mobiilirakendusele, see väli tähistab seda aluseks olevat rakendust, mida kasutatakse dokumendi avamiseks.SubAppName - For Office Mobile app, this field represents the underlying application being used to open a document. Näiteks kui avate Office’i rakenduses Wordi dokumendi, annab see väli teada Wordi väärtuse.For example, if you open a Word document in Office app, this field will report the value of “Word”.

 • VirtualizationType – virtualiseerimise tüüp, kui Office ühes töötab.VirtualizationType - Type of virtualization if Office is running in one. Võimalikud väärtused:The possible values are:

  • 0 = Puudub0 = None
  • 1 = Windowsi virtuaalne töölaud1 = Windows Virtual Desktop
  • 2 = Microsoft Defender Application Guard2 = Windows Defender Application Guard
  • 3 = Windows Core OS3 = Windows Core OS

KasutajaUser

Pakub tarkvara kommertsväljaannete SKU-de jaoks rentniku teavet.Provides tenant information for commercial software SKUs.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • PrimaryIdentityHash – pseudonüümne identifikaator, mis tähistab praegust kasutajat.PrimaryIdentityHash – A pseudonymous identifier that represents the current user.

 • PrimaryIdentitySpace – identiteeditüüp, mis sisaldub PrimaryIdentityHashis.PrimaryIdentitySpace – The type of identity contained in the PrimaryIdentityHash. Üks järgmistest: MASCID, OrgIdCID või UserObjectId.One of MASCID, OrgIdCID or UserObjectId.

 • TenantGroup – selle rentniku tüüp, kellele pakett kuulub.TenantGroup - The type of the tenant that the subscription belongs to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi hulgas.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users.

 • TenantId – rentnik, kellega on kasutaja pakett seotud.TenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhul.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

Teave, mis spetsiaalselt toetab diagnostikaandmete kogumistInformation that specifically supports diagnostic data collection

Diagnostikaandmete kogumist spetsiaalselt toetavat teavet kogutakse järgmistes kategooriates.Information that specifically supports diagnostic data collection is collected in the following categories.

TegevusActivity

Teave, mis aitab mõista kogumissündmuse edukust.Information to understand the success of the collection event itself.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • AggMode – ütleb süsteemile, kuidas koondada tegevustulemeid.AggMode - Tells the system how to aggregate activity results. Võimaldab vähendada kasutaja arvutist üles laaditud andmete hulka, koondades tegevustulemid ühte sündmusesse, mida saadetakse periooditi.Allows us to reduce the amount of information uploaded from a user's machine by aggregating activity results into a single event that gets sent periodically.

 • Count – tegevuse toimumise kordade arv, kui loendus on pärit koondatud sündmusest.Count - The number of times the activity happened if the count is from an aggregated event. Võimaldab olenevalt tegevuse koondrežiimist kindlaks teha, kui tihti tegevus õnnestus või nurjus.Allows us to determine how often an activity succeeded or failed based on the aggregation mode of the activity.

 • CV – väärtus, mis tuvastab seose tegevuste ja alamtegevuste vahel.CV - A value that identifies the relationship between activities and sub-activities. Võimaldab taasluua seost pesastatud tegevuste vahel.Allows us to rebuild the relationship between nested activities.

 • Duration – aeg, mis kulus tegevuse teostamiseks.Duration - The length of time the activity took to execute. Võimaldab tuvastada jõudlusprobleeme, mis mõjutavad kasutuskogemust negatiivselt.Allows us to identify performance issues that are negatively impacting the user's experience.

 • Result.Code – rakenduse määratletud kood, mis tuvastab nimetatud tulemi.Result.Code - An application defined code to identify a given result. Võimaldab kindlaks teha kõnealuse tõrke spetsiifilisemaid üksikasju, nt tõrkekoodi, mida saab kasutada probleemide liigitamiseks ja parandamiseks.Allows us to determine more specific details of a given failure such as a failure code that can be used to classify and fix issues.

 • Result.Tag – täisarvusilt, mis määratleb koodis koha, kus tulem loodi.Result.Tag - An integer tag that identifies the location in code where the result was generated. Võimaldab selgelt määratleda koodis kohta, kus tulem loodi, ja seetõttu on võimalik tõrkeid liigitada.Allows us to distinctly identify the location in code where a result was generated which enables classification of failures.

 • Result.Type – tulemikoodi tüüp.Result.Type - The type of the result code. Tuvastab, missugust tüüpi tulemikood saadeti, et oleks võimalik väärtust õigesti tõlgendada.Identifies what type of result code was sent so that the value can be correctly interpreted.

 • Success – silt, mis osutab, kas tegevus õnnestus või nurjus.Success - A flag indicating if the activity succeeded or failed. Võimaldab kindlaks teha, kas kasutaja tehtud tegevused tootes õnnestuvad või nurjuvad.Allows us to determine if actions the user takes in the product are succeeding or failing. See annab võimaluse tuvastada probleeme, mis kasutaja mõjutavad.This allows us to identify issues that are impacting the user.

RakendusApplication

Teave selle rakenduse installi kohta, kust sündmusi kogutakse.Information about the installation of the application from which the events are being gathered.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Architecture – rakenduse arhitektuur.Architecture - The architecture of the application. Võimaldab liigitada tõrkeid, mis võivad olla rakenduse arhitektuurile iseloomulikud.Let's us classify errors that might be specific to an architecture of the application.

 • Click2RunPackageVersion – selle klõpskäivituspaketi versiooni number, mida kasutati rakenduse installimiseks.Click2RunPackageVersion - The version number of the Click-To-Run package that installed the app. Võimaldab tuvastada, millist installeriversiooni kasutati Office’i installimiseks, et oleks võimalik välja selgitada häälestusega seotud probleeme.Allows us to identify which version of the installer was used to install Office so we can identify setup related issues.

 • DistributionChannel – kanal, mille kaudu rakendus juurutati.DistributionChannel - The channel where the app was deployed. Võimaldab jaotada sissetulevaid andmeid, et saaks tuvastada probleeme, mis sihtrühma mõjutavad.Allows us to partition incoming data so we can determine if issues are impacting audiences.

 • InstallMethod – kas praegune Office’i järk täiendati vanemast versioonist, pöörati tagasi vanemale järgule või tegemist on uue installiga. InstallMethod - Whether the current build of Office was upgraded from an older build, rolled back to an older build, or a fresh install.

 • IsClickToRunInstall – lipp näitab, kas tegu on klõpskäivitusinstalliga.IsClickToRunInstall - Flag indicating if install was a click to run install. Võimaldab tuvastada probleeme, mis võivad esineda ainult klõpskäivitusinstalli mehhanismi puhul.Allows us to identify issues that might be specific to the Click-To-Run install mechanism.

 • IsDebug – lipp näitab, kas Office’i järk on silutud järk.IsDebug - Flag indicating if the Office build is a Debug build. Võimaldab tuvastada, kas probleemid tulenevad silutud järkudest, mis võivad käituda teisiti.Allows us to identify if issues are coming from Debug builds which may behave differently.

 • IsInstalledOnExternalStorage – lipp näitab, kas Office installiti välisesse mäluseadmesse.IsInstalledOnExternalStorage - Flag indicating if Office was installed on an external storage device. Võimaldab kindlaks teha, kas probleemid võivad tuleneda välise mäluseadme asukohast.Let's us determine if issues can be traced to an external storage location.

 • IsOEMInstalled – lipp näitab, kas Office’i installis OEM (originaalseadme tootja).IsOEMInstalled - Flag indicating if Office was installed by an original equipment manufacturer (OEM). Võimaldab kindlaks teha, kas rakenduse installis OEM. See võimaldab probleeme liigitada ja tuvastada.Let's us determine if the application was installed by an OEM which can help us classify and identify issues.

 • PreviousVersion – varem arvutisse installitud Office’i versioon.PreviousVersion - The version of Office that was previously installed on the machine. Juhul kui praeguses versioonis esinevad probleemid, võimaldab see tagasi pöörata eelmisele versioonile.Allows us to roll back to a previous version if the current one has an issue.

 • ProcessFileName – rakenduse failinime nimi.ProcessFileName - The name of the application filename. Kuna sama rakendusnime all võib raporteerida mitu erinevat protsessi failinime, võimaldab see tuvastada selle täitmisfaili nime, mis andmeid loob.Allows us to identify the name of the executable which is generating the data as there may be several different process filenames reporting as the same app name.

KlientClient

Teave Office’i kliendi kohta.Information about the Office client.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • FirstRunTime – esimene kord, kui klient käivitati.FirstRunTime - The first time the client was run. Annab aimu sellest, kui kaua on Office olnud kliendis installitud.Allows us to understand how long the client has had Office installed.

SeadeDevice

Teave seadme konfiguratsiooni ja võimaluste kohta.Information about device configuration and capabilities.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • DigitizerInfo – teave selle digitaatori kohta, mida arvuti kasutab.DigitizerInfo - Information on the digitizer used by the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • FormFactor – tuvastab teavet saatva seadme vormiteguri.FormFactor - Identifies what form factor the device sending the info is. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • FormFactorFamily – tuvastab teavet saatva seadme vormiteguri.FormFactorFamily - Identifies what form factor the device sending the info is. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • HorizontalResolution – seadme ekraani horisontaalne eraldusvõime.HorizontalResolution - The horizontal resolution of the devices screen. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Id – seadme ainuidentifikaator.Id - A unique identifier for the device. Võimaldab tuvastada probleemide levikut seadmete kogumis.Allows us to identify the distribution of issues across a set of devices.

 • IsEDPPolicyEnabled – lipp, mis näitab, kas täiustatud andmekaitse on arvutis lubatud.IsEDPPolicyEnabled - Flag to indicate if enhanced data protection is enabled on the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • IsTerminalServer – lipp, mis näitab, kas arvuti on terminaliserver.IsTerminalServer - Flag to determine if the machine is a terminal server. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Manufacturer – seadme tootja.Manufacturer - The manufacturer of the device. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Model – seadme mudel.Model - The model of the device. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • MotherboardUUIDHash – emaplaadi ainuidentifikaatori räsiväärtus.MotherboardUUIDHash - A hash of a unique identifier for the motherboard. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • Name – seadme nimi.Name - The name of the device. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest andmeid liigitada.Allows us to classify data based on device pivot.

 • NetworkCost – tähistab võrgukulu või -tüüpi, nagu mahupõhine või maht üle piiri.NetworkCost - Indicates network cost or type, such as metered or metered above cap.

 • NetworkCountry – saatja riigikood kliendi puhastamata IP-aadressi põhjal.NetworkCountry - The country code of the sender, based on the unscrubbed client IP address.

 • NumProcPhysCores – arvuti füüsiliste tuumade arv.NumProcPhysCores - The number of physical cores on the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • OsLocale – töötava operatsioonisüsteemi lokaat.OsLocale - The locale of the operating system that is running. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • ProcessorArchitecture – protsessori arhitektuur.ProcessorArchitecture - The architecture of the processor. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • ProcessorCount – arvuti protsessorite arv.ProcessorCount - The number of processors on the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • ProcSpeedMHz – protsessori kiirus.ProcSpeedMHz - The speed of the processor. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • RamMB – seadme mälu maht.RamMB - The amount of memory the device has. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • ScreenDepth – võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.ScreenDepth - Allows us to classify data based on device pivot.

 • ScreenDPI – ekraani DPI-väärtus.ScreenDPI - The DPI value of the screen. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • SusClientId – selle seadme Windows Update’i ID, kus Office töötab.SusClientId - The Windows Update id of the device Office is run on.

 • SystemVolumeFreeSpaceMB – süsteemidraivi vaba ruumi hulk.SystemVolumeFreeSpaceMB - The amount of free space on the system volume. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • SystemVolumeSizeMB – arvuti süsteemidraivi suurus.SystemVolumeSizeMB - The size of the system volume on the machine. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • VerticalResolution – seadme ekraani vertikaalne eraldusvõime.VerticalResolution - The vertical resolution of the devices screen. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • WindowErrorReportingMachineId – arvuti ainuidentifikaator, mille on andnud Windowsi tõrketeavitus.WindowErrorReportingMachineId - A unique machine identifier provided by Windows error reporting. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

 • WindowSqmMachineId – arvuti ainuidentifikaator, mille on andnud Windows SQM.WindowSqmMachineId - A unique identifier for the machine provided by Windows SQM. Võimaldab olenevalt seadme liigendusest liigitada andmeid.Allows us to classify data based on device pivot.

SündmusEvent

Sündmuspõhine teave, sh seansi ainuidentifikaator.Event-specific information, including its unique identifier in the session.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Contract – loend lepingutest, mida sündmus rakendab.Contract - A list of any contracts that the event is implementing. Võimaldab hinnata, millised andmed on osa eraldi sündmusest, et oleks võimalik seda tõhusalt töödelda.Allows us to evaluate what data is part of the individual event so that we can process it effectively.

 • CV – väärtus, mis võimaldab tuvastada sündmusi, mis on üksteisega seotud.CV - A value that allows us to identify events that are related to one another. Kasutatakse diagnostikaks, mis võimaldab tuvastada seotud käitumiste või seotud sündmuste mustreid. Used for diagnostics to allow us to identify patterns of related behavior or related events.

 • Flags – teave, mida kasutatakse muutmaks, kuidas konkreetne sündmus reageerib.Flags - Information used to alter how a given event responds. Kasutatakse selleks, et hallata, kuidas konkreetset sündmust käsitletakse eesmärgiga laadida andmeid Microsofti.Used to manage how a given event is treated for the purposes of uploading the data to Microsoft.

 • Id – sündmuse ainuidentifikaator.Id - A unique identifier for the event. Võimaldab ainulaadselt identifitseerida vastu võetud sündmusi.Allows us to uniquely identify the events that are being received.

 • Level – tähistab sündmuse tüüpi.Level - denotes the type of event.

 • Name – sündmuse nimi.Name - The name of the event. Võimaldab tuvastada sündmust, mille saatis klient.Allows to identify the event that was being sent from the client.

 • Rule – andmed loonud reegli identifikaator (kui andmed lõi reegel).Rule - An identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Võimaldab tuvastada andmetüki allikat, et oleks võimalik valideerida ja hallata sündmuste parameetreid.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters

 • RuleID – andmed loonud reegli identifikaator (kui andmed lõi reegel).RuleId - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Võimaldab tuvastada andmetüki allikat, et oleks võimalik valideerida ja hallata sündmuste parameetreid.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters.

 • RuleInterfaces – liidesed, mille on juurutanud konkreetne reegel.RuleInterfaces - Any interfaces that are implemented by the specific rule. Võimaldab andmetöötluse lihtsustamiseks olenevalt andmete struktuurist neid liigitada ja importida.Allows us to classify and import the data based on its structure which simplifies data processing.

 • RuleVersion – andmed loonud reegli identifikaator (kui andmed lõi reegel).RuleVersion - The identifier of the rule that generated the data if it was generated by a rule. Võimaldab tuvastada andmetüki allikat, et oleks võimalik valideerida ja hallata sündmuste parameetreid.Allows us to identify the source of a piece of data so that we can validate and manage that events parameters.

 • SampleRate – näitab, mitu protsenti kasutajaid seda andmetükki saadab.SampleRate - An indication of what percentage of users are sending this piece of data. Võimaldab andmeid statistiliselt analüüsida ning väga tavaliste andmepunktide puhul pole vaja, et neid saadaks kõik kasutajad.This allows us to do statistical analysis of the data and for very common data points not require that to be sent by all users.

 • SchemaVersion – selle skeemi versioon, mida kasutati diagnostikaandmete loomiseks.SchemaVersion - The version of the schema used to generate diagnostic data. Vajalik kliendi saadetud andmete haldamiseks.Required to manage data being sent from the client. See võimaldab teha aja jooksul muudatusi selles, kuidas iga klient andmeid saadab.This allows changes over time in what data is being sent from each client.

 • Sequence – loendur, mis tuvastab järjekorra, kuidas sündmus kliendis loodi.Sequence - A counter that identifies the order that an event was generated on the client. Võimaldab saadud andmeid järjestada, et oleks võimalik tuvastada, millised sammud võisid viia klienti mõjutava probleemini.Allows the data being received to be ordered so that we can identify what steps may have led to an issue that is impacting clients.

 • Source – lähtekonveier, mida kasutati andmete üleslaadimiseks.Source - The source pipeline that was used to upload the data. Vajalik selleks, et oleks üldseisundi jaoks võimalik jälgida igat üleslaadimise konveierit ja et tuvastada üleslaadimise konveieriga seotud probleeme.Required to monitor each of our upload pipelines for overall health and to help identify issues with the upload pipeline. See võimaldab jälgida igat üksikut üleslaadimise konveierit olemaks kindel, et need on nõuetega kooskõlas.This allows us to monitor individual upload pipelines to make sure they remain compliant.

 • Time – aeg, millal sündmus kliendis loodi.Time - The time that the event was generated on the client. Võimaldab sünkroonida ja valideerida kliendis loodud sündmuste järjekorda ning luua kasutaja juhiste jaoks jõudlusmõõdikuid.Allows us to synchronize and validate the order of events generated on the client as well as establish performance metrics for user instructions. 

HostHost

Teave rakenduse kohta, mis majutab manusrakendust.Information about an application that hosts an embedded application

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • Id – ainuidentifikaator, mille manusrakendus on hostrakendusele omistanud.Id - The unique identifier attributed to the host application by the embedded application.

 • SessionId – hosti seansi globaalne ainuidentifikaator.SessionId - The globally unique identifier for the host's session.

 • Version – hosti primaartäitmisfaili versioonidentifikaator.Version - The version identifier of the host's primary executable.

PärandLegacy

Teave, mis on vajalik pärandsüsteemi ühilduvuse jaoks.Information needed for legacy system compatibility.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • OsBuild – operatsioonisüsteemi konkreetne järgunumber.OsBuild - The specific build number of the operating system. Võimaldab kindlaks teha, millisest operatsioonisüsteemi versioonist on diagnostikaandmed pärit, et oleks võimalik probleeme prioriseerida.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • OsBuildRevision – operatsioonisüsteemi järgu parandusnumber.OsBuildRevision - The revision number of the build of the operating system. Võimaldab kindlaks teha, millisest operatsioonisüsteemi versioonist on diagnostikaandmed pärit, et oleks võimalik probleeme prioriseerida.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • OsMinorVersion – operatsioonisüsteemi vaheversioon.OsMinorVersion - The minor version of the operating system. Võimaldab kindlaks teha, millisest operatsioonisüsteemi versioonist on diagnostikaandmed pärit, et oleks võimalik probleeme prioriseerida.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

 • OsVersionString – ühendatud string, mis tähistab operatsioonisüsteemi järgunumbrit.OsVersionString - A unified string representing the operating system build number. Võimaldab kindlaks teha, millisest operatsioonisüsteemi versioonist on diagnostikaandmed pärit, et oleks võimalik probleeme prioriseerida.Allows us to determine which version of the operating system the diagnostic data is coming from in order to prioritize issues.

SeanssSession

Teave protsessi seansi kohta.Information about the process session.

See kategooria sisaldab järgmisi välju.This category contains the following fields:

 • ABConfigsDelta – jälgib erinevusi praeguste ABConfigsi andmete ja eelmise vääruse vahel.ABConfigsDelta - Tracks the difference between the current ABConfigs data and the previous value. Võimaldab jälgida, millised uued eelväljaanded arvutis on, et saaks tuvastada, kas uus eelväljaanne on probleemi põhjus.Allows us to track what new flights are on the machine to help identify if a new flight is responsible for an issue.

 • CollectibleClassification – teabeklassid, mida seanss saab koguda.CollectibleClassification - The classes of information the session can collect. Võimaldab seansse olenevalt nende kogutud andmetest filtreerida.Allows filtering of sessions based on the data they would have.

 • DisableTelemetry – lipp, mis näitab, kas DisableTelemetry võti on määratud.DisableTelemetry - Flag indicating if the DisableTelemetry key is set. Annab teada, kas seanss edastab ainult EssentialServiceMetadata diagnostikaandmeid.Allows us to know if a session was not reporting diagnostic data other than EssentialServiceMetadata.

 • SamplingClientIdValue – selle võtme väärtus, mida kasutati diskreetimise määramiseks.SamplingClientIdValue - The value of the key used to determine sampling. Võimaldab välja selgitada, miks seanssi diskreediti või miks seda ei tehtud.Allows us to determine why a session was sampled or not.

 • SamplingDeviceIdValue – selle võtme väärtus, mida kasutati diskreetimise määramiseks.SamplingDeviceIdValue - The value of the key used to determine sampling. Võimaldab välja selgitada, miks seanssi diskreediti või miks seda ei tehtud.Allows us to determine why a session was sampled or not.

 • SamplingKey – võti, mis määrab, kas seanssi diskreeditakse või mitte.SamplingKey - The key used to determine whether the session is sampled or not. Võimaldab mõista, kuidas konkreetne seanss valib, kas seda diskreeditakse või mitte.Allows us to understand how individual sessions are making their choice of whether they are sampled or not.

 • SamplingMethod – meetod, mida kasutatakse diskreetimispoliitika määramiseks.SamplingMethod - The method used to determine sampling policy. Aitab mõista, millised andmed seansist tulevad.Allows us to understand what data is coming from a session.

 • SamplingSessionKValue – täiustatud diskreetimise metaandmed.SamplingSessionKValue - Advanced sampling metadata. Aitab hinnata saadud andmete statistilist tähendust.Used to help evaluate statistical meaning of data that is received.

 • SamplingSessionNValue – täiustatud diskreetimise metaandmed.SamplingSessionNValue - Advanced sampling metadata. Aitab hinnata saadud andmete statistilist tähendust.Used to help evaluate statistical meaning of data that is received.

 • Sequence – seansi numbriline ainuidentifikaator.Sequence - A unique numeric identifier for the session. Võimaldab seansse järjestada, et saaks võimalikke tekkinud probleeme analüüsida.Allows the ordering of sessions for analysis of the issues might have occurred.

 • Start – protsessiseansi käivitusaegStart - The boot time of the process session. Võimaldab tuvastada, millal seanss algas.Allows us to establish when the session started.

 • TelemetryPermissionLevel – väärtus, mis näitab, millise diagnostikaandmete taseme on klient valinud.TelemetryPermissionLevel - Value indicating what level of diagnostic data the user has opted into. Võimaldab mõista, millist diagnostikaandmete taset võib seansist oodata.Allows us to understand what level of diagnostic data to expect from a session.

 • TimeZoneBiasInMinutes – erinevus minutites UTC ja kohaliku aja vahel.TimeZoneBiasInMinutes - The difference in minutes between UTC and the local time. Võimaldab UTC-aja normaliseerimist tagasi kohalikku aega.Allows normalization of UTC times back to the local time.

OneNote’i sündmuste levinud andmeväljadData fields that are common for OneNote events

Järgmised andmeväljad on levinud kõikide OneNote Maci, iOS-i ja Androidi jaoks sündmuste puhul.The following data fields are common for all events for OneNote on Mac, iOS, and Android.

Märkus

Diagnostikaandmete vaaturi kasutamisel omavad OneNote Maci, iOS-i ja Androidi jaoks sündmused nime Activity (Tegevus), ReportData (Aruande andmed) või Unexpected (Ootamatu).When using the Diagnostic Data Viewer, events for OneNote on Mac, iOS, and Android will appear to have a name of Activity, ReportData, or Unexpected. Tegeliku sündmuse nime leidmiseks valige sündmus ja seejärel vaadake välja EventName.To find the actual event name, select the event, and then look at the EventName field.

 • Activity_ActivityType – näitab selle tegevuse sündmuse tüüpi.Activity_ActivityType - Indicates the type of this activity event. Tegevus võib olla tavaline tegevus või oluline tegevus.An activity can be a normal activity or a high value activity.

 • Activity_AggMode – ütleb süsteemile, kuidas koondada tegevustulemeid.Activity_AggMode - Tells the system how to aggregate activity results. Võimaldab vähendada kasutaja arvutist üles laaditud andmete hulka, koondades tegevustulemid ühte sündmusesse, mida saadetakse periooditi.Allows us to reduce the amount of information uploaded from a user's machine by aggregating activity results into a single event that gets sent periodically.

 • Activity_Count – tegevuse toimumise kordade arv, kui loendus on pärit koondatud sündmusest.Activity_Count - The number of times the activity happened if the count is from an aggregated event. Võimaldab olenevalt tegevuse koondrežiimist kindlaks teha, kui tihti tegevus õnnestus või nurjus.Allows us to determine how often an activity succeeded or failed based on the aggregation mode of the activity.

 • Activity_CV – väärtus, mis tuvastab seose tegevuste ja alamtegevuste vahel.Activity_CV - A value that identifies the relationship between activities and sub-activities. Võimaldab taasluua seost pesastatud tegevuste vahel.Allows us to rebuild the relationship between nested activities.

 • Activity_DetachedDurationInMicroseconds – ajavahemik, mil tegevus on jõudeolekus ja reaalselt tööd ei tee, kuid aega tegevuse koguaja jaoks arvestatakse.Activity_DetachedDurationInMicroseconds - The length of time an activity is idle and not doing any real work, but the time is still count towards the total activity's time.

 • Activity_DurationInMicroseconds – aeg, mis kulus tegevuse teostamiseks.Activity_DurationInMicroseconds - The length of time the activity took to execute. Võimaldab tuvastada jõudlusprobleeme, mis mõjutavad kasutuskogemust negatiivselt.Allows us to identify performance issues that are negatively impacting the user's experience.

 • Activity_Expiration – kuupäev arvulises vormingus, mil sündmus lõpetab klientidelt saatmise.Activity_Expiration - A date in numerical format indicates when this event will be stop sending from clients

 • Activity_FailCount – toimingu ebaõnnestumiste kordade arv.Activity_FailCount - A number of times this activity has failed

 • Activity_Name – sündmuse lühike nimi.Activity_Name - A short name of an event. Võimaldab tuvastada sündmust, mille saatis klient.Allows to identify the event that was being sent from the client.

 • Activity_Namespace – sündmuse nimeruum.Activity_Namespace - A namespace of an event. Võimaldab rühmitada sündmuseid rühmadesse.Allows to group the event into groups.

 • Activity_Reason – põhjust näitav string, mis põhjustab tegevusel konkreetse tulemusega lõppemist.Activity_Reason - A string indicating the reason causing an activity to ends with a particular result.

 • Activity_Result – lipp, mis tähistab, kas tegevus õnnestus, nurjus või ootamatult nurjus.Activity_Result - A flag indicating if the activity succeeded, failed, or unexpectedly failed. Võimaldab kindlaks teha, kas kasutaja tehtud tegevused tootes õnnestuvad või nurjuvad.Allows us to determine if actions the user takes in the product are succeeding or failing. See annab võimaluse tuvastada probleeme, mis kasutaja mõjutavad.This allows us to identify issues that are impacting the user.

 • Activity_State – lipp näitab, kas sündmus on kasutajate tegevuste algus või kasutajate tegevuste lõpp.Activity_State - A flag indicates whether an event is a start of a user activity or an end of a user activity.

 • Activity_SucceedCount – toimingu õnnestumiste kordade arv.Activity_SucceedCount - A number of times this activity is succeeded.

 • ErrorCode – näitab tõrkekoodi, kui see on saadaval.ErrorCode - Indicates an error code if available.

 • ErrorCode2 – näitab teist tõrkekoodi, kui see on saadaval.ErrorCode2 - Indicates a second error code if available.

 • ErrorCode3 – näitab kolmandat tõrkekoodi, kui see on saadaval.ErrorCode3 - Indicates a third error code if available.

 • ErrorTag – näitab tõrkekoodiga seotud silti, kui see on saadaval.ErrorTag - Indicates the tag associated in code of an error if available.

 • ErrorType – näitab tõrke tüüpi, kui see on saadaval.ErrorType - Indicates the type of an error if available.

 • EventName – OneNote’i sündmuse unikaalne nimi.EventName - A unique name of a OneNote's event. OneNote’i sündmused kasutavad seda kohandatud välja, et määrata kordumatu nimi minevikus olnud tehniliste piirangute tõttu.OneNote events use this custom field to specify a unique name due to an engineering limitation in the past.

 • ExpFeatures – näitab, kas kasutajal on OneNote’i rakenduses eksperimentaalse funktsiooni sisselülitatav lüliti või mitte.ExpFeatures - Indicates whether a user has turn-on an experimental-feature switch in OneNote app or not.

 • ExpirationDate – kuupäev arvulises vormingus, mil sündmus lõpetab klientidelt saatmise.ExpirationDate - A date in numerical format indicates when this event will be stop sending from clients

 • IsConsumer – näitab, kas kasutaja on tarbija või mitte.IsConsumer - Indicates whether a user is consumer or not

 • IsEdu – näitab, kas kasutaja on kasutaja haridusasutuse rentnikus või mitte.IsEdu - Indicates whether a user is a user in education tenant or not

 • IsIW – näitab, kas kasutaja on ettevõtjast kasutaja või mitte.IsIW - Indicates whether a user is an enterprise user or not

 • IsMsftInternal – näitab, kas kasutaja on Microsofti töötaja või mitte.IsMsftInternal - Indicates whether a user is a Microsoft employee or not

 • IsPremiumUser – näitab, kas kasutajal on Premiumi litsents või mitte.IsPremiumUser - Indicates whether a user has premium license or not

 • Namespace – sündmuse nimeruum.Namespace - A namespace of the event. Võimaldab rühmitada sündmuseid rühmadesse.Allows to group the event into groups.

 • Release_AppStore – lipp näitab, kas versioon on pärit rakenduste poest või mitte.Release_AppStore - A flag indicates whether a build is coming from an app store or not.

 • Release_Audience – tuvastab kõnealuse sihtrühma alamrühma.Release_Audience - Identifies a sub-audience of a given audience group. Võimaldab jälgida sihtrühma alamrühmi, et oleks võimalik hinnata levimust ja probleemide prioriseerimist.Allows us to track subsets of audience groups to evaluate prevalence and prioritization of issues.

 • Release_AudienceGroup – tuvastab ringi, kust andmed tulevad.Release_AudienceGroup - Identifies the ring where data is coming from. Võimaldab funktsioone välja lasta etappide kaupa ja tuvastada võimalikke probleeme enne, kui need jõuavad enamiku kasutajateni.Allows us to roll out features in a staged fashion and identify potential issues before they reach most users.

 • Release_Channel – kanal, mille kaudu toode välja antakse.Release_Channel - The channel that the product is being released through. Võimaldab tuvastada, kas probleem mõjutab üht väljalaskekanalit teistmoodi kui teisi.Allows us to identify if an issue is impacting one of our rollout channels differently than others.

 • RunningMode – näitab, kuidas rakendus kas kasutaja või süsteemiprotsessi poolt käivitatakse.RunningMode - Indicates how the app is launched either by user or by system process.

 • SchemaVersion – kuvab praeguse telemeetria skeemi versiooni OneNote’i telemeetriakonveieril.SchemaVersion - Indicates a current telemetry schema version in OneNote's telemetry pipeline.

 • Session_EcsETag – eelväljaandesüsteemi näidik, mis tähistab arvutisse saadetud eelväljaandeid.Session_EcsETag - An indicator from the flighting system that represents the flights sent to the machine. Võimaldab tuvastada, millised eelväljaanded võivad konkreetset seanssi mõjutada.Allows us to identify what flights might be impacting a given session.

 • Session_ImpressionId – tuvastab eelväljaanded, mis konkreetse seansi ajal töötavad.Session_ImpressionId - Identifies the set of flights that are running in a given session. Võimaldab tuvastada, millised üksikud eelväljaanded seansi ajal töötavad. See aitab kindlaks teha, kas eelväljaanne on kasutajaid mõjutava probleemi allikas.Allows us to identify which individual flights are running on a session so that we can determine if a flight is the source of an issue impacting users.

 • SessionCorrelationId – hosti seansi globaalne ainuidentifikaator.SessionCorrelationId - The globally unique identifier for the host's session.

 • SH_ErrorCode – näitab tõrkekoodi, kui see on saadaval. kui tegevus nurjub.SH_ErrorCode - Indicates an error code if available when an activity fails.

 • Tag – täisarvusilt, mis määratleb koodis koha, kus loodi telemeetria sündmus.Tag - An integer tag that identifies the location in code where the telemetry event is generated.

 • UserInfo_IdType – string näitab kasutajakonto tüüpi.UserInfo_IdType - A string indicates the type of a user's account

 • UserInfo.OMSTenantId – rentnik, kellega on kasutaja pakett seotud.UserInfo_OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhul.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo_OtherId – mitte peamiste pseudonüümide loend, mis esindab kasutajakontosid.UserInfo_OtherId - A list of non-primary pseudonymous identifiers representing user's accounts.

 • UserInfo_OtherIdType – mitte peamiste kontotüüpide loend.UserInfo_OtherIdType - A list of non-primary account types.

Outlooki mobiilisündmuste ühised andmeväljadData fields that are common for Outlook mobile events

Outlooki mobiilirakendus kogub kõigi meie sündmuste kohta ühiseid välju, et saaksime tagada rakenduse ajakohasuse, turvalisuse ja ootuspärase töö.Outlook mobile collects common fields for each of our events so that we can ensure the app is up-to-date, secure, and functioning as expected.

Järgmised andmeväljad on kõigi Outlook for iOS-i ja Androidi sündmuste jaoks ühised.The following data fields are common for all events for Outlook for iOS and Android.

 • aad_tenant_id – kliendi rentniku ID, kui see on saadavalaad_tenant_id - The tenant id of the customer if available

 • account_cid – pseudonüümne identifikaator, mis tähistab praegust kasutajataccount_cid - A pseudonymous identifier that represents the current user

 • account_domain – konto domeeninimiaccount_domain - Domain name of the account

 • account_puid – tarbija Microsofti konto globaalne ainuidentifikaatoraccount_puid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • account_type – jälgib kontotüüpi, näiteks Office 365, Google Cloud Cache, Outlook.com jne.account_type - Tracks the account type such as Office 365, Google Cloud Cache, Outlook.com, etc.

 • action – sündmuse toimingunimi (nt arhiivimine, kustutamine jne), mis võimaldab meil tuvastada konkreetsete tehtud toimingutega seotud probleemeaction - The event action name (such as archive, delete, etc.) so we can detect issues with specific actions taken

 • ad_id – reklaami ainuidentifikaatorad_id - The unique advertising identifier

 • app_version – installitud rakenduse praegune versioon; see teave aitab meil tuvastada teatud rakenduseversiooniga seotud probleemeapp_version - Current version of the app installed to help us detect issues affecting certain app version

 • AppInfo.ETag – ainuidentifikaator meie funktsioonide väljaandmise haldamiseks, et saaksime paremini tuvastada teatud funktsioonide väljaandmist mõjutavaid probleemeAppInfo.ETag - A unique identifier for managing release of our features to help us detect issues affecting certain features being released

 • AppInfo.Language – seadme praegune keelesäte; see teave aitab meil tuvastada teatud keeli mõjutavaid probleemeAppInfo.Language - Currently language setting of the device to help us detect issues affecting certain languages

 • AppInfo.Version – installitud rakenduse praegune versioon; see teave aitab meil tuvastada teatud rakenduseversiooniga seotud probleemeAppInfo.Version - Current version of the app installed to help us detect issues affecting certain app versions

 • ci – pseudonüümne rakendusekohane seadme ainuidentifikaatorci - a pseudonymous app-specific device unique identifier

 • cid_type – näitab, mis tüüpi konto see on (nt ärikonto või Outlook.com-i konto).cid_type - indicates what type of account it is, such as a commercial account or Outlook.com account.

 • cloud – näitab. kus selle seadme konto postkast asub; see teave aitab meil tuvastada konkreetse postkastipilvkeskkonnaga (nt Office 365 või GCC) seotud probleeme.cloud - Where the mailbox resides for the account on this device to help detect issues specific to a specific mailbox cloud, like Office 365 or GCC.

 • customer_type – näitab kliendi tüüpi (tarbija, äri, kolmas osapool jne); see teave aitab meil tuvastada kindlat tüüpi kliente mõjutavaid probleemecustomer_type - Indicates the type of customer (consumer, commercial, third party, etc.) to help us detect issues affecting certain customer types

 • device_category – näitab seadme tüüpi (telefon, tahvelarvuti jne); see teave aitab meil tuvastada seadmekategooriaga seotud probleemedevice_category - Indicates what type of device it is (phone, tablet, etc.) to help us detect device category specific issues

 • DeviceInfo.Id – seadme ainuidentifikaator; see teave aitab meil tuvastada seadmekohaseid probleemeDeviceInfo.Id - A unique device identifier to help us detect device specific issues

 • DeviceInfo.Make – seadme tootja (nt Apple, Samsung jne); see teave aitab meil tuvastada seadme tootjaga seotud probleemeDeviceInfo.Make - The make of the device (i.e. Apple, Samsung, etc.) to help us detect device make specific issues

 • DeviceInfo.Model – seadme mudel (nt iPhone 6s); see teave aitab meil tuvastada seadme mudeliga seotud probleemeDeviceInfo.Model - The device model (i.e. iPhone 6s) to help us detect device model specific issues

 • DeviceInfo.NetworkType – praegu kasutatav seadmevõrk (Wi-Fi, mobiilandmeside jne); see teave aitab meil tuvastada seadmevõrgukohaseid probleemeDeviceInfo.NetworkType - The current device network being used (WiFi, cellular, etc.) to help us detect device network specific issues

 • DeviceInfo.OsBuild – seadme praegune opsüsteemi järk; see teave aitab meil tuvastada teatud opsüsteemijärke mõjutavaid probleemeDeviceInfo.OsBuild - The current OS build of the device to help us detect issues affecting certain OS builds

 • DeviceInfo.OsName – opsüsteemi nimi (nt iOS); see teave aitab meil tuvastada teatud kindlaid platvorme mõjutavaid probleemeDeviceInfo.OsName - The name of the OS (for example, iOS) to help us detect issues affecting certain platforms

 • DeviceInfo.OsVersion – seadme praegune opsüsteemi versioon; see teave aitab meil tuvastada teatud opsüsteemiversioone mõjutavaid probleemeDeviceInfo.OsVersion - The current OS version of the device to help us detect issues affecting certain OS versions

 • DeviceInfo.SDKUid – seadme ainuidentifikaator (sarnaneb DeviceInfo.Id-ga)DeviceInfo.SDKUid - The device unique identifier (similar to DeviceInfo.Id)

 • EventInfo.InitId –ID, mida kasutatakse sündmuste järjestamiseks meie telemeetriakonveieri kaudu; see teave aitab meil tuvastada konveieriprobleemide põhjuseidEventInfo.InitId - Id used as part of sequencing for event ordering through our telemetry pipeline to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.SdkVersion – telemeetriateabe saatmiseks kasutatav SDK versioon; see teave aitab meil tuvastada konveieriprobleemi juurpõhjuseEventInfo.SdkVersion - The SDK version we are using to send our telemetry to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.Sequence sündmuste järjestus meie telemeetriakonveieri kaudu; see teave aitab meil tuvastada konveieriprobleemi juurpõhjuseEventInfo.Sequence - The sequence is for event ordering through our telemetry pipeline to help us detect the root cause of a pipeline issue

 • EventInfo.Source – annab meile teada, milline osa koodist sündmuse saatis; see teave aitab meil tuvastada probleemi juurpõhjuseEventInfo.Source - Tells us what part of the code sent the event to help us detect the root cause of an issue

 • EventInfo.Time – sündmuse seadmest väljastamise kellaaeg ja kuupäev, et meie süsteemid saaksid sissetulevaid sündmusi paremini hallataEventInfo.Time - The time and date the event was emitted from the device so our systems can successfully manage events coming in

 • eventpriority – telemeetriasündmuse prioriteet teiste sündmustega võrreldes, et meie süsteemid saaksid sissetulevaid sündmusi paremini hallataeventpriority - The priority of the telemetry event relative to other events so our systems can successfully manage events coming in

 • first_launch_date – rakenduse esmakäivituse kuupäev; see teave aitab meil mõista, millal probleem võis alguse saadafirst_launch_date - The first time the app was launched so helps us understand when an issue first began

 • hashed_email – pseudonüümne identifikaator, mis tähistab praeguse kasutaja meiliaadressihashed_email - A pseudonymous identifier that represents the current user email

 • is_first_session – jälgib silumise otstarbel, kas tegemist on rakenduse esimese seansigais_first_session - Tracks if this is the first session of the app for debugging purposes

 • origin – toimingu lähtekoht.origin - The origination of an action. Näiteks võib sõnumi loetuks märkimine pärineda sõnumiloendist või uue meilisõnumi teatisest. See teave aitab meil tuvastada toimingu lähtekohaga seotud probleeme.For example marking a message read can originate from message list or a new mail notification, this helps us detect issues based on action origination

 • PipelineInfo.AccountId – pseudonüümne identifikaator, mis tähistab praegust kasutajatPipelineInfo.AccountId - A pseudonymous identifier that represents the current user

 • PipelineInfo.ClientCountry – seadme praegune asukohariik; see teave võimaldab meil tuvastada riigi- või regioonikohaseid probleeme ja töökatkestusiPipelineInfo.ClientCountry - The current country of the device to detect country or region specific issues and outages

 • PipelineInfo.ClientIp – ühendusprobleemide silumiseks kasutatav teave seadme IP-aadressi kohtaPipelineInfo.ClientIp - The IP address the device is connected to debug connection issues

 • PipelineInfo.IngestionTime – ajatempel, mis näitab meie telemeetriavalmenduse toimumisaega selle sündmuse kohtaPipelineInfo.IngestionTime - Timestamp of when our telemetry ingestion happens for this event

 • Session.Id – rakenduseseansi ainuidentifikaator, mis aitab tuvastada seansiga seotud probleemeSession.Id - A unique identifier for the app session to help identify session-related issues

 • Session.ImpressionId – meie funktsioonide väljaannete haldamise ainuidentifikaator, mis aitab tagada funktsioonide väljaandmise kõigi kasutajate ja seadmete jaoksSession.ImpressionId - A unique identifier for managing release of our features to ensure features are successfully released to all users and devices

 • ui_mode – näitab, kas kasutaja töötab tumedas või heledas režiimis; see teave aitab meil tumeda režiimi kasutajaliidese probleeme tähtsuse järgi järjestadaui_mode - Is the user in light or dark mode, helps us triage UX bugs with dark mode

 • UserInfo.Language – kasutaja keel; see teave aitab meil siluda tõlketekstidega seotud probleemeUserInfo.Language - The user's language to help debug translation text issues

 • UserInfo.TimeZone – kasutaja ajavöönd; see teave aitab meil siluda kalendriprobleemeUserInfo.TimeZone - The user's time zone to help debug calendar issues

Lisaks on järgmised andmeväljad kõigi Outlook for iOS-i sündmuste jaoks ühised.In addition, the following fields are common for all events for Outlook for iOS.

 • DeviceInfo.NetworkProvider – seadme võrguoperaator (nt Verizon)DeviceInfo.NetworkProvider - The network provider of the device (i.e. Verizon)

 • gcc_restrictions_enabled – see teave annab meile teada, kas rakendusele on rakendatud GCC piiranguid, et saaksime tagada GCC klientide jaoks rakenduse turvalise kasutamisegcc_restrictions_enabled - Tells us if GCC restrictions have been applied to the app so we can ensure our GCC customers are using our app securely

 • multi_window_mode – teavitab meid, kui iPadi kasutaja kasutab mitut akent, et saaksime tuvastada mitme akna kasutusega seotud probleeme.multi_window_mode – Tells us if the user on the iPad is using multiple windows to help us detect issues related to multi-window usage.

 • office_session_id – ühendatud Office’i teenuste seansi jälgimise ainuidentifikaator; see teave aitab meil tuvastada Outlookis mõne kindla Office’i teenuse (nt Wordi) integreerimisega seotud probleemeoffice_session_id - A unique id tracking the session for connected Office services to help detect issues specific an Office service integration in Outlook like Word

 • state – näitab, kas rakendus oli selle sündmuse saatmise ajal aktiivne; see teave aitab meil tuvastada aktiivse või passiivse rakenduseolekuga seotud probleemestate - Whether the app was active when this event was sent to help detect issues specific to active or inactive app states

Lisaks on järgmised andmeväljad kõigi Outlook for Androidi sündmuste jaoks ühised.In addition, the following fields are common for all events for Outlook for Android.

 • aad_id – pseudonüümne Azure Active Directory identifikaatoraad_id - a pseudonymous Azure Active Directory identifier

 • DeviceInfo.NetworkCost – näitab seadmete praegust võrgukulu ehk Wi-Fi/mobiilandmeside/rändluse olekut; see teave aitab tuvastada seadmevõrguga seotud probleemeDeviceInfo.NetworkCost - Indication of devices current network cost which reflects the status of WiFi/Cellular/Roaming to help detect issues specific to device network

 • is_app_in_duo_split_view_mode – see teave annab meile teada, et rakendus töötas Duo jagatud ekraani režiimis.is_app_in_duo_split_view_mode - This will let us know that the app was in Duo split-screen mode. See atribuut määratakse üksnes Duo (ainult Android) seadmete jaoks.This property is set only for Duo (Android only) devices.

 • is_dex_mode_enabled – näitab, kas Samsungi DeX-režiim on lubatud; see teave aitab meil tuvastada Samsungi seadmete DeX-režiimiga seotud probleemeis_dex_mode_enabled - Whether Samsung DeX mode is enabled to help detect issues specific to DeX mode with Samsung devices

 • is_sliding_drawer_enabled – näitab, kas liugpaani liides on lubatud; see teave aitab meil tuvastada meie liugpaani liidese põhjustatud probleemeis_sliding_drawer_enabled - Whether Sliding Drawer interface is enabled to help detect issues caused by our sliding drawer interface

 • orientation – ekraani füüsiline paigutus (vertikaal- või horisontaalpaigutus); see teave aitab meil tuvastada seadme paigutusega seotud probleemeorientation - Physical orientation of the screen (portrait/landscape) to help detect issues specific to device orientation

 • os_arch – seadme opsüsteemi arhitektuur; see teave aitab meil tuvastada seadme opsüsteemiga seotud probleemeos_arch - Operating System architecture for the device to help detect issues specific to device operation systems

 • process_bitness – näitab, kas rakendus on 32- või 64-bitine; see teave aitab meil tuvastada konkreetselt selle parameetriga seotud probleemeprocess_bitness - Process bitness (32 or 64 bit) for the application to help detect issues specific to device bitness

 • webview_kernel_version: seadme veebivaate Chromiumi kerneli versioon, et aidata meil tuvastada ühilduvusprobleeme, mis on seotud veebivaate versiooniga.webview_kernel_version: The Chromium kernel version of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

 • webview_package_name: seadme veebivaate oaketi nimi, et aidata meil tuvastada ühilduvusprobleeme, mis on seotud veebivaate versiooniga.webview_package_name: The package name of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

 • webview_package_version: seadme veebivaate paketi versioon, et aidata meil tuvastada ühilduvusprobleeme, mis on seotud veebivaate versiooniga.webview_package_version: The package version of webview on the device to help us detect compatibility issues related to the version of webview.

Tarkvara häälestamise ja inventuuriandmete sündmusedSoftware setup and inventory data events

Selle kategooria andmete alamtüübid on järgmised.The following are the data subtypes in this category:

Office’i häälestus ja inventuuri alamtüüpOffice setup and inventory subtype

Installitud toode ja versioon ning installimise olek.Installed product and version and the installation status.

add.sso.accountadd.sso.account

See teavitab Microsofti ühekordse sisselogimise (SSO) kaudu konto lisanud kasutaja õnnestumisest või ebaõnnestumisest.This will alert Microsoft to the success or failure of a user adding an account through single sign-on (SSO).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • account_type – SSO abil lisatud konto tüüp.account_type – the type of the account added using the SSO.

 • action_origin – sündmuse genereerimise koht.action_origin – from where this event was generated. (nt väärtused: sso_drawer, sso_add_account, sso_add_account_prompt, sso_settings, sso_oobe).(e.g., values: sso_drawer, sso_add_account, sso_add_account_prompt, sso_settings, sso_oobe).

 • provider – SSO pakkuja tarkvara paketi identifikaator.provider - the identifier for the provider software package for the SSO.

 • state – konto praegune olek (nt väärtus FAILED, PENDING, ADDED jne)state – current state of the account, (example value: FAILED, PENDING, ADDED etc.)

Office.ClickToRun.UpdateStatusOffice.ClickToRun.UpdateStatus

Kohaldatav kõigile Win32 rakendustele.Applicable to all win32 applications. Aitab mõista Office’i paketi värskendamise protsessi olekut (õnnestumine või nurjumine koos tõrke üksikasjadega).Helps us understand the status of the update process of the Office suite (Success or failure with error details)

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • build – praegu installitud Office’i versiooni.build - Currently installed Office version

 • channel – kanal, mille kaudu Office’it levitati.channel - The channel by which Office was distributed

 • errorCode – tõrkekood, mis tähistab tõrget.errorCode - Error code indicating the failure

 • errorMessage – lisateave tõrke kohta.errorMessage - Additional error information

 • status – värskenduse praegune olek.status - Current status of the update

 • targetBuild – versioon, millele Office värskendatakse.targetBuild - Version Office is updating to

Office.Compliance.FileFormatBallotDisplayedOnFirstBootOffice.Compliance.FileFormatBallotDisplayedOnFirstBoot

Näitab, kas Office’i failivormingu valiku dialoogiboks kuvati kasutajale esimesel/teisel Wi32 Wordi, Exceli, PowerPointi algkäivitamisel.Indicates whether the Office File Format choice dialog box was shown to the user on first/second boot of Word, Excel, PowerPoint on Win32. Jälitab seda, kas hääletuse dialoogiboks FileFormat on kuvatud – sündmus saadetakse Wordi, Exceli või PPT Win32 esimesel/teisel algkäivitamisel.Tracks whether the FileFormat Ballot dialog box is displayed - event is sent at the first/second boot of Word, Excel or PPT Win32.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected.

 • CountryRegion – kasutaja Windowsi süsteemi riigi/regiooni säte.CountryRegion – The users' country region setting in Windows system

 • FileFormatBallotBoxAppIDBootedOnce – millises rakenduses (Word, Excel, PPT) failivormingu hinnangu kuvamise loogikat töödeldi?FileFormatBallotBoxAppIDBootedOnce – In which app (Word, Excel, PPT) the file format ballot display logic was processed.

 • FileFormatBallotBoxDisplayedOnFirstBoot – mis on failivormingu hinnangu ekraani tulemus (kuvatakse / ei kuvata kui ootamatu / litsentsi tõttu ei kuvata / asukoha tõttu ei kuvata)?FileFormatBallotBoxDisplayedOnFirstBoot – What is the display result for file format ballot (displayed/not displayed as unexpected/not displayed due to license/not displayed due to location).

Office.Compliance.FileFormatBallotOptionOffice.Compliance.FileFormatBallotOption

Jälitab seda, kas hääletuse dialoogiboks FileFormat on kuvatud – sündmus saadetakse Wordi, Exceli või PPT Win32 esimesel/teisel algkäivitamisel.Tracks whether the FileFormat Ballot dialog box is displayed - event is sent at the first/second boot of Word, Excel or PPT Win32. Näitab, kas Office’i failivormingu valiku dialoogiboks kuvatakse esimesel või teisel Wi32 Wordi, Exceli, PowerPointi algkäivitamisel.Indicates whether the Office File Format choice dialog box is displayed on first or second boot of Word, Excel, or PowerPoint on Win32.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • FileFormatBallotSelectedOption – tuvastab failivormingu suvandi (OOXML/ODF), mille kasutaja on valinud läbi failivormingu hääletamise dialoogiboksi.FileFormatBallotSelectedOption – Identifies the file format option (OOXML/ODF) that was selected by the user through the file format ballot dialog box.

Office.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadataOffice.CorrelationMetadata.UTCCorrelationMetadata

Selleks et kontrollida andmete õigsust ja täielikkust, kogutakse UTC kaudu Office’i metaandmeid, et võrrelda neid samaväärsete andmetega, mida koguti Office’i telemeetriakonveieri kaudu.Collects Office metadata through UTC to compare with equivalent data collected through the Office telemetry pipeline to check correctness and completeness of data.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • abConfigs – loend funktsiooni ID-dest määramaks, millised funktsioonid on kliendis lubatud või tühjad, kui neid andmeid ei koguta.abConfigs - A list of feature IDs to identify which features are enabled on the client or empty when this data is not being collected.

 • abFlights – „NoNL:NoFlight“, kui funktsiooni eelväljaandeid pole määratud.abFlights - "NoNL:NoFlights" when the feature flights aren't set. Muidu „holdoutinfo=unknown“.Otherwise "holdoutinfo=unknown".

 • AppSessionGuid – konkreetse rakenduse seansi identifikaator. Seanss algab protsess loomise ajal ja kestab kuni protsessi lõpuni.AppSessionGuid - An identifier of a particular application session starting at process creation time and persisting until process end. See on vormindatud standardse 128-bitise GUID-ina, kuid koosneb neljast osast.It is formatted as a standard 128-bit GUID but constructed of 4 parts. Need neli osa järjestuses on (1) 32-bitise protsessi ID (2) 16-bitise seansi ID (3) 16-bitise käivituse ID (4) 64-bitise protsessi loomisaeg UTC 100 nanosekundites.Those four parts in order are (1) 32-bit Process ID (2) 16-bit Session ID (3) 16 bit Boot ID (4) 64-bit Process creation time in UTC 100ns

 • appVersionBuild – rakenduse järguversiooni number.appVersionBuild - The app build version number.

 • appVersionMajor – rakenduse põhiversiooni number.appVersionMajor - The app major version number.

 • appVersionMinor – rakenduse vaheversiooni number.appVersionMinor - The app minor version number.

 • appVersionRevision – rakenduse parandusversiooni number.appVersionRevision - The app revision version number.

 • audienceGroup – väljaande sihtrühma rühmanimi.audienceGroup - The release audience group name

 • audienceId – väljaande sihtrühma nimi.audienceId - The release audience name

 • channel – kanal, mille kaudu Office’it levitati.channel - The channel by which Office was distributed

 • deviceClass – seadme vormitegur opsüsteemist.deviceClass - Device form factor from the OS

 • ecsETag – protsessi katseidentifikaator.ecsETag - An experiment identifier for the process

 • impressionId – GUID, mis näitab praegust funktsioonide kogumit.impressionId - A guid indicating the current set of features.

 • languageTag – praegune Office UI IETF keelesilt.languageTag - The current Office UI IETF language tag

 • officeUserID – selle Office’i installi jaoks juhuslikult loodud GUID.officeUserID - Randomly generated guid for this Office install

 • osArchitecture – operatsioonisüsteemi arhitektuur.osArchitecture - Operating system architecture

 • osEnvironment – täisarv, mis näitab operatsioonisüsteemi (Windows, Android, iOS, Mac jne).osEnvironment - An integer indicating the operating system (Windows, Android, iOS, Mac, etc.).

 • osVersionString – operatsioonisüsteemi versioon.osVersionString - Operating system version

 • sessionID – juhuslikult loodud GUID rakenduse seansi tuvastamiseks.sessionID - Randomly generated guid to identify the app session

 • UTCReplace_AppSessionGuid – konstantne kahendmuutuja väärtus.UTCReplace_AppSessionGuid - Constant boolean value. Alati tõene.Always true.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunOffice.OneNote.FirstRun.FirstRun

Kriitiline signaal, mida kasutatakse, et tagada OneNote’i kasutajatel õnnestub esimesel korral rakenduse käivitamine ja käitamine.The critical signal used to ensure new users can successfully launch and run OneNote for the first time. Telemeetriat kogutakse OneNote’i rakenduse ja teenuse seisundi kriitilise regressiooni tuvastamise tagamiseks.The telemetry is collected to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Kui kasutajad ei saa rakendust esimesel korral käivitada, käivitaks see suure raskusastmega intsidendi.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

 • AfterOneDriveFrozenAccountError – näitab OneDrive’i tõrget, kui konto on külmutatud.AfterOneDriveFrozenAccountError - Indicates an error from OneDrive when an account is frozen.

 • Attempt – kordade arv, palju esmakäivitus peab uuesti proovima.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • IsDefaultNotebookCreated – näitab, kas OneNote on kasutaja vaikimisi märkmiku loonud või mitte.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • IsDelayedSignIn – näitab, kas esmakäivitus on viivitusega sisselogimisrežiimis, kus kasutaja sisselogimine pole nõutav.IsDelayedSignIn - Indicates whether the first run is in delayed sign-in mode where a user is not required to signed-in.

 • IsMSA – näitab, kas konto on Microsofti konto või mitte.IsMSA - Indicates whether an account is Microsoft account or not.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunForMSAOffice.OneNote.FirstRun.FirstRunForMSA

Kriitiline signaal, mida kasutatakse, et tagada OneNote’i tavakasutajatele (Microsofti konto) rakenduse esmakordne käivitamine ja kasutamine.The critical signal used to ensure new consumer users (Microsoft Account) can successfully launch and use OneNote for the first time.

Telemeetriaandmed, mida kasutatakse OneNote’i rakenduse ja teenuse seisundi kriitilise regressiooni tuvastamise tagamiseks.Telemetry used to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Kui kasutajad ei saa rakendust esimesel korral käivitada, käivitaks see suure raskusastmega intsidendi.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Attempt – kordade arv, palju esmakäivitus peab uuesti proovima.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • Error – OneNote’i tõrkeobjekt viitab selle olemasolu korral esmakäivituse ajal esinevale tõrkele.Error A - OneNote's error object indicates an error during the first run if any.

 • FAllowAddingGuide – näitab, kas OneNote lubab juhise märkmiku loomist või mitte.FAllowAddingGuide - Indicates whether OneNote will allow creating a guide notebook or not.

 • FrozenOneDriveAccount – näitab, kas OneDrive’i konto on külmutatud või mitte.FrozenOneDriveAccount - Indicates whether a OneDrive account is frozen or not.

 • IsDefaultNotebookCreated – näitab, kas OneNote on kasutaja vaikimisi märkmiku loonud või mitte.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • NoInternetConnection – näitab, kui seadmes puudub Interneti-ühendus.NoInternetConnection - Indicates whether a device does not have internet connection.

 • ProvisioningFailure – selle olemasolul ettevalmistuse tõrkele viitav OneNote’i tõrkeobjekt.ProvisioningFailure - A OneNote error object indicating a provisioning error if any.

 • ProvisioningFinishedTime – näitab lõpuaega, mil OneNote lõpetab esmakäivituse ajal märkmiku ettevalmistamise.ProvisioningFinishedTime - Indicates the end time when OneNote finishes provisioning a notebook during first run experience.

 • ProvisioningStartedTime – näitab algusaega, mil OneNote alustab esmakäivituse ajal märkmiku ettevalmistamisega.ProvisioningStartedTime - Indicates the start time when OneNote starts provisioning a notebook during first run experience.

 • ShowSuggestedNotebooks – näitab, kas OneNote kuvab soovitatud märkmiku funktsiooni või mitte.ShowSuggestedNotebooks - Indicates whether OneNote will show a suggested notebook feature or not.

Office.OneNote.FirstRun.FirstRunForOrgIdOffice.OneNote.FirstRun.FirstRunForOrgId

Kriitiline signaal, mida kasutatakse, et tagada OneNote’i ärikasutajatel (AAD/OrgID) õnnestub esimesel korral rakenduse käivitamine ja käitamine.The critical signal used to ensure new enterprise users (AAD/OrgID) can successfully launch and run OneNote for the first time. Telemeetriaandmed, mida kasutatakse OneNote’i rakenduse ja teenuse seisundi kriitilise regressiooni tuvastamise tagamiseks.Telemetry used to ensure critical regression detection for OneNote app and service health. Kui kasutajad ei saa rakendust esimesel korral käivitada, käivitaks see suure raskusastmega intsidendi.If users can't launch the app for the first time, this would trigger a high severity incident.

 • Attempt – kordade arv, palju esmakäivitus peab uuesti proovima.Attempt - The number of times that the first run experience needs to retry.

 • Error – OneNote’i tõrkeobjekt viitab selle olemasolul esmakäivituse ajal esinevale tõrkele.Error - A OneNote's error object indicates an error during the first run if any.

 • FAllowAddingGuide – näitab, kas OneNote lubab juhise märkmiku loomist või mitte.FAllowAddingGuide - Indicates whether OneNote will allow creating a guide notebook or not.

 • IsDefaultNotebookCreated – näitab, kas OneNote on kasutaja vaikimisi märkmiku loonud või mitte.IsDefaultNotebookCreated - Indicates whether OneNote has created a user's default notebook or not.

 • ProvisioningFailure – OneNote’i tõrkeobjekt viitab selle olemasolul ettevalmistuse tõrkele.ProvisioningFailure - A OneNote's error object indicates a provisioning error if any.

 • ProvisioningFinishedTime – näitab lõpuaega, mil OneNote lõpetab esmakäivituse ajal märkmiku ettevalmistamise.ProvisioningFinishedTime - Indicates the end time when OneNote finishes provisioning a notebook during first run experience.

 • ProvisioningStartedTime – näitab algusaega, mil OneNote alustab esmakäivituse ajal märkmiku ettevalmistamisega.ProvisioningStartedTime - Indicates the start time when OneNote starts provisioning a notebook during first run experience.

Office.OneNote.FirstRun.MruReaderNoteBookEntriesOffice.OneNote.FirstRun.MruReaderNoteBookEntries

Signaal, mida kasutatakse märkmike esmakäivituse aegsel laadimisel ilmnenud probleemide registreerimiseks.The signal used to record any issues encountered when loading Notebooks during First Run. Seda telemeetriateavet kasutatakse esmakäivitusel ilmnenud probleemide jälgimiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues in First run.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • OnPremNBCount – märkmike arv kohapealses serverisOnPremNBCount - Count of notebooks in On Prem Server

 • TotalNBCount – kasutajakontoga seostatud märkmike arv kokkuTotalNBCount - Total count of notebooks associated with the User Account

Office.TargetedMessaging.EnsureCachedOffice.TargetedMessaging.EnsureCached

Jälgib, kas pakett Dynamic Canvase jaoks laaditi alla.Tracks if a package for Dynamic Canvas was downloaded. Seda loetakse tarkvara konfiguratsiooniks, sest pakett peab olema edukalt alla laaditud, et klient saaks renderdada õiget kogemust.Considered a software configuration because the package must be successfully downloaded to enable the client to render the right experience. See on eriti oluline tarbijapaketi puhul, kus kasutatakse lõuendit andmaks teada, et litsents on aegunud.Is especially critical in consumer subscriptions where we use canvas to communicate to the user that the license has expired. Kasutatakse selleks, et jälgida dünaamilise sisu paketi, mille toode alla laadis ja vahemällu talletas, metaandmeid. Lisaks võimaldab see jälgida paketis toimunud toimingute tulemeid: allalaadimise nurjumisi, lahtipakkimise nurjumisi, ühilduvuskontrolli nurjumisi, vahemälutabamusi, paketikasutust, allalaadimise allikaid.Used to track metadata of a dynamic content package downloaded and cached by the product as well as results of operations performed on the package: download failures, unpacking failures, consistency checks failures, cache hits, package usages, download sources.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_CacheFolderNotCreated – kahendmuutuja lipp, mis näitab, kas vahemälukausta loomine õnnestusData_CacheFolderNotCreated - Boolean flag indicating if cache folder creation succeeded

 • Data_CdnPath – paketi lähteaadress.Data_CdnPath – source address of the package-

 • Data_EnsureCached – kahendmuutuja lipp, mis näitab, kas sisupakett talletati vahemällu.Data_EnsureCached - Boolean flag indicating if content package was cached

 • Data_ExistsAlready – kahendmuutuja lipp, mis näitab, et pakett laaditi juba varem alla ja toimus teine katse.Data_ExistsAlready - Boolean flag indicating that the package was already downloaded before and there was another attempt

 • Andmete_GetFileStreamFailed – allikapakett pole allikas saadaval.Data_GetFileStreamFailed - source package not available in source

 • Data_GetFileStreamFailedToCreateLocalFolder – kohaliku ketta probleemid, mis põhjustavad kausta loomise nurjumise.Data_GetFileStreamFailedToCreateLocalFolder - local disk issues causing failure in directory creation

 • Data_GetFileStreamFromPackageFailed – lipp, mis näitab, kas pakett laaditi alla, kuid klient ei saa seda lugeda.Data_GetFileStreamFromPackageFailed - flag indicating if package was downloaded, but the client can't read it

 • Data_GetFileStreamFromPackageSuccess – paketi lugemise õnnestunud katsed.Data_GetFileStreamFromPackageSuccess - successful attempts to read the package

 • Data_GetFileStreamSuccess - – puuduvad ketta- ja konfiguratsioonitõrked, mis tõkestaksid failivoo lugemist.Data_GetFileStreamSuccess - no disk issues nor configuration issues which doesn't let the file stream to be read

 • Data_GetRelativePathsFailed – suhteline tee ei osuta juurdepääsetavale asukohale.Data_GetRelativePathsFailed - relative path doesn't point to accessible location

 • Data_HashActualValue – paketi kasutamise ajal ekstraktiti räsiväärtus failinimest.Data_HashActualValue - hash value extracted from file name when the package was used

 • Data_HashCalculationFailed – tõrge räsiväärtuse arvutamisel.Data_HashCalculationFailed - error with calculation of a hash

 • Data_HashMatchFailed – räsiväärtuse lahknevus paketinime ja vahemälus talletatud registriväärtuste vahel.Data_HashMatchFailed - hash mismatch between the package name and registry values cached

 • Data_HashMatchSuccess – räsiväärtuse ühilduvuskontrolli õnnestumine.Data_HashMatchSuccess - hash consistency check success

 • Data_PackageDownloadRequestFailed – paketti ei saa alla laadida.Data_PackageDownloadRequestFailed - can't download the package

 • Data_PackageDownloadRequestNoData – alla laaditud paketis pole andmeid.Data_PackageDownloadRequestNoData - downloaded package contains no data

 • Data_PackageDownloadRequestSuccess – paketi õnnestunud allalaadimine.Data_PackageDownloadRequestSuccess - successful download of a package

 • Data_PackageExplodedSuccess – lahtipakkimiskatsete olekud.Data_PackageExplodedSuccess - unpacking attempts statuses

 • Data_PackageOpenFailed – pakettfaili nurjunud avamiskatsed.Data_PackageOpenFailed - failed attempts to open the package file

 • Data_PackageOpenSuccess – pakettfaili õnnestunud avamiskatsed.Data_PackageOpenSuccess - successful attempts to open the package file

 • Data_SuccessHashValue – räsiväärtus ekstraktiti failinimest, kui pakett laaditi alla.Data_SuccessHashValue - hash value extracted from file name when the package was downloaded

 • Data_SuccessSource – pind, millele pakett alla laaditi.Data_SuccessSource - surface for which the package was downloaded

Office.Visio.VisioSKUOffice.Visio.VisioSKU

Jäädvustab Visio SKU, kui see on standardne või professionaalne.Captures Visio SKU whether it's standard or professional. Oluline selleks, et liigitada probleeme SKU põhjal.Essential to categorize issues based on SKU.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_VisioSKU:integer – 0 standardse SKU puhul ja 1 professionaalse SKU puhul.Data_VisioSKU:integer - 0 for Standard SKU and 1 for Professional SKU

OneNote.App.OneNoteLaunchedNonActivated (varasem nimi), Office.OneNote.Android.App.OneNoteLaunchedNonActivatedOneNote.App.OneNoteLaunchedNonActivated (previous name), Office.OneNote.Android.App.OneNoteLaunchedNonActivated

Registreerib teabe rakenduse aktiveerimisoleku kohta.Records information about activation state of the App. Nende andmete jälgimine aitab meil märgata, kui aktiveerimisprobleemide esinemissagedus peaks järsult tõusma.The data is monitored to ensure we identify spikes in activation issues. Andmeid analüüsitakse ka selleks, et tuvastada parandamist vajavaid valdkondi.We also analyze the data to find areas of improvement.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • INSTALL_LOCATION – näitab, kas rakendus on eelinstallitud või Store’i poest alla laaditudINSTALL_LOCATION - Indicates if the app is pre-installed or is downloaded from Store

OneNote.ResetStatus (varasem nimi), Office.OneNote.Android.ResetStatusOneNote.ResetStatus (previous name), Office.OneNote.Android.ResetStatus

Signaal, mida kasutatakse ilmnenud probleemide registreerimiseks, kui kasutaja proovib rakendust lähtestada.The signal used to record any issues encountered when a user tries to reset the App. Seda telemeetriateavet kasutatakse lähtestamise käigus ilmnenud probleemide jälgimiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues caused during reset.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Accounts – näitab rakendusse sisselogimiseks kasutatud kontode tüüpi.Accounts - Indicates the types if accounts used for signing-into the App

 • Generic String Type – tagastab teabe selle kohta, kas tegemist on notes_light_data täieliku lähtestamisega.Generic String Type - Returns if it is full reset of a notes_light_data reset

 • LaunchPoint – punkt, kust lähtestamine algatatakse.LaunchPoint - The point from where Reset is initiated. Võimalikud väärtused: Sign Out Button (nupp Logi välja), Sign-out failure (väljalogimistõrge), Intune Triggered (Intune’i käivitatud).Possible values: Sign Out Button, Sign-out failure, Intune Triggered

 • Pass – näitab, kas lähtestamist saatis edu.Pass - Indicates if the Reset was successful

OneNote.SignIn.SignInCompleted (varasem nimi), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInCompletedOneNote.SignIn.SignInCompleted (previous name), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInCompleted

Kriitiline signaal, mida kasutatakse sisselogimise edu registreerimiseks.The critical signal used to ensure sign-in successful or not. Telemeetriateavet kogutakse OneNote’i rakenduse ja teenuse seisundi kriitilise regressiooni tuvastamise tagamiseks.The telemetry is collected to ensure critical regression detection for OneNote app and service health

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • CompletionState – sisselogimise lõplik olek: õnnestunud või nurjunudCompletionState - Final state of sign in - Succeeded or failed. Samuti registreeritakse nurjumised.And failure cases

 • EntryPoint – näitab, kust sisselogimine algatatiEntryPoint - Indicates from where Sign-In was initiated

 • Hresult – tõrkekoodHresult - Error code

 • Provider Package ID – automaatse sisselogimise korralProvider Package ID - In case of Auto sign in

 • Result – Succeeded (õnnestus), Failed (nurjus), Unknown (teadmata), Canceled (tühistatud)Result - Succeeded, Failed, Unknown, Canceled

 • ServerType – tagastab teenust pakkuva serveri tüübiServerType - Returns the type of the server offering the service

 • SignInMode – „Sign in“ (sisselogimine), „Sign up“ (registreerumine), „Auto Sign-in“ (automaatne sisselogimine) või „Sign up accelerated“ (kiirendatud registreerumine)SignInMode - Sign in or Sign up or Auto Sign-in or Sign up accelerated

OneNote.SignIn.SignInStarted (varasem nimi), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInStartedOneNote.SignIn.SignInStarted (previous name), Office.OneNote.Android.SignIn.SignInStarted

Signaal, mis näitab sõnumiriba kasutamisel ilmnenud probleeme.The signal used to indicate any issues encountered while using Message Bar. Seda telemeetriateavet kasutatakse sõnumiriba kasutamise käigus ilmnenud probleemide jälgimiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.The telemetry is used to monitor, detect and fix any issues caused during interaction with Message Bar

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • EntryPoint – näitab, kust sisselogimine algatatiEntryPoint - Indicates from where Sign-In was initiated

 • Result – sisselogimisvoo tulemusResult - Result of the sign-in flow

 • ServerType – tagastab teenust pakkuva serveri tüübiServerType - Returns the type of the server offering the service

 • SignInMode – „Sign in“ (sisselogimine), „Sign up“ (registreerumine), „Auto Sign-in“ (automaatne sisselogimine) või „Sign up accelerated“ (kiirendatud registreerumine)SignInMode - Sign in or Sign up or Auto Sign-in or Sign up accelerated

Office’i lisandmooduli konfiguratsiooni alamtüüpOffice add-in configuration subtype

tarkvara lisandmoodulid ja nende sätted;Software add-ins and their settings.

Excel.AddinDefinedFunction.CustomFunctionsAllInOneExcel.AddinDefinedFunction.CustomFunctionsAllInOne

Kogub teavet kohandatud lisandmoodulite funktsioonide käitusaja käitumise kohta.Collects information about runtime behavior of custom add-in functions. Säilitab täitmiskatsete, edukate lõpetamiste, taristutõrgete ja kasutaja koodide tõrgete loendureid.Maintains counters of execution attempts, successful completions, infrastructure errors, and user code errors. Seda kasutatakse toodete töökindlusega seotud probleemide tuvastamiseks ja kasutajaid mõjutavate probleemide lahendamiseks.This is used to identify reliability issues in the product and fix user-impacting problems.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AsyncBegin – alustavate asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncBegin - number of async functions that begin

 • AsyncEndAddinError – tõrkega lõppevate asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncEndAddinError - number of async functions that end in error

 • AsyncEndInfraFailure – infra tõrkega lõppevate asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncEndInfraFailure - number of async functions that end with in infra failure

 • AsyncEndAddinError – edukalt lõppevate asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncEndSuccess - number of async functions that end successfully

 • AsyncRemoveCancel – tühistatud asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncRemoveCancel - number of async functions that were canceled

 • AsyncRemoveRecycle – taaskasutamise tõttu eemaldatud asünkroonsete funktsioonide arv.AsyncRemoveRecycle - number of async functions that were removed due to recycle

 • StreamingCycles1 – voogesituse tsüklite loendur.StreamingCycles1 - streaming cycle counter

Office.Extensibility.AppCommands.AppCmdProjectionStatusOffice.Extensibility.AppCommands.AppCmdProjectionStatus

Kogub teavet, et jälgida, millised Office’i lisandmooduli installid värskendasid riba edukalt ja millised nurjusid.Collects information to track which Office add-in installations successfully updated the ribbon vs failed.

Kasutatakse parandamaks selliseid tavalisi registreerimisprobleeme, kus on lisandmoodulid pole õigesti installitud ja neid ei kuvata kunagi, mistõttu pole võimalik neid kasutada. Used to fix common registration issues where add-ins are not installed properly and never show up resulting in them being unusable.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Extensibility.AppCommands.AddSolutionOffice.Extensibility.AppCommands.AddSolution

Kogub linti kohandavate Office’i lisandmoodulite installiteavet.Collects install information for Office add-ins that customize the ribbon. Kasutatakse probleemide tuvastamiseks seoses sellega, kuidas kohandatud lisandmoodulid Office’i linti muudavad.Used to detect issues with how custom add-ins modify the Office ribbon.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppVersion – rakenduse versioon.AppVersion - version of the app

 • SolutionId – lahenduse ID.SolutionId - id of the solution

 • StoreType – näitab rakenduse lähtekohta.StoreType - indicates the origin of the app

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetEntitlementsOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetEntitlements

Andmed, mis on seotud Office 365 rentniku administraatori määratud lisandmoodulite jaoks lisandmoodulite õiguse andmete toomise õnnestumise või nurjumisega. Andmeid kasutatakse kliendi probleemide seisundimõõdikute, diagrammide ja analüüsi jaoks.Data regarding the success for failure of retrieving add-in entitlement data for the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • CachingResult – teenusekutse tagastusväärtuse salvestamise katse tulem.CachingResult - the result of the attempt to save the service call return value

 • ClientParameter – kliendiidentifikaator, mis saadeti teenusekutses.ClientParameter - client identifier sent in the service call

 • EntitlementsCount – õiguste arv, mida eeldatakse kutsevastuses.EntitlementsCount - The number of entitlements expected in the call response

 • EntitlementsParsed – õiguste arv, mis sõeluti vastusest.EntitlementsParsed - the number of entitlements parsed from the response

 • IsAllEntitlementsParsed – kas eeldatud õiguste arv ühtib sõelutud õiguste arvuga?IsAllEntitlementsParsed - whether expected entitlements count matches parsed entitlements count

 • ServiceCallHResult – tulem, mille tagastas teenusekutse API.ServiceCallHResult - the result returned by the service call API

 • TelemetryId - – GUID, mis tähistab ainukasutajat.TelemetryId - a GUID representing a unique user

 • UsedCache - – kas teenusekutse tegemise asemel kasutati vahemäluvastust?UsedCache - whether the cached response was used instead of making a service call

 • VersionParameter – Office’i versiooninumber, mis saadeti teenusekutses.VersionParameter - Office version number sent in the service call

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetLastUpdateOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetLastUpdate

Andmed, mis on seotud Office 365 rentniku administraatori määratud lisandmoodulite jaoks vajalike värskendatud andmete toomise õnnestumise või nurjumisega. Andmeid kasutatakse kliendi probleemide seisundimõõdikute, diagrammide ja analüüsi jaoks.Data regarding the success for failure of retrieving the need for updated data regarding the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems. ExchangeGetLastUpdate käivitub alati hostkoodi osana buudis ja teeb kindlaks, kas lisandmooduli ülesandeid on kasutaja jaoks muudetud.ExchangeGetLastUpdate will always run on boot as part of the host code and determine whether add-in assignments have changed for a user. Kui jah, siis laaditakse osf.DLL, et oleks võimalik kutsuda ExchangeGetEntitlements-i saama konkreetseid ülesandeid (ExchangeGetManifestsi kutsutakse tooma võimalikke vajalikke uusi manifeste). If so then osf.DLL will be loaded so we can call ExchangeGetEntitlements to get the specific assignments (and ExchangeGetManifests will be called to retrieve any new manifests that are needed). ExchangeGetEntitlementsi (ja ExchangeGetManifestsi) on võimalik kutsuda nõudmisel ka pärast seda, kui hostrakendus on töötanud. ExchangeGetEntitlements (and ExchangeGetManifests) could also be called on demand after host application has been running. Selle põhjus on mitte laadida suurt DLL-i, kui seda pole vaja. The idea is to not load the large DLL if we don't need to. Ilma selle nõutud sündmuseta poleks võimalik aru saada, kas kasutajatel ei õnnestu saada neile määratud lisandmooduleid, kui esimene teenusekutse nurjub. Without this event in Required, we would not be able to tell if users are failing to get add-ins assigned to them if that first service call fails. See on ka põhisignaal, mis tähistab teenusega suhtlemise ajal esineda võivaid autentimisprobleeme. It's also the main signal for any auth problems we face talking to our service.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Abort – kas host oli teenusekutse ajal välja lülitatud.Abort - whether the host was shut down during the service call

 • **AllowPrompt ** – kas autentimise küsimine oli lubatud?AllowPrompt - whether auth prompting was allowed

 • AuthScheme – autentimisskeem, mida taotles vahetus.AuthScheme - the auth scheme requested by exchange

 • BackEndHttpStatus – http-kood, mis teatati vahetuse tagaüksusega suhtlemise ajal. BackEndHttpStatus - http code reported when talking to exchange back end-

 • BackupUrl – teisese vahetuse URL, mida kutsuda.BackupUrl - the secondary exchange URL to call

 • BEServer – vahetuse tagaserveri nimi.BEServer - the back-end exchange server name

 • CalculatedBETarget – vahetuse tagamasina täisnimi.CalculatedBETarget - The full name of the exchange back end machine

 • Call(n)_TokenAuthError – n. teenusekutse katse autentimistõrge.Call(n)_TokenAuthError - the auth error of the nth service call attempt

 • Call(n)_TokenIsValid – näitab, kas n. teenusekatse autentimisluba kehtis.Call(n)_TokenIsValid - whether the auth token on the nth service attempt was valid

 • CallMethod – string, mis näitab koodi valitud teed.CallMethod - a string indicating which path the code took

 • ConfigSvcReady – näitab, kas konfigureerimisteenus oli juba lähtestatud.ConfigSvcReady - whether the config service had been initialized yet

 • Date – vahetusserveri tagastatud väärtus.Date - value returned by exchange server

 • DiagInfo – vahetusserveri tagastatud info.DiagInfo - information returned by exchange server

 • End_TicketAuthError – võimalik tõrge pärast teenusekutset autentimispileti saamisel.End_TicketAuthError - any error in getting the auth ticket after service call

 • End_TokenIsValid – kas autentimispilet on pärast teenusekutset kehiv?End_TokenIsValid - whether the auth ticket is valid after the service call

 • EndingIdentityState – identiteediobjekti teatud olek pärast teenusekutse tegemist.EndingIdentityState - identity objects reported state after making the service calls

 • EwsHandler – vahetuse tagastatud väärtus.EwsHandler - value returned from exchange

 • FEServer – vahetuse eesüksus, mis päringut teenindab.FEServer - the exchange front end servicing the request

 • HResult – tulemikood.HResult - the result code

 • HttpStatus – vahetuse tagastatud http-olekukood.HttpStatus - Http status code returned from exchange

 • IsSupportedAuthResponse – kas autentimistüüp on see, mida saab kasutada?IsSupportedAuthResponse - whether the auth type is one we can use

 • LastUpdateValueRegistry – registrist saadud räsiväärtus.LastUpdateValueRegistry - hash value retrieved from the registry

 • LastUpdateValueRetrieved – räsiväärtus, mis tagastati teenusekutsest.LastUpdateValueRetrieved - hash value returned from the service call

 • EwsHandler – vahetusest tagastatud väärtus.MSDiagnostics - value returned from exchange

 • MsoHttpResult – http API-lt saadud numeraatorväärtus.MsoHttpResult - the enumerator value returned from the http API

 • NeedRefresh – see on tõene või väär väli, mis näitab, kas lisandmooduli andmed olid aegunud ja neid pidi värskendama.NeedRefresh –- This is a true or false field indicating whether the add-in data was stale and we needed to update it.

 • PrimaryUrl – põhi-URL, kuhu teha teenusekutse.PrimaryUrl - the main URL to make the service call to

 • RequestId – vahetuse tagastatud väärtus.RequestId - value returned from exchange

 • RequestTryCount – näitab, mitu korda üritati teha teenusekutset.RequestTryCount - the number of times we attempted to make the service call

 • RequestTryCount – näita, mitu korda prooviti vahetusega suhelda.RequestTryCount - the number of times we tried to talk to exchange

 • ResultChain – tulemikoodi sari igast teenusekutse katsest.ResultChain - the series of result code from each of the service call attempts

 • EndingIdentityState – identiteediobjekti teatatud seisund enne teenusekutse tegemist.StartingIdentityState - identity objects reported state before making service calls

 • TelemetryId – ainukasutajat esindav GUID näitamaks, kas tuleb teha uus teenusekutse.TelemetryId - a GUID representing a unique user whether we need to make other service calls

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeGetManifestsOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeGetManifests

Andmed, mis on seotud Office 365 rentniku administraatori määratud lisandmoodulite jaoks lisandmoodulite manifestide andmete toomise õnnestumise või nurjumisega. Andmeid kasutatakse kliendi probleemide seisundimõõdikute, diagrammide ja analüüsi jaoks.Data regarding the success for failure of retrieving add-in manifests data for the Office 365 tenant admin assigned add-ins. Used for health metrics, charts, and analysis of customer problems.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • CachedManifestsParsed – vahemälust leitud manifestide arv.CachedManifestsParsed – the number of manifests found in the cache

 • IsAllReturnedManifestsParsed – kas kõiki tagastatud manifeste sai sõeluda?IsAllReturnedManifestsParsed – whether all the manifests that were returned were able to be parsed

 • ManifestsRequested – vajalike manifestide arv.ManifestsRequested – the number of manifests needed

 • ManifestsReturned – serverist tagastatud manifestide arv.ManifestsReturned – the number of manifest returned from the server

 • ManifestsToRetrieve – serverist saadavate manifestide arv.ManifestsToRetrieve – the number of manifests to get from the server

 • ReturnedManifestsParsed – serverist tagastatud ja edukalt sõelutud manifestide arv.ReturnedManifestsParsed – the number of manifests returned from the server that were successfully parsed

 • TelemetryId – GUID, mis esindab ainukasutajat.TelemetryId – a GUID representing a unique user

Office.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfDLLOffice.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfDLL

Jälgib Osf.DLL laadimise nurjumist.Tracks failure to load Osf.DLL. Leiab DDL-i laadimise tõrke, mis takistab funktsioonil töötamast.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfUIDLLOffice.Extensibility.UX.FEnsureLoadOsfUIDLL

Jälgib OsfUI.DL laadimise nurjumist.Tracks failure to load OsfUI.DLL. Leiab DDL-i laadimise tõrke, mis takistab funktsioonil töötamast.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Extensibility.UX.FEnsureOsfSharedDLLLoadOffice.Extensibility.UX.FEnsureOsfSharedDLLLoad

Jälgib OsfShared.DLL-i laadimise nurjumist.Tracks failure to load OsfShared.DLL. Leiab DDL-i laadimise tõrke, mis takistab funktsioonil töötamast.Detect DLL load failure that prevents feature from running.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Extensibility.VBATelemetryComObjectInstantiatedOffice.Extensibility.VBATelemetryComObjectInstantiated

Kogub teavet automatiseerimisserveri kutsumise või VBA-lahenduses oleva kliendi kohta.Collects information about invocation of automation server or client in VBA solutions. Kasutatakse mõistmaks interaktsiooni VBA ja COM-objektide vahel.Used to understand interaction between VBA and Com Objects.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ComObjectInstantiatedCount – COM-objekti isenduste arv.ComObjectInstantiatedCount – number of COM Object instantiations

 • HashComObjectInstantiatedClsid – COM-objekti klassiidentifikaatori räsiväärtus.HashComObjectInstantiatedClsid – hash of COM Object Class Identifier

 • HashProjectName – VBA projektinime räsiväärtus.HashProjectName – hash of the VBA project name

 • TagId – ainusilt.TagId – unique tag

Office.Extensibility.VBATelemetryDeclareOffice.Extensibility.VBATelemetryDeclare

Kogub teavet VBA-lahendustes oleva Win32 API kutsumise kohta.Collects information about invocation of Win32 API's in VBA solutions. Kasutatakse mõistmaks interaktsiooni VBA ja kasutuse vahel ning täiendamaks turbeuuringuid.Used to understand interaction between VBA and usage and to supplement security investigations.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • DeclareCount – deklaratsioonide arv.DeclareCount – number of declarations

 • HashDeclare – DLL-i nime räsiväärtus.HashDeclare – hash of the DLL name

 • HashEntryPoint – API nime räsiväärtus.HashEntryPoint – hash of the API Name

 • HashProjectName – VBA projektinime räsiväärtus.HashProjectName – hash of the VBA project name

 • IsPtrSafe – kas deklaratsioonilause ühildub teistsuguse arhitektuuriga?IsPtrSafe – whether the declaration statement is compatible for different architecture

 • TagId – ainusilt.TagId – unique tag

Office.Outlook.Desktop.Add-ins.Add-inLoadedOffice.Outlook.Desktop.Add-ins.Add-inLoaded

Kogub Outlooki õnnestumisi ja nurjumisi lisandmooduli laadimise ajal.Collects the success and failure of Outlook loading of an add-in. Andmeid jälgitakse aktiivselt tagamaks, et Outlook töötab koos kliendi lisandmoodulitega korrektselt. Andmeid kasutatakse probleemide avastamiseks ja uurimiseks.This data is actively monitored in order to ensure Outlook is correctly working with customer add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Standardne HVA tegevus ilma kohandatud lastitaStandard HVA activity with no custom payload

Office.Outlook.Mac.AddinAPIUsageOffice.Outlook.Mac.AddinAPIUsage

Kogub Outlookis lisandmooduli täitmise õnnestumisi ja nurjumisi.Collects success and failure of add-in execution in Outlook. Andmeid jälgitakse aktiivselt, et Outlook töötab koos lisandmoodulitega korrektselt. Andmeid kasutatakse probleemide avastamiseks ja uurimiseks.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AccountType – lisandmooduliga seotud konto tüüp.AccountType - type of account associated with the add-in

 • Cookie – lisandmooduli kasutatav küpsis.Cookie - cookie used by add-in

 • DispId – lähtekoha identifikaator.DispId - dispatch identifier

 • EndTime – lisandmooduli lõppemise aeg.EndTime - time when add-in ended

 • ExecutionTime – lisandmooduli täitmisele kulunud aeg.ExecutionTime - time elapsed during execution of add-in

 • Result – Outlookis lisandmooduli kasutamise tulemus.Result - result of using the add-in in Outlook

 • StartTime – lisandmooduli algamise aeg.StartTime - time when add-in started

Office.Outlook.Mac.AddinEventAPIsUsageOffice.Outlook.Mac.AddinEventAPIsUsage

Kogub Outlookis lisandmooduli täitmise õnnestumisi või nurjumisi.Collects success or failure of add-in execution in Outlook. Andmeid jälgitakse aktiivselt, et Outlook töötab koos lisandmoodulitega korrektselt. Andmeid kasutatakse probleemide avastamiseks ja uurimiseks.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AddinType – lisandmooduli tüüp.AddinType - type of add-in

 • EventAction – lisandmooduli sooritatud toimingud.EventAction - action performed by the add-in

 • EventDispid – lähtekoha identifikaator.EventDispid - dispatch identifier

 • EventResult – lisandmooduli sooritatud toimingu tulem.EventResult - result of the action performed by the add-in

Office.Outlook.Mac.AddInInstallationFromInClientStoreOffice.Outlook.Mac.AddInInstallationFromInClientStore

Kogub Outlookis lisandmooduli installimise õnnestumisi või nurjumisi.Collects success or failure of add-in installation in Outlook. Andmeid jälgitakse aktiivselt, et Outlook töötab koos lisandmoodulitega korrektselt. Andmeid kasutatakse probleemide avastamiseks ja uurimiseks.This data is actively monitored to ensure Outlook is correctly working with add-ins. This data is used to detect and investigate issues.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AccountType – lisandmooduliga seotud konto tüüp.AccountType - type of account associated with add-in

 • FailureReason – lisandmooduli installimise ebaõnnestumise põhjus.FailureReason - reason add-in failed to install

 • MarketplaceAssetId – poe lisandmooduli identifikaator.MarketplaceAssetId - store add-in identifier

 • Status – lisandmooduli installimise olek.Status - status of add-in installation

Office.Programmability.Add-ins.InternalSetConnectEnterpriseOffice.Programmability.Add-ins.InternalSetConnectEnterprise

Sündmus, mis loodi, kui COM-i lisandmoodul laaditakse ettevõtte seadmesse.Event generated when a COM Add-in is loaded on an enterprise device.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Tegevuse tulem – ühenduse edukuse olek.Activity Result - Success state of the connection

 • Add-inconnectFlag – praegune laadimise käitumine.Add-inconnectFlag – current load behavior

 • Add-inId – lisandmooduli klassi ID.Add-inId – the add-in Class Id

 • Add-inTimeDateStamp – lisandmooduli ajatempel DLL-i metaandmetest.Add-inTimeDateStamp – the add-in timestamp from the DLL metadata

 • IsBootInProgress – kas Office’i rakendus on käivitumise protsessisIsBootInProgress – whether the Office application is in the process of booting

Office.Visio.Visio.AddonLoadOffice.Visio.Visio.AddonLoad

Jäädvustab tõrked, kui lahenduse laadimine nurjub.Captures errors when a solution fails to load. Vajalik Visios lisandmooduli laadimistõrgete silumiseks.Essential to debug addon load errors in Visio.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_Load1Error:integer – tõrkeväärtus Visio lisandmooduli laadimise ajal.Data_Load1Error:integer - Error value during the load of Visio add-on

Office.Visio.Visio.AddonUsageOffice.Visio.Visio.AddonUsage

Jäädvustab tõrkeid, kui lahenduse funktsionaalsuses esineb tõrge.Captures errors when there is an error in solution functionality. Vajalik lisandmoodulite lisandmoodulitõrgete silumiseks.Essential to debug addon errors in add-ons.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_DocumentSessionLogID:string – dokumendiseansi identifikaator.Data_DocumentSessionLogID:string - Document session identifier

 • Data_IsEnabled:bool – tõene, kui lahendus on lubatud.Data_IsEnabled:bool - true if solution is enabled

 • Data_TemplateID:string – selle malli GUID, kus lahendus laaditi.Data_TemplateID:string - GUID of template in which solution was loaded. Kohandatud lahenduse puhul logitud kui 0.Logged as 0 for custom solution

 • Data_AddOnID:string – GUID, mis tuvastab laaditud lisandmooduli.Data_AddOnID:string - GUID to identify addon loaded

 • Data_Error:integer – tõrke ID.Data_Error:integer - Error Id

Turvalisuse alamtüüpSecurity subtype

dokumentide, funktsioonide ja lisandmoodulite tõrketingimused, mis võivad ohustada turvalisust, sh teave toote värskendusvalmiduse kohta.Document, feature, and add-in error conditions that may compromise security, including product update readiness.

Office.AppGuard.CreateContainerOffice.AppGuard.CreateContainer

Kogume tõrkekoode ja kas konteiner oli juba olemas või mitte.We collect error codes and whether the container already existed or not. Lisaks kogume lähtestatud sündmuse tõrkekoode, juhul kui meil ei õnnestu esimesel katsel ümbrist luua.We also collect error codes for a reset event in case we fail to create the container on our first attempt. Andmeid kasutatakse seansside protsendi tuvastamiseks, kus lõime Office Application Guardi rakenduste käivitamiseks edukalt ümbrised.Data will be used identify the percentage of sessions we successfully create the container for launching Office Application Guard apps. Samuti võimaldavad andmed Microsoftil tuvastada ja lahendada tõrkekoode konteineri loomisest.Data will also allow Microsoft to identify and address error codes from the container creation.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ErrorCode1 – ümbrise häälestuse tõrkekoodi tüüp.ErrorCode1 - Type of container setup error code.

 • ErrorCode2 – loomise rakendamise tõrkekood.ErrorCode2 - Error code from executing the creation.

 • ErrorCode3 – täiendav tõrkekood.ErrorCode3 - Additional error code.

 • Id – ümbrise loomise kordumatu identifikaator (GUID).Id - A unique identifier (GUID) for the container creation.

 • ResetError – tõrkekood pärast nurjunud katset ümbrise lähtestamise proovimisest.ResetError - Error code from trying to reset the container after a failed attempt.

 • ResetErrorCode1 – ümbrise häälestuse tõrkekoodi tüüp pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode1 - Type of Container Setup Error code after reset command.

 • ResetErrorCode2 – loomise rakendamise tõrkekood pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode2 - Error code from executing the creation after reset command.

 • ResetErrorCode3 – täiendav tõrkekood pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode3 - Additional error code after reset command.

 • ResetErrorType – tõrke tüüp lähtestamise ajal: loomine, faili ettevalmistamine või käivitamine.ResetErrorType - Type of error during reset: Creation, Preparing File or Launch.

 • WarmBoot – tuvastab, kas ümbris oli juba loodud või mitte.WarmBoot - Identifies whether the container was already created or not.

Office.AppGuard.LaunchFileOffice.AppGuard.LaunchFile

See sündmus näitab Application Guardi käivitusfaili käivitamise tulemust.This event denotes the result of an Application Guard launch file execution. Saame teha kindlaks seansside protsendi, millal Wordi, Exceli või PowerPointi faili käivitamine õnnestus ja ebaõnnestunud katsete tõrkekoodid.We will be able to define the percentage of sessions we successfully launched a Word, Excel, or PowerPoint file and the error codes for the failed attempts.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppId – määratleb, milline rakendus käivitatakse.AppId – Identifies which App is being launched.

 • DetachedDuration – ühendab ühendatud tegevusele kulunud koguaja.DetachedDuration – Identifies the total time the merged activity took.

 • ErrorCode1 – ümbrise häälestuse tõrkekoodi tüüp.ErrorCode1 – Type of container setup error code.

 • ErrorCode2 – loomise rakendamise tõrkekood.ErrorCode2 – Error code from executing the creation.

 • ErrorCode3 – täiendav tõrkekood.ErrorCode3 - Additional error code.

 • FileId – kordumatu identifikaator (GUID), mille Windows API pärast faili käivitamist tagastab.FileId - A unique identifier (GUID) returned from the Windows API after launching a file.

 • ID – faili käivitamise ja loomise kordumatu identifikaator (GUID).Id – A unique identifier (GUID) for the launching and creating a file. Seda ID-d kasutatakse Office’i ja Windowsi sündmuste korrelleerimiseks.This ID is used to correlate events from Office and Windows.

 • ResetError – tõrkekood pärast nurjunud katset ümbrise lähtestamise proovimisest.ResetError - Error code from trying to reset the container after a failed attempt.

 • ResetErrorCode1 – ümbrise häälestuse tõrkekoodi tüüp pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode1 – Type of container setup error code after reset command.

 • ResetErrorCode2 – loomise rakendamise tõrkekood pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode2 – Error code from executing the creation after reset command.

 • ResetErrorCode3 – täiendav tõrkekood pärast lähtestamise käsku.ResetErrorCode3 - Additional error code after reset command.

 • ResetErrorType – tõrke tüüp: loomine, faili ettevalmistus või käivitamine.ResetErrorType - Type of error: Creation, PrepFile or Launch.

Office.Security.ActivationFilter.CLSIDActivatedOffice.Security.ActivationFilter.CLSIDActivated

Jälgib, millal on konkreetne klassiidentifikaator (Flash, Silverlight jne) Office’is aktiveeritud.Tracks when a specific Class Identifier (Flash, Silverlight etc.) is activated in Office. Kasutatakse jälgimaks, kuidas mõjutab Flashi, Silverlighti ja Shockwave’i juhtelementide blokeerimine lõppkasutajaid.Used to track impact of blocking Flash, Silverlight and Shockwave controls on end users.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ActivationType – juhtelemendi aktiveerimise tüüp.ActivationType - Type of activation for the control

 • Blocked – kas Office oli juhtelemendi blokeerinud?Blocked - was the control blocked by office

 • CLSID – juhtelemendi klassiidentifikaator.CLSID - class identifier of the control

 • Count – mitu korda oli juhtelement aktiveeritud?Count - how many times was the control activated

Office.Security.ActivationFilter.FailedToRegisterOffice.Security.ActivationFilter.FailedToRegister

Jälgib tõrketingimusi turbemeetmetes, mis blokeerivad ohtlike juhtelementide aktiveerimist Office’is.Tracks an error condition in security mitigation that blocks activation of dangerous controls in Office.

Kasutatakse diagnoosimaks turbemeetmete tõrketingimusi, mis võivad mõjutada lõppkasutaja turvalisust.Used to diagnose error conditions in security mitigation that could impact security of end users.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Security.ComSecurity.FileExtensionListFromServiceOffice.Security.ComSecurity.FileExtensionListFromService

Jälgib, kas pakkija blokeeringulaiendused loeti konfiguratsiooniteenusest või kasutati kliendi vaikeloendit.Tracks if packager block extensions were read from config service or we used client default list. Kasutatakse selleks, et tagada nende turbemeetmete efektiivsust, mis kaitsevad Office’i lõppkasutajaid.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • RetrievedFromServiceStatus – kas oli võimalik tuua loend faililaienditest, mida blokeerida? Kui mitte, siis mis oli tõrkepõhjus?RetrievedFromServiceStatus - were we able to retrieve the list of file extensions to block if not then what was the error reason

Office.Security.ComSecurity.LoadOffice.Security.ComSecurity.Load

Jälgib, millal laaditakse OLE-objekt dokumenti.Tracks when an OLE object is loaded in a document. Kasutatakse selleks, et tagada nende turbemeetmete efektiivsust, mis kaitsevad Office’i lõppkasutajaid.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Clsid – OLE-juhtelemendi klassiidentifikaator.Clsid - class identifier of the OLE control

 • Count – mitu korda OLE-juhtelementi laaditi?Count - how many times the OLE control was loaded

 • DocUrlHash – dokumenti kordumatult tähistav räsiväärtus.DocUrlHash - a hash representing the document uniquely. (Märkus: sellest pole võimalik leida dokumendi tegelikke üksikasju.(Note – no way to find out the actual details of the document from this. See on vaid dokumendi kordumatu esitus.)It is just a unique representation of the document.)

 • IsCategorized – kas OLE-juhtelement oli kategoriseeritud Office’is laadimiseks?IsCategorized – was the OLE control categorized to load in office

 • IsInsertable – kas OLE-juhtelement on lisatav või mitte?IsInsertable – is the OLE control insertable or not

Office.Security.ComSecurity.ObjDetectedOffice.Security.ComSecurity.ObjDetected

Jälgib, millal on OLE-objekt dokumendis tuvastatud.Tracks when an OLE object is detected in a document. Kasutatakse selleks, et tagada Office’i lõppkasutajaid kaitsvate turbemeetmete efektiivsust.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Clsid – OLE-juhtelemendi klassiidentifikaator.Clsid - class identifier of the OLE control

 • Count – mitu korda OLE-objekt tuvastati?Count - how many times this OLE object was detected

 • DocUrlHash – dokumenti kordumatult tähistav räsiväärtus.DocUrlHash - a hash representing the document uniquely. (Märkus: sellest pole võimalik leida dokumendi tegelikke üksikasju.(Note – no way to find out the actual details of the document from this. See on vaid dokumendi kordumatu esitus.)It is just a unique representation of the document.)

 • IsCategorized – kas OLE-juhtelement on kategoriseeritud Office’is laadimiseks?IsCategorized - is the OLE control categorized to load in office

 • IsInsertable – kas OLE-juhtelement on lisatav või mitte?IsInsertable - is the OLE control insertable or not

Office.Security.ComSecurity.PackagerActivationOffice.Security.ComSecurity.PackagerActivation

Jälgib nende turbemeetmete tulemust, mis blokeerivad Office’i dokumentidesse manustatud ohtlikke laiendusi.Tracks the outcome of security mitigation that blocks dangerous extensions embedded in Office documents. Kasutatakse selleks, et tagada Office’i lõppkasutajaid kaitsvate turbemeetmete efektiivsust.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • FromInternet – kas dokument oli pärit Internetist?FromInternet - was the document from internet

 • PackagerSetting – mis oli praegne pakkija säte?PackagerSetting - what was the current packager setting

 • TrustedDocument – kas dokument oli usaldusväärne dokument?TrustedDocument - was the document a trusted document

Office.Security.ComSecurity.PackagerActivationErrorsOffice.Security.ComSecurity.PackagerActivationErrors

Jälgib nende turbemeetmete tõrketingimusi, mis blokeerivad Office’i dokumentidesse manustatud ohtlikke laiendusi.Tracks error conditions in security mitigation that blocks dangerous extensions embedded in Office documents. Kasutatakse selleks, et tagada Office’i lõppkasutajaid kaitsvate turbemeetmete efektiivsust.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Error – tõrkekood.Error - error code

 • Extension – mis oli faililaiend?Extension - what was the file extension

 • FromInternet – kas dokument oli pärit Internetist?FromInternet - was the document from internet

 • LinkedDocument – kas see oli lingitud dokument või mitte?LinkedDocument - was it a linked document or not

 • PackagerSetting – mis oli praegne pakkija säte?PackagerSetting - what was the current packager setting

 • TrustedDocument – kas dokument oli usaldusväärne?TrustedDocument - was the document trusted

Office.Security.Macro.InternetVBABlockEnabledOffice.Security.Macro.InternetVBABlockEnabled

Jälgib, kas säte „Block Macro from Internet“ on kliendis lubatud.Tracks whether the Block Macro from Internet setting is enabled in a client. Hindab nende turbemeetmete kasutamist, mis kaitsevad ründemakrode eest.Assess use of security mitigation to protect against malicious macros.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Office.Security.Macro.PolicyDigSigTrustedPublishersOffice.Security.Macro.PolicyDigSigTrustedPublishers

Jälgib, kas makro väljaandja oli usaldusväärsena kinnitatud.Tracks if the macro was verified to be from a trusted publisher. Kasutatakse selleks, et tagada Office’i lõppkasutajaid kaitsvate turbemeetmete efektiivsust.Used to ensure effectiveness of security mitigation that protects end users of Office.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Policy – kas poliitika on määratud või mitte või pole see saadaval?Policy - is the policy set or not set or not available

Office.Security.Macro.PromptedOffice.Security.Macro.Prompted

Jälgib, millal palutakse kasutajal VBA makrosid lubada.Tracks when a user is prompted to enable VBA Macros. Kasutatakse hindamaks VBA makrode levimust ja juhtimaks tulevasi turbemeetmeid, mis keelavad turbejuhtumite korral makrokäivitamise.Used to assess prevalence of VBA Macros and drive future security mitigations that restrict macro execution in response to security incidents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PromptType – millist viibatüüpi kuvati?PromptType - what type of prompt was shown

 • VBAMacroAntiVirusHash – makro viirusetõrje räsiväärtus.VBAMacroAntiVirusHash - antivirus hash of the macro

 • VBAMacroAntiVirusHRESULT – viirusetõrje hindamise tulem.VBAMacroAntiVirusHRESULT - result of the antivirus assessment

Office.Security.Macro.VBASecureRuntimeSessionEnableStateOffice.Security.Macro.VBASecureRuntimeSessionEnableState

Jälgib makro käivitamise ajal igat AMSI käitusaja kontrollimist.Tracks each AMSI runtime verification performed when a macro executes. Jälgib makro käivituse AMSI käitusaja kontrollimise efektiivsust ja tuvastab tõrked, mis võivad lõppkasutaja turvalisust mõjutada.Tracks effectiveness of the AMSI runtime verification of Macro execution and identify errors that could impact security of end users.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • IsRegistry – kas administraator määras registris mõne tühistuse?IsRegistry - did admin set some override in registry

 • State – mis on turvalise käitusaja olek?State - what is the state to for secure runtime

Office.Security.Macro.XL4PromptedOffice.Security.Macro.XL4Prompted

Jälgib, millal palutakse kasutajal XL4 makrosid lubada.Tracks when a user is prompted to enable XL4 Macros. Kasutatakse hindamaks Exceli XL4 makrode levimust, selleks et juhtida tulevasi turbemeetmeid, mis on XL4 makrode väärkasutust hõlmavate turbejuhtumi korral vaikimisi XL4 blokeerinud.Used to assess prevalence of XL4 Macros in Excel to drive future security mitigations that block XL4 by default in response to security incidents that involve abusing XL4 macros.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PromptType – millist viibatüüpi kuvati?PromptType - what type of prompt was shown

Office.Security.OCX.UFIPromptOffice.Security.OCX.UFIPrompt

Jälgib, millal installimiseks ebaturvaliseks märgitud ActiveX-juhtelemendi laadimise ajal kuvatakse kasutajale turbeviipa.Tracks when a security prompt is shown to the user when loading an ActiveX control that is marked Unsafe for Initialization. Kasutatakse jälgimaks Office’i dokumentides UFI ActiveX-i juhtelementide levimust, selleks et võtta turbejuhtumi korral meetmeid (nt killbittingu juhtelemente).Used to track prevalence of UFI ActiveX controls in Office documents to drive mitigations (e.g. killbitting controls) in response to security incidents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • IsFromInternet – kas avatud dokument on pärit Internetist?IsFromInternet - is the document opened from internet

 • IsSecureReaderMode – kas dokument on avatud turvalises lugejas?IsSecureReaderMode - is the document opened in secure reader

 • OcxTrustCenterSettings – mis on praegune ActiveX-i säte?OcxTrustCenterSettings - what is the current ActiveX setting

Office.Security.SecureReaderHost.OpenInOSROffice.Security.SecureReaderHost.OpenInOSR

Jälgib kaitstud vaates avamise lõpetamist.Tracks completion of an open in Protected View. Kasutakse diagnoosimaks tingimusi, mis viivad tõrgeteni, kui faile avatakse kaitstud vaates, mõjutades klientide turvalisust ja tööviljakust.Used to diagnose conditions that lead to failures when opening files in Protected View impacting security and productivity of customers.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • PuudubNone

Toote ja teenuse kasutusandmete sündmusedProduct and service usage data events

Selle kategooria andmete alamtüübid on järgmised.The following are the data subtypes in this category:

Rakenduse funktsiooni edu alamtüüpApplication feature success subtype

Rakenduse funktsionaalsuse edu.Success of application functionality. (see on piiratud rakenduste ja dokumentide avamise ja sulgemisega, failide redigeerimisega ja failide ühiskasutuse ehk koostööga);Limited to opening and closing of the application and documents, file editing, and file sharing (collaboration).

account.actionaccount.action

Vajalik selleks, et konto konfiguratsioon töötaks edukalt ja seda kasutataks konto loomise, uute meilikontode lisamise ja sujuva konto lähtestamise jälgimiseksNeeded to ensure account configuration is operating successfully and is used to monitor health of account creation, ability to add new email accounts, and monitor soft account resets

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • account_calendar_count – kui palju kalendreid on kontolaccount_calendar_count - how many calendars the account has

 • action – tehtud toimingu tüüp, nt create_account, delete_account.action - type of action performed, e.g. create_account, delete_account.

 • duration_seconds – toimingu kestusduration_seconds - duration of the action

 • entry_point – toimingu lähtepunkt, kuidas kasutaja toimingu käivitasentry_point - entry point of the action, how the user started the action

 • has_hx – kas seadmel on konto, mis kasutab meie uut meilisõnumite sünkroonimise teenust; see ei pea tingimata olema konto, millega toiming sooritatihas_hx - whether the device has an account that is using our new mail syncing service, not necessarily the account that the action was performed upon

 • is_hx – kas konto kasutab meie uut meilisõnumite sünkroonimise teenustis_hx - is the account using our new mail syncing service

 • is_shared_mailbox – kas toiming puudutab ühispostkastiis_shared_mailbox - whether the action pertains to a shared mailbox

 • number_of_accounts – toiminguga seotud kontode koguarvnumber_of_accounts - total number of accounts that the action is performed on

 • result – toimingu tulemus (nt edu, nurjumine).result - result for the action, e.g. success, failure.

 • server_type – konto serveritüüp, sarnane atribuudiga account_typeserver_type - the server type for the account, similar to account_type

 • shared_type – ühiskasutusse antud konto tüüp (kui konto on ühiskasutuses)shared_type - type of shared account (if the account is shared)

 • scope – toimingu ulatus; konto kustutamiseks, toiminguks this_device või all_devicesscope - the scope of the action; for delete account, this_device or all_devices

 • total_calendar_accounts – kalendrikontode arv rakenduses toimingu ajaltotal_calendar_accounts - count of calendar accounts in the app at time of action

 • total_email_accounts – meilikontode arv rakenduses toimingu ajaltotal_email_accounts - count of email accounts in the app at time of action

 • total_file_accounts – failikontode arv rakenduses toimingu ajaltotal_file_accounts - count of file accounts in the app at time of action

account.lifecycleaccount.lifecycle

Selle sündmuse teavet kogutakse selleks, et konto konfiguratsioon töötaks edukalt; seda kasutataks konto loomise, uute meilikontode lisamise ja kontode taaskäivitamise jälgimiseks.This event is collected to ensure account configuration is operating successfully and is used to monitor health of account creation, ability to add new email accounts, and monitor soft account resets.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • action – kontoga tehtud toimingu tüüp (nt lisamine, eemaldamine või lähtestamine).action - The type of action performed on the account, such as add, remove, or reset

add.new.account.stepadd.new.account.step

See sündmus võimaldab meil tuvastada, kui kaugele on kasutaja uue konto loomise vormil jõudnud.This event lets us detect how far the user has gotten in the create new account form. See näitab, kas kasutaja on edasi liikunud järgmisele etapile või toimingu hoopis pooleli jätnud.It indicates when the user has moved to another step or if they have dropped off. Teave aitab meil tuvastada, kas mõni etapp nurjub, ning tagada, et kasutajakontode loomine õnnestub.We need this information to detect if any steps are failing and to ensure user account creation was successful.

Kogutakse järgmise välja teavet.The following field is collected:

 • OTAddAccountCurrentStep – välja väärtused võivad olla järgmised: profile_form, redirect_mobile_check, mobile_check_successOTAddAccountCurrentStep - That can have the following values: profile_form, redirect_mobile_check, mobile_check_success

app.errorapp.error

Jälgib kriitilisi rakenduse tõrkeid, et saaksime vältida probleeme, mis võivad põhjustada teie rakenduse krahhi või takistada meilisõnumite lugemist.Tracks critical app errors used so that we can prevent issues that could cause your app to crash or prevent you from reading email.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • clientName – selle pilvefaili, kus tõrge ilmnes, kliendi nimi (kui on kohaldatav).clientName - The name of the client for the cloud file where the error occurred, if applicable.

 • cloudfile_error_type – pilvefaili puhul ilmnenud tõrke tüüp (kui on kohaldatav).cloudfile_error_type - The type of error that occurred for the cloud file, if applicable.

 • cloudfile_response_name – pilvepõhise faili puhul ilmnenud tõrke vastuse nimi (kui on kohaldatav).cloudfile_response_name - The response name for the error that occurred for the cloud file, if applicable.

 • component_name – rakendusekomponendi nimi, kus tõrge ilmnes (nt meil või kalender).component_name - The name of the component of the app where the error occurred, such as mail or calendar.

 • debug_info – teave pilvefailis ilmnenud tõrke kohta, et oleks võimalik kindlaks teha, miks see tõrge aset leidis.debug_info - Information on the error that occurred for the cloud file in order to be able to determine why the error happened.

 • error_origin_identifier – mustandis ilmnenud tõrke päritolu (kui on kohaldatav).error_origin_identifier - Origin of the error that occurred on the draft that the error occurred, if applicable.

 • error_type – ilmnenud tõrke tüüp.error_type - The type of error that occurred. Näiteks salvestusmustandi, saatmismustandi või pilvefaili tõrge.Some examples include save draft, send draft, and cloud file error.

 • exdate – laiendatud reegli kuupäev (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele). [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]exdate - the extended rule date (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • exrule – laiendatud reegli väärtis (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele). [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]exrule - the extended rule value (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • has_attachments – näitab, kas mustandil, mille puhul tõrge ilmnes, on manuseid (kui on kohaldatav).has_attachments - Reflects if the draft the error occurred on has attachments, if applicable.

 • is_IRM_protected – näitab, kas mustand, mille puhul tõrge ilmnes, on kaitstud teabeõiguste haldusega (kui on kohaldatav).is_IRM_protected - Reflects if the draft the error occurred on is protected by information rights management, if applicable.

 • is_legitimate – näitab, kas tõrge tuleneb programmeerimisveast või mitte.is_legitimate - Reflects if the error comes from a programming error or not. Programmeerimisvigu ei loeta mitteõiguspäraseks.Programming errors are considered non-legitimate.

 • is_local – näitab, kas mustand, mille puhul tõrge ilmnes, on sünkroonitud serveriga (kui on kohaldatav).is_local - Reflects if the draft the error occurred on has synced to the server, if applicable.

 • is_recoverable – näitab, kas tõrkest saab taastuda või on tegemist pöördumatu tõrkega.is_recoverable - Reflects if the error can be recovered from or if it is a fatal error.

 • rdate – kordumisreegli kuupäev (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele) [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]rdate - the date of the recurrence rule (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule – kordumisreegel ise (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele) [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]rrule - the recurrence rule itself (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule_error_message – kordumisreegli sõelumistõrke teade (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele) [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]rrule_error_message - recurrence rule parsing error message (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • rrule_error_type – kordumisreegli sõelumistõrke tüüp (kehtib ainult kohtumise kordumise tõrgetele) [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]rrule_error_type - recurrence rule parsing error type (only applies to appointment recurrence errors) [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • status_code – ilmnenud tõrke olekukood.status_code - The status code of the error that occurred. See aitab meil tõrke põhjusest aru saada.This helps us understand the cause of the error.

Kõik märgid on ka võimalikud atribuudid.All characters are also possible properties. Nii saame tõrke ilmnemisel mõista sõnumi mustandi sisus olevaid märke.This helps us understand the characters in the body of the draft message when the error occurred. Võimalikud atribuudid on näiteks „a“, „b“ ja „c“.For example, "a", "b", "c" are possible properties.

app.launch.reportapp.launch.report

See sündmus võimaldab meil tuvastada ja lahendada probleeme, mille korral Outlook käivitub aeglaselt või mittetäielikult, mistõttu on kasutajatel keeruline meie rakendust kasutada.This event lets us detect and fix issues where Outlook is starting slowly or incompletely, making it difficult for users to use our app. See hõlmab teavet kindlate funktsioonide kohta, mis olid lubatud, ja selle kohta, kui palju aega kulus nende käivitamiseks.This includes information on the specific features that were enabled and how long parts of the startup took.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • is_agenda_widget_active – ütleb meile, kas päevakavavidin on aktiivne.is_agenda_widget_active - Tells us if the agenda widget is active.

 • is_alert_available – ütleb meile, kas rakenduses oli konfigureeritud hoiatuste lubamine teatistes.is_alert_available - Tell us if the app has been configured to allow alerts in notifications.

 • is_background_refresh_available – ütleb, kas rakendus on konfigureeritud taustal värskendama.is_background_refresh_available - Tells if the app has been configured to be able to refresh in the background.

 • is_badge_available – ütleb meile, kas rakenduses oli konfigureeritud märkide lubamine teatistes.is_badge_available - Tell us if the app has been configured to allow badges in notifications.

 • is_intune_managed – annab meile teada, kas rakendust haldab Intune.is_intune_managed - Tell us if the app is managed by Intune.

 • is_registered_for_remote_notifications – annab meile teada, kas rakendus on registreeritud saama kaugteatisi.is_registered_for_remote_notifications - Tell us if the app has been registered for remote notifications.

 • is_sound_available – ütleb meile, kas rakenduses oli konfigureeritud helide lubamine teatistes.is_sound_available - Tell us if the app has been configured to allow sounds in notifications.

 • is_watch_app_installed – ütleb meile, kas Watchi Outlooki rakendus on installitud.is_watch_app_installed - Tells us if the watch Outlook app has been installed.

 • is_watch_paired – annab meile teada, kas Watchi Outlooki rakendus on seotud Outlooki põhirakendusega.is_watch_paired - Tell us if the watch Outlook app is paired with the main Outlook app.

 • launch_to_db_ready_ms – annab meile teada, kui palju aega kulus Outlooki rakendusel käivitumisest andmebaasi valmisolekuni.launch_to_db_ready_ms - Tell us the amount of time the Outlook app spent from launch to the database being ready.

 • num_calendar_accounts – ütleb meile rakenduse kalendrikontode arvu.num_calendar_accounts - Tells us the number of calendar accounts in the app.

 • num_cloud_file_accounts – ütleb meile rakenduse salvestuskontode arvu.num_cloud_file_accounts - Tells us the number of storage accounts in the app.

 • num_hx_calendar_accounts – ütleb meile rakenduse nende kalendrikontode arvu, mis loovad ühenduse meie uue meilisünkroonimisteenusega.num_hx_calendar_accounts - Tells us the number of calendar accounts in the app that connect to our new mail syncing service.

 • num_hx_mail_accounts – ütleb meile rakenduse nende meilikontode arvu, mis loovad ühenduse meie uue meilisünkroonimisteenusega.num_hx_mail_accounts - Tells us the number of mail accounts in the app that connect to our new mail syncing service.

 • num_mail_accounts – ütleb meile rakenduse meilikontode arvu.num_mail_accounts - Tells us the number of mail accounts in the app.

calendar.actioncalendar.action

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele teha kalendri põhitoiminguid (nt sündmuste loomine või redigeerimine).Used for monitoring any possible negative impact on your ability to perform core calendar actions like creating or editing events. Sündmus võib sisaldada ka atribuudinimede sarja ja teavet, kas neid on muudetud või mitte.The event could also include a series of property names and if they have changed or not. Näiteks „title_changed“, „online_meeting_changed“ ja „description_changed“ on atribuutide nimed, mis on lisatud, et saaksime aru, kas teatud atribuutide redigeerimisega on probleeme.For example, "title_changed", "online_meeting_changed", and "description_changed" are property names that are included to help us understand if there are any issues with editing certain properties.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • account_sfb_enabled – aitab tagada, et Skype’i ärirakenduse klient oleks õigesti konfigureeritud.account_sfb_enabled - Helps us make sure that Skype for Business is configured correctly.

 • action – kalendriga tehtud toimingu tüüp.action - The type of action that was performed on the calendar. See hõlmab näiteks avamist, redigeerimist, otseteede lisamist, edasilükkamist jne. Aitab meil tagada, et meie kalender töötaks ootuspäraselt ja midagi poleks rikutud.This includes things like open, editing, adding shortcut, snooze, etc. Helps us ensure our calendar experience is functioning as expected and nothing has broken

 • action_result – kalendri komponentidele rakendatud toimingu tulem.action_result - Result of the action taken on calendar components. See võib hõlmata väärtusi (nt edukas, nurjumine, tundmatu ja ajalõpp).This can include values such as success, failure, unknown, and timeout. Kasutatakse toimingute edukuse jälgimiseks ja määratlemaks, kas kalendri toimingute puhul esineb levinud probleem.Used to track the success rate of actions and determine if there is a widespread issue with calendar actions.

 • attendee_busy_status – selle osaleja vaba/hõivatud olek, kellega toiming on seotud.attendee_busy_status - The free/busy status of the attendee that the action is related to. See väärtus võib olla vaba, hõivatud või ebalev.This value can be free, busy, or tentative. Aitab meil aru saada, kas teatud hõivatud olekuga seotud toimingutega on probleeme.Helps us understand if there is an issue with actions related to a certain busy status.

 • availability – kättesaadavuse väärtus, kui väärtus vaba/hõivatud on koosolekul muutunud.availability - The availability value if the free/busy value has changed on the meeting. Aitab meil aru saada, kas teatud kättesaadavuse väärtuse määramisega on probleeme.Helps us understand if there are issues with setting a certain availability value.

 • calendar_onlinemeeting_default_provider – sisaldab veebipõhise koosoleku vaikepakkujat, mida saab kasutada serveris toetatud võrgukoosoleku loomiseks.calendar_onlinemeeting_default_provider - Contains the default online meeting provider for use with server-supported online meeting creation. See hõlmab Skype’i, Skype’i ärirakenduse, Hangouti ja Teamsi ärirakenduse tüüpe.This includes types of Skype, Skype for Business, Hangout, and Teams for Business. Aitab meil diagnoosida võimalikke probleeme kindlate teenusepakkujate puhul veebipõhiste koosolekute loomisel.Helps us diagnose potential issues with creating online meetings on certain providers.

 • calendar_onlinemeeting_enabled – tõene, kui kalender toetab serveris toetatud võrgukoosoleku loomist, mis põhineb võrgukoosoleku vaikepakkujal.calendar_onlinemeeting_enabled - True if the calendar supports server-supported online meeting creation based on a default online meeting provider. Aitab meil aru saada, kas kalendritega, kus võrgukoosolek on lubatud, on probleeme.Helps us understand if there are any issues with online meeting enabled calendars.

 • calendar_type – kalendri tüüp, milles sündmus toimub pärast seda, kui kasutaja on koosolekut redigeerinud.calendar_type - The type of calendar an event is on after the user has edited the meeting. Võimalikud väärtused on näiteks esmane, teisene, ühiskasutatav ja rühmakalender.Possible values include primary, secondary, shared, and group. Aitab meil aru saada, kas teatud kalendritüübiga on probleeme.Helps us understand if there are issues with a certain calendar type.

 • delete_action_origin – tehtud kustutamistoimingu lähtekoht.delete_action_origin - The origin of the delete action performed. See hõlmab ka sellised väärtusi nagu navigeerimisriba tööriistariba ja kapsli tööriistariba.This includes values such as navigation bar toolbar and capsule toolbar. Aitab meil aru saada, kas koosoleku kustutamisel teatud asukohast on probleeme.Helps us understand if there are any issues with deleting a meeting from a certain location.

 • distribution_list_count – osalejate arv leviloendites.distribution_list_count - Number of attendees which are on distribution lists. Aitab meil jälgida, kas leviloendites olevate osalejatega on probleeme.Helps us track if there are issues with attendees that are on distribution lists.

 • guest_count – koosolekul olevate külaliste arv.guest_count - The number of guests on the meeting. Aitab tagada külaliste õige lisamise.Helps us make sure that the guests are being added correctly.

 • is_all_day – kasutatakse koos väljaga „meeting_duration“, et määrata, kas see on kogu päeva kestev koosolek.is_all_day - Used along with "meeting_duration" to specify if this is an all-day meeting. Aitab mõista, kas kogu päeva kestvatel koosolekutel sooritatud toimingute puhul on probleeme.Helps us understand if there are any issues with actions performed on all-day meetings.

 • is_location_permission_granted – kas kasutaja on andnud rakendusele süsteemi asukoha õiguse.is_location_permission_granted – Whether user has granted system location permission to the app. Kui asukoha õigus on antud, saab rakendus kuvada kasutajaliideses täiendava utiliidi teabe.If location permission is granted, the app can show extra utility information in the user interface. Teamine, kas asukoha õigus on antud, võimaldab meil teada, kui sageli täiendavat utiliidi teavet kasutajatele kuvatakse.Knowing if location permission is granted will allow us to know how often the extra utility information is being shown to users.

 • is_organizer – aitab meil mõista, kas korraldaja saab koosolekuid õigesti redigeerida ja luua.is_organizer - Helps us understand if meetings are able to be edited and created by the organizer correctly.

 • is_recurring – aitab meil mõista, kas esineb probleem, mis mõjutab just korduvaid koosolekuid.is_recurring - Helps us understand if there is an issue that specifically impacts recurring meetings.

 • launch_point – toimingu käivituspunkt.launch_point - The launch point of the action. See võib olla näiteks vidina päis, vidina jalus, kogu päeva vidin või kalendri otsetee.Can be values such as widget header, widget footer, widget all day, and calendar shortcut. Aitab meil mõista konteksti, millest toiming käivitati.Helps us understand the context that the action was started from.

 • location_count – sündmuste loomisel ja redigeerimisel seatud asukohtade arv.location_count - Number of locations that are set on event create and edit. Aitab meil aru saada, kas teatud kohtade arvuga sündmuste loomise või muutmisega on probleeme.Helps us understand if there are any issues with creating or editing events with a certain number of locations.

 • location_selection_source_type – asukohavaliku allika tüüp.location_selection_source_type - Type of the location selection source. See võib hõlmata selliseid väärtusi nagu asukohasoovitus, kohandatud ja olemasolev.This can include values such as location suggestion, custom, and existing. Aitab meil diagnoosida mis tahes probleeme kindlast allikast asukoha valimisel.Helps us diagnose any issues with selecting a location from a certain source.

 • location_session_id – koosoleku asukohavalija seansi ID.location_session_id - ID of the meeting location chooser session. Aitab diagnoosida mis tahes probleeme koosoleku lisamiseks asukoha valimisel.Helps us diagnose any issues with choosing a location to add to the meeting.

 • location_type – valitud asukoha tüüp.location_type - The type of location selected. Sisaldab selliseid tüüpe nagu kohandatud asukoht, konverentsisaal ja Bing.Contains types such as custom location, conference room, and Bing. Aitab mõista koosolekule teatud tüüpi asukohtade lisamisega seotud probleeme.Helps us understand issues with adding certain location types to the meeting.

 • meeting_duration – koosoleku kestus.meeting_duration - The length of the meeting. Aitab tagada koosolekute konfigureerimise õigete aegadega.Helps us make sure that the meetings are being configured with the correct times.

 • meeting_insights_type – koosolekuülevaadete tüüp sündmuse üksikasjades.meeting_insights_type - The type of meeting insights in the event details. See sisaldab faili ja sõnumit.This includes file and message. Aitab meil mõista kuvatavate koosolekuülevaadete arvu.Helps us understand the number of meeting insights that are being shown.

 • meeting_type – toiminguga seotud võrgukoosoleku tüüp.meeting_type - The type of online meeting associated with the action. See hõlmab Skype’i, Skype’i ärirakenduse, Hangouti ja Teamsi ärirakenduse tüüpe.This includes types of Skype, Skype for Business, Hangout, and Teams for Business. Aitab meil aru saada, kas veebikoosolekud on õigesti konfigureeritud.Helps us understand if the online meetings are configured correctly.

 • origin – kalendritoimingu päritolu.origin - The origin of the calendar action. See hõlmab selliseid tüüpe nagu päevakord, kalender, vidinate päevakava jne. Aitab meil paremini tagada, et suhtlus kalendri komponentides töötaks õigesti.This includes types like agenda, calendar, widget agenda, etc. Helps us better ensure the interaction within the calendar components are working correctly

 • recurrence_scope – koosoleku kordumise tüüp, kas esinemiskord või sari.recurrence_scope - The type of recurrence of the meeting, either occurrence or series. Aitab meil aru saada, kas koosoleku kordumise tüüpide redigeerimisega on probleeme.Helps us understand if there are any issues with editing different meeting recurrence types.

 • reminder_time – koosoleku meeldetuletuse kellaaeg, kui see on muutunud.reminder_time - The reminder time of the meeting if it has changed. Kasutatakse selleks, et veenduda, et koosoleku meeldetuletuse kellaaeg salvestatakse õigesti.Used to make sure the reminder time of the meeting is saved correctly.

 • reminders_count – meeldetuletuste arv sündmuse kohta, kui meeldetuletused on muutunud.reminders_count - Number of reminders on the event if the reminders have changed. Aitab meil diagnoosida probleeme, mis on seotud mitme meeldetuletusega sündmusel.Helps us diagnose any issues with multiple reminders on an event.

 • sensitivity – koosoleku tundlikkus.sensitivity - The sensitivity of the meeting. See hõlmab tavalist, isiklikku, privaatset ja konfidentsiaalset tüüpi.This includes types of normal, personal, private, and confidential. Aitab meil aru saada, kas koosoleku tundlikkus on õigesti konfigureeritud.Helps us understand if the sensitivity of the meeting is being configured correctly.

 • session_duration – seansi kestus millisekundites.session_duration - The length that the session lasted in milliseconds. Aitab meil mõista, kas on probleeme, mis suurendavad kalendritoimingu tegemiseks kuluvat aega.Helps us understand if there are issues that are increasing the amount of time needed to perform the calendar action.

 • shared_calendar_result – ühiskalendris tehtud toimingu tulem.shared_calendar_result - The result of an action performed on a shared calendar. Võimalikud väärtused on järgmised: OK, õigus puudub, tundmatu, omanik kohapeal ja omanik on rühm.Possible values include ok, no permission, unknown, owner on-prem, and owner is group. Aitab mõista ühiskalendritega teostatavate toimingute usaldusväärsust.Helps us understand the reliability of actions performed on shared calendars.

 • time_picker_origin – salvestustoimingu ajavalija päritolu.time_picker_origin - Origin of the time picker for a save action. Sisaldab väärtusi nagu rohkem suvandeid ja vähem suvandeid.Includes values such as more options and fewer options. Aitab mõista, kuidas kasutaja voos navigeeris, et salvestada koosolek ja tagada, et see töötab õigestiHelps us understand how the user navigated the flow to save the meeting and ensure that is functioning correctly

 • title – automaatselt soovitatud pealkiri rakenduse määratletud väärtustest.title - The auto-suggested title from app-defined values. See sisaldab selliseid väärtusi nagu „Kõne“, „Lõuna“ ja „Skype“.This includes values such as "Call", "Lunch", and "Skype". Aitab meil aru saada, kas pealkirja automaatne soovitus on õigesti konfigureeritud.Helps us understand if the title auto-suggestion is configured correctly.

 • Txp – sündmuse broneeringu või reserveerimise tüüp (kui see on olemas).txp - The type of booking or reservation on the event, if any. See sisaldab tüüpe nagu sündmuste reserveerimine, lennu reserveerimine, autorendi reserveerimine vms. Aitab meil aru saada, kas broneerimise/reserveerimise kaardid toimivad õigesti.This includes types like event reservation, flight reservation, car rental reservation, etc. Helps us understand if the booking/reservation cards are performing correctly.

 • upcoming_event_count – eelseisvate sündmuste vaates kuvatavate eelseisvate sündmuste arv.upcoming_event_count - The number of upcoming events displayed in the upcoming events view. Aitab meil aru saada, kas eelseisvate sündmuste vaatega on probleeme.Helps us understand if there are issues with the upcoming events view.

 • upcoming_event_seconds_until_event – sekundite arv järgmise eelseisva sündmuse alguseni.upcoming_event_seconds_until_event - The number of seconds until the next upcoming event starts. Aitab meil mõista tavalisi sündmusi, mis kuvatakse eelseisvate sündmuste vaates.Helps us understand the typical events that are shown in the upcoming events view.

 • value – konkreetse toimingu üksikasjad (nt teatise viivituse pikkus või „kordus kuni“ kategooria).value - Action-specific detail such as alert delay length or repeat-until category. Aitab meil mõista konteksti, milles toiming tehti.Helps us understand the context that the action was performed.

combined.search.usecombined.search.use

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele teha olulisi otsingutoiminguid (nt meilisõnumite, kontaktide või sündmuste otsimine).Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform key search functionality such as searching for mail, contacts, or events.

iOS-is ja Androidis kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected across iOS and Android:

 • account_switcher_action_type – see toimingutüüp jälgib, kas kasutaja kasutas kontovahetit lihtsalt tuvastamises või otsustas kontot vahetadaaccount_switcher_action_type - This action type tracks if the user used the account switcher either in simply discovery or if they decided to switch the account

 • action_type – otsinguks tehtud toimingu tüüp.action_type - The type of action that was performed for search. See näitab, kas otsing on alanud, pooleli või lõppenud ning millised toimingud otsingu ajal toimusid (nt kas mikrofoni kasutati).This identifies if a search has been started, in occurring, or ended and what actions were happening during the search, I.e. was the mic used. See on oluline täpsete ja kasulike otsingute tagamiseks.This is instrumental in ensuring accurate and helpful searches.

 • conversation_id – iga otsinguseansi ainu-ID (iga kord, kui kasutaja sisestab otsingukasti)conversation_id - Unique ID for every search session (i.e. every time the user enters the search box)

 • entrance_type – see määratleb, kuidas kasutaja otsingupäringu käivitas: menüüst Otsing, nullpäringust, otsingupäisest või otsingutulemist.entrance_type - This determines how the user started the search query, from the search tab, zero query, search heading, or search result.

 • has_contact_results – lihtne, kas kontaktitulemid kuvatakse otsingupäringus või mittehas_contact_results - Simple whether contact results are shown or not in the search query

 • include_deleted – kas otsing kuvab kustutatud suvandid otsingutulemitesinclude_deleted - whether the search is showing deleted options in the search results

 • is_ics_external_data – jäädvustab, kas lisatud sündmus on sisemine (stis_ics_external_data - Captures if an added event is internal (i.e lisatud Outlookis Outlooki kalendrisse) või väline (stadded in Outlook to Outlook calendar) or external (i.e lisatud Outlooki kalendrisse mõnest teisest meilirakendusest, nt Gmail).added from another email app such as Gmail to Outlook calendar).

 • is_network_fully_connected – see on võrguühenduseta otsingu taga oleva põhjuse kohta vihje saamiseks.is_network_fully_connected - This is to get a hint of the reason behind the offline search. Kui võrk on ühendatud ja otsing on võrguühenduseta, on põhjuseks tõenäoliselt serveri ajalõpp.If the network is connected and the search is offline, then the reason is likely to be the server timeout

 • is_offline_search – kas otsinguseanss on võrguühenduseta otsing, mis põhineb HX-i tagastatud otsingutulemitelis_offline_search - whether the search session is offline search based on search results returned by hx

 • re_enter_search_tab – kahendmuutuja, mis näitab, kas kasutaja on enne otsingutulemi valimist vahekaarti vahetanudre_enter_search_tab - Boolean to indicate whether a user has switched tabs before selecting a search result

 • result_selected_type – mis tüüpi kuvatud andmetega kasutaja suhtleb (st kuva kõik kontaktid, vestlused, sündmus jne)result_selected_type - What type of data that was displayed is the user interacting with I.e. see all contact, conversations, event, etc.

 • search_conversation_result_data – see sisaldab andmeid otsingutulemitest valitud vestluse kohta, sh kontotüüp (hx, ac jne), kas sõnum asub pilvepõhises teenuses ja kas kuvatud lehe nihe on sama leht mis esimene sõnum.search_conversation_result_data - This contains data about the conversation selected from a search result including account type (hx, ac, etc.), whether the message is held by a cloud service, and whether the page offset shown is the same page as the first message.

 • search_origin – kust otsing pärines, st häälabiline, Cortana, klaviatuuri sisend jnesearch_origin - Where did the search originate from, i.e. voice assistant, Cortana, keyboard input, etc.

 • search_scope – string, mis näitab seda, mis tüüpi kontot kasutaja otsis (nt Exchange, Gmail jne), või oli otsing „Kõik kontod“.search_scope - A string indicating what type of account the user was searching in (I.e. Exchange, Gmail, etc.) or if it was in All Accounts.

 • search_suggestion_type – näitab, mis on otsingusoovituse taga, st kas see on õigekirjaparandus?search_suggestion_type - indicates what is behind the search suggestion, I.e. is a spell correction? Kas põhineb ajalool?Based on history? Automaattekst?Autocomplete?

 • search_request_reason – näitab, miks rakendusest saadeti otsingupäring, näidates, milline komponent või kasutajatoiming otsingu käivitas.search_request_reason - Indicates the reason a search request was sent from the app, in effect indicating the component or user action which invoked a search.

 • search_result_filter_type – näitab otsingule rakendatud filtri tüüpi, kuva kõik või ainult manusedsearch_result_filter_type - Indicates what type of filter was applied to search, show all or attachments only

Outlooki mobiili iOS-i rakendustes kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected across iOS applications of Outlook Mobile:

 • action – otsinguks tehtud toimingu tüüp.action - the type of action that was performed for search. See näitab, kas otsing on alanud, pooleli või lõppenud ning millised toimingud otsingu ajal toimusid (nt kas mikrofoni kasutati).This identifies if a search has been started, in occurring, or ended and what actions were happening during the search, I.e. was the mic used. See on oluline täpsete ja kasulike otsingute tagamiseks.This is instrumental in ensuring accurate and helpful searches.

 • answer_result_selected_count – jälgib, mitu korda oli otsing „edukas“. Kas kasutaja leidis isiku, keda ta otsis?answer_result_selected_count - tracks how many times the search was "successful" I.e. did the user find the person they wanted? Kas koostas meilisõnumi?Composed an email? Kas lisas sõnumile järjehoidja?Bookmarked the message?

 • contact_result_in_full_list_selected_count – jälgib seda, kui mitu korda valis kasutaja kombineeritud otsingu seansi ajal täielikus loendis käsu „Kuva kõik kontaktid“contact_result_in_full_list_selected_count - tracks how many times the user asked to "see all contacts" in full list was selected during the combined search session

 • contact_result_selected_count – jälgib, mitu kontakti tulemit valiti kombineeritud otsingu seansi ajalcontact_result_selected_count - tracks how many contact results were selected during the combined search session

 • conversation_result_selected_count – jälgib, mitu vestlust valiti kombineeritud otsingu seansi ajalconversation_result_selected_count - tracks how many conversations were selecting during the combined search session

 • mail_paging_gesture_count – jälgib, kui palju meiliotsingu saalimisliigutusi kombineeritud otsinguseansi jooksul sooritatimail_paging_gesture_count - tracks how many mail search paging gestures were performed within the combined search session

 • mail_requests_count – jälgib, mitu meili otsingutaotlust kombineeritud otsinguseansi jooksul saadetimail_requests_count - tracks how many mail search requests were sent within the combined search session

 • people_filter_selected_contacts_count – jälgib, mitu kontakti inimeste filtris valitipeople_filter_selected_contacts_count - tracks how many contacts were selected in the people filter

 • search_session_ended_type – näitab, kus otsing lõppes, kuna see tühistati või päringut värskendatisearch_session_ended_type - Indicates where a search ended because it was canceled or the updated was the query

 • search_suggestion_type – näitab, mis on otsingusoovituse taga, st kas see on õigekirjaparandus?search_suggestion_type - indicates what is behind the search suggestion, I.e. is a spell correction? Kas põhineb ajalool?Based on history? Automaattekst?Autocomplete?

 • see_all_contacts_selected_count – jälgib, mitu korda valiti kombineeritud otsinguseansi ajal „Kuva kõik kontaktid“see_all_contacts_selected_count - tracks how many times "see all contacts" was selected during the combined search session

 • subtab_type – jälgib, milliselt tulemite vahekaardilt on kasutaja tulemi valinud.subtab_type - tracks where the user has selected the result from which result tab

 • top_mail_result_selected_count – jälgib seda, mitu korda valib kasutaja talle pakutavad parimad tulemid.top_mail_result_selected_count - tracks how many times a user selects the top results provided to them.

 • ui_reload_result_count – salvestab tulemuse määratud värskenduse tõttu UI uuesti laadimise korrad (vastava päringu ajal)ui_reload_result_count - records the times of reloading UI because of result set update (during the corresponding query)

 • ui_reload_result_time – salvestab tulemuse määratud värskenduse tõttu UI uuesti laadimiseks kulutatud aja kokku (vastava päringu ajal)ui_reload_result_time - records the total time spent on reloading UI because of result set update (during the corresponding query)

 • ui_reload_status_count – salvestab oleku värskenduse tõttu UI uuesti laadimise korrad (vastava päringu ajal)ui_reload_status_count - records the times of reloading UI because of status update (during the corresponding query)

 • ui_reload_status_time – salvestab oleku värskenduse tõttu UI uuesti laadimiseks kulutatud aja kokku (vastava päringu ajal)ui_reload_status_time - records the total time spent on reloading UI because of status update (during the corresponding query)

compose.mail.accessorycompose.mail.accessory

See sündmus võimaldab meil tuvastada ja lahendada peamiste meilisõnumi koostamistoimingutega seotud probleeme, et hoida ära probleeme failide manustamisel, foto manusena saatmisel või teie kättesaadavuse saatmisel.This event lets us detect and fix issues with key mail compose actions to prevent you from running into issues with attaching a file, taking a photo as an attachment, or sending your availability.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Action – ütleb meile, millist toimingut prooviti toimingu logimise ajal teha.action - Tells us the action that was attempted when the action is logged. Näiteks faili manustamine või lisasuvandite esitamine.Some examples include attaching a file and presenting more options.

 • icon_name – ütleb meile selle ikooni nime, mis kuvatakse toimingu logimisel.icon_name - Tells us the name of the icon that is being shown when the action is logged.

 • origin – ütleb meile toimingu päritolu.origin – Tells us the origin of the action. Võimalikud väärtused on quick_reply ja full_screen.Possible values are quick_reply and full_screen.

 • toolbar_type – öelge meile koostamise lehel esitava tööriistariba tüüp.toolbar_type – Tell us the toolbar type which is presenting on compose page. Võimalikud väärtused on compose_actions ja vormindamine.Possible values are compose_actions and formatting.

conversation.view.actionconversation.view.action

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid meilisõnumite vaatamisele ja neile vastamiseleUsed for monitoring possible negative impact on your ability to view and reply to email messages

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • contains_mention – ütleb meile, kas vestluses oli @-märgiga mainimise taotlus, et saaksime tuvastada @-märgiga mainimisega seotud probleemecontains_mention - Tells us if the conversation had an @ mention applied to help us detect issues with email mentions

 • conversation_type – ütleb meile, mis tüüpi meilisõnumite vaade renderdati (nt ühe sõnumi vaade või mitme sõnumi vaated).conversation_type - Tells us what type of email message view was rendered, such as a single message view or multiple message views. Aitab tuvastada probleeme, mis on seotud konkreetse sõnumitüübiga mee meilivestlusevaates.Helps us detect issues related to a specific message type in our email conversation view.

 • reaction_origin – näitab meile kohta, kust kasutaja reageerisreaction_origin – Tells us origin from where the user reacted

 • reaction_type – näitab meile kasutaja reaktsiooni tüüpireaction_type – Tells us the reaction type of the user

 • suggested_reply_char_count – ütleb meile, mitu märki on meie pakutavates vastusesoovitustes (kui need on saadaval), et saaksime tuvastada meie soovitustega seotud kõrvalekaldeid ja probleemesuggested_reply_char_count - Tells us how many characters the suggested replies we offer (if available) to help us detect anomalies and issues related to our suggestions

 • suggested_reply_click_pos – ütleb meile, millises kohas soovitatud vastus (kui see on saadaval) renderdatakse, et saaksime tuvastada konkreetse soovitusega seotud probleemesuggested_reply_click_pos - Tells us which position the suggested reply (if available) is rendered so we can detect issues with a specific suggestion

 • suggested_reply_type – näitab selle toimingu soovitatud vastuse tüüpi.suggested_reply_type - indicates type of suggested reply for this action. Võimalikud väärtused on tekst, send_avail ja create_meeting.Possible values are text, send_avail, and create_meeting.

 • use_default_quick_reply_mode – ütleb meile, kas kasutati vaikekiirvastuse režiimi, et saaksime tuvastada meilisõnumite kiirvastustega seotud probleemeuse_default_quick_reply_mode - Tells us if the default quick reply mode was used to help us detect issues related to the quick reply experience for email

draft.actiondraft.action

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele luua ja salvestada meilisõnumi mustandeid.Used for monitoring possible negative impact on your ability to create and save mail drafts.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • action – toimingu laad (nt salvestamine, hülgamine).action - the type of action, e.g. save, discard.

 • draft_message_id – mustandi sõnumi IDdraft_message_id - message ID of the draft

 • is_groups – kas mustand saadetakse rühma kausta (või rühma kaustast) või mitte.is_groups - whether the draft is being sent to/from a group folder

 • origin – kus mustand algatati, nt sõnumi üksikasjad, koostamine.origin - where draft was initiated, e.g. message detail, compose.

 • smart_compose_model_version – jälgib, millist nutika koostamise mudeli versiooni kasutataksesmart_compose_model_version - tracks which version of smart compose model is being used

 • suggestions_requested – näitab, kui palju nutika koostamise soovitusi on taotletudsuggestions_requested - indicates how many smart compose suggestions requested

 • suggestions_results – nutika koostamise soovituste tulemus (aktsepteeritud, tagasi lükatud)suggestions_results - smart compose suggestions’ result, i.e. accepted, rejected

 • suggestions_returned – näitab, kui palju nutika koostamise soovitusi on serverist tagastatudsuggestions_returned - indicates how many smart compose suggestions returned from server

 • suggestions_shown – näitab, kui palju nutika koostamise soovitusi on kasutajale näidatudsuggestions_shown - indicates how many smart compose suggestions shown to the user

 • thread_id – vestluse, millega mustand on seotud, lõime IDthread_id - thread ID of the conversation draft is associated with

drag.and.dropdrag.and.drop

See sündmus võimaldab meil tuvastada, kas pukseerimistoiming õnnestus või mitte.This event lets us detect if the drag and drop action was successful or not. See teave aitab veenduda, et pukseerimistoimingud töötavad rakenduste vahel õigesti, seda nii teabe Outlooki kukutamisel kui ka teabe Outlookist mõnda teise rakendusse lohistamisel.It is used to ensure that drag-and-drop experiences are working correctly across applications both as a drop event into Outlook and a drag event that leaves Outlook. Nende andmete põhjal saame tagada teabe ühest rakendusest teise pukseerimise ootuspärase töö.With this data we are able to ensure that the end-to-end experience with other applications is working as expected.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • action – toiming on kas lohistamine või kukutamine.action - Action will be either drag or drop

 • location – lohistamistoimingu korral annab see meile teada, millisest asukohast kasutaja lohistamist alustas.location - In case of a drag action, this will let us know from which location the user started the drag. Kukutamistoimingu korral annab see meile teada, kuhu kasutaja lohistatava faili kukutas.In case of a drop action, this will let us know where the user dropped the file which was being dragged.

 • source – kukutamistoimingu korral annab see meile teada, millisest asukohast kasutaja lohistamist alustas.source – In the case of a drop action, this will let us know from which location the user started the drag. See aitab meil paremini tuvastada probleeme, mis on seotud kindla lähtekohaga (nt OneDrive või Failid) ja kindla kukutamiskohaga (nt uus meilisõnum).This helps us better discover issues with a specific source like OneDrive or Files into a specific drop location, such as a new email.

drawer.eventdrawer.event

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele pääseda juurde sisendkausta kaustadeleUsed for monitoring possible negative impact on your ability to access folders in your inbox

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • add_calendar_option – näitab sahtlist lisatud kalendri tüüpi, st huvitav kalender, meilikalender, ühiskalender, et saaksime tuvastada kindlate kalendritüüpidega seotud probleemeadd_calendar_option - Indicates the type of calendar being added from the drawer i.e. interesting calendar, mail calendar, shared calendar, to help us detect issues related to specific calendar types

 • calendar_accounts_count – näitab kalendrikontode arvu, mis aitab tuvastada teie kontode arvuga seotud probleemecalendar_accounts_count - Indicates the number of calendar accounts to help us detect issues related to number of accounts you have

 • calendar_apps_count – näitab kasutaja seadmes olevate kalendrirakenduste arvu, et saaksime tuvastada kalendrirakendustega seotud probleemecalendar_apps_count - Indicates the number of calendar apps present on the user's device to help us detect issues related to calendar apps

 • drawer_type – näitab sahtli liiki: kalender, meil või nullpäring, et aidata meil tuvastada sahtli liigiga seotud probleemedrawer_type - Indicates the drawer type: calendar, mail or zero query to help us detect issues related to the drawer type

 • from_favorites – näitab, kas toiming võeti lemmikute hulgast, et saaksime tuvastada lemmikutega seotud probleemefrom_favorites - Indicates if the action was taken from favorites to help us detect issues related to favorites

 • group_calendar_count – näitab konto kalendrite arvu, et saaksime tuvastada rühmakalendritega seotud probleemegroup_calendar_count - Indicates the number of calendars for the account to help us detect issues related group calendars

 • inbox_unread_count – näitab lugemata sõnumite arvu sisendkaustas, et saaksime tuvastada sisendkausta lugemata sõnumite arvu kuvamisega seotud probleeme.inbox_unread_count - Indicates the number of unread messages in the inbox to help us detect issues with displaying inbox unread counts.

 • interesting_calendar_accounts_count – näitab, kui palju kontosid seadmes kvalifitseeruvad huvitavate kalendrite jaoks, et saaksime tuvastada huvitavaid kalendreid puudutavaid probleemeinteresting_calendar_accounts_count - Indicates the number of accounts which are eligible for interesting calendars on the device to help us detect issues related to interesting calendars

 • is_group_calendar – näitab, kas kalender on rühmakalender, et aidata tuvastada rühmakalendritega seotud probleemeis_group_calendar - Indicates if the calendar is a group calendar to help us detect issues related group calendars

 • mail_folder_type – näitab meilikausta tüüpi, s. t sisendkaust, mustandid jne, et saaksime tuvastada kaustatüüpidega seotud probleeme.mail_folder_type - Indicates the mail folder type i.e. inbox, drafts, etc. to help us detect issues related to folder types.

 • mail_accounts_count – näitab meilikontode arvu, mis aitab tuvastada meilikontodega seotud probleeme.mail_accounts_count - indicates the number of mail accounts to help us detect issues related mail accounts.

 • selected_group_calendar_count – näitab, mitu rühmakalendrit on kasutajaliideses valitud ja aktiivsedselected_group_calendar_count - Indicates the number of group calendars which are selected and active in the UI

 • visibility_toggle – annab märku, kui kasutaja lülitab antud kalendri sisse või välja, et aidata meil tuvastada kalendrite kuvamise ja peitmisega seotud probleemevisibility_toggle - indicates if the user is turning on or off a given calendar to help us detect issues related to showing or hiding calendars

IpcCreateRepublishingLicenseIpcCreateRepublishingLicense

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcCreateRepublishingLicense tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcCreateRepublishingLicense API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimiAppInfo.Name - Application name

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetLicensePropertyIpcGetLicenseProperty

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcGetLicenseProperty tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetLicenseProperty API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.LicensePropertyType – litsentsi atribuudi tüüpRMS.LicensePropertyType - license property type

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetSerializedLicensePropertyIpcGetSerializedLicenseProperty

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcGetSerializedLicenseProperty tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetSerializedLicenseProperty API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey- Logging service server Id

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.LicensePropertyType – litsentsi atribuudi tüüpRMS.LicensePropertyType - License property type

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

IpcGetTemplateIssuerListIpcGetTemplateIssuerList

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcGetTemplateIssuerList tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetTemplateIssuerList API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided – näitab, kui esitab autentimise tagasihelistamise API kutsumise sisendiks või mitteRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl – ühenduse teabe suhtevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl – ühenduse teabe sisevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode – õiguste halduse teenuse kliendi ja serveri vaheline ühendusrežiimRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant – kasutaja külalisrentniku IDRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant – kasutaja kodurentniku IDRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri suhtevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri sisevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status – õiguste konto serdi serverist esmakordne hankimine või õiguste konto serdi uuendamineRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type – kasutajakonto tüüp, nagu Windowsi konto või Live’i kontoRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided – näitab, kui uue õiguste konto serdi serverist hankimisel oli kasutaja meiliaadress olemas või eiRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId – õiguste halduse teenuse serveri ID, mis väljastab õiguste konto serdiRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat – litsentsi vorming: XrML või JSONRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType – õiguste kontode serdi tüüpRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType – õiguste halduse teenuse serveri tüüpRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • UserInfo.UserObjectId – kasutaja objekti IDUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcGetTemplateListIpcGetTemplateList

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcGetTemplateList tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcGetTemplateList API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided – näitab, kui esitab autentimise tagasihelistamise API kutsumise sisendiks või mitteRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl – ühenduse teabe suhtevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl – ühenduse teabe sisevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode – õiguste halduse teenuse kliendi ja serveri vaheline ühendusrežiimRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant – kasutaja külalisrentniku IDRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant – kasutaja kodurentniku IDRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri suhtevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri sisevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status – õiguste konto serdi serverist esmakordne hankimine või õiguste konto serdi uuendamineRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type – kasutajakonto tüüp, nagu Windowsi konto või Live’i kontoRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided – näitab, kui uue õiguste konto serdi serverist hankimisel oli kasutaja meiliaadress olemas või eiRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId – õiguste halduse teenuse serveri ID, mis väljastab õiguste konto serdiRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat – litsentsi vorming: XrML või JSONRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType – õiguste kontode serdi tüüpRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType – õiguste halduse teenuse serveri tüüpRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TemplatesCount – mallide arvRMS.TemplatesCount - The number of the templates

 • UserInfo.UserObjectId – kasutaja objekti IDUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpCreateLicenseFromScratchIpcpCreateLicenseFromScratch

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcpCreateLicenseFromScratch tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpCreateLicenseFromScratch API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant – kasutaja külalisrentniku IDRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant – kasutaja kodurentniku IDRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri suhtevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri sisevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.UserProvided – näitab, kui uue õiguste konto serdi serverist hankimisel oli kasutaja meiliaadress olemas või eiRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId – õiguste halduse teenuse serveri ID, mis väljastab õiguste konto serdiRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat – litsentsi vorming: XrML või JSONRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType – õiguste kontode serdi tüüpRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType – õiguste halduse teenuse serveri tüüpRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided – näitab, kui esitab tõendi API kutsumise sisendiks või mitteRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.UserProvided – näitab, kui esitab API kutsumise sisendina tarbija või mitteRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId – kasutaja objekti IDUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpCreateLicenseFromTemplateIpcpCreateLicenseFromTemplate

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcpCreateLicenseFromTemplate tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpCreateLicenseFromTemplate API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.AuthCallbackProvided – näitab, kui esitab autentimise tagasihelistamise API kutsumise sisendiks või mitteRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionMode – õiguste halduse teenuse kliendi ja serveri vaheline ühendusrežiimRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided – näitab, kui esitab tõendi API kutsumise sisendiks või mitteRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.UserProvided – näitab, kui esitab API kutsumise sisendina tarbija või mitteRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

IpcpGetTemplateListForUserIpcpGetTemplateListForUser

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcpGetTemplateListForUser tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpGetTemplateListForUser API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.ApplicationScenarioId – rakenduse esitatud stsenaariumi IDRMS.ApplicationScenarioId - Scenario Id provided by the application

 • RMS.AuthCallbackProvided – näitab, kui esitab autentimise tagasihelistamise API kutsumise sisendiks või mitteRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl – ühenduse teabe suhtevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.ExtranetUrl - extranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionInfo.IntranetUrl – ühenduse teabe sisevõrgu URLRMS.ConnectionInfo.IntranetUrl - intranet URL of connection info

 • RMS.ConnectionMode – õiguste halduse teenuse kliendi ja serveri vaheline ühendusrežiimRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant – kasutaja külalisrentniku IDRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant – kasutaja kodurentniku IDRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - Indicates if there is HTTP operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri suhtevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri sisevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status – õiguste konto serdi serverist esmakordne hankimine või õiguste konto serdi uuendamineRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type – kasutajakonto tüüp, nagu Windowsi konto või Live’i kontoRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided – näitab, kui uue õiguste konto serdi serverist hankimisel oli kasutaja meiliaadress olemas või eiRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId – õiguste halduse teenuse serveri ID, mis väljastab õiguste konto serdiRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.LicenseFormat – litsentsi vorming: XrML või JSONRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.RACType – õiguste kontode serdi tüüpRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType – õiguste halduse teenuse serveri tüüpRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TemplatesCount – mallide arvRMS.TemplatesCount - The number of the templates

 • RMS.TokenProvided – näitab, kui esitab tõendi API kutsumise sisendiks või mitteRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.UserProvided – näitab, kui esitab API kutsumise sisendina tarbija või mitteRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId – kasutaja objekti IDUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcpSerializeLicenseIpcpSerializeLicense

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib rakendada dokumendile IRM-kaitset. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcpSerializeLicense tegemisel.Collected when a user attempts to apply IRM protections on the doc. It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcpSerializeLicense API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.ApplicationScenarioId – rakenduse esitatud stsenaariumi IDRMS.ApplicationScenarioId - Scenario Id provided by the application

 • RMS.AuthCallbackProvided – näitab, kui esitab autentimise tagasihelistamise API kutsumise sisendiks või mitteRMS.AuthCallbackProvided - Indicate if provides the authentication callback as input of the API call or not

 • RMS.ConnectionMode – õiguste halduse teenuse kliendi ja serveri vaheline ühendusrežiimRMS.ConnectionMode - The connection mode between Rights Management Service client and server: online or offline

 • RMS.ContentId – dokumendi sisu IDRMS.ContentId - Content Id of the document

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.GuestTenant – kasutaja külalisrentniku IDRMS.GuestTenant - Guest tenant Id for the user

 • RMS.HomeTenant – kasutaja kodurentniku IDRMS.HomeTenant - Home tenant Id for the user

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.Identity.ExtranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri suhtevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.ExtranetUrl - The extranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.IntranetUrl – kasutaja õiguste halduse teenuse serveri sisevõrgu URL, mis kogutakse serverist uue õiguste halduse serdi hankimiselRMS.Identity.IntranetUrl - The intranet URL of Rights Management service server for the user, collected while getting a new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.Identity.Status – õiguste konto serdi serverist esmakordne hankimine või õiguste konto serdi uuendamineRMS.Identity.Status - The first time to get Rights Account Certificate from the server or renew the Rights Account Certificate

 • RMS.Identity.Type – kasutajakonto tüüp, nagu Windowsi konto või Live’i kontoRMS.Identity.Type - The type of the user account such as windows account or live account

 • RMS.Identity.UserProvided – näitab, kui uue õiguste konto serdi serverist hankimisel oli kasutaja meiliaadress olemas või eiRMS.Identity.UserProvided - Indicate if the user email address provided or not while getting new Rights Account Certificate from the server

 • RMS.IssuerId – õiguste halduse teenuse serveri ID, mis väljastab õiguste konto serdiRMS.IssuerId - The Id of the Rights Management Service server which issues Rights Account Certificate

 • RMS.KeyHandle – võtmepide mälu aadressRMS.KeyHandle - The memory address of key handle

 • RMS.LicenseFormat – litsentsi vorming: XrML või JSONRMS.LicenseFormat - The license Format: Xrml or Json

 • RMS.PL.KeyType – võimalikud väärtused on 'Single' või 'Double'.RMS.PL.KeyType – Values of 'Single' or 'Double.' Näitab, kas PL-i kaitsti ühe- või kahekordse võtme kaitsega.Indicates whether the PL was protected with Single Key Protection or Double Key Protection.

 • RMS.RACType – õiguste kontode serdi tüüpRMS.RACType - The type of Rights Accounts Certificate

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.ServerType – õiguste halduse teenuse serveri tüüpRMS.ServerType - The type of Rights Management Service Server

 • RMS.StatusCode – tagastatud tulemuse olekukoodRMS.StatusCode - Status code of the returned result

 • RMS.TokenProvided – näitab, kui esitab tõendi API kutsumise sisendiks või mitteRMS.TokenProvided - Indicate if provides the token as input of the API call or not

 • RMS.UserProvided – näitab, kui esitab API kutsumise sisendina tarbija või mitteRMS.UserProvided - Indicate if provides the consumer as input of the API call or not

 • UserInfo.UserObjectId – kasutaja objekti IDUserInfo.UserObjectId - The user object Id

IpcSetLicensePropertyIpcSetLicenseProperty

Kogutakse siis, kui kasutaja proovib avada IRM-kaitsega dokumenti või IRM-kaitset rakendada.Collected when a user attempts to open an IRM protected doc or apply IRM protections. See sisaldab vajalikku teavet selleks, et korralikult uurida ja diagnoosida probleeme, mis ilmnesid API kutse IpcSetLicenseProperty tegemisel.It contains the information needed to be able to properly investigate and diagnose issues that happen when the IpcSetLicenseProperty API call is made.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo.ClientHierarchy – kliendi hierarhia, mis näitab rakenduse käitamisi töökeskkonnas või arenduskeskkonnasAppInfo.ClientHierarchy - Client hierarchy which indicates the application runs in production environment or developer environment

 • AppInfo.Name – rakenduse nimi.AppInfo.Name - Application name.

 • AppInfo.Version – rakenduse versioonAppInfo.Version - Application version

 • iKey – logimisteenuse serveri IDiKey - Logging service server Id

 • RMS.Duration – API kutse lõpuleviimiseks kulunud aeg kokkuRMS.Duration - Total time for API call to complete

 • RMS.DurationWithoutExternalOps – koguaeg miinus välistele toimingutele kulunud, nagu võrgu latentsusaeg.RMS.DurationWithoutExternalOps - Total time minus external operations consumed, such as network latency.

 • RMS.ErrorCode – tõrkekood juhul, kui API kutse mõne tagastas.RMS.ErrorCode - The error code returned if any from the API call

 • RMS.HttpCall – näitab, kui on HTTP-toimingRMS.HttpCall - indicate if there is http operation

 • RMS.LicensePropertyType – litsentsi atribuudi tüüpRMS.LicensePropertyType - license property type

 • RMS.Result – API kutse õnnestumine või nurjumineRMS.Result - Success or fail of the API call

 • RMS.ScenarioId – API määratletud stsenaariumi IDRMS.ScenarioId - Scenario Id defined by the API

 • RMS.SDKVersion – õiguste halduse teenuse kliendi versioonRMS.SDKVersion - The version of Rights Management Service Client

 • RMS.StatusCode – API määratletud stsenaariumi IDRMS.StatusCode - Scenario Id defined by the API

link.clicked.actionlink.clicked.action

Sündmus aitab jälgida kasutajate edu Microsoft Edge’i veebivaates URL-i vaatamisel ja standardsete veebikasutusstenaariumide täitmisel ilma tõrgeteta.The event is used to track users' success in viewing a URL in the Edge web view and completing standard web scenarios in that web view without facing errors

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • account_type – kui Microsoft Edge’i veebivaade käivitati Outlooki sündmusest või meilisõnumist, näitab see selle konto tüüpi, kust URL saadetiaccount_type – if the Edge web view was launched from an email or event in Outlook, type of the account where the URL came from

 • action – toiming, mille kasutaja tegi Outlookis, alates URL-i puudutamisest ja lõpetades voost väljumisega (avas lingi Edge’i veebivates, lehte ei laaditud veebivaates, tegi veebivaates otsingu, väljus Edge’i veebivaatest, et avada link veebibrauseri rakenduses jne)action – action performed by the user inside Outlook from the moment they tap on a URL to when they exit that flow (opened the link in the Edge web view, page failed to load in the web view, performed a search in the web view, exit the Edge web view to open the link in a web browser application, etc.)

 • duration – kasutajaseansi kestusduration – duration of the user session

 • launch_type – kui Microsoft Edge’i veebivaade käivitati, siis näitab see, kas vaade käivitati Outlookist, mõne vidina kaudu või mõne OS-i komponendi kaudulaunch_type – if the Edge web view was launched, was it from Outlook, from a widget, or from an OS component

 • origin – kui kasutaja tegi Microsoft Edge’i veebivaates mõne toimingu, näitab selle toimingu lähtekohtaorigin – if the user performed an action in the Edge web view, origin of that action

 • referrer – selle URL-i asukoht, mida kasutaja puudutas (meilisõnum, kalendrisündmus, TXP-kaart jne)referrer – the location of the URL the user tapped on (email, calendar event, TXP card, etc.)

 • search_scope – kui kasutaja tegi Edge’i veebivaates otsingu, näitab see selle otsingu ulatust (kõik, pildid, videod jne)search_scope – if the user performed a search in the Edge web view, scope of that search (All, Images, Videos, etc.)

 • search_subtype – kui kasutaja tegi Edge’i veebivaates otsingu, näitab see, kas otsing oli algotsing või täpsustatud otsingsearch_subtype – if the user performed a search in the Edge web view, was it an initial search or a refined search

 • session_summary_page_loaded_count – kasutaja Edge’i veebivaate seansi ajal laaditud lehtede arvsession_summary_page_loaded_count – number of pages loaded by the user during their session in the Edge web view

 • session_summary_search_count – kasutaja Edge’i veebivaate seansi ajal tehtud Bingi otsingute arvsession_summary_search_count - number of Bing searches performed by the user during their session in the Edge web view

 • session_summary_session_id – praeguse kasutajaseansi identifikaator Edge’i veebivaatessession_summary_session_id – identifier for the present user session in the Edge web view

 • txp – kui Edge’i veebivaade käivitati TXP-kaardilt, näitab see selle kaardi sündmusetüüpi (lõunaeine, lend jne)txp – if the Edge web view was launched from a TXP card, event type for that card (dining, flight, etc.)

 • txp_component – kui Edge’i veebivaade käivitati TXP-kaardilt, näitab see selle kaardi kasutajaliidese komponendi tüüpitxp_component - if the Edge web view was launched from a TXP card, UI component type for that card

mail.actionmail.action

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele teha olulisi meilitoiminguid (nt meili lõimerežiimi käitamine, meilide olulisuse alusel järjestamise toimimingute töö tagamine), veendumaks, et meie rakendus töötab meilide puhul õigesti.Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform critical mail actions (like running mail threaded mode, ensuring mail triage actions work) to ensure our app is functioning properly for mail.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • account – toimingu teinud konto [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]account - the account which performed the action [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • action – jälgib seda, mis tüüpi toimingut tehti, st arhiivimine, kustutamine, loetuks märkimine jne.action - tracks what type of action was taking, i.e. archive, delete, mark as read, etc.

 • attachment_content_type – allalaaditud manuse sisutüüpattachment_content_type - the content type of the downloaded attachment

 • attachment_content_type_with_count – jälgib meilisõnumi manuste arvuattachment_content_type_with_count - tracks the number of attachments in email

 • attachment_download_result – manuse allalaadimistoimingu tulem (st õnnestumine/nurjumine)attachment_download_result - the result (i.e. success/failure) for an attachment download action

 • attachment_download_time – manuse allalaadimistoiminguks kuluv aegattachment_download_time - the time for an attachment download action

 • attachment_extn – allalaaditud manuse faililaiendattachment_extn - the file extension of the downloaded attachment

 • attachment_id – allalaaditud manuse süsteemiidentifikaatorattachment_id - the system identifier for the downloaded attachment

 • attachment_size – allalaaditud manuse mahtattachment_size - the size of downloaded attachment

 • domain – avatava dokumendi domeendomain - domain of the document being opened

 • duration – jälgib seda, kui kaua toiming aega võttis, inimloetava ingliskeelse stringina (nt 1 s; 4 h)duration - tracks how long the action took as human-readable English string (e.g. 1s, 4h)

 • error – toiminguga seotud tõrketeadeerror - error message associated with the action

 • event_mode – mis tüüpi sündmuserežiimis see oli, rühmad või muu.event_mode - what type of event mode it was in, groups or others.

 • Extension – selle toiminguga seostatud lingi või manuse faililaiendExtension - file extension of link or attachment associated with this action

 • internet_message_id – jälgimissõnumi IDinternet_message_id - tracking message ID

 • is_group_escalation – näitab, kas sõnum, millega toiming tehti, saadeti kasutaja postkastile eskaleerimise (rühma tellimise) tõttuis_group_escalation - indicates whether the message the action was taken on was sent to the user's mailbox because of an escalation (subscribed to group)

 • is_rule – näitab, kas tehtud meilitoiming lähtestab liigituse fookustatud/muuis_rule - indicates if the mail action done is resetting a focused/other classification

 • is_threaded_mode – näitab, kas sõnum oli lõimerežiimis või mitte, st kuidas sõnumid rühmitatakseis_threaded_mode - indicates whether the message was in threaded mode or not, i.e. how are the messages grouped

 • is_unread – näitab, kas sõnum, millega toiming tehti, on lugematais_unread - indicates whether message is unread that the action was taken on

 • left_swipe_setting – näitab, milline toiming oli seatud vasakule nipsamise jaoksleft_swipe_setting - indicates what action was a set to be the left swipe

 • message_id – serveri sõnumi ID, mis on suunatud toimingule või komaeraldusega loendile, kui toimingus oli rohkem kui üks üksus.message_id - server message id targeted for action, or comma-separated list if more than one item was in action.

 • message_type – näitab, mis sõnumitüübiga toiming tehti** – rühm või muudmessage_type - indicates what type of message type the action was taken on** - group or other

 • number_selected – selliste üksuste arv, mille kasutaja valis sõnumiloendis ja millega kasutaja hulgivalikurežiimis midagi teginumber_selected - the number of items the user selected on the message list and took action on during multiple selection mode.

 • origin – tegevuse (st lahtri nipsamise, nullpäringu, süvalingi, meilivaate, meililoendi jne) allikasorigin - source of action, i.e. cell swipe, zero-query, deep link, email view, email list, etc.

 • reported_to_msft – pärast meilisõnumi rämpspostikausta saatmist (rämpspostitused) või prügikasti (andmepüük) saab oma toimingust Microsoftile teada anda.reported_to_msft - after sending an email to junk (spam) or trash (phishing) they can choose to report their action to Microsoft.

 • retry – kas toimingut prooviti uuestiretry - whether the action was retried

 • right_swipe_setting – näitab, milline toiming oli seatud paremale nipsamise jaoksright_swipe_setting - indicates what action was a set to be the right swipe

 • shortcut – näitab, kas kiirklahve kasutati ja milliseid kiirklahve kasutati sõnumi plaanimiseks, st hiljem, homme, valige aeg jne.shortcut - indicates if a shortcut was used and what shortcut was used for scheduling a message i.e. later, tomorrow, choose time, etc.

 • size – selle toiminguga seostatud lingi või manuse mahtsize - size of link or attachment associated with this action

 • source_folder – jälgib lähtekausta tüüpi, kui toiming viitab teisaldamisele ühest kaustast teise, st sisendkausta, prügikasti vms.source_folder - tracks source folder type when action is indicating to move from one folder to other, i.e. to inbox, trash etc.

 • source_inbox – näitab, sisendkausta, kus toiming aset leiab (nt fookustatud, muu jne), olekut – toimingu olekut (st õnnestumine või nurjumine)source_inbox - indicates which inbox the mail action is taking place (i.e. focused, other, etc.) state - state of the action, i.e. success or point of failure

 • target_folder – näitab sihtkausta tüüpi meilisõnumite teisaldamisel ühest kaustast teisetarget_folder - indicates target folder type when moving emails from one folder to other

 • thread_id – vestluse lõime ID, mis on suunatud toimingule või komaeraldusega loendile, kui sihiti rohkem kui üht üksustthread_id - thread id of the conversation targeted for action, or comma-separated list if more than one item was targeted

 • time_taken_to_fetch_access_token – aeg, mis kulus süsteemi juurdepääsuloa toomiseks, mida kasutada lingi avamiseltime_taken_to_fetch_access_token - time taken to fetch a system access token to use for opening a link

 • time_taken_to_fetch_drive_item – aeg, mis kulus OneDrive’i ressursi toomiseks klõpsamiseltime_taken_to_fetch_drive_item - time taken to fetch a OneDrive resource when clicked

 • time_taken_to_fetch_embed_viewer_resource – aeg, mis kulus manustatud vaaturi lähtestamiseks linkide avamiseltime_taken_to_fetch_embed_viewer_resource - time taken to initialize the embedded viewer when opening links

 • time_taken_to_load_embed_viewer – aeg, mis kulus manustatud vaaturi lähtestamiseks linkide avamiseltime_taken_to_load_embed_viewer - time taken to initialize the embedded viewer when opening links

 • time_taken_to_load_link – aeg, mis kulub lingi laadimistoimingu lõpuleviimisekstime_taken_to_load_link - time a load link action takes to complete

 • time_taken_to_tap_attachment – aeg sõnumi avamisest manuse klõpsamisenitime_taken_to_tap_attachment - the time between opening the message and clicking on the attachment

 • time_taken_to_tap_link – aeg, mis kasutajal kulus sõnumi vaatamisest lingi klõpsamisenitime_taken_to_tap_link - time the user took between viewing message and clicking a link

 • txp – näitab, kas meilisõnumiga, millega toiming tehti, on seostatud txp-tüüpi üksus, st ürituse broneerimine, lennu broneerimine jne.txp - indicates if there is a txp type of item associated with the mail that action was taken on, i.e. event reservation, flight reservation, etc.

 • type – lingi kaudu avatava dokumendi tüüptype - document type being opened via link

mail.composemail.compose

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie meilisõnumite koostamise ja neile vastamise võimele (nt probleemid käsuga Vasta kõigile), meilisõnumite vormindamisele või meilisõnumite saatmisele.Used for monitoring possible negative impact on your ability to compose and reply to emails such as running into issues with reply-all, formatting your email, or sending your emails.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • draft_message_id – mustandina loodud vestluse mustandi ID, et saaksime tuvastada meilisõnumite mustanditega seotud probleemedraft_message_id - The draft id of the conversation being created as a draft to help us detect issues related to draft emails

 • message_id – vastatava või edastatava vestluse sõnumi ID, et saaksime tuvastada konkreetse sõnumiga seotud probleememessage_id - The message id of the conversation being replied to or forwarded from to help us detect issues related to a specific message

 • origin – ütleb meile, kust koostamine pärineb (nt Vasta kõigile, Koosta uus või Kiirvastus).origin - Tells us where the compose originated from, such as from a reply all, a new compose, or quick reply. Aitab meil tuvastada konkreetse vastuse lähtekohatüübiga seotud probleeme.Helps us detect issues associated with a specific reply origin type.

 • is_group_escalation – kas sõnum on eskaleeritud rühmasõnum, et saaksime tuvastada rühmadega seotud koostamisprobleeme.is_group_escalation - Whether the message is an escalated group message so we can detect compose issues related to groups.

 • is_link – ütleb meile, kas uus mustand on loodud lingist.is_link - Tells us if the new draft that was created was done from a link. Aitab meil tuvastada linkidest loodud mustanditega seotud probleeme.Helps us detect issues associated with drafts created from links.

 • is_force_touch – ütleb meile, kas uus mustand loodi sundpuutetoimingust.is_force_touch - Tells us if the new draft that was created was done from a force touch action. Aitab meil tuvastada sellest konkreetsest toimingust loodud mustanditega seotud probleeme.Helps us detect issues associated with drafts created from this specific action.

 • is_groups – kas sündmus algas rühmade ruumist, et saaksime tuvastada rühmadega seotud koostamisprobleeme.is_groups - Whether the event was started from the groups' space so we can detect compose issues related to groups.

 • source_inbox – ütleb meile lähtesisendkausta (nt kas see oli Fookustatud või Muu)source_inbox - Tells us the source inbox, such as whether it was a focused or other inbox

 • thread_id – vastatava või edastatava vestluse lõime ID, et saaksime tuvastada konkreetse lõimega seotud probleemethread_id - The thread id of the conversation being replied to or forwarded from to help us detect issues related to a specific thread

meeting.call.to.actionmeeting.call.to.action

Kasutatakse selleks, et jälgida võimalikke negatiivseid mõjusid teie võimele teha olulisi koosolekutoiminguid (nt koosolekute loomine, redigeerimine ja nendele vastamine).Used for monitoring possible negative impact on your ability to perform critical meeting actions like creating, editing, and responding to meetings.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • event_mode – näitab, kas see sündmus oli rühmast või mitte, et saaksime tuvastada rühmasündmuste probleemeevent_mode - Indicates whether this event was from a group or not to help us detect issues with group events

 • meeting_id – koosoleku ID, mis aitab meil jälgida probleeme koosoleku kehtivusaja jooksul, et saaksime tuvastada kindlate koosolekutega seotud probleememeeting_id - A meeting ID that helps us track issues throughout the lifetime of a meeting to help us detect issues with specific meetings

 • meeting_provider – näitab võrgukoosoleku pakkujat (nt Teams, Skype’i ärirakendus), et saaksime tuvastada konkreetsete võrgukoosoleku pakkujatega seotud probleememeeting_provider - Indicates the provider for an online meeting, e.g. Teams, Skype for Business to help us detect issues with specific online meeting providers

 • notify_type – näitab teiste kntotüüpide vastusetüüpi, et saaksime tuvastada eri tüüpi kontodega seotud probleemenotify_type - Indicates the response type for other account types to help us detect issues with different account types

 • recurrence – näitab, kui sageli see koosolek esineb, st esinemiskordi või sarja, et aidata meil tuvastada korduvate koosolekusarjadega seotud probleemerecurrence - Indicates how often this meeting occurs I.e. occurrence or series to help us detect issues with reoccurring meeting series

 • response – näitab vastuse tüüpi (nt teatud tüüpi konto aktsepteerimine või tagasilükkamine), et aidata meil tuvastada sündmustele vastamisega seotud probleemeresponse - Indicates response type such as accept or decline on certain account types to help us detect issues with responding to events

 • response_message_length – näitab, kui pikk oli sõnum, et saaksime tuvastada probleeme koosoleku vastustegaresponse_message_length - Indicates how long the message length was to help us detect issues with meeting responses

 • review_time_proposal_action_type – näitab kasutaja vastuse uue aja ettepanekut, et saaksime tuvastada probleeme uue aja pakkumiselreview_time_proposal_action_type - Indicates a user response new time proposal to help us detect issues with proposing a new time

 • send_response – näitab, kas vastus saadeti, et tuvastada probleeme koosolekukutsele vastuste saatmiselsend_response - Indicates whether a response was sent to help us detect issues sending meeting invite responses

 • txp – näitab, mis tüüpi koosolek genereeritit lennubroneeringutest ja tarnetest, et saaksime tuvastada seda tüüpi koosolekuga seotud probleemetxp - Indicates what type of meeting it was generated from flight reservations and deliveries to help us detect issues with this type of meeting

 • with_message_enabled – näitab, kas kasutaja saab sõnumile vastata, et saaksime tuvastada koosolekukutsetele vastamisega seotud probleemewith_message_enabled - Indicates whether a user can response with a message to help us detect issues with responding to meeting invites

Office.Android.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurementsOffice.Android.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurements

See sündmus kogutakse Androidi platvormil töötavate Office’i rakenduste jaoks ning see salvestab, millal leiab aset failiavamistoiming.This event is collected for Office applications running under Android platform and records when a file open operation takes place. Sündmus aitab hoida faili avamistoimingu turvalisena, ajakohasena ja tõrgeteta toimivana.The event helps in keeping the file open operation secure, up- to- date and performing properly. Nende andmete kogumise eesmärk on pidevalt täiustada faili avamise töökindlust.The goal of collecting this data is to continuously improve the file open performance.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppDocsOperationDuration – failiavamistoimingu ajal alamkihile kulunud aeg.Data_AppDocsOperationDuration - The duration spent in sub- layer during a file open operation.

 • Data_AppDuration – failiavamistoimingu ajal rakenduse töötlemisele kulunud aeg.Data_AppDuration - The duration spent in application processing during a file open operation.

 • Data_AppWarmUpGain – rakenduse buutimiskestuse lühendamisel saavutatud võit, kuna oleme osa rakendusest varem eelbuutinud.Data_AppWarmUpGain - The gain in application boot duration we get because of pre-booting a part of the application beforehand.

 • Data_BootDuration – failiavamistoimingu ajal rakenduse buutimiseks kulunud aeg.Data_BootDuration - The duration of application boot in process of the file open.

 • Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – mõne faili avamise stsenaariumi korral toimub varem avatud dokumendi sulgemine enne praeguse dokumendi avamist.Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – In some file open scenarios, closing of a previously opened document takes place before the opening of the current document. See ajakestus osade selles juhtumis aset leidvate toimingute vahel jäädvustatakse stringi väärtusena, mis omab vormingut <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...This time duration between some of the operations that take place in this case is captured in a string value which has the format <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode - An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind - An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType - An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState - An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – faili failinimelaiend.Data_Doc_Ext - File extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn - The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav globaalne ainuidentifikaator (GUID).Data_Doc_FqdnHash - A Globally Unique Identifier (GUID) that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – faili avamiseks kasutatud identiteedi kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_IdentityTelemetryId - A GUID that uniquely identifies the identity used to open a file.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario - An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags - An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled - Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen - Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported - Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy - Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched - Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked - Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location - An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons - An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash - A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType - An enumeration indicating type of real- time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId - A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol - An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType - An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion - An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId - An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext - A string used to correlate client- side and server- side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes - File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars - An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash - A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salvestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Whether or not the file was opened incrementally using pre- cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest Web Application Open Platform Interface Protocol (WOPI) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId - A string indicating which service a Web Application Open Platform Interface Protocol (WOPI) file is from.

 • Data_ErrorId_Code – tõrkekood, mis osutab andmete kogumise toimingu nurjumiseleData_ErrorId_Code - An error code indicating a failure in the data collection operation

 • Data_ErrorId_Tag – koodis asuv silt, mis aitab leida tõrkepunktiData_ErrorId_Tag - A tag in the code to help find the point of failure

 • Data_FileOpenFlowMarkers – enne faili avamisprotsessi algamist on sellega seotud mõned eeltöötlused.Data_FileOpenFlowMarkers – Before the file open process begins, there is some pre-processing involved. See eeltöötlusele kulunud aeg jäädvustatakse stringi väärtusena, mis on vormingus <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...This time taken for this pre-processing is captured in a string value which has the format <functionId><functionValue><functionId><functionValue>...

 • Data_FirstPartyProviderApp – kui Wordis, Excelis, PowerPointis või Office’i rakendustes avatud fail käivitatakse teisest Microsofti rakendusest, siis selle pakkuja rakendus jäädvustatakse siin.Data_FirstPartyProviderApp - If a file open on Word, Excel, or PowerPoint or Office apps is invoked from another Microsoft app, then the name of that provider app is captured here.

 • Data_InclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_InclusiveMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub- function calls.

 • Data_InitializationReason – loendusväärtus, mis näitab, kuidas fail avatakse (millise kasutajaliideseelemendi kaudu või teise rakenduse käivitatuna).Data_InitializationReason - An enumeration indicating how the file is opened, e.g. UI element, triggered by another app, etc.

 • Data_Measurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_Measurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub- function calls.

 • Data_OfficeMobileInitReason – loendus, mis näitab faili avamise lähtepunkti.Data_OfficeMobileInitReason - An enumeration indicating the entry point of file open.

 • Data_RenderToInSpaceDuration – renderdamise lõpu ja silueti/lõuendi animatsiooni vaheline kestus.Data_RenderToInSpaceDuration – The duration between render end and the silhouette/canvas animation.

 • Data_SilhouetteDuration – faili avamise renderdamise kestus.Data_SilhouetteDuration - The duration of rendering of the file open.

 • Data_TimeSplitMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti, alguse ajatemplit ja kestust.Data_TimeSplitMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag, start timestamp and duration.

Office.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserToggledOffice.Android.DocsUI.PaywallControl.SkuChooserToggled

Kasutuse telemeetriaandmed, mis võimaldavad näha, mitu korda vahetab kasutaja eri SKU-de vahel enne seda, kui proovib osta.Usage telemetry to view how many times user switches between different SKUs before attempting a purchase. Kasutatakse selleks, et mõista SKU-valija kasutust ja optimeerida rakendusesiseste ostude kogemust tulevastes versioonides.Used to understand usage of the SKU chooser and optimize the in app purchase experience in future versions.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • EventDate – sündmuse esinemiskorra ajatempelEventDate – Timestamp of the event occurrence

 • SeansiId – GUID, kuhu ühendada sündmusi seansi aluselSessionID – GUID to connect events by session

Office.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesAvailabilityOffice.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesAvailability

Lubame Office’i mobiilirakenduse jaoks Androidi APK laienduse failid.We are enabling Android Package Kit (APK) expansion files for the Office mobile app. APK laienduse failid on täiendavad ressursifailid, mida Androidi rakenduste arendajad saavad koos oma rakendusega avaldada.APK Expansion files are supplementary resource files that Android app developers can publish along with their app. Laiendusefailide töökindluse mõistmiseks logime lipu, mis näitab, kas laiendusefailid on igal buutimisel saadaval või mitte.To understand the reliability of the expansion files, we log a flag indicating whether expansion files are available or not at every boot.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ExpansionFilesAvailable – kahendmuutuja lipp, mis näitab, kas APK laiendusefailid on rakenduse buutimisel seadmes saadaval.Data_ExpansionFilesAvailable - A Boolean flag that indicates whether APK Expansion files are available on the device at the time of app boot.

Office.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesDownloaderOffice.Android.EarlyTelemetry.ExpansionFilesDownloader

Lubame Office’i mobiilirakenduse jaoks Androidi APK laienduse failid.We are enabling Android Package Kit (APK) expansion files for the Office mobile app. APK laienduse failid on täiendavad ressursifailid, mida Androidi rakenduste arendajad saavad koos oma rakendusega avaldada.APK Expansion files are supplementary resource files, that Android app developers can publish along with their app. Laiendusefailide allalaadimismehhanismi töökindluse mõistmiseks logime lipu, mis näitab, kas saame laiendusefaile alla laadida.To understand the reliability of our expansion file download mechanism, we are logging a flag indicating whether we are successfully able to download expansion files.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_DownloadSuccess – kahendmuutuja lipp, mis näitab, kas APK laiendusefailide allalaadimine õnnestub, kui neid proovitakse alla laadida rakenduse buutimisel.Data_DownloadSuccess - A Boolean flag that indicates whether APK Expansion files download is successful, whenever we attempt a download during app boot.

Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequestOffice.Android.Intune.IntuneComplianceRequest

See sündmus kogutakse Androidi jaoks mõeldud Office’i rakenduste (sh Office Mobile, Word, Excel, PowerPoint ja OneNote) jaoks.This event is collected for Office applications running on Android, including Office mobile, Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Sündmus viitab sellele, et üritate sisse logida Intune’i litsentsitud asutuse kontole, kus asutuse administraator on konfigureerinud poliitika, et jõustada rakenduse tingimuslik juurdepääs.The event indicates an attempt to sign-in to an Intune licensed organization account where the organization administrator has configured policy to enforce app conditional access. Seda kasutatakse selleks, et mõista, mis on nende lõppkasutajate arv, kes proovivad kasutada rakendusi selle poliitikakonfiguratsiooni alusel, ning seda kombineeritakse sündmusega Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatus, et tagada konfigureeritud poliitika jõustamine.It is used to understand the number of end users who are attempting to use apps under this policy configuration, and is combined with another event, Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatus, to ensure the configured policy is enforced.

Andmevälju ei koguta.No data fields are collected.

Office.Android.Intune.IntuneComplianceStatusOffice.Android.Intune.IntuneComplianceStatus

See sündmus kogutakse Androidi jaoks mõeldud Office’i rakenduste (sh Office Mobile, Word, Excel, PowerPoint ja OneNote) jaoks.This event is collected for Office applications running on Android, including Office mobile, Word, Excel, PowerPoint, and OneNote. Sündmus viitab sellele, et üritate sisse logida Intune’i litsentsitud asutuse kontole, kus asutuse administraator on konfigureerinud poliitika, et jõustada rakenduse tingimuslik juurdepääs.The event indicates an attempt to sign-in to an Intune licensed organization account where the organization administrator has configured policy to enforce app conditional access. See sündmus viitab selle rakenduse, millesse kasutaja on sisse loginud, nõuetele vastavuse olekule ja seda kasutatakse tõrgete uurimiseks.This event indicates the compliance status of the application to which the user has signed-in and is used to investigate failures. Seda kombineeritakse sündmusega Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequest, et tagada konfigureeritud poliitika jõustamine.It is combined with another event, Office.Android.Intune.IntuneComplianceRequest, to ensure the configured policy is enforced.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ComplianceStatus – näitab rakenduse nõuetele vastavuse olekut, kuvades sisselogimisel õnnestumise või nurjumise tõrkekoodi.Data_ComplianceStatus - Indicates the compliance status of the application during sign-in with a success or failure error code.
  • 1 – tundmatu tõrge-1 – Unknown error
  • 0 – rakendus vastab asutuse poliitikatele0 – The application is compliant with the organization policies
  • 1 – rakendus ei vasta asutuse poliitikatele1 – The application is not compliant with the organization policies
  • 2 – teenusega seotud tõrked2 – Service related failures
  • 3 – võrguga seotud tõrked3 – Network related failures
  • 4 – rakendusel nurjus autentimistõendi toomine4 – Application failed to retrieve authentication token
  • 5 – teenuselt pole veel vastust saadud5 – The response has not been yet received from the service
  • 6 – vaja on installida ettevõtte portaali rakendus6 – The company portal application needs to be installed

Office.Android.ODWXPSSO.TelemetryOffice.Android.ODWXPSSO.Telemetry

See sündmus aitab meil mõista, millise muu seadmes leiduva Microsofti rakenduse kaudu meie rakendus vaikiva ühekordse sisselogimise sai, milline oli sisenemispunkt jms.This event helps in understanding with which other Microsoft app in the device, our app got silent single sign on, from which entry point and so on. Samuti aitab see mõista nurjumise põhjuseid, kui me ei saanud vaikivat ühekordset sisselogimist.Also helps in understanding the failure reason for not getting silent single sign on. Saame ülevaatlikuma teabe selle kohta, millisest seadmes leiduvast Microsofti rakendusest ühekordse sisselogimise funktsiooni kaudu sisse logitakse.We get better insights like from which Microsoft app in the device, we are getting single sign on experience. Samuti aitab see meil lahendada probleeme juhul, kui ühekordne sisselogimine ei tööta ootuspäraselt.Act upon failures, where single sign on is not working as expected.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AccountType – näitab selle konto tüüpi, mille jaoks ühekordset sisselogimist kasutatakse (nt isiklik Microsofti konto või töökonto).AccountType - Indicates the account type with which single sign on is happening, like personal Microsoft account or work account.

 • EntryPoint – näitab rakenduses sisenemispunkti, kus ühekordse sisselogimise katse algatati.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where single sign on attempt was initiated.

 • ErrorCode – näitab ühekordse sisselogimise katse tõrkekoodi.ErrorCode - Indicates the error code of the single sign on attempt.

 • ErrorDescription – näitab ühekordse sisselogimise katse tõrketeadet.ErrorDescription - Indicates the error message of the single sign on attempt.

 • HResult – näitab ühekordse sisselogimise katse tulemuse olekukoodi.HResult - Indicates result status code of the single sign on attempt.

 • ProviderPackageId – muu Microsofti rakendus seadmes, kus ühekordne sisselogimine toimub.ProviderPackageId - Other Microsoft app in the device from which single sign on is happening.

Office.Android.PhoneNumberSignInsOffice.Android.PhoneNumberSignIns

See sündmus aitab meil mõista, kas kasutaja logis sisse või registreerus kasutajaks telefoninumbril või meiliaadressil põhineva isikliku Microsofti kontoga.This event helps in understanding if user signed in or signed up with phone number-based account or email based personal Microsoft account. Sündmus aitab meil teada saada, kui palju kasutajaid logib sisse või registreerub telefoninumbril põhineva isikliku Microsofti kontoga.This event helps in knowing count of users signing in or signing up with phone number based personal Microsoft account.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • EntryPoint – näitab rakenduses sisenemispunkti, kus sisselogimiskatse algatati.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where sign-in attempt was initiated.

 • IsEmailMissing – kas meiliaadress on konto profiiliteabest puudu?IsEmailMissing - Is email missing in the account profile information?

 • IsPhoneNumberMissing – kas telefoninumber on konto profiiliteabest puudu?IsPhoneNumberMissing - Is phone number missing in the account profile information?

 • UserDecision – näitab kasutaja tehtud valikut (nt sisselogimine, registreerumine või hiljem sisse logimine).UserDecision - Indicates the choice made by user like sign-in or sign-up or sign in later.

Office.Android.UserSignInDecisionOffice.Android.UserSignInDecision

See sündmus aitab meil mõista, millises etapis kasutaja sisselogimisvoo pooleli jätab, miks sisselogimine nurjub, kui palju kasutajaid millisest rakenduse sisenemispunktist sisse logib jne.This event helps in understanding at which stage user is dropping in sign in flow, why sign in is failing, how many users are getting signed in successfully from which entry point in the app and so on. Sündmus aitab koguda sisselogimistee andmeid, et saaksime mõista, millises etapis kasutajad sagedamini protsessi pooleli jätavad jms.This event helps with sign-in funnel data, which helps in understand at which stage users are getting dropped more and so on.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AccountType – näitab selle konto tüüpi, millega kasutaja proovib sisse logida (nt isiklik konto või töökonto).AccountType - Indicates the account type with which sign-in is attempted like personal account or work account.

 • AfterLicensingState – näitab rakenduse litsentsimise olekut pärast sisselogimist.AfterLicensingState - Indicates the app licensing state after sign-in completed.

 • AllowedEditsWithoutSignIn – näitab, kui palju muudatusi on enne sisselogimiskatset aegunud.AllowedEditsWithoutSignIn - Indicates how many free edits have lapsed before sign-in was attempted.

 • BeforeLicensingState – näitab rakenduse litsentsimise olekut enne sisselogimiskatset.BeforeLicensingState - Indicates the app licensing state before sign-in attempted.

 • CompletionState – näitab sisselogimise lõpulejõudmise etappi.CompletionState - Indicates the stage of sign-in completion.

 • EntryPoint – näitab rakenduses sisenemispunkti, kus sisselogimiskatse algatati.EntryPoint - Indicates the entry point in the app, from where sign-in attempt was initiated.

 • HRDAutoAcceleratedSignUpAttemptCount – näitab kiirendatud registreerumise katsete arvu.HRDAutoAcceleratedSignUpAttemptCount - Indicates the count of accelerated sign-ups attempted.

 • HRDAutoAcceleratedSignUpQuitCount – näitab tühistatud kiirendatud registreerumiste arvu.HRDAutoAcceleratedSignUpQuitCount - Indicates the count of accelerated sign-ups canceled.

 • HResult – näitab sisselogimistoimingu tulemuse olekukoodi.HResult - Indicates result status code of the sign-in operation.

 • IsPhoneOnlyAuthFeatureEnabled – kas telefoninumbril põhinev sisselogimine on lubatud?IsPhoneOnlyAuthFeatureEnabled - Is phone number-based sign-in allowed or not?

 • LicenseActivationHResult – näitab litsentsi aktiveerimise katse olekukoodi.LicenseActivationHResult - Indicates the status code of license activation attempt.

 • LicenseActivationMessageCode – näitab litsentsimisteenuse teatekoodi.LicenseActivationMessageCode - Indicates the message code from licensing service.

 • NoFreeEditsTreatmentValue – kas tasuta muudatused on lubatud?NoFreeEditsTreatmentValue - Is free edits allowed or not?

 • SignUpAttemptCount – näitab registreerumiskatsete arvu.SignUpAttemptCount - Indicates the count of sign-ups attempted.

 • StartMode – näitab režiimi, milles sisselogimiskatse algatati.StartMode - Indicates the mode in which sign-in attempt was started.

 • UserDecision – näitab kasutaja tehtud valikut (nt sisselogimine, registreerumine või hiljem sisse logimine).UserDecision - Indicates the choice made by user like sign-in or sign-up or sign in later.

Office.AppCompat.AppCompat.AgentUploadOffice.AppCompat.AppCompat.AgentUpload

Genereeritakse kliendi poolsel käivitamisel, kui lõppkasutaja on lubanud Office’i telemeetriaarmatuurlaua.Generated on client startup when end user has enabled Office Telemetry Dashboard. See kogub teavet selle kohta, millal Office’i telemeetriaagent on andmed ühiskasutuses olevasse kausta üles laadinud.It collects information on when the Office Telemetry Agent has uploaded data to the share folder. Selle sündmuse peamine kasutus on Office’i telemeetriaagendi seisundi jälgimine ja teisene sündmuse kasutus on Office’i telemeetriaagendi armatuurlaua kasutamise hindamine.The primary use of this event is to monitor the health of the Office Telemetry agent and the secondary use of the event is to estimate usage of the Office Telemetry Dashboard.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • UploadTime – telemeetriaagendi poolt tehtud viimase eduka üleslaadimise ajatempel.UploadTime - the timestamp of the last successful upload performed by the Telemetry Agent.

Office.AppCompat.AppCompat.AgentScanAndUploadOffice.AppCompat.AppCompat.AgentScanAndUpload

Kogutakse ainult siis, kui lõppkasutaja on lubanud Office’i telemeetriaarmatuurlaua.Only collected when end user has enabled Office Telemetry Dashboard.See kogub teavet selle kohta, millal Office’i telemeetriaagent on käivitatud. It collects information on when the Office Telemetry Agent is executed.Teavet kogutakse ainult siis, kui Office’i telemeetriaarmatuurlaud on lubatud, ja kasutatakse määramaks kindlaks Office’i telemeetriaagendi seisundit.  This is only collected when Office Telemetry Dashboard is enabled and is used to determine the health of Office Telemetry agent.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.AgentExit – ajatempel, mis näitab, millal telemeetriaagent väljub edukalt.Data.AgentExit - Timestamp of when the Telemetry agent exits successfully

 • Data.AgentScan – ajatempel, mis näitab, millal telemeetriaagent lõpetas edukalt skanni.Data.AgentScan - Timestamp of when the Telemetry agent completed a scan successfully

 • Data.AgentUpload – ajatempel, mis näitab, millal telemeetriaagent lõpetab edukalt üleslaadimise.Data.AgentUpload - Timestamp of when the Telemetry agent completes the upload successfully

Office.AppCompat.AppCompat.TelemetryDashboardResiliencyCrashLogOffice.AppCompat.AppCompat.TelemetryDashboardResiliencyCrashLog

Kogutakse ainult siis, kui lõppkasutaja (tõenäoliselt administraator) on lubanud Office’i telemeetriaarmatuurlaua.Only collected when Office Telemetry Dashboard has been enabled by end user (most likely an admin). See kogub Office’i lisandmoodulite esinemiskordi ja dokumentide krahhe.It collects the occurrence of Office Add-ins and documents crashes.Teavet kogutakse ainult siis, kui lõppkasutaja on lubanud Office’i telemeetriaarmatuurlaua, ning kasutatakse selgitamaks välja, kas lisandmoodulite esinemiskorrad või dokumentide krahhid on sagenenud. This is only collected when user has enabled Office Telemetry Dashboard and is used to determine if there is an increased occurrence of add-in or document crashes.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.CollectionTime – ajatempel, mis näitab, millal krahhisündmus logiti.Data.CollectionTime - Timestamp of when a crash event was logged

Office.AppDocs.AppDocs.DocumentOperationOffice.AppDocs.AppDocs.DocumentOperation

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili toiming (loo/ava/salvesta/ekspordi/jne) leiab aset ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt faili toimingu teabest.The event records when a file operation (create/open/save/export/etc.) takes place and it is used to understand and prioritize user-experiences based on the file operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – The first 4 characters of the file extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open..

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_InitializationReason – toimingu konkreetse põhjuse loetlemise esitus.Data_InitializationReason – Enumeration representation of the specific reason for the operation. Nt URL-ist või kohalikult failiteelt avamine, failivalijaga loomine, failiteele kopeerimine, URL-i eksportimine jne.Eg- open from a URL or a local file path, create with file picker, copy to file path, export to URL, etc.

 • Data_IsDisambiguateCsiNetworkConnectivityErrorEnabled.Data_IsDisambiguateCsiNetworkConnectivityErrorEnabled.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_OperationType – üldist tüüpi tegevuse loetlemise esitus.Data_OperationType – Enumeration representation of the generic type of operation. Nt loo, ava, kopeeri, salvesta jne.Eg- create, open, copy, save, etc.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByPathOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByPath

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise viimati kasutatud loendis toodud teelt ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemuse tõrkeid lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from the path provided in the most recently used list and is used to understand and prioritize user-experience errors based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByUrlOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromMruByUrl

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise viimati kasutatud loendis toodud URL-ilt ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from the URL provided in the most recently used list and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromPathOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromPath

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise teelt ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from a path and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromProtocolHandlerOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromProtocolHandler

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise teisest rakendusest kasutades protokolli käsitsemise tööriista ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from another application using the protocol handler interface and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromShellOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromShell

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise kestast ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from the shell and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Docs.AppDocs.OperationOpenFromUrlOffice.Docs.AppDocs.OperationOpenFromUrl

See sündmus kogutakse Office’i rakenduste jaoks, mis töötavad Androidi, iOS-i, Universali või Windowsi platvormidel.This event is collected for Office applications running on Android, iOS, Universal or Windows platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise URL-ilt ja seda kasutatakse selleks, et mõista ning prioriseerida kasutajate kasutuskogemusi lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file open operation takes place from a URL and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – rakenduse ID, kui pole teada enne rakenduse lõppemise toimingu kõnet.Data_AppIdForReportEndBeforeAppKnown – App ID when not known before report end called on the operation.

 • Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – olek CanContinue enne alguse ohjuri käivitamist.Data_CanContinueFromOnBeforeOperationBegins – CanContinue state, before the begin handler is invoked.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration – The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode – An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind – An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType – An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState – An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – failileiendi esimesed neli märki.Data_Doc_Ext – First 4 characters of the extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn – The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash – A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data_Doc_IdentityTelemetryId – A one-way hash of the user identity used to perform the open.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario – An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags – An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen – Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported – Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched – Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked – Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location – An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons – An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash – A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType – An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId – A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol – An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType – An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion – An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId – An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext – A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes – File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars – An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash – A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId – A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_DocumentInputCurrency – toiminguga kasutatava dokumendi sisestamine.Data_DocumentInputCurrency – Type of document input used by the operation.

 • Data_DocumentOperation_AppId – loendamise väärtus, mis tähistab rakenduse ID-d.Data_DocumentOperation_AppId – Enumeration value representing the ID of an app.

 • Data_DocumentOperation_EndEventId – silt, mis näitab, kus toiming tegelikult lõppes.Data_DocumentOperation_EndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_DocumentOperation_EndReason – loendamise väärtus, mis tähistab lõpppõhjust.Data_DocumentOperation_EndReason – Enumeration value representing the end reason.

 • Data_DocumentOperation_IsReinitialized – lähtestab juba avatud dokumendi.Data_DocumentOperation_IsReinitialized – Is reinitializing a document already open.

 • Data_DocumentOperation_ParamsFlags – toimingu käivitamiseks kasutatud loendamise lipud.Data_DocumentOperation_ParamsFlags – Enumeration flags used to start the operation.

 • Data_DocumentOperation_TelemetryReason – avatud sündmuse lähtepunkti loendi kujule.Data_DocumentOperation_TelemetryReason – Enumeration representation of the entry point for the open event. EG – avamine MRU-st või sirvimine, faili aktiveerimine jne.Eg- open from MRU or browse, file activation, etc.

 • Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – kas sihtkoha käivitamise kontekst on sama, mis avamise kontekst.Data_DocumentOperation_isTargetECBeginEC – Is the target execution context the same as the context opened from.

 • Data_FileIOInclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_FileIOInclusiveMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_FileIOMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_FileIOMeasurements – A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_IsNameMissingInUrl – näitab, kas nime ei sõelutud URL-ist.Data_IsNameMissingInUrl – Indicates if the name was not parsed from the URL.

 • Data_IsPathMissingForLocalFile – näitab, kas see on ilma teeta kohalik fail.Data_IsPathMissingForLocalFile – Indicates if this is a local file without a path.

 • Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – näitab, kas avamisel on toetatud lahtipakkimise link.Data_IsUnpackedLinkSupportedForOpen – Indicates if unpackable link is supported for open.

 • Data_LinksOpenRightScenario – õigesti avatud linkide stsenaariumi loendamise väärtus.Data_LinksOpenRightScenario – Enumeration value for the links open right scenario.

 • Data_OpEndEventId – silt, mis näitab, kus toiming lõppes.Data_OpEndEventId – Tag that represents where the operation ended.

 • Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – kas on eelmise toiminguga seotud toiming.Data_RelatedPrevOpTelemetryReason – Is operation related to previous operation.

 • Data_StopwatchDuration – sündmuse koguaeg.Data_StopwatchDuration – Total time for the event.

 • Data_UnpackLinkHint – lahtipakkimise lingil põhinevat võimalikku kasutaja tegevust esindav loend.Data_UnpackLinkHint – Enumeration representing potential user action based on unpack link.

 • Data_UnpackLinkPromptResult – lahtipakkimise lingi viipa esindav loend.Data_UnpackLinkPromptResult – Enumeration representing response of unpack link prompt.

Office.Apple.ActivatePerpetualOffice.Apple.ActivatePerpetual

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse tähtajatu litsentsi aktiveerimise voo seisundi jälgimiseks ning tõrgete põhjuste uurimiseks, vaadates läbi FailedAt-väärtused.The event is used to monitor the health of the perpetual activation flow as well as investigating causes of failures by reviewing the FailedAt values.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FailedAt – kogume stringi, mis tähistab kohta, kus tähtajatu litsentsi aktiveerimise voos tõrge esines.Data_FailedAt - We collect a string representing where in the activate perpetual license flow we failed.

Office.Apple.ActivateSubscriptionOffice.Apple.ActivateSubscription

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Kogume teavet, mis on seotud migreerimisega litsentsimise pärandkoodipinust vNexti litsentsimisikoodipinusse.We collect information related to the migration from the legacy licensing code stack to the vNext licensing code tack. Seda kasutatakse tellimuse aktiveerimise voo seisundi jälgimiseks ning selleks, et jälgida, kas tegemist on migratsiooniga vNexti litsentsimisele ja kas kasutati põhiidentiteeti.This is used to monitor the health of the subscription activation flow as well as tracking if this is a migration to licensing vNext and if the primary identity was used.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ActivatingPrimaryIdentity – kahendväärtus (tõene/väär), mis näitab, kas kasutati põhiidentiteeti.Data_ActivatingPrimaryIdentity - A true/false value denoting if the primary identity was used.

 • Data_NULSubscriptionLicensed – kahendväärtus (tõene/väär), mis näitab tellimuse olekut.Data_NULSubscriptionLicensed - A true/false value denoting the state of subscription

Office.Apple.CISAuthTicketWithIdentityOffice.Apple.CISAuthTicketWithIdentity

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse Mac-arvutis rakendusesiseste ostude sooritamisel esinevate autentimise tõendi genereerimise tõrgete jäädvustamiseks (sündmus logib saabunud tõrketeate).The event is used for capturing auth token generation failures during InAppPurchase on the Mac (the event logs the error code received). Seda sündmust kasutatakse autentimise tõendi genereerimise tõrgete tuvastamiseks ja tõrkeotsingu abistamiseksThis event is used for detecting and helping troubleshoot auth token generation failures

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_EmptyAuthToken – kogume stringi, mis tähistab kohta, kus tähtajatu litsentsi aktiveerimise voos tõrge esines.Data_EmptyAuthToken - We collect a string representing where in the activate perpetual license flow we failed.

 • Data_TicketAuthError – veakood, mis näitab tõrke põhjustData_TicketAuthError - Error code which indicates the cause of failure

 • Data_ValidIdentity – kui kliendil on kehtib identiteetData_ValidIdentity - If the client has a valid identity

Office.Apple.InAppAssociationActivityOffice.Apple.InAppAssociationActivity

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Kogume teavet, mis on seotud toote seostamisega pärast rakendusesisest ostu.We collect information related to product association after an in-app purchase. Logime teabe selle kohta, millist tellimuse SKU-d seostame.We log which subscription SKU we are associating. Seda kasutatakse rakendusesisese ostmise tooteseoste seisundi jälgimiseks.This is used to monitor the health of the in-app purchase product associations.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ProductID – tellimuse SKU, millega proovime toodet seostada.Data_ProductID - The subscription SKU we are trying to associate the product to.

Office.Apple.InAppPurchaseActivityOffice.Apple.InAppPurchaseActivity

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms.

Kogume teavet, mis on seotud toodete ostmisega AppStore’ist.We collect information related to product purchases on the AppStore. Jälgime ostu tulemust (nurjumine, õnnestumine, makseprobleem jne), ostutaotluse tüüpi (taastamine, ostmine) ja ostetavat SKU-d/toodet (Microsoft 365 Family jne).We track the result of the purchase (Failure, success, payment issue, etc.), the type of the purchase request (restore, purchase) and the SKU/product being purchased (Microsoft 365 Family, etc.). Neid andmeid kasutatakse rakendusesiseste ostuvoogude seisundi jälgimiseks.This data is used for monitoring the health of the in-app purchase flows.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ Data_PurchaseResult – ostutoimingu tulemus.Data_ Data_PurchaseResult - The result of the purchase operation

 • Data_ProductID – ostetav toode.Data_ProductID - The product being purchased

 • Data_PurchaseRequestType – ostutaotluse tüüp.Data_PurchaseRequestType - The type of purchase request

Office.Apple.InTuneOffice.Apple.InTune

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Kogume teavet selle kohta, kas praegust seanssi hallatakse Intune’i kaudu.We collect whether the current session is Intune-managed. See võimaldab Intune’i hallatavaid seansse filtreerida ja lubab meil uurida potentsiaalseid probleeme, mis on seotud Office’i käitamisega Intune’i hallatava rakendusena.This is used to pivot/filter on Intune managed sessions and allows us to investigate potential issues related to Office being run as an Intune-managed application.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_EventID – kogume stringi, mis tähistab koodi, mis näitab, kas seanssi hallatakse Intune’i kaudu.Data_EventID - We collect a string representing a code that indicates whether the session is intune-managed.

Office.Apple.Licensing.Mac.LicensingStateOffice.Apple.Licensing.Mac.LicensingState

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus jäädvustab litsentsi praeguse oleku seadme seansi kohta (OLS-i litsentsi ID, kasutatav SKU, ajapikenduse periood või mitte, RFM jne).The event captures the current state of the license for a session in a machine (OLS license id, SKU being used, grace-period or not, RFM, etc.). Kogutud andmeid kasutatakse tõrgete tuvastamiseks ja nurjumiste põhjuste väljaselgitamiseks.The data collected is used for detecting errors and investigating causes of failures.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_DidRunPreview – string, mis näitab, kas seda seanssi käitatakse eelversioonis.Data_DidRunPreview - A string indicating if this session is run under preview

 • Data_LicensingACID – string, mis tähistab litsentsimissüsteemi sisemist identifikaatorit.Data_LicensingACID - A string representing a licensing system internal identifier

 • Data_LicensingType – string, mis tähistab litsentsi tüüpi.Data_LicensingType - A string representing the type of license

 • Data_OLSLicenseId – string, mis tähistab litsentsi identifikaatorit.Data_OLSLicenseId - A string representing a license identifier

 • Data_State – string, mis tähistab litsentsi praegust olekut.Data_State - A string representing the current state of the license

Office.ConnectDevice.Activity.StartOffice.ConnectDevice.Activity.Start

Näitab, kas ühendamine seadme või rakendusega oli edukas.Allows us to know if a connection to a device or application was successful. Kasutatakse funktsiooni seisundi jaoks ja seireks.Used for feature health and monitoring. Selle sündmuse lõi Microsofti andmevoogur Exceli lisandmooduli jaoks.This event is generated by Microsoft Data Streamer for Excel Add-in.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Datasource_Type – jadaseadme või rakenduse teenuse teave.Datasource_Type - Serial device, or App Service information

 • DataSource_Name – ühendatud andmeallika nimi.DataSource_Name - Name of connected data source

 • Activity_Name – tegevuse „ConnectDevice“ nimi.Activity_Name = Name of the activity "ConnectDevice"

 • Activity_CV – ID, mida kasutatakse ühendusseansi sündmuste korreleerimiseks.Activity_CV = ID to correlate the events across the connection session

 • Activity_StartStopType – käivitus.Activity_StartStopType = Start

 • Activity_DateTimeTicks – tegevuse andmeaeg.Activity_DateTimeTicks = Data Time for the activity

Office.ConnectDevice.Activity.StopOffice.ConnectDevice.Activity.Stop

Näitab, kas ühendamine seadme või rakendusega oli edukas.Allows us to know if a connection to a device or application was successful. Kasutatakse funktsiooni seisundi jaoks ja seireks. Selle sündmuse lõi Microsofti andmevoogur Exceli lisandmooduli jaoks.Used for feature health and monitoring This event is generated by Microsoft Data Streamer for Excel Add-in.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Datasource_Type – jadaseadme või rakenduse teenuse teave.Datasource_Type - Serial device, or App Service information

 • DataSource_Name – ühendatud andmeallika nimi.DataSource_Name - Name of connected data source

 • Activity_Name – tegevuse „ConnectDevice“ nimi.Activity_Name - Name of the activity "ConnectDevice"

 • Activity_CV – ID, mida kasutatakse ühendusseansi sündmuste korreleerimiseks.Activity_CV - ID to correlate the events across the connection session

 • Activity_StartStopType – peatamine.Activity_StartStopType - Stop

 • Activity_DateTimeTicks – tegevuse andmeaeg.Activity_DateTimeTicks - Data Time for the activity

Office.Docs.Apple.DocsUXiOSSaveAsThroughFileMenuOffice.Docs.Apple.DocsUXiOSSaveAsThroughFileMenu

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab nimega salvestamise toimingu toimumise ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failitoiminguteabest, näiteks asukohtade kategooriatest.The event records when a "Save as" operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file operation information such as location categories. Nimega salvestamise toiming toimub siis, kui kasutaja loob uue faili ja salvestab selle esimest korda või kui kasutaja salvestab olemasoleva faili koopia uude asukohta.A "Save as" operation occurs whenever a user creates a new file and saves it for the first time or saves a copy of an existing file to a new location.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_OriginServiceType – faili algse asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_OriginServiceType - An abstract categorization of the original location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_ServiceType – faili uue asukoha abstraktne kategooria pärast salvestamise lõpulejõudmist (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ServiceType - An abstract categorization of the new location of a file after the save is completed like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.Docs.Apple.DocsUXMacAtMentionInsertedAtMentionOffice.Docs.Apple.DocsUXMacAtMentionInsertedAtMention

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja mainib @-märgi abil mõnda teist kasutajat. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt sellest, kuidas kasutajad omavahel koostööd teevad.This event records when a user "@" mentions another user and is used to understand and prioritize user-experiences based on how users collaborate with other users.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_CharactersTyped – arvväärtus, mis osutab „@“-mainimise tekstis tipitud märkide koguarvule.Data_CharactersTyped - A numerical value that indicates the total number of characters typed in the "@" mention text.

Office.Docs.Apple.DocsUXMacODSPSharingWebViewSharingCompletedOffice.Docs.Apple.DocsUXMacODSPSharingWebViewSharingCompleted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. See sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab pilvdokumenti teistega jagada OneDrive’i ühiskasutusfunktsiooni abil. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust dokumentide ühiskasutusse andmisel.This event records when a user chooses to share a cloud document using the OneDrive sharing experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ShareType – püsistring, mis näitab, millist liiki jagamis- või ühiskasutustoiming lõpule viidi. Võimalike variantide seas on näiteks „Copy Link“ (Kopeeri link), „Veel rakendusi“ (More apps), „Teams“.Data_ShareType - A hardcoded string that indicates what kind of share operation was completed including but not limited to "Copy Link", "More apps", "Teams".

 • Data_ShareWebViewMode – püsistring, mis näitab, millist liiki jagamisrežiim oli ühiskasutuse lõpuleviimisel aktiivne. Võimalike variantide seas on näiteks „ManageAccess“ (Halda juurdepääsu), „AtMentions“ (@-mainimised), „Share“ (Jaga).Data_ShareWebViewMode - A hardcoded string that indicates what kind of share mode was active when the share was completed including but not limited to "ManageAccess", "AtMentions", "Share".

Office.DocsUI.Collaboration.CoauthorGalleryRowTappedOffice.DocsUI.Collaboration.CoauthorGalleryRowTapped

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus registreerib selle, kui kasutaja otsustab vaadata praeguste kaasautorite nimekirja.This event records when a user selects to look at the list of current co-authors. Need andmed aitavad paremini mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust seoses samas dokumendis mitmekesi korraga töötamisega.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to co-authoring a document at the same time.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_CoauthorCount – arvväärtus, mis tähistab teiste kasutajaga sama dokumenti redigeerivate inimeste koguarvu.Data_CoauthorCount - A numerical value that represents the total number of people who are currently editing the same document as the user.

Office.DocsUI.Collaboration.CollabCornerPeopleGalleryCoauthorsUpdatedOffice.DocsUI.Collaboration.CollabCornerPeopleGalleryCoauthorsUpdated

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teavet pilvdokumendis aktiivsete kaasautorite arvu muutumise kohta.The event records when the number of active co-authors in a cloud document changes. Need andmed aitavad paremini mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust seoses samas dokumendis mitmekesi korraga töötamisega.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to co-authoring a document at the same time.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_CoauthorsJoined – dokumendiga liitunud kaasautorite arv.Data_CoauthorsJoined - The number of co-authors that joined the document.

 • Data_CoauthorsLeft – dokumendist lahkunud kaasautorite arv.Data_CoauthorsLeft - The number of co-authors that left the document.

 • Data_NewCoauthorCount – dokumendis aktiivsete kaasautorite uus arv.Data_NewCoauthorCount - The new count of active co-authors in the document.

 • Data_OldCoauthorCount – aktiivsete kaasautorite eelmine arv dokumendis enne värskendust.Data_OldCoauthorCount - The previous count of active co-authors before the update.

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.DocsUI.DocStage.DocStageCreateNewFromTemplateOffice.DocsUI.DocStage.DocStageCreateNewFromTemplate

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teabe selle kohta, kui funktsiooniga „Uus malli põhjal“ luuakse uus fail, ning see aitab dokumentide loomisega seotud teabe põhjal mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust.The event records when a new file is created from the "New from template" experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on document creation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_InHomeTab – kahendväärtus, mis näitab, kas uus malli põhjal loodud fail loodi uue faili loomise keskkonna menüü Avaleht kaudu.Data_InHomeTab - A Boolean value that indicate whether the new file from template was created from the Home tab of the file new experience.

 • Data_InSearch – kahendväärtus, mis näitab, kas fail loodi siis, kui kasutaja otsis malli.Data_InSearch - A Boolean that indicates whether the file was created when the user was searching for a template.

 • Data_IsHomeTabEnabled – kahendväärtus, mis näitab, kas menüü Avaleht on praegu kasutajale saadaval.Data_IsHomeTabEnabled - A Boolean value that indicates if the Home tab is currently available to the user.

 • Data_IsRecommendedEnabled – kahendväärtus, mis näitab, kas funktsioon „Soovitatavad“ on praegu kasutajale saadaval.Data_IsRecommendedEnabled - A Boolean value that indicates if the "Recommended" experience is currently available to the user.

 • Data_TemplateIndex – kasutajale visuaalselt kuvatava mallifaili indeksi arvväärtus.Data_TemplateIndex - The numerical index of the template file as it is displayed visually to the user.

 • Data_TemplateType – liigitus, mis aitab mallitüüpe eristada; võimalikud väärtused on muu hulgas veebimallid („Online“), veebiotsingu kaudu leitud mallid („Online search“) ja kohalikud mallid („Local“).Data_TemplateType - A classification to help distinguish the type of template like, but not limited to, "Online" templates, "Online search" templates, "Local" templates.

Office.DocsUI.DocStage.RecommendedOpenOffice.DocsUI.DocStage.RecommendedOpen

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise dokumendigalerii soovitatavate failide jaotisest ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failiavamistoimingute teabest.The event records when a file-open operation takes place from the recommended files section of the document gallery and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_Success – kahendväärtus, mis näitab, kas toiming õnnestus.Data_Success - A Boolean value to indicate whether the operation succeeded.

Office.DocsUI.FileOperations.DocsUIFileOpenMacRequiredOffice.DocsUI.FileOperations.DocsUIFileOpenMacRequired

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failiavamistoimingu teabest, näiteks asukohtade kategooriatest „ServiceType“ (teenuse tüüp) ja failinimelaiendi neljast esimesest märgist.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information such as location categories "ServiceType" and the first four characters of the extension.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_Ext – failinimelaiend, mille pikkus on piiratud laiendi esimese nelja märgiga (või vähemaga).Data_Ext - The file extension limited to the first four characters of the extension or less.

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne).Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc.

Office.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurementsOffice.DocsUI.FileOperations.OpenDocumentMeasurements

Selle sündmuse teavet kogutakse IOS-i platvormil töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under iOS platform. Sündmus registreerib failiavamistoimingu toimumise ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failiavamistoimingu teabest, eelkõige jõudlusteabest.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information, especially performance information.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppDuration – failiavamistoimingu ajal rakenduse töötlemisele kulunud aeg.Data_AppDuration - The duration spent in application processing during a file open operation.

 • Data_BootDuration – failiavamistoimingu ajal buutimiseks kulunud aeg.Data_BootDuration - The duration of boot process of the file open.

 • Data_ClickOrigin – string, mis näitab, millisest osast link pärines, kui kasutaja klõpsas iOS-i Outlooki rakenduses faili mõnes Office’i rakenduses avamiseks linki.Data_ClickOrigin - A string indicating which part the link was from when user clicked a link in iOS Outlook to open a file in Office app.

 • Data_ClickTime – Unixi ajastu kellaaeg, mil kasutaja klõpsas iOS-i Outlooki rakenduses faili mõnes Office’i rakenduses avamiseks linki.Data_ClickTime - The Unix epoch time when the user clicked a link in iOS Outlook to open the file in Office app.

 • Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsete vahelise aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsiooni ID-d ja kestust.Data_ClosePreviouslyOpenedMarkers – A string value logging the time duration between some function calls, in a format with function id and duration.

 • Data_DetachedDuration – sündmuse lahutamisprotsessi kestus.Data_DetachedDuration - The duration of detach process of an event.

 • Data_Doc_AccessMode – loend, mis näitab faili juurdepääsurežiimi (nt kirjutuskaitstud või nii lugemist kui ka kirjutamist võimaldav).Data_Doc_AccessMode - An enumeration indicating the access mode of the file, e.g. read only, read write.

 • Data_Doc_AsyncOpenKind – loendusväärtus, mis näitab faili avamiseks kasutatud asünkroonse voo tüüpi.Data_Doc_AsyncOpenKind - An enumeration indicating the type of asynchronous flow used to open the file.

 • Data_Doc_ChunkingType – loendusväärtus, mis näitab faili tombustusalgoritmi tüüpi.Data_Doc_ChunkingType - An enumeration indicating the type of chunking algorithm of a file.

 • Data_Doc_EdpState – loendusväärtus, mis näitab faili ettevõtteandmete kaitse olekut.Data_Doc_EdpState - An enumeration indicating the enterprise data protection state of a file.

 • Data_Doc_Ext – faili failinimelaiend.Data_Doc_Ext - File extension of the file.

 • Data_Doc_Fqdn – faili serverihostinimi.Data_Doc_Fqdn - The server host name of the file.

 • Data_Doc_FqdnHash – serverihostinime kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_FqdnHash - A GUID that uniquely identifies server host name.

 • Data_Doc_IdentityTelemetryId – faili avamiseks kasutatud identiteedi kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_IdentityTelemetryId - A GUID that uniquely identifies the identity used to open a file.

 • Data_Doc_InitializationScenario – failiavamistoimingu üksikasjalikku stsenaariumitüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_InitializationScenario - An enumeration indicating the detailed scenario type of a file open operation.

 • Data_Doc_IOFlags – failiavamistoimingu IO-lippu (kas fail on vahemällu talletatud või mitte) näitav loendusväärtus.Data_Doc_IOFlags - An enumeration indicating the IO flags of a file open operation, e.g. if the file is cached or not.

 • Data_Doc_IsCloudCollabEnabled – näitab, kas pilvkoostööfunktsioonid on faili jaoks lubatud või mitte.Data_Doc_IsCloudCollabEnabled - Whether or not the cloud collaboration is enabled for the file.

 • Data_Doc_IsIncrementalOpen – näitab, kas fail avati inkrementavamise kaudu või mitte.Data_Doc_IsIncrementalOpen - Whether or not the file was opened via incremental open.

 • Data_Doc_IsOcsSupported – näitab, kas fail toetab Office’i koostööteenust või mitte.Data_Doc_IsOcsSupported - Whether or not a file supports Office Collaboration Service.

 • Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy – näitab, kas fail on avatud võrguühenduseta vahemällu talletatud koopiast või mitte.Data_Doc_IsOpeningOfflineCopy - Whether or not a file is opened from an offline cached copy.

 • Data_Doc_IsPrefetched – näitab, kas fail oli enne avamistoimingut eeltoodud või mitte.Data_Doc_IsPrefetched - Whether or not the file was prefetched before open operation happened.

 • Data_Doc_IsSyncBacked – näitab, kas pilvepõhine fail on kohalikult olemas ja serveriga sünkroonitud või mitte.Data_Doc_IsSyncBacked - Whether or not a cloud file exists locally and is synchronized with the server.

 • Data_Doc_Location – loendusväärtus, mis näitab faili asukohta (kohalikus seadmes või pilves).Data_Doc_Location - An enumeration indicating where the file is located, e.g. locally or in cloud.

 • Data_Doc_ReadOnlyReasons – loendusväärtus, mis näitab, miks fail on kirjutuskaitstud.Data_Doc_ReadOnlyReasons - An enumeration indicating the read only reason of a file.

 • Data_Doc_ResourceIdHash – faili serveriressursi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ResourceIdHash - A GUID that uniquely identifies server resource id of the file.

 • Data_Doc_RtcType – loendusväärtus, mis näitab faili kasutatava reaalajakanali (RTC) tüüpi.Data_Doc_RtcType - An enumeration indicating type of real-time channel (RTC) used by the file.

 • Data_Doc_ServerDocId – serveridokumendi ID kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_ServerDocId - A GUID that uniquely identifies server document ID.

 • Data_Doc_ServerProtocol – pilvefaili serveriprotokolli näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerProtocol - An enumeration indicating the server protocol of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerType – pilvefaili serveritüüpi näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerType - An enumeration indicating the server type of a cloud file.

 • Data_Doc_ServerVersion – pilvefaili serveriversiooni näitav loendusväärtus.Data_Doc_ServerVersion - An enumeration indicating the server version of a cloud file.

 • Data_Doc_SessionId – täisarv, mis kasvab seansi iga failiavamistoimingu korral 1 võrra.Data_Doc_SessionId - An integer which is incremented by 1 for each file open operation in a session.

 • Data_Doc_SharePointServiceContext – kliendipoolsete ja serveripoolsete logide korrelatsiooni jaoks kasutatav string; enamasti on see teatud tüüpi ID.Data_Doc_SharePointServiceContext - A string used to correlate client-side and server-side logs, typically it is a kind of ID.

 • Data_Doc_SizeInBytes – faili maht baitides.Data_Doc_SizeInBytes - File size in bytes.

 • Data_Doc_SpecialChars – loendusväärtus, mis näitab, millist liiki erimärki faili URL sisaldab.Data_Doc_SpecialChars - An enumeration indicating which kind of special character the file URL has.

 • Data_Doc_UrlHash – faili URL-i kordumatult tuvastav GUID.Data_Doc_UrlHash - A GUID that uniquely identifies the file URL.

 • Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen – näitab, kas fail avati järk-järgult, kasutades varem vahemällu salestatud WRS-andmeid, või mitte.Data_Doc_UsedWrsDataOnOpen - Whether or not the file was opened incrementally using pre-cached WRS data.

 • Data_Doc_WopiServiceId – string, mis näitab, millisest teenusest WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) fail pärineb.Data_Doc_WopiServiceId - A string indicating which service a WOPI (Web Application Open Platform Interface Protocol) file is from.

 • Data_HWModel – stringväärtus, mis logib iPadi või iPhone’i seadme mudeli.Data_HWModel – A string value logging the model of iPad or iPhone device.

 • Data_InclusiveMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust hõlmavat kestust.Data_InclusiveMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which includes the duration of sub-function calls.

 • Data_InitializationReason – loendusväärtus, mis näitab, kuidas fail avatakse (millise kasutajaliideseelemendi kaudu või teise rakenduse käivitatuna).Data_InitializationReason - An enumeration indicating how the file is opened, e.g. from which UI element or triggered by another app.

 • Data_IsDocumentAlreadyOpen – näitab, kas fail on juba avatud.Data_IsDocumentAlreadyOpen – Whether or not the file is already open.

 • Data_IsInterrupted – näitab, kas failiavamistoimingu katkestas rakenduse üleminek taustale või mitte.Data_IsInterrupted – Whether or not the file open operation was interrupted by app transitioning to background.

 • Data_Measurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti ja alamfunktsioonikutsete kestust välistavat kestust.Data_Measurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag and duration which excludes the duration of sub-function calls.

 • Data_OpenInPlace – näitab, kas fail peab olema kopeeritud Office’i liivakastiümbrisesse, et kasutaja saaks selle avada.Data_OpenInPlace - Whether or not a file must be copied to the Office's sandboxed container before user can open it.

 • Data_OpenStartTime – Unixi ajastu kellaaeg, millal faili avamine algas.Data_OpenStartTime - The Unix epoch time when the file open started.

 • Data_SilhouetteDuration – faili avamise renderdamise kestus.Data_SilhouetteDuration - The duration of rendering of the file open.

 • Data_SourceApplication – string, mis näitab lähterakenduse komplekti ID-d, kui faili avamise käivitas mõni muu rakendus.Data_SourceApplication - A string indicating the bundle ID of the source application when a file open was triggered by another app.

 • Data_StopwatchDuration – kestus sündmuse algusest kuni sündmuse lõpuni.Data_StopwatchDuration - The duration from beginning of the event to the end of the event.

 • Data_TimeSplitMeasurements – stringväärtus, mis logib teatud funktsioonikutsetes kulunud aja sellisel kujul, mis sisaldab funktsioonisilti, alguse ajatemplit ja kestust.Data_TimeSplitMeasurements - A string value logging the time duration spent in some function calls, in a format with function tag, start timestamp and duration.

Office.DocsUI.FileOperations.OpenFileWithReasonOffice.DocsUI.FileOperations.OpenFileWithReason

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab faili avamise toimingu toimumise ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failiavamistoimingu teabest, näiteks asukohtade kategooriatest „ServiceType“ (teenuse tüüp) ja sellest, millises rakenduse osas kasutaja faili avamist taotles.The event records when a file open operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file open operation information such as location categories "ServiceType" and from where within Application the user requested to open a file.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_IsCandidateDropboxFile – kahendväärtus, mis logitakse, kui faili teed analüüsides näib, et see võib pärineda Dropboxi sünkroonitavast kaustast.Data_IsCandidateDropboxFile - This is a Boolean value that is logged if by inspecting the path of the file we think it might be from a folder that is sync'd by Drop Box.

 • Data_IsSignedIn – näitab, kas kasutaja on faili salvestamise ajal sisse logitud või mitte.Data_IsSignedIn - Whether or not a user is signed in when the file is saved.

 • Data_OpenReason – avamispõhjus on arvväärtus, mis näitab, millise rakenduse osa kaudu kasutaja faili avas.Data_OpenReason - The open reason is a numerical value that indicates from where within the application a user opened a file.

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne) arvväärtusena, mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ServiceType - An abstract numerical categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

Office.DocsUI.FileOperations.SaveToURLOffice.DocsUI.FileOperations.SaveToURL

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab nimega salvestamise toimingu toimumise ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt failitoimingu teabest, näiteks asukohtade kategooriatest ja failinimelaiendi neljast esimesest märgist.The event records when a "save as" operation takes place and is used to understand and prioritize user-experiences based on file operation information such as location categories and the first four characters of the extension. Nimega salvestamise toiming toimub siis, kui kasutaja loob uue faili ja salvestab selle esimest korda või kui kasutaja salvestab olemasoleva faili koopia uude asukohta.A "save as" operation occurs whenever a user creates a new file and saves it for the first time or saves a copy of an existing file to a new location.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FileExtension – uue faili nimelaiendi esimesed neli märki.Data_FileExtension - The first four characters of the new file's extension.

 • Data_IsNewFileCreation – näitab, kas salvestustoiming on seotud uue failiga või olemasoleva faili koopiaga.Data_IsNewFileCreation - Indicates if the save operation is for a new file or a copy of an existing file.

 • Data_IsSignedIn – näitab, kas kasutaja on faili salvestamise ajal sisse logitud või mitte.Data_IsSignedIn - Whether or not a user is signed in when the file is saved.

 • Data_SaveErrorCode – arvväärtus, mis määratakse tõrke korral ja mis aitab tuvastada tõrke põhjust.Data_SaveErrorCode - A numerical value that is set if there is an error to help identify the kind of error.

 • Data_SaveErrorDomain – määrab SaveErrorCode’i domeeni. Vastavalt Apple’i määratlusele on SaveErrorDomainid „juhuslikult valitud stringid, mida kasutatakse koodirühmade eristamiseks“.Data_SaveErrorDomain - Specifies the domain of the SaveErrorCode as defined by Apple SaveErrorDomains "are arbitrary strings used to differentiate groups of codes".

 • Data_SaveLocation – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_SaveLocation - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_SaveOperationType – Apple’i NSSaveOperationType’i väärtuste rühma määratletud arvväärtus.Data_SaveOperationType - A numerical value defined by Apple's NSSaveOperationType group of values.

Office.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellShownOffice.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellShown

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja liigub dokumendi ülesmüügi kaudu pilvkeskkonda.This event records when a user goes through the document upsell to cloud flow. Need andmed aitavad paremini mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust seoses dokumentide teisaldamisega pilvasukohtadesse.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to moving documents to cloud locations.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FileStyle – arvväärtus, mis näitab, millise stsenaariumi kaudu ülesmüügiaken kuvati (nt automaatsalvestuse tumblernupu või jagamisnupu kaudu).Data_FileStyle - A numerical value that indicates from what scenario the upsell experience was shown like from an autosave toggle or a share button.

 • Data_FileType – praeguse faili nimelaiendi esimesed neli märki.Data_FileType - The first four characters of the current file's extension.

 • Data_InDocStage – kahendväärtus, mis näitab, kas ülesmüügiaken kuvatakse dokumendigalerii kaudu või dokumendiakna kaudu.Data_InDocStage - A Boolean that indicates if the upsell experience is shown from the Document Gallery or from within a document window.

 • Data_IsDocumentOpened – kahendväärtus, mis näitab, kas praegune dokument, mille jaoks ülesmüügiaken kuvatakse, on samuti avatud või mitte.Data_IsDocumentOpened - A Boolean that indicates if the current document for which the upsell experience is being shown is also open.

 • Data_IsDraft – kahendväärtus, mis näitab, kas praegust faili on varem juba salvestatud.Data_IsDraft - A Boolean that indicates if the current file has ever been saved.

 • Data_IsSheetModal – kahendväärtus, mis näitab, kas ülesmüügiaken on kuvatud modaalselt või mitte.Data_IsSheetModal - A Boolean that indicates if the upsell experience was presented modally or not.

Office.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellUploadOffice.DocsUI.SharingUI.CloudUpsellUpload

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab uue või kohaliku faili pilvkeskkonda üles laadida, ja selle toimingu tulemuse.This event records when a user chooses to upload a new or local file to the cloud and the result of that operation. Need andmed aitavad paremini mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust seoses dokumentide teisaldamisega pilvasukohtadesse.This data is used to better understand and prioritize user-experiences relating to moving documents to cloud locations.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FileStyle – arvväärtus, mis näitab, millise stsenaariumi kaudu ülesmüügiaken kuvati (nt automaatsalvestuse tumblernupp või jagamisnupp).Data_FileStyle - A numerical value that indicates from what scenario the upsell experience was shown like an autosave toggle or a share button.

 • Data_FileType – praeguse faili nimelaiendi esimesed neli märki.Data_FileType - The first four characters of the current file's extension.

 • Data_InDocStage – kahendväärtus, mis näitab, kas ülesmüügiaken kuvatakse dokumendigalerii kaudu või dokumendiakna kaudu.Data_InDocStage - A Boolean that indicates if the upsell experience is shown from the Document Gallery or from within a document window.

 • Data_IsDefaultServiceLocation – kahendväärtus, mis näitab, kas dokumendi üleslaadimiseks valitud asukoht on vaikeasukoht.Data_IsDefaultServiceLocation - A Boolean value that indicates if the selected location to upload the document to is the default location.

 • Data_IsDocumentOpened – kahendväärtus, mis näitab, kas praegune dokument, mille jaoks ülesmüügiaken kuvatakse, on samuti avatud või mitte.Data_IsDocumentOpened - A Boolean that indicates if the current document for which the upsell experience is being shown is also open.

 • Data_IsDraft – kahendväärtus, mis näitab, kas praegust faili on varem juba salvestatud.Data_IsDraft - A Boolean that indicates if the current file has ever been saved.

 • Data_IsSheetModal – kahendväärtus, mis näitab, kas ülesmüügiaken on kuvatud modaalselt või mitte.Data_IsSheetModal - A Boolean that indicates if the upsell experience was presented modally or not.

 • Data_LocationServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_LocationServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_UploadAction – püsistring, mis näitab, kas üleslaadimine oli teisaldus- või kopeerimistoiming.Data_UploadAction - A hard coded string that indicates whether the upload was a move or a copy operation.

 • Data_UploadResult – püsistring, mis näitab üleslaadimiskatse tulemust; võimalike variantide seas on näiteks „Success“ (Õnnestumine), „UserCancelledUpload“ (Kasutaja tühistas üleslaadimise) ja „PreAuthFailed“ (Eelautentimine nurjus).Data_UploadResult - A hard coded string that indicates the result of the attempt to upload including but not limited to ''Success", "UserCancelledUpload", and "PreAuthFailed".

Office.DocsUI.SharingUI.CopyLinkOperationOffice.DocsUI.SharingUI.CopyLinkOperation

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. See sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab dokumendi teistega jagamiseks genereerida pilvdokumendi lingi. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust dokumentide ühiskasutusse andmisel.This event records when a user chooses to share a document by generating a link to a cloud document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_LinkType – püsistring, mis kirjeldab tehtud kutsumistoimingu liiki, näiteks „ViewOnly“ (Vaatamisõigus) ning „ViewAndEdit“ (Vaatamis- ja redigeerimisõigus).Data_LinkType - A hard coded string that describes the kind of invite operation performed like "ViewOnly" and "ViewAndEdit".

 • Data_ShareScenario – püsistringi kujul olev kirjeldus selle kohta, millise rakenduse kasutajaliidese osa kaudu faili ühiskasutusse antakse. Võimalikud variandid on teiste seas „FileMenu“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard-coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

Office.DocsUI.SharingUI.DocsUIOneDriveShareOffice.DocsUI.SharingUI.DocsUIOneDriveShare

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. See sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab pilvdokumenti teistega jagada OneDrive’i ühiskasutusfunktsiooni abil. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust dokumentide ühiskasutusse andmisel.This event records when a user chooses to share a cloud document using the OneDrive sharing experience and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ODSPShareWebviewShareError – kui ühiskasutusfunktsioonis ilmneb tõrge, aitab see arvväärtus välja selgitada tõrke põhjuse.Data_ODSPShareWebviewShareError - If the sharing experience experiences an error this is a numerical value to help identify the reason for the failure.

 • Data_ODSPShareWebviewShareGrantAccessResult – kahendväärtus, mis näitab (kui see on tõene), et ühiskasutusse andmise lihttoiming on lõpule viidud.Data_ODSPShareWebviewShareGrantAccessResult - A Boolean value that when true indicates that a lightweight sharing operation successfully completed.

 • Data_ODSPShareWebviewShareSuccessType – kui jagamistoiming on edukalt lõpule jõudnud, aitab see arvväärtus määratleda, millist liiki jagamistoiming lõpule viidi.Data_ODSPShareWebviewShareSuccessType - When a share operation successfully completes this is a numerical value used to determine what kind of sharing operation was completed.

 • Data_WebViewInfoResult – kui kasutajaliidese laadimine nurjub, aitab see arvväärtus välja selgitada nurjumise põhjuse.Data_WebViewInfoResult - If the user interface fails to load this is a numerical value to help identify the reason for the failure.

 • Data_WebViewLoadTimeInMs – arvväärtus, mis registreerib veebikasutajaliidese laadimiseks kulunud aja.Data_WebViewLoadTimeInMs - A numerical value that records the amount of time it took for the web user interface to load.

Office.DocsUI.SharingUI.InvitePeopleOffice.DocsUI.SharingUI.InvitePeople

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. See sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab kutsuda inimesi pilvdokumenti kasutama. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust dokumentide ühiskasutusse andmisel.This event records when a user chooses to invite people to a cloud document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_InviteeCount – ühes kutsumistoimingus dokumenti kasutama kutsutud kontaktide koguarv.Data_InviteeCount - The total number of contacts invited to a document in one invite action.

 • Data_LinkType – püsistring, mis kirjeldab tehtud kutsumistoimingu liiki, näiteks „ViewOnly“ (Vaatamisõigus) ning „ViewAndEdit“ (Vaatamis- ja redigeerimisõigus).Data_LinkType - A hard-coded string that describes the kind of invite operation performed like "ViewOnly" and "ViewAndEdit".

 • Data_MessageLength – kutsesõnumis saadetud märkide koguarv.Data_MessageLength - A numerical count of the total number of characters sent in the invite message.

 • Data_ShareScenario – püsistringi kujul olev kirjeldus selle kohta, millise rakenduse kasutajaliidese osa kaudu faili ühiskasutusse antakse. Võimalikud variandid on teiste seas „FileMenu“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

Office.DocsUI.SharingUI.SendACopyOperationOffice.DocsUI.SharingUI.SendACopyOperation

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. See sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja otsustab saata dokumendi koopia. Sündmus aitab mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust dokumentide ühiskasutusse andmisel.The event records when a user chooses to send a copy of a document and is used to better understand and prioritize user-experiences based on sharing documents.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_IsHomeTabEnabled – kahendväärtus, mis näitab, kas menüü Avaleht on praegu kasutajale saadaval.Data_IsHomeTabEnabled - A Boolean value that indicates if the Home tab is currently available to the user.

 • Data_IsRecommendedEnabled – kahendväärtus, mis näitab, kas funktsioon „Soovitatavad“ on praegu kasutajale saadaval.Data_IsRecommendedEnabled - A Boolean value that indicates if the "Recommended" experience is currently available to the user.

 • Data_OperationType – arvväärtus, mis näitab, millist liiki koopia saatmise toiming aset leiab – näiteks koopia saatmine meilisõnumiga või Apple’i ühiskasutuse juhtelemendi kaudu.Data_OperationType - A numerical value to indicate what kind of send a copy operation is taking place like sending a copy in an email or sending a copy through Apple's share control.

 • Data_ServiceType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_ServiceType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_ShareFileType – püsistringi kujul olev kirjeldus selle kohta, millist tüüpi objekti jagatakse; võimalikud variandid on teiste seas „Document“ (Dokument), „PDF“, „Picture“ (Pilt).Data_ShareFileType - A hard coded string description of what type of object is being shared including but not limited to, "Document", "PDF", "Picture".

 • Data_ShareScenario – püsistringi kujul olev kirjeldus selle kohta, millise rakenduse kasutajaliidese osa kaudu faili ühiskasutusse antakse. Võimalikud variandid on teiste seas „FileMenu“, „OpenTabShareActionMenu“, „RecentTabShareActionMenu“.Data_ShareScenario - A hard coded string description of where within the application's user interface the file is being shared from including but not limited to, "FileMenu", "OpenTabShareActionMenu", "RecentTabShareActionMenu".

 • Data_SharingService – kahendväärtus, mis näitab, kas fail loodi siis, kui kasutaja otsis malli.Data_SharingService - A Boolean that indicates whether the file was created when the user was searching for a template.

Office.DocsUI.SharingUI.UpsellShareOffice.DocsUI.SharingUI.UpsellShare

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus salvestab teabe selle kohta, kui kasutaja liigub dokumendi ühiskasutusse andmise katsel dokumendi ülesmüügi akna kaudu pilvkeskkonda.This event records when a user goes through the document upsell to cloud flow when trying to share a document. Need andmed aitavad paremini mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust seoses dokumentide teisaldamisega pilvasukohtadesse.This data is used to better understand and prioritize user experiences relating to moving documents to cloud locations.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FileOperationResult – arvväärtus, mis näitab, kas toiming õnnestus.Data_FileOperationResult - A numerical value to indicate whether the operation succeeded.

 • Data_HostedFromDocStage – kahendväärtus, mis näitab, kas kasutaja läheb pilvkeskkonda ülesmüügi voogu DocStage’ist või avatud dokumendist.Data_HostedFromDocStage - A Boolean to indicate if a user is going through the upsell to cloud flow from the DocStage experience or from an open document.

 • Data_isLocalCopyOn – kahendväärtus, mis näitab, kas kasutaja otsustas hoida pilvasukohta üles laaditavast dokumendist alles ka kohaliku koopia või teisaldada olemasoleva dokumendi pilvasukohta.Data_isLocalCopyOn - A Boolean to indicate if the use chose to keep a local copy of the document being uploaded to a cloud location or move the existing document to a cloud location.

 • Data_NewFileType – faili uue asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_NewFileType - An abstract categorization of the location of the new location of the file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_OriginalFileType – faili asukoha abstraktne kategooria (nt „SharePoint“, „OneDrive“, „Kohalik“, „WOPI“ jne), mitte faili tegelik konkreetne asukoht.Data_OriginalFileType - An abstract categorization of the location of a file like "SharePoint", "OneDrive", "Local", "WOPI", etc., and explicitly not the actual location of the file.

 • Data_UploadButtonPressed – kahendväärtus, mis näitab, kas kasutaja otsustas laadida praeguse dokumendi üles pilvasukohta.Data_UploadButtonPressed - A Boolean to indicate if the user chose to upload the current document to a cloud location.

 • Data_UploadError – arvväärtus, mis näitab, millist liiki tõrge üleslaadimistoimingu nurjumise ilmnes.Data_UploadError - A numerical value that indicates the kind of error that occurred if an upload operation fails.

 • Data_UpsellAppearsFromDelegate – kahendväärtus, mis näitab, kas vaade kuvati ühiskasutusmenüü kaudu.Data_UpsellAppearsFromDelegate - A Boolean value to indicate if the view was shown from the share menu.

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessEntitlementOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessEntitlement

Andmed, mis on seotud üksiku lisandmooduli õiguse ja Office 365 rentniku administraatori määratud lisandmooduli töötlemisega.Data regarding the processing of an individual entitlement of and Office 365 tenant admin assigned add-in.

Kasutatakse kliendi edukuse kohta diagrammide loomiseks (taotleb meeskonna juhtkond) ja kliendi probleemide analüüsimiseks.Used in charting (requested by team management) of customer success and analysis of customer problems.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppVersion – lisandmooduli hostrakenduse versioon.AppVersion – the version of the add-in host application

 • SolutionId – GUID, mis tähistab kordumatut lisandmoodulit.SolutionId – a GUID representing a unique add-in

 • TelemetryId – GUID, mis tähistab ainukasutajat.TelemetryId – a GUID representing a unique user

Office.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessManifestOffice.Extensibility.Catalog.ExchangeProcessManifest

Andmed, mis on seotud Office 365 rentniku administraatorile määratud lisandmooduli individuaalse manifesti töötlemisega.Data regarding the processing of an individual manifest for an Office 365 tenant admin assigned add-in. Kasutatakse klientide probleemide analüüsimiseks ja kliendi edukuse kaardistamiseks.Used in analysis of customer problems and charting of customer success.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppVersion – rakenduse versioon.AppVersion - version of the app

 • IsAllReturnedManifestsParsed – kahendmuutuja, mis viitab, et sõelusime kõik tagastatud manifestid.IsAllReturnedManifestsParsed - bool indicating we parsed all returned manifests

 • IsAppCommand – kahendmuutuja, mis viitab, kas tegu on rakenduse käsu rakendusega.IsAppCommand - bool indicating if this is an app command app

 • ReturnedManifestsParsed – sõelutud manifestide hulk.ReturnedManifestsParsed - count of the parsed manifests

 • SolutionId – lahenduse ID.SolutionId - ID of the solution

 • TelemetryId – sisse logitud identiteedil põhinev telemeetria ID.TelemetryId - telemetry ID based on the signed in identity

Office.Extensibility.ODPAppCommandsRibbonClickOffice.Extensibility.ODPAppCommandsRibbonClick

Kogub teavet selle kohta, kas kohandatud lisandmooduli juhtelemendi klõpsamine õnnestus või mitte.Collects whether clicking the custom add-in control succeeded or not. Kasutatakse kasutaja lisandmooduli juhtelementidega suhtlemise probleemide tuvastamiseks.Used to detect issues in user interaction with add-in controls.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • CommandActionType – lisandmooduli käsu tüüp.CommandActionType - type of the add-in command

 • CommandLabel – klõpsatud käsu silt.CommandLabel - label of the command clicked

 • SolutionId – lahenduse ID.SolutionId - ID of the solution

Office.Feed.Events.InitializingOffice.Feed.Events.Initializing

Seda sündmust kogutakse siis, kui voog on alustanud käivitamist.This event is collected when the feed has started initializing. Seda sündmust kasutatakse näitamaks, et voog alustab, ja diagnoosimaks voo käivitamise töökindluse probleeme.This event is used to indicate that the feed is starting and to diagnose reliability issues in launching the feed.

 • AppInfo. Language – rakenduse keel IETF-keele sildivormingus.AppInfo.Language - Language of the App in IETF language tag format.

 • AppInfo.Name – kasutuses oleva komponendi nimi (Office’i voog).AppInfo.Name - Name of the component in use (Office Feed).

 • AppInfo.Version – rakenduse versioon.AppInfo.Version - The version of the App.

 • clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaator.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the application's session.

 • clientType – komponenti käitav rakendus.clientType - The application on which the component runs.

 • DeviceInfo.Make – seadme tootja või seadme OEM-i nimi.DeviceInfo.Make - The Device manufacturer or device OEM name.

 • DeviceInfo.NetworkProvider – võrk või mobiilioperaator (nt AT&T).DeviceInfo.NetworkProvider - The network or mobile operator, such as "AT&T".

 • DeviceInfo.NetworkType – kasutatava seadme võrguühenduse tüüp, nt traadiga, WiFi või WWAN (andmed/mobiilside).DeviceInfo.NetworkType - The type of network connectivity of the device in use, such as "Wired", "Wifi" or "WWAN" (data/cellular).

 • DeviceInfo.OsName – seadme opsüsteemi nimi.DeviceInfo.OsName - The name of the device OS.

 • DeviceInfo_SDKUid – tuvastatakse seade kordumatult telemeetria SDK vaatepunktistDeviceInfo.SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective.

 • eventId – sündmuse nime identifikaator.eventId - Name identifier of the event.

 • EventInfo.SdkVersion – telemeetria SDK versioon, mida kasutab klient sündmuse genereerimiseks.EventInfo.SdkVersion - The version of the telemetry SDK used by the client to generate the event.

 • eventpriority – sündmuse saatmise prioriteetsuse loetelu väärtus.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • feature – kasutatakse sama funktsiooni eri sündmuste rühmitamiseks.feature - Used to group various events of the same feature.

 • hostAppRing – nende kasutajate populatsioon, kellele rakendus on jagatud.hostAppRing - The population of users to whom the application was distributed.

 • Data.properties – sisaldab iga sündmuse jaoks kogutavaid täiendavaid metaandmeid.properties - Contains additional metadata properties collected for each event.

  • ClientTimeStamp – ajatempel sündmuse logimisest kliendis.ClientTimeStamp - Timestamp of when the event was logged in the client.
 • publicEventName – avalik sündmuse nimi.publicEventName - Public facing event name.

 • region – selle vooteenuse geograafiline piirkond, millega kasutaja on ühendatud.region - The geographical region of the feed service which the user is connected to.

 • tenantAadObjectId – kasutaja ettevõtte rentniku globaalne ainuidentifikaator.tenantAadObjectId - A globally unique identifier for the user's enterprise tenant.

 • type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, tõrge, sündmus, teenusekvaliteet.type - Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event, QoS.

 • userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.userAadObjectId - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.IdType – määrab kasutaja ID tüübi.UserInfo.IdType - Specifies the type of a user ID.

 • UserInfo.Language – kasutaja keel IETF-keele sildivormingus.UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.

 • UserInfo.MsaId – tarbija Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhul.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo.TimeZone – kasutaja ajavöönd UTC suhtes.UserInfo.TimeZone - The user's time zone relative to UTC.

 • userPuid – tarbija Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • version – vookliendi versiooni.version - The version of the feed client.

Office.Feed.Events.OfficeFeedDidAppearOffice.Feed.Events.OfficeFeedDidAppear

Seda sündmust kogutakse siis, kui voogu näidatakse kliendile.This event is collected when the feed is shown to the user. Seda sündmust kasutatakse kinnitamaks, et voog lõpetas lähtestamise etapi, ja diagnoosimaks voo käivitamise töökindluse probleeme.The event is used to verify that the feed completed initialization step and to diagnose reliability issues in launching the feed.

 • AppInfo. Language – rakenduse keel IETF-keele sildivormingus.AppInfo.Language - Language of the App in IETF language tag format.

 • AppInfo.Name – kasutuses oleva komponendi nimi (Office’i voog).AppInfo.Name - Name of the component in use (Office Feed).

 • AppInfo.Version – rakenduse versioon.AppInfo.Version - The version of the App.

 • bridgeWaitingTime – mõõdik, mis aitab diagnoosida voo renderdamise jõudlust.bridgeWaitingTime - Metric to diagnose performance in rendering of the feed.

 • clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaator.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the application's session.

 • clientScenario – kanali eri variantide stsenaariumieristaja.clientScenario - Scenario discriminator for different variants of the feed.

 • ClientTimeStamp – ajatempel sündmuse logimisest kliendis.ClientTimeStamp - Timestamp of when the event was logged in the client.

 • clientType – komponenti käitav rakendus.clientType - The application on which the component runs.

 • DeviceInfo.Make – seadme tootja või seadme OEM-i nimi.DeviceInfo.Make - The Device manufacturer or device OEM name.

 • DeviceInfo.NetworkProvider – võrk või mobiilioperaator (nt AT&T).DeviceInfo.NetworkProvider - The network or mobile operator, such as "AT&T".

 • DeviceInfo.NetworkType – kasutatava seadme võrguühenduse tüüp, nt traadiga, WiFi või WWAN (andmed/mobiilside).DeviceInfo.NetworkType - The type of network connectivity of the device in use, such as "Wired", "Wifi" or "WWAN" (data/cellular).

 • DeviceInfo.OsName – seadme opsüsteemi nimi.DeviceInfo.OsName - The name of the device OS.

 • DeviceInfo_SDKUid – tuvastatakse seade kordumatult telemeetria SDK vaatepunktistDeviceInfo.SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective.

 • eventId – sündmuse nime identifikaator.eventId - Name identifier of the event.

 • EventInfo.SdkVersion – telemeetria SDK versioon, mida kasutab klient sündmuse genereerimiseks.EventInfo.SdkVersion - The version of the telemetry SDK used by the client to generate the event.

 • eventpriority – sündmuse saatmise prioriteetsuse loetelu väärtus.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • feature – kasutatakse sama funktsiooni eri sündmuste rühmitamiseks.feature - Used to group various events of the same feature.

 • hostAppRing – nende kasutajate populatsioon, kellele rakendus on jagatud.hostAppRing - The population of users to whom the application was distributed.

 • Data.properties – sisaldab iga sündmuse jaoks kogutavaid täiendavaid metaandmeid.properties - Contains additional metadata properties collected for each event. [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.][This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

 • publicEventName – avalik sündmuse nimi.publicEventName - Public facing event name.

 • region – selle vooteenuse geograafiline piirkond, millega kasutaja on ühendatud.region - The geographical region of the feed service which the user is connected to.

 • renderTime – mõõdik, mis aitab diagnoosida voo renderdamise jõudlust.renderTime - Metric to diagnose performance in rendering of the feed.

 • tenantAadObjectId – kasutaja ettevõtte rentniku globaalne ainuidentifikaator.tenantAadObjectId - A globally unique identifier for the user's enterprise tenant.

 • type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, tõrge, sündmus, teenusekvaliteet.type - Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event, QoS.

 • userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.userAadObjectId - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account.

 • UserInfo.IdType – määrab kasutaja ID tüübi.UserInfo.IdType - Specifies the type of a user ID.

 • UserInfo.Language – kasutaja keel IETF-keele sildivormingus.UserInfo.Language - The user's language in IETF language tag format.

 • UserInfo.MsaId – tarbija Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhul.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • UserInfo.TimeZone – kasutaja ajavöönd UTC suhtes.UserInfo.TimeZone - The user's time zone relative to UTC.

 • userPuid – tarbija Microsofti konto globaalne ainuidentifikaator.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account.

 • version – vookliendi versiooni.version - The version of the feed client.

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.SurveyTrackedOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.SurveyTracked

Jälgib seda, kui küsitluse jaoks sobiv seade käivitab rakenduse.Tracks when a device that is eligible for a survey starts an app. Kasutatakse küsitluse kasutajate valikprotsessi seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the survey user selection process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.TriggerMetOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.TriggerMet

Jälgib seda, millal on seade täitnud küsitluse kuvamise kriteeriumid.Tracks when a device has met the criteria to show a survey. Kasutatakse küsitluse käivitamise protsessi seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the survey triggering process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.FloodgateClient.UserSelectedOffice.Feedback.Survey.FloodgateClient.UserSelected

Jälgib seda, millal seade on küsitluse jaoks valitud.Tracks when a device has been selected for a survey. Kasutatakse küsitluse kasutajate valikprotsessi seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the survey user selection process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.AndroidOffice.Feedback.Survey.UI.Android

Androidi seadmes jälgib see siis, kui sedame kasutaja suhtleb küsitluse hüpikuga ja küsitluse kasutajaliidesega.On an Android device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Kasutatakse küsitluse täieliku kogemuse seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.IOSOffice.Feedback.Survey.UI.IOS

iOS-i seadmes jälgib see siis, kui sedame kasutaja suhtleb küsitluse hüpikuga ja küsitluse kasutajaliidesega.On an iOS device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Kasutatakse küsitluse täieliku kogemuse seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.MacOffice.Feedback.Survey.UI.Mac

Maci seadmes jälgib see siis, kui sedame kasutaja suhtleb küsitluse hüpikuga ja küsitluse kasutajaliidesega.On a Mac device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Kasutatakse küsitluse täieliku kogemuse seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.Win32Office.Feedback.Survey.UI.Win32

Win32 seadmes jälgib see siis, kui sedame kasutaja suhtleb küsitluse hüpikuga ja küsitluse kasutajaliidesega.On a Win32 device, it tracks when a user on a device interacts with the survey prompt and survey UI. Kasutatakse küsitluse täieliku kogemuse seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the end-to-end survey experience as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.Feedback.Survey.UI.Win32.ToastOffice.Feedback.Survey.UI.Win32.Toast

Jälgib seda, millal küsitluse hüpik kuvatakse.Tracks when survey prompt is shown. Kasutatakse küsitluse hüpiku protsessi seisundi hindamiseks ja tagamiseks, et kliendi probleemide ja seisundi analüüsimiseks kasutatud signaal töötaks korralikult.Used to assess the health of the survey prompt process as well as to ensure the signal used to analyze customer issues and health is working properly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • ExpirationTimeUTC – küsitluse aegumise kuupäev/kellaaegExpirationTimeUTC – date/time the survey will expire

 • SurveyName – küsitluse kuvatud nimiSurveyName – name of survey shown

 • SurveyId – kampaania unikaalne eksemplarSurveyId – Unique instance of a campaign

 • UniqueId – ID telemeetria eraldi osa tuvastamiseksUniqueId – Id to identify the individual piece of telemetry

Office.FileIO.CSI.CCachedFileCsiLoadFileBasicOffice.FileIO.CSI.CCachedFileCsiLoadFileBasic

Annab teada, kas fail avanes FIO kihilt edukalt.Allows us to know if a file successfully opened from the FIO Layer. Kasutatakse funktsiooni seisundi jaoks ja seireks.Used for feature health and monitoring.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Activity.Group – silt, mis võimaldab rühmitada jälgimissündmuste kogumit, et saaks hallata üldist õnnestumist.Activity.Group - tag that allows a set of monitoring events to be grouped to manage overall success

 • Activity.IsHVA – lipp, mis tähistab, et sündmus on kasutaja õnnestumiseks ülioluline.Activity.IsHVA - flag to indicate that event is critical to user success

 • Data.AsyncOpen – lipp, mis näitab, et avamisprotsessis oli sisu, mis saabus pärast põhisisu avamist.Data.AsyncOpen - flag to indicate the open had content that arrived after the main body was opened

 • Data.CacheFileId – loob ühenduse Office’i dokumendivahemälu telemeetriaga, et oleks võimalik teha mõjuanalüüsi kasutuskogemuse vahemäluprobleemide kohta.Data.CacheFileId - connects to Office Document Cache telemetry to enable impact analysis of cache issues on the user experience

 • Data.CFREnabled – näitab, et CacheFileRuntime on seansi jaoks lubatud.Data.CFREnabled - Indicates that CacheFileRuntime is enabled for the session.

 • Data.CFRFailure – näitab, et CacheFileRuntime’is ilmnes tõrge.Data.CFRFailure - Indicated that CacheFileRuntime ran into error.

 • Data.CoauthStatus – esitab avatava dokumendi koostööoleku.Data.CoauthStatus - reports collaborative status of the document on Open

 • Data.CountOfMultiRoundTripsDownload – näitab pendellevi kordade arvu serverisse. Seda kasutatakse jõudluse ja võrguprobleemide otsimiseks.Data.CountOfMultiRoundTripsDownload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CountOfMultiRoundTripsUpload – näitab pendellevi kordade arvu serverisse. Seda kasutatakse jõudluse ja võrguprobleemide otsimiseks.Data.CountOfMultiRoundTripsUpload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.DialogId – määrab kindlaks, kas avamise ajal kuvati kasutajaliidese dialoog, mis tähendab, et kasutajale kuvati hoiatusteade.Data.DialogId - Set if a UI dialog was displayed during Open, indicating a that a warning message was displayed to the user

 • Data.DidFallbackToDAV – määrab kindlaks, kas dokumendi avamiseks kasutati vanemat File Transfer Protocoli.Data.DidFallbackToDAV - Set if the document was opened using an older file transfer protocol

 • Data.Doc.AccessMode – dokument on kirjutuskaitstud/redigeeritav.Data.Doc.AccessMode - Document is read only/editable

 • Data.Doc.AssistedReadingReasons – määrab kindlaks, kas dokumendil on elektrooniliste andmete kaitse paigas.Data.Doc.AssistedReadingReasons - Set if the document has electronic data protection in place

 • Data.Doc.AsyncOpenKind – näitab, kas pilvdokumendi vahemällu salvestatud versioon avati ja millist asünkroonset värskendamise loogikat kasutati.Data.Doc.AsyncOpenKind – Indicates whether a cached version of the cloud document was opened and which asynchronous refresh logic was used.

 • Data.Doc.ChunkingType – ühikud, mida kasutati dokumendi järkavamiseks.Data.Doc.ChunkingType - Units used for incremental document open

 • Data.Doc.EdpState – dokumendi elektrooniliste andmete kaitse sätted.Data.Doc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the document

 • Data.Doc.Ext – dokumendi laiend (docx/xlsb/pptx jne).Data.Doc.Ext - Document extension (docx/xlsb/pptx, etc.)

 • Data.Doc.Extension – aegunud.Data.Doc.Extension - Obsolete

 • Data.Doc.FileFormat – failivormingu protokolli versioon.Data.Doc.FileFormat - File format protocol version

 • Data.Doc.Fqdn – OneDrive’i või SharePoint Online’i domeeninimi.Data.Doc.Fqdn - OneDrive or SharePoint Online Domain Name

 • Data.Doc.FqdnHash – kliendi tuvastamist võimaldava domeeninime ühepoolne räsiväärtus.Data.Doc.FqdnHash - One-way hash of customer identifiable domain name

 • Data.Doc.IdentityTelemetryId – avamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data.Doc.IdentityTelemetryId - A one-way hash of the user identity used to perform the open

 • Data.Doc.IdentityUniqueId – aegunud.Data.Doc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.Doc.InitializationScenario – registreerib, kuidas dokument avati.Data.Doc.InitializationScenario - Records how the document was opened

 • Data.Doc.IOFlags – aruanded päringusuvandite määramiseks kasutatud vahemälulippude kohta.Data.Doc.IOFlags - Reports on the cached flags used to set request options

 • Data.Doc.IrmRights – elektrooniliste andmete kaitse poliitika lubatud tegevused, mida on rakendatud dokumendile/kasutajale.Data.Doc.IrmRights - Actions permitted by the Electronic Data Protection policy that has been applied to the document/user

 • Data.Doc.IsCloudCollabEnabled – lipp, mis tähistab, et teenus toetab pilvekoostööd.Data.Doc.IsCloudCollabEnabled - Flag indicating that the service supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsIncrementalOpen – lipp, mis näitab, et dokument avati järk-järgult.Data.Doc.IsIncrementalOpen - Flag indicating that the document has been incrementally opened

 • Data.Doc.IsOcsSupported – lipp, mis näitab, et dokument on koostööteenuses toetatud.Data.Doc.IsOcsSupported - Flag indicating that the document is supported in the collaboration service

 • Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy – lipp, mis näitab, et avati dokumendi ühenduseta koopia.Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that the offline copy of a document was opened

 • Data.Doc.IsSyncBacked – lipp, mis näitab, et arvutis on dokumendi automaatselt sünkroonitud koopia.Data.Doc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.Doc.Location – näitab, milline teenus dokumendi esitas (OneDrive, failiserver, SharePoint jne).Data.Doc.Location - Indicates which service provided the document (OneDrive, File Server, SharePoint etc.)

 • Data.Doc.LocationDetails – näitab, milline tuntud kaust esitas kohalikult salvestatud dokumendi.Data.Doc.LocationDetails - Indicates which Known Folder provided a locally stored document

 • **Data.Doc.NumberCoAuthors ** – koostööl põhineva redigeerimisseansi kaaskasutajate arv.Data.Doc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session

 • Data.Doc.PasswordFlags – näitab lugemiseks või lugemiseks/kirjutamiseks määratud salasõnalippe.Data.Doc.PasswordFlags - Indicates read or read/write password flags set

 • Data.Doc.ReadOnlyReasons – põhjus, miks dokument avati kirjutuskaitstuna.Data.Doc.ReadOnlyReasons - Reasons why the document was opened read only

 • Data.Doc.ResourceIdHash – anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati probleemide diagnoosimiseks.Data.Doc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerDocId – muudetamatu anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati probleemide diagnoosimiseks.Data.Doc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerProtocol – protokolliversioon, mida kasutati teenusega suhtlemiseks.Data.Doc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service

 • Data.Doc.ServerType – teenust (SharePoint, OneDrive, WOPI jne) pakkuva serveri tüüp.Data.Doc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.)

 • Data.Doc.ServerVersion – teenust pakkuva serveri verisoon.Data.Doc.ServerVersion - the server version offering the service

 • Data.Doc.SessionId – tuvastab täisseansi konkreetse dokumendiredigeerimise seansi.Data.Doc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session

 • Data.Doc.SharePointServiceContext – diagnostikateave SharePoint Online’i päringutest.Data.Doc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests

 • Data.Doc.SizeInBytes – dokumendimahu näidik.Data.Doc.SizeInBytes - Indicator of document size

 • Data.Doc.SpecialChars – dokumendi URL-is või tees esinevate erimärkide näidik.Data.Doc.SpecialChars - Indicator of special chars in the document's URL or Path

 • Data.Doc.StorageProviderId – aegunud.Data.Doc.StorageProviderId - Obsolete

 • Data.Doc.StreamAvailability – tähistab, kas dokumendivoog on saadaval/keelatud.Data.Doc.StreamAvailability - Indicator if document stream is available/disabled

 • Data.Doc.SyncBackedType – tähistab dokumendi tüüpi (kohalik või teenusepõhine).Data.Doc.SyncBackedType - Indicator as to the type of document (local or service based)

 • Data.Doc.UrlHash – ühepoolne räsiväärtus loomaks dokumendi identifikaatorit Naïve.Data.Doc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier

 • Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen – diagnostikaindikaator dokumendi järkavamiseks.Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Diagnostic indicator for incremental document open

 • Data.Doc.WopiServiceId – sisaldab WOPI teenusepakkuja ainuidentifikaatorit.Data.Doc.WopiServiceId - Contains unique identifier of WOPI service provider

 • Data.DocumentLoadEndpoint – (Data.Doc.Location ja Data.Doc.IsSyncbacked)-i aegunud/üleliigne dublikaat.Data.DocumentLoadEndpoint - obsolete/redundant duplicate of (Data.Doc.Location and Data.Doc.IsSyncbacked)

 • Data.DocumentSizeInBytes – aegunud/üleliigne, asendatud Data.Doc. SizeInBytesiga.Data.DocumentSizeInBytes - Obsolete/redundant supplanted by Data.Doc. SizeInBytes

 • **Data.DocumentSizeOnDisk ** – aegunud.Data.DocumentSizeOnDisk - Obsolete

 • Data.DoesBaseHaveContentOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.DoesBaseHaveContentOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DownloadFragmentSize – võrguprobleemide diagnoosimiseks alampäringus saadetud andmete maht. Data.DownloadFragmentSize - Size of data sent in a sub request for diagnosing network issues

 • Data.DsmcStartedTooEarly – tähistab tõrget koostööl põhineva redigeerimisseansi alustamisel.Data.DsmcStartedTooEarly - Indicates an error starting a collaborative edit session

 • Data.EditorsCount – dokumenti redigeerivate teiste kaastöötajate arv.Data.EditorsCount - A count of other collaborators editing the document

 • Data.ExcludedDataThresholdInBytes – vajalik failisuurus asünkroonse avamise kasutamiseks.Data.ExcludedDataThresholdInBytes - File size required for Asynch open to be used

 • Data.FileIOResult.Code – viimase avamise tagastuskoodi vahemälu protokollikihilt.Data.FileIOResult.Code - Cache of last Open return code from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Success – viimase avamise õnnestumisindikaatori vahemälu protokollikihilt.Data.FileIOResult.Success - Cache of last Open success indicator from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Tag – avamise viimase tõrkesildi vahemälu protokollikihilt.Data.FileIOResult.Tag - Cache of last Open error tag from protocol layer

 • Data.FileIOResult.Type – viimase avamise tõrketüübi vahemälu protokollikihilt.Data.FileIOResult.Type - Cache of last Open error type from protocol layer

 • Data.FqdnHash – aegunud, asendatud Data_Doc_FqdnHashiga.Data.FqdnHash - Obsolete, replaced by Data_Doc_FqdnHash

 • Data.FullIError – avamise iga tõrkekoodi vahemälu protokollikihilt.Data.FullIError - Cache of all Open error codes from the protocol layer

 • Data.FullyQualifiedDomainName – aegunud, asendatud Data_Doc_Fqdniga.Data.FullyQualifiedDomainName - Obsolete, replaced by Data_Doc_Fqdn

 • Data.Input.FileOpenState – rakenduse taodeldav olek (Loe / Loe ja kirjuta jne)Data.Input.FileOpenState - State requested by app (Read/ReadWrite etc.)

 • Data.Input.OpenAsync – asünkroonne avamine, mida taotleb rakendus.Data.Input.OpenAsync - Async open requested by app

 • Data.Input.OpenOfflineCopy – avati ühenduseta koopiast, mida taotleb rakendus.Data.Input.OpenOfflineCopy - Open from offline copy requested by add

 • Data.IOFlags – aegunud.Data.IOFlags - Obsolete

 • Data.IsBaseBranchEmptyOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.IsBaseBranchEmptyOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.IsCachedHistoricalVersion – vahemälu sisaldab dokumendi vanemat versiooni.Data.IsCachedHistoricalVersion - Cache contains an older version of the document

 • Data.IsDocEnterpriseProtected – dokument on krüptimisega (elektrooniline dokumendi kaitse / EDP) kaitstud Data.IsDocEnterpriseProtected - Document has been protected by encryption (Electronic Document Protection / EDP)

 • Data.IsDocInODC – dokument on varem avatud ja see on juba vahemällu talletatud.Data.IsDocInODC - Document has been opened before and is already in the cache

 • Data.IsMapUnMapCase – vahemälufaili oleku osa.Data.IsMapUnMapCase - Part of state of cached file

 • Data.IsMapUnMapCase.End – vahemälufaili oleku osa.Data.IsMapUnMapCase.End - Part of state of cached file

 • Data.IsOfficeHydrationInProgress – Windows taastab dokumenti ühenduseta salvestusruumist.Data.IsOfficeHydrationInProgress - The document is being restored from offline storage by Windows

 • Data.isOfficeHydrationRequired – dokument on praegu ühenduseta salvestusruumis.Data.isOfficeHydrationRequired - The document is currently in offline storage

 • Data.isOpenFromCollab – uusim dokumendikoopia, mis toodi jagatud koostööteenusest.Data.isOpenFromCollab - The latest copy of the document was retrieved from the shared collaboration service

 • Data.isPendingNameExist – dokumendi ümbernimetamine on pooleli.Data.isPendingNameExist - Document rename is in progress

 • Data.IsStubFile – dokumenti pole veel pilveteenusesse salvestatud.Data.IsStubFile - The document hasn't been saved to the cloud service yet

 • Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen – dokumendiolek on muutunud, muutused võisid kohale jõuda siis, kui dokument polnud avatud.Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen - the document state has changed, changes may have arrived while the document wasn't open

 • Data.isTaskCanceledAfterOpenComplete – aegunud.Data.isTaskCanceledAfterOpenComplete - Obsolete

 • Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.LicenseStatus – diagnostika tootelitsentsi olek, mida kasutatakse kontrollimiseks, kas kasutaja litsentsitüübi jaoks on lubatud asjakohased toote funktsioonid.Data.LicenseStatus - Diagnostic product license status, used to validate that appropriate product features are enabled for the user's license type

 • Data.LicenseType – tähistab litsentsiolekut (tasuta/tasuline/prooviversioon jne).Data.LicenseType - Indicates state of license (free/paid/trial etc.)

 • Data.Location – tähistab salvestuskandja tüüpi/asukohta (USB/pilv jne).Data.Location - Indicates storage media type/location (USB, Cloud, etc.)

 • Data.LockRequestDocMode – näitab, kas dokument on teistele saadaval.Data.LockRequestDocMode - Indicates if the document is available to others

 • Data.MyDeferredValue – aegunud.Data.MyDeferredValue - Obsolete

 • Data.Network.BytesReceived – aegunud.Data.Network.BytesReceived - Obsolete

 • Data.Network.BytesSent – aegunud.Data.Network.BytesSent - Obsolete

 • Data.Network.ConnectionsCreated – aegunud.Data.Network.ConnectionsCreated - Obsolete

 • Data.Network.ConnectionsEnded – aegunud.Data.Network.ConnectionsEnded - Obsolete

 • Data.OcsDisableReasons – põhjus, miks koostööteenus polnud dokumendi jaoks saadaval.Data.OcsDisableReasons - Reason why the shared collaboration service wasn't available for the document

 • Data.OcsHostOnOpen – lipp, mis tähistab, et juhtelement lülitub avamise ajal koostööteenusele.Data.OcsHostOnOpen - Flag indicating that control will switch to the shared collaboration service during Open

 • Data.OpeningOfflineCopy – lipp, mis näitab, et avatakse dokumendi kohalik koopia.Data.OpeningOfflineCopy - Flag indicating that the local copy of the document will be opened

 • Data.Partition – aegunud.Data.Partition - Obsolete

 • Data.RequestTime – aegunud.Data.RequestTime - Obsolete

 • Data.ResourceIdHash – aegunud.Data.ResourceIdHash - Obsolete

 • Data.ResumedIncrementalOpen – aegunud.Data.ResumedIncrementalOpen - Obsolete

 • Data.RTCEnabled – kiire muutuse jaotamise protokoll on alanud.Data.RTCEnabled - the fast change distribution protocol has started

 • Data.SaveOnOpen – kohaliku dokumendi salvestamata muudatused salvestati avamise ajal teenusesse.Data.SaveOnOpen - unsaved changes in the local document were saved to the service during Open

 • Data.ServerProtocol – aegunud, asendatakse Data_Doc_ServerProtocoliga.Data.ServerProtocol - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerProtocol

 • Data.ServerType – aegunud, asendatakse Data_Doc_ServerType’iga.Data.ServerType - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerType

 • Data.ServerVersion – aegunud, asendatakse Data_Doc_ServerVersioniga.Data.ServerVersion - Obsolete, replaced by Data_Doc_ServerVersion

 • Data.ServiceId – aegunud, asendatakse Data_Doc_WopiServiceIdiga.Data.ServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

 • Data.SessionId – aegunud.Data.SessionId - Obsolete

 • Data.ShouldSwitchToServerOnly – dokumendi kohalikku koopiat ei saa kasutada, kasutama peab serveriversiooni.Data.ShouldSwitchToServerOnly - the local copy of the document cannot be used, and the server version must be used

 • Data.SpecialChars – aegunud.Data.SpecialChars - Obsolete

 • Data.StopwatchDuration – aegunud.Data.StopwatchDuration - Obsolete

 • Data.SyncBackedFileTelemetrySessionId – aegunud.Data.SyncBackedFileTelemetrySessionId - Obsolete

 • Data.SyncElapsedTime – aegunud.Data.SyncElapsedTime - Obsolete

 • Data.SyncRequestId – aegunud.Data.SyncRequestId - Obsolete

 • Data.TestProperty – aegunud.Data.TestProperty - Obsolete

 • Data.TransitionToHostOnOpen – lipp, mis näitab, et seanss loob ühenduse teenusega, mis majutab dokumenti.Data.TransitionToHostOnOpen - flag indicating that the session will connect to the service hosting the document

 • Data.TransitionToHostOnOpenResult – hostteenusesse ülemineku olek.Data.TransitionToHostOnOpenResult - status of the transition to the host service

 • Data.UseCachedNetworkConnection – lipp, mis näitab, kas ühendus oli korduskasutatud või loodi uus ühendus.Data.UseCachedNetworkConnection - flag to indicate if a connection was reused or a new connection created

 • Data.UseClientIdAsSchemaLockId – lipp kontrollimaks, kuidas on dokumendid teenuses lukustatud.Data.UseClientIdAsSchemaLockId - flag to control how documents are locked in the service

 • Data.VersionType – näitab praeguse avamistoimingu versioonitüüpi.Data.VersionType - Indicate which version type the current open operation is.

 • Data.WopiServiceId – aegunud, andmed asendatakse Data_Doc_WopiServiceIdiga.Data.WopiServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

Office.FileIO.CSI.CCachedFileCsiSaveFileBasicOffice.FileIO.CSI.CCachedFileCsiSaveFileBasic

Annab teada, kas faili salvestamine FIO kihilt õnnestus.Allows us to know if a file was successfully saved from the FIO Layer. Kasutatakse funktsiooni seisundi jaoks ja seireks.Used for Feature Health and monitoring.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Activity.Group – silt, mis võimaldab rühmitada jälgimissündmuste kogumit, et saaks hallata üldist õnnestumist.Activity.Group - tag that allows a set of monitoring events to be grouped to manage overall success

 • Activity.IsHVA – lipp, mis tähistab, et sündmus on kasutaja õnnestumiseks ülioluline.Activity.IsHVA - flag to indicate that event is critical to user success

 • Data.AsyncOpen – lipp, mis tähistab, et dokument avati koos sisuga, mis saabus pärast põhisisu avamist.Data.AsyncOpen - flag to indicate that the document was opened with content that arrived after the main body was opened

 • Data.BaseDownloadTriggered – muudatuste jälgimise diagnostika, mis näitab, et nõuti dokumendi baasversiooni.Data.BaseDownloadTriggered - Change tracking diagnostic indicating that the base version of the document was requested

 • Data.BlockAutoUploadReasons – blokeeritud üleslaadimise oleku (nt automaatsalvestus on välja lülitatud, dokument on üle minemas) põhjusekood.Data.BlockAutoUploadReasons - Reason codes for blocked upload state (e.g. Autosave is turned off, the document is transitioning)

 • Data.BlockUploadDueToFailedSaveAsOverExisting üleslaadimine on blokeeritud, kuna see nurjuks, kui uuesti proovida.Data.BlockUploadDueToFailedSaveAsOverExisting - Upload is blocked as it would fail if retried

 • Data.CacheFileId – loob ühenduse Office’i dokumendivahemälu telemeetriaga, et oleks võimalik teha mõjuanalüüsi kasutuskogemuse vahemäluprobleemide kohta.Data.CacheFileId - connects to Office Document Cache telemetry to enable impact analysis of cache issues on the user experience

 • Data.ChartType – aegunud.Data.ChartType - Obsolete

 • Data.CoauthStatus – esitab salvestatava dokumendi koostööoleku.Data.CoAuthStatus - reports collaborative status of the document on Save

 • Data.CoauthUpdatesContext – annab teada konteksti (liidetud/järkjärguline avamine).Data.CoauthUpdatesContext - reports context (Merge/Incremental Open)

 • Data.CountOfMultiRoundTripsDownload – näitab pendellevi kordade arvu serverisse. Seda kasutatakse jõudluse ja võrguprobleemide otsimiseks.Data.CountOfMultiRoundTripsDownload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CountOfMultiRoundTripsUpload – näitab pendellevi kordade arvu serverisse. Seda kasutatakse jõudluse ja võrguprobleemide otsimiseks.Data.CountOfMultiRoundTripsUpload - Count of round trips to the server used to troubleshoot performance and network issues

 • Data.CFREnabled – näitab, et CacheFileRuntime on seansi jaoks lubatud.Data.CFREnabled - Indicates that CacheFileRuntime is enabled for the session.

 • Data.CFRFailure – näitab, et CacheFileRuntime’is ilmnes tõrge.Data.CFRFailure - Indicated that CacheFileRuntime ran into error.

 • Data.DialogChoice – registreerib valiku, mis on tehtud tõrkedialoogis.Data.DialogChoice - Records choice made in any error dialogs

 • Data.DialogId – salvestab mis tahes tõrkedialoogi dialoogi ID, mis kuvatakse salvestamise ajal.Data.DialogId - Records the DialogId of any error dialogs that display during save

 • Data.Dmc.IsOcsSupported – aegunud.Data.Dmc.IsOcsSupported - Obsolete

 • Data.Doc.AccessMode – dokument on kirjutuskaitstud.Data.Doc.AccessMode - Document is read only

 • Data.Doc.AssistedReadingReasons – määrab kindlaks, kas dokumendil on elektrooniliste andmete kaitse paigas.Data.Doc.AssistedReadingReasons - Set if the document has electronic data protection in place

 • Data.Doc.AsyncOpenKind – näitab, kas pilvdokumendi vahemällu salvestatud versioon avati ja millist asünkroonset värskendamise loogikat kasutati.Data.Doc.AsyncOpenKind – Indicates whether a cached version of the cloud document was opened and which asynchronous refresh logic was used.

 • Data.Doc.ChunkingType – ühikud, mida kasutati dokumendi järkavamiseks.Data.Doc.ChunkingType - Units used for incremental document open

 • Data.Doc.EdpState – dokumendi elektrooniliste andmete kaitse sätted.Data.Doc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the document

 • Data.Doc.Ext – dokumendi laiend (docx/xlsb/pptx jne).Data.Doc.Ext - Document extension (docx/xlsm/pptx etc.)

 • Data.Doc.Extension – aegunud.Data.Doc.Extension - Obsolete

 • Data.Doc.FileFormat – failivormingu protokolli versioon.Data.Doc.FileFormat - File format protocol version

 • Data.Doc.Fqdn – OneDrive’i või SharePoint Online’i domeeninimi.Data.Doc.Fqdn - OneDrive or SharePoint Online Domain name

 • Data.Doc.FqdnHash – kliendi tuvastamist võimaldava domeeninime ühepoolne räsiväärtus.Data.Doc.FqdnHash - One-way hash of the customer identifiable domain name

 • Data.Doc.FqdnHasi – aegunud.Data.Doc.FqdnHasi - Obsolete

 • Data.Doc.IdentityTelemetryId – salvestamiseks kasutatud kasutaja identiteedi ühepoolne räsiväärtus.Data.Doc.IdentityTelemetryId - A one-way hash of the user identity used to perform the save

 • Data.Doc.IdentityUniqueId – aegunud.Data.Doc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.Doc.IKFlags – aegunud.Data.Doc.IKFlags - Obsolete

 • Data.Doc.InitializationScenario – registreerib, kuidas dokument avati.Data.Doc.InitializationScenario - Records how the document was opened

 • Data.Doc.IOFlags – aruanded päringusuvandite määramiseks kasutatud vahemälulippude kohta.Data.Doc.IOFlags - Reports on the cached flags used to set request options

 • Data.Doc.IrmRights – elektrooniliste andmete kaitse poliitika lubatud tegevused, mida on rakendatud dokumendile/kasutajale.Data.Doc.IrmRights - Actions permitted by the Electronic Data Protection policy that has been applied to the document/user

 • Data.Doc.IsCloudCollabEnabled – lipp, mis tähistab, et teenus toetab pilvekoostööd.Data.Doc.IsCloudCollabEnabled - Flag indicating that the application supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsIncrementalOpen – lipp, mis näitab, et dokument avati järk-järgult.Data.Doc.IsIncrementalOpen - Flag indicating that the document was opened incrementally

 • Data.Doc.IsOcsSupported – lipp, mis tähistab, et dokument toetab pilvekoostööd.Data.Doc.IsOcsSupported - Flag indicating that the document supports Cloud Collaboration

 • Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy – lipp, mis näitab, et avati dokumendi ühenduseta koopia.Data.Doc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that the offline copy of a document was opened

 • Data.Doc.IsSyncBacked – lipp, mis näitab, et arvutis on dokumendi automaatselt sünkroonitud koopia.Data.Doc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.Doc.Location – näitab, milline teenus dokumendi esitas (OneDrive, failiserver, SharePoint jne).Data.Doc.Location - Indicates which service provided the document (OneDrive, File Server, SharePoint etc.)

 • Data.Doc.LocationDetails – näitab, milline tuntud kaust esitas kohalikult salvestatud dokumendi.Data.Doc.LocationDetails - Indicates which Known Folder provided a locally stored document

 • **Data.Doc.NumberCoAuthors ** – koostööl põhineva redigeerimisseansi kaaskasutajate arv.Data.Doc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session

 • Data.Doc.PasswordFlags – näitab lugemiseks või lugemiseks/kirjutamiseks määratud salasõnalippe.Data.Doc.PasswordFlags - Indicates read or read/write password flags set

 • Data.Doc.ReadOnlyReasons – põhjus, miks dokument avati kirjutuskaitstuna.Data.Doc.ReadOnlyReasons - Reasons why the document was opened read only

 • Data.Doc.ResourceIdHash – anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati probleemide diagnoosimiseks.Data.Doc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerDocId – muudetamatu anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati probleemide diagnoosimiseks.Data.Doc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems

 • Data.Doc.ServerProtocol – protokolliversioon, mida kasutati teenusega suhtlemiseks.Data.Doc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service

 • Data.Doc.ServerType – teenust (SharePoint, OneDrive, WOPI jne) pakkuva serveri tüüp.Data.Doc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.)

 • Data.Doc.ServerVersion – teenust pakkuva serveri verisoon.Data.Doc.ServerVersion - the server version offering the service

 • Data.Doc.SessionId – tuvastab täisseansi konkreetse dokumendiredigeerimise seansi.Data.Doc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session

 • Data.Doc.SharePointServiceContext – diagnostikateave SharePoint Online’i päringutest.Data.Doc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests

 • Data.Doc.SizeInBytes – dokumendimahu näidik.Data.Doc.SizeInBytes - Indicator of document size

 • Data.Doc.SpecialChars – dokumendi URL-is või tees esinevate erimärkide näidik.Data.Doc.SpecialChars - Indicator of special chars in the document's URL or Path

 • Data.Doc.StorageProviderId – aegunud.Data.Doc.StorageProviderId - Obsolete

 • Data.Doc.StreamAvailability – tähistab, kas dokumendivoog on saadaval/keelatud.Data.Doc.StreamAvailability - Indicator if document stream is available/disabled

 • Data.Doc.SussionId – aegunud.Data.Doc.SussionId - Obsolete

 • Data.Doc.SyncBackedType – tähistab dokumendi tüüpi (kohalik või teenusepõhine).Data.Doc.SyncBackedType - Indicator as to the type of document (local or service based)

 • Data.Doc.UrlHash – ühepoolne räsiväärtus loomaks dokumendi identifikaatorit Naïve.Data.Doc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier

 • Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen – diagnostikaindikaator dokumendi järkavamiseks.Data.Doc.UsedWrsDataOnOpen - Diagnostic indicator for incremental document open

 • Data.Doc.WopiServiceId – sisaldab WOPI teenusepakkuja ainuidentifikaatorit.Data.Doc.WopiServiceId - Contains unique identifier of WOPI service provider

 • Data.DocnReadOnlyReasons – aegunud.Data.DocnReadOnlyReasons - Obsolete

 • Data.DocumentSaveEndpoint – aegunud, asendatakse Data_Doc_Locationiga.Data.DocumentSaveEndpoint - Obsolete, replaced by Data_Doc_Location

 • Data.DocumentSaveType – salvestamise tüüp (tavaline, loo, salvesta nimega).Data.DocumentSaveType - Type of Save (Normal, Create, SaveAs)

 • Data.DocumentSizeOnDisk – aegunud, asendatakse Data_Doc_SizeInBytesiga.Data.DocumentSizeOnDisk - Obsolete, replaced by Data_Doc_SizeInBytes

 • Data.DoesBaseHaveContentOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.DoesBaseHaveContentOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.DoesWorkingBranchHaveExcludedDataOnOpen - Change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.DstDoc.AccessMode – uus dokument on kirjutuskaitstud/redigeeritav.Data.DstDoc.AccessMode - New document is read only/editable

 • Data.DstDoc.EdpState – elektrooniliste andmete kaitse sätted uuele dokumendile.Data.DstDoc.EdpState - Electronic Data Protection setting for the new document

 • Data.DstDoc.Extension – uue dokumendi laiend (docx/xlsm/pptx jne).Data.DstDoc.Extension - New document's extension (docx/xlsm/pptx, etc.)

 • Data.DstDoc.FileFormat – uue dokumendi failivormingu protokoll.Data.DstDoc.FileFormat - New document's file format protocol

 • Data.DstDoc.Fqdn – uue dokumendi OneDrive’i või SharePoint Online’i domeeninimi.Data.DstDoc.Fqdn - New document's OneDrive or SharePoint Online domain name

 • Data.DstDoc.FqdnHash – uue dokumendi kliendi tuvastamist võimaldava domeeninime ühepoolne räsiväärtus.Data.DstDoc.FqdnHash - One-way hash of new document's customer identifiable domain name

 • Data.DstDoc.IdentityUniqueId – aegunud.Data.DstDoc.IdentityUniqueId - Obsolete

 • Data.DstDoc.IOFlags – uue dokumendi vahemällu talletatud suvandite lipud, mida kasutati avamise ajal.Data.DstDoc.IOFlags - New document's cached options flags used when opening

 • Data.DstDoc.IsOpeningOfflineCopy – lipp, mis näitab, et avati uue dokumendi ühenduseta koopia.Data.DstDoc.IsOpeningOfflineCopy - Flag indicating that an offline copy of the new document was opened

 • Data.DstDoc.IsSyncBacked – lipp, mis näitab, et arvutis on dokumendi automaatselt sünkroonitud koopia.Data.DstDoc.IsSyncBacked - Flag indicating that an auto synced copy of the document exists on the computer

 • Data.DstDoc.Location – näitab, milline teenus uue dokumendi esitas (OneDrive, failiserver, SharePoint jne).Data.DstDoc.Location - Indicates which service provided the new document (OneDrive, File Server, SharePoint, etc.)

 • Data.DstDoc.NumberCoAuthors – koostööl põhineva redigeerimisseansi kaaskasutajate arv uue dokumendi puhul.Data.DstDoc.NumberCoAuthors - Count of the number of fellow users in a collaborative editing session on the new document

 • Data.DstDoc.ReadOnlyReasons – põhjus, miks uus dokument avati kirjutuskaitstuna.Data.DstDoc.ReadOnlyReasons - Reasons why the new document was opened read only

 • Data.DstDoc.ResourceIdHash – anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati uue dokumendi puhul probleemide diagnoosimiseks.Data.DstDoc.ResourceIdHash - An anonymized document identifier used to diagnose problems with the new document

 • Data.DstDoc.ServerDocId – muudetamatu anonüümne dokumendi identifikaator, mida kasutati uue dokumendi puhul probleemide diagnoosimiseks.Data.DstDoc.ServerDocId - An immutable anonymized document identifier used to diagnose problems with the new document

 • Data.DstDoc.ServerProtocol – protokolliversioon, mida kasutati uue dokumendi loomise ajal teenusega suhtlemiseks.Data.DstDoc.ServerProtocol - the protocol version used to communicate with the service when creating the new document

 • Data.DstDoc.ServerType – serveri tüüp (SharePoint, OneDrive, WOPI jne), mis pakub uuele dokumendile teenust.Data.DstDoc.ServerType - the type of the server offering the service (SharePoint, OneDrive, WOPI etc.) for the new document

 • Data.DstDoc.ServerVersion – uuele dokumendile teenust pakkuva serveri versioon.Data.DstDoc.ServerVersion - the server version offering the service for the new document

 • Data.DstDoc.SessionId – tuvastab uue dokumendi puhul täisseansi konkreetse dokumendiredigeerimise seansi.Data.DstDoc.SessionId - Identifies a specific document edit session within the full session for the new document

 • Data.DstDoc.SharePointServiceContext – diagnostikateave uue dokumendi puhul SharePoint Online’i päringutest.Data.DstDoc.SharePointServiceContext - Diagnostic information from SharePoint Online requests for the new document

 • Data.DstDoc.SizeInBytes – uue dokumendi mahu näidik.Data.DstDoc.SizeInBytes - Indicator of document size of new document

 • Data.DstDoc.UrlHash – ühepoolne räsiväärtus loomaks uue dokumendi jaoks dokumendi identifikaatorit Naïve.Data.DstDoc.UrlHash - One-way hash to create a naïve document identifier for the new document

 • Data.EditorsCount – dokumenti redigeerivate teiste kaastöötajate arv.Data.EditorsCount - A count of other collaborators editing the document

 • Data.FullIError – iga tõrkekoodi vahemälu protokollikihilt.Data.FullIError - Cache of all error codes from the protocol layer

 • Data.HasFilteredCategories – aegunud.Data.HasFilteredCategories - Obsolete

 • Data.HasFilteredCategoryNames – aegunud.Data.HasFilteredCategoryNames - Obsolete

 • Data.HasFilteredSeries – aegunud.Data.HasFilteredSeries - Obsolete

 • Data.HasFilteredSeriesNames – aegunud.Data.HasFilteredSeriesNames - Obsolete

 • Data.HasPendingSaveAs – tähistab, et töös on järgmine taotlus: salvesta kui / salvesta koopia.Data.HasPendingSaveAs - Indicates that a request Save As/Save a Copy is in progress

 • Data.Input.FileOpenState – olek (Loe / Loe ja kirjuta jne), mida taotleb rakendus.Data.Input.FileOpenState - State requested by app (Read/ReadWrite, etc.)

 • Data.Input.FileSaveState – olek (salvesta avamise ajal, salvesta kui jne), mida taotleb rakendus.Data.Input.FileSaveState - State requested by app (Save on Open, Save As, etc.)

 • Data.Input.NetworkCost – tähistab võrgukulu/-tüüpi (mahupõhine, maht üle piiri jne).Data.Input.NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • Data.Input.NetworkCost – lipp tähistab, et rakendus taotles asünkroonset avamist.Data.Input.OpenAsync - Flag indicates app requested an async open

 • Data.Input.OpenOfflineCopy – lipp tähistab, et rakendus taotles ühenduseta avamist.Data.Input.OpenOfflineCopy - Flag indicates app requested an offline open

 • Data.IsCachedHistoricalVersion – annab teada, et vahemällu talletatud fail ei ole uusim versioon.Data.IsCachedHistoricalVersion - Indicates that this cached file is not the latest version

 • Data.IsHtml – annab teada, et kleebiti HTML-vormingus tekst.Data.IsHtml - Indicates that HTML format text was pasted

 • Data.IsLegacyCode – annab teada, et kleebiti pärandkoodi vormingutekst.Data.IsLegacyCode - Indicates that Legacy code format text was pasted

 • Data.IsLocalOnlyFile – näitab, et fail avati ainult kohalikust mälust.Data.IsLocalOnlyFile - Indicates that the file was opened from local storage only

 • Data.IsLocalOrSyncBackedFile – näitab, et fail avati lokaalselt ja vastendati teenusesse.Data.IsLocalOrSyncBackedFile - Indicates that the file was opened locally and mapped through to the service

 • Data.IsMapUnMapCase – vahemälufaili oleku osa.Data.IsMapUnMapCase - Part of state of cached file

 • Data.isOpenFromCollab – näitab, et fail avati koostööteenusest.Data.isOpenFromCollab - Indicates that the file was opened from the shared collaboration service

 • Data.IsStubFile – dokumenti pole veel pilvteenusesse jagatud.Data.IsStubFile - The document hasn't been shared to the cloud service yet

 • Data.IsSyncBackedFile – dokument on kaustas, mida värskendatakse automaatse sünkroonimise teel.Data.IsSyncBackedFile - the document is in a folder that is auto sync updated

 • Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen – dokumendiolek on muutunud, muutused võisid kohale jõuda siis, kui dokument polnud avatud.Data.IsSyncBackedStateDifferentThanOnLastOpen - the document state has changed, changes may have arrived while the document wasn't open

 • Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.IsWorkingBranchAvailableOnOpen - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.Location – tähistab salvestuskandja tüüpi/asukohta (USB/pilv jne).Data.Location - Indicates storage media type/location (USB; Cloud, etc.)

 • Data.LockRequestDocMode – näitab, kas dokument on teistele saadaval.Data.LockRequestDocMode - Indicates if the document is available to others

 • Data.MruRequestResult – aegunud.Data.MruRequestResult - Obsolete

 • Data.NewDataNotAvailableReason – aegunud.Data.NewDataNotAvailableReason - Obsolete

 • Data.OcsDisableReasons – ei kasutata salvestamise puhul.Data.OcsDisableReasons - Not used by Save

 • Data.OcsHostOnOpen – ei kasutata salvestamise puhul.Data.OcsHostOnOpen - Not used by Save

 • Data.Output.FileSaveState – salvestamise lõpetamise olek.Data.Output.FileSaveState - State on save completion

 • Data.PivotChart – aegunud.Data.PivotChart - Obsolete

 • Data.resolveConflictState – põhjusekoodid taotlusele liitmiskonfliktide lahendamiseks.Data.resolveConflictState - Reason codes for a request to resolve merge conflicts

 • Data.RTCEnabled – kiire muutuse jaotamise protokoll on alanud.Data.RTCEnabled - the fast change distribution protocol has started

 • Data.SaveAsToCurrent – annab teada, et aktiivne dokument kirjutab salvestatud faili üle.Data.SaveAsToCurrent - Indicates that the active document will overwrite the stored file

 • Data.ServiceId – aegunud, asendatakse Data_Doc_WopiServiceIdiga.Data.ServiceId - Obsolete, replaced by Data_Doc_WopiServiceId

 • Data.SessionId – aegunud.Data.SessionId - Obsolete

 • Data.SizeInBytes – aegunud, asendatakse Data_Doc_SizeInBytesiga.Data.SizeInBytes - Obsolete, replaced by Data_Doc_SizeInBytes

 • Data.StopwatchDuration – aegunud.Data.StopwatchDuration - Obsolete

 • Data.SyncBackedFileRequiresOnlineTransition – lipp, mis tähistab, et võrguüleminek on salvestustegevuse ajutiselt blokeerinud.Data.SyncBackedFileRequiresOnlineTransition - Flag indicating that Save action is temporarily blocked by online transition

 • Data.SyncBackedFileSaveOnOpen – lipp, mis tähistab, et automaatse sünkroonimise teel tehtud muudatused nõuavad avamisel salvestamist.Data.SyncBackedFileSaveOnOpen - Flag indicating that changes made by auto sync require a save on open

 • Data.TelemetryId – aegunud.Data.TelemetryId - Obsolete

 • Data.TriggerSaveAfterBaseDownload – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.TriggerSaveAfterBaseDownload - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.UploadBlockedDueToCoherencyFailure – teenusesse salvestamine blokeeris konfliktsete muudatuste ootel kasutajalahenduse.Data.UploadBlockedDueToCoherencyFailure - Save to service blocked pending user resolution of conflicting changes

 • Data.UploadBlockedDueToFailedSaveAsOverExisting – olemasoleva faili ülekirjutamise katse nurjumise tõttu on teenusesse salvestamine blokeeritud.Data.UploadBlockedDueToFailedSaveAsOverExisting - Save to service blocked due to failed attempt to overwrite an existing file

 • Data.UploadPreemptedForCoherency – teenusesse salvestamisest loobutud, kuna kasutaja teeb veel muudatusi.Data.UploadPreemptedForCoherency - Save to service abandoned as more changes are being made by the user

 • Data.UploadPreemptedForSaveAsOverExistingFailure – varasema tõrke „SaveAsOverExisting“ tõttu teenusesse salestamisest loobutud.Data.UploadPreemptedForSaveAsOverExistingFailure - Save to service abandoned due to earlier SaveAsOverExisting failure

 • Data.UploadScheduled – fail on teenusesse asünkroonselt üleslaadimiseks valmis.Data.UploadScheduled - file is ready to be asynchronously uploaded to the service

 • Data.UseClientIdAsSchemaLockId – lipp kontrollimaks, kuidas on dokumendid teenuses lukustatud.Data.UseClientIdAsSchemaLockId - flag to control how documents are locked in the service

 • Data.WorkingCopySaved – muutuste jälgimise diagnostika olemaks kindel, et olemas on jagatud faili uusim versioon.Data.WorkingCopySaved - change tracking diagnostic making sure we have the latest version of a shared file

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedBusinessEnabled – lipp, mis tähistab, et kiirsalvestus on SharePoint Online’i puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedBusinessEnabled - flag indicating fast save enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedConsumerEnabled – lipp, mis tähistab, et kiirsalvestus on OneDrive’i tarbija puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedConsumerEnabled - flag indicating fast save enabled for OneDrive Consumer

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTBusinessEnabled – lipp tähistab kiirsalvestuse sisutüüpe, mis on SharePoint Online’i puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTBusinessEnabled - flag indicating fast save content types enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTConsumerEnabled – lipp tähistab kiirsalvestuse sisutüüpe, mis on OneDrive’i tarbija puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedCTConsumerEnabled - flag indicating fast save content types enabled for OneDrive Consumer

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataBusinessEnabled – lipp, mis tähistab, et faili metaandmete kiirsalvestus on SharePoint Online’i puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataBusinessEnabled - flag indicating fast file metadata save enabled for SharePoint Online

 • Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataConsumerEnabled – lipp, mis tähistab, et faili metaandmete kiirsalvestus on OneDrive’i tarbija puhul lubatud.Data.ZrtSaveAsforSyncBackedMetaDataConsumerEnabled - flag indicating fast file metadata save enabled for OneDrive Consumer-

Office.FindTime.AppFailedToStartOffice.FindTime.AppFailedToStart

Kogutakse siis, kui rakenduse käivitamine ootamatu tõrke tõttu käivitamise ajal ebaõnnestus.Collected when app fails to start due to an unexpected error during startup. Kasutatakse erandite ja krahhide jälgimiseks.Used to track exceptions & crashes. Aitab jälgida ja siluda rakenduse seisundit.Helps monitor & debug app health.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • DateTime – ajatempel näitab, millal sündmus on logitud.DateTime - Timestamp of when the event is logged

 • EventName – logitava sündmuse nimi.EventName - The name of the event being logged

Office.FirstRun.Apple.ActivationResultOffice.FirstRun.Apple.ActivationResult

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid selleks, et selgitada välja Office 365 tellimuse aktiveerimise tulemus ning aktiveerimiseks kasutatav voog (esmakäivitus, rakendusesisene voog, ostmine jne).We collect data to figure out the outcome of the Office 365 subscription activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ActivationStatusCollectionTime – ajatempel.Data_ActivationStatusCollectionTime – A timestamp

 • Data_ActivationStatusError – aktiveerimise tõrkekood.Data_ActivationStatusError – An activation error code.

 • Data_ActivationStatusFlowType – aktiveerimisvoo tüüpi näitav arvväärtus.Data_ActivationStatusFlowType – A numeric value indicating the type of activation flow

Office.FirstRun.Apple.ActivationStatusOffice.FirstRun.Apple.ActivationStatus

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus aitab meil välja selgitada Office 365 tellimuse aktiveerimise tulemust ning aktiveerimiseks kasutatavat voogu (esmakäivitus, rakendusesisene, ostmine jne).The event is used to figure out the outcome of the Office 365 subscription activation along with the flow used to activate (FRE, InApp, Purchase, etc.). Kogutavate andmete hulgas on aktiveerimise tüüp, voo tüüp (esmakäivitus/DocStage/ostmine) ja Office’i litsentsimisteenuse ID.We collect data containing the Activation type, flow type (FRE/DocStage/Purchase) and Office Licensing Service ID.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ActivationTypeCollectionTime – ajatempel.Data_ActivationTypeCollectionTime – A timestamp

 • Data_ActivationTypeFlowType – aktiveerimisvoo tüüpi näitav arvväärtus.Data_ActivationTypeFlowType – A numeric value indicating the type of activation flow

 • Data_ActivationTypeOLSLicense – litsentsi identifikaator.Data_ActivationTypeOLSLicense – An identifier of the License

 • Data_ActivationTypeStatus – aktiveerimise olekukood.Data_ActivationTypeStatus – An activation status code.

Office.FirstRun.Apple.FirstRunCompleteOffice.FirstRun.Apple.FirstRunComplete

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus annab meile teada, kas kasutajal on kasutusel tasuta põhiteenus, millist tüüpi voogu käitatakse (esmakäivitus/DocStage/ostmine) ja milline on identiteedi tüüp (MSA/OrgID).The event lets us know if the user running in freemium, the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase) and the identity type (MSA/OrgID). Saame selle sündmuse abil välja selgitada, kas esmakäivitus (EK) viidi lõpule ja millist tüüpi identiteediga (MSA/OrgID) sisse logiti.We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was completed and type of identity used to sign-in (MSA/OrgID).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCompletedCollectionTime – ajatempel, mis registreerib voo lõpule viimise aja.Data_FirstRunCompletedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunCompletedFlowType – kood, mis näitab lõpule viidud kasutajavoo tüüpi.Data_FirstRunCompletedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

 • Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus – kood, mis näitab tasuta põhiteenuse kasutajavoo lõpuleviimise olekut.Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus - A code representing the status of completion for a freemium user flow

 • Data_FirstRunCompletedIdentityType – voo lõpule viinud kasutaja identiteedi tüüp.Data_FirstRunCompletedIdentityType - The type of identity of the user that completed the flow

Office.FirstRun.Apple.FirstRunStartOffice.FirstRun.Apple.FirstRunStart

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus annab meile teada, kas kasutaja on alustanud esmakäivitust ja millist tüüpi voog töötab (esmakäivitus/DocStage/ostmine).The event lets us know a user has entered first run experience and the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase). Saame selle sündmuse abil välja selgitada, kas esmakäivitus (EK) käivitati õnnestunult.We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was started successfully.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FirstRunStartedCollectionTime – ajatempel, mis registreerib voo lõpule viimise aja.Data_FirstRunStartedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunStartedFlowType – kood, mis näitab lõpule viidud kasutajavoo tüüpi.Data_FirstRunStartedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

Office.FirstRun.Apple.FirstRunStartedAndCompletedOffice.FirstRun.Apple.FirstRunStartedAndCompleted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus annab meile teada, kas kasutajal on kasutusel tasuta põhiteenus, millist tüüpi voogu käitatakse (esmakäivitus/DocStage/ostmine) ja milline on identiteedi tüüp (MSA/OrgID).The event lets us know if the user running in freemium, the flow type being run (FRE/DocStage/Purchase) and the identity type (MSA/OrgID). Sündmus aitab meil välja selgitada esmakäivituse (EK) voo seisundit ja tõhusust.We use this event to figure out the health and effectiveness of our First-Run Experience (FRE) flow.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCompletedCollectionTime – ajatempel, mis registreerib voo lõpule viimise aja.Data_FirstRunCompletedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed

 • Data_FirstRunCompletedFlowType – kood, mis näitab lõpule viidud kasutajavoo tüüpi.Data_FirstRunCompletedFlowType - A code denoting the type of user flow that was completed

 • Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus – kood, mis näitab tasuta põhiteenuse kasutajavoo lõpuleviimise olekut.Data_FirstRunCompletedFreemiumStatus - A code representing the status of completion for a freemium user flow

 • Data_FirstRunCompletedIdentityType – voo lõpule viinud kasutaja identiteedi tüüp.Data_FirstRunCompletedIdentityType - The type of identity of the user that completed the flow

 • Data_FirstRunStartedCollectionTime – ajatempel, mis registreerib voo käivitamise kellaaja.Data_FirstRunStartedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was started

 • Data_FirstRunStartedFlowType – kood, mis näitab käivitatud kasutajavoo tüüpi.Data_FirstRunStartedFlowType - A code denoting the type of user flow that was started

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationFailOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationFail

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid selleks, et selgitada välja rakendusesisese ostu aktiveerimise tulemus ning aktiveerimiseks kasutatav voog (esmakäivitus, rakendusesisene voog, ostmine jne).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ActivationFailCollectionTime – ajatempel, mis registreerib aktiveerimistõrke ilmnemise aja.Data_ActivationFailCollectionTime - A timestamp registering the time at which the activation failure occurred

 • Data_ActivationFailFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_ActivationFailFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib seose ilmnemise aja.Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the association occurred

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationSuccessOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseActivationSuccess

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid selleks, et selgitada välja rakendusesisese ostu aktiveerimise tulemus ning aktiveerimiseks kasutatav voog (esmakäivitus, rakendusesisene voog, ostmine jne).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_ActivatedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib aktiveerimise teostamise aja.Data_ActivatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the activation occurred

 • Data_ActivatedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_ActivatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib seose ilmnemise aja.Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the association occurred

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationFailedOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationFailed

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid selleks, et selgitada välja rakendusesisese ostu aktiveerimise tulemus ning aktiveerimiseks kasutatav voog (esmakäivitus, rakendusesisene voog, ostmine jne).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib ostu eest tasu võtmise aja.Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the purchase was charged

 • Data_AppChargedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AppChargedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicationFailedCollectionTime – ajatempel, mis registreerib rakenduse seose nurjumise aja.Data_AssoicationFailedCollectionTime - A timestamp registering the time at which the app association failed

 • Data_AssoicationFailedFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AssoicationFailedFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicationFailedResult – kood, mis näitab ilmnenud tõrke tüüpi.Data_AssoicationFailedResult - A code denoting type of failure observed

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationSuccessOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseAssociationSuccess

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid selleks, et selgitada välja rakendusesisese ostu aktiveerimise tulemus ning aktiveerimiseks kasutatav voog (esmakäivitus, rakendusesisene voog, ostmine jne).We collect data to figure out the outcome of the In-App purchase activation along with the flow used to activate (First Run Experience, In-App-Flow, Purchase, etc.).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib ostu eest tasu võtmise aja.Data_AppChargedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the purchase was charged

 • Data_AppChargedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AppChargedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime – ajatempel, mis registreerib rakenduse seose nurjumise aja.Data_AssoicatedSuccessfullyCollectionTime - A timestamp registering the time at which the app association failed

 • Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AssoicatedSuccessfullyFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchaseFailuresOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchaseFailures

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakenduse aktiveerimisvoo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application activation flow. Kogume andmeid rakendusesisese ostmise voo tulemuse kohta.We collect data on the outcome of the In-App purchase flow.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_AppStoreFailureFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_AppStoreFailureFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_AppStoreFailureResult – ilmnenud tõrketulemus.Data_AppStoreFailureResult - The failure result observed

 • Data_CancelRequestFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_CancelRequestFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_EventId – kood, mis näitab ilmnenud tõrke tüüpi.Data_EventId - A code denoting type of failure observed

Office.FirstRun.Apple.InAppPurchasesAttemptedOffice.FirstRun.Apple.InAppPurchasesAttempted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakendusesisese ostmise voo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Kogume andmeid proovitud rakendusesiseste ostude ja ostetud SKU tüübi (kuupõhine/aastapõhine/Home/Personal) jälgimiseks.We collect data to track the attempted In-App purchases and their Type of SKU being purchased (Monthly/Annual/Home/Personal).

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_EventId – kood, mis näitab ilmnenud tulemuse tüüpi.Data_EventId - A code denoting type of result observed

 • Data_PurchasedClickedOfferType – selle SKU tüüp, mida prooviti osta.Data_PurchasedClickedOfferType - The type of SKU attempted to purchase

 • Data_PurchaseSuccessfulFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_PurchaseSuccessfulFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptedOffice.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttempted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakendusesisese ostmise voo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Kogume andmeid proovitud rakendusesiseste taastamiste jälgimiseks.We collect data to track the attempted In-App restorations

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_EventId – kood, mis näitab katse tulemuse tüüpi.Data_EventId - A code denoting the type of outcome of the attempt

 • Data_RestoreAttemptFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_RestoreAttemptFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

Office.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptFailedOffice.FirstRun.Apple.InAppRestoreAttemptFailed

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmust kasutatakse rakendusesisese ostmise voo seisundi jälgimiseks.The event is used to monitor the health of our application in-app purchase flow. Kogume andmeid proovitud rakendusesiseste taastamiste ning nendega seostuvate voogude ja tõrgete jälgimiseks.We collect data to track the attempted In-App restorations and their associated flows and errors.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_RestoreButtonFlowType – kood, mis näitab käitatud kasutajavoo tüüpi.Data_RestoreButtonFlowType - A code denoting the type of user flow that was exercised

 • Data_RestoredFailedPaymentCancelledFlowType – kood, mis näitab käitatud maksetühistusvoo tüüpi.Data_RestoredFailedPaymentCancelledFlowType - A code denoting the type of payment cancellation flow that was exercised

 • Data_RestoredFailedUnKnownFlowType – näitab, kas katse nurjus ootamatu kasutajavoo käitamise tõttu.Data_RestoredFailedUnKnownFlowType - Whether the attempt failed due to the exercise of an unexpected user flow

 • Data_RestoredFailedUnKnownResult – näitab, kas katse nurjus teadmata põhjuste tõttu.Data_RestoredFailedUnKnownResult - Whether the attempt failed due to unknown reasons

Office.FirstRun.Apple.MacFirstRunCompletedOffice.FirstRun.Apple.MacFirstRunCompleted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus annab meile teada, et kasutaja on läbinud esmakäivituse.The event lets us know a user has gone thru first run experience. Saame selle sündmuse abil välja selgitada, kas esmakäivitus (EK) viidi õnnestunult lõpule.We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was completed successfully.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FirstRunCollectionTime – ajatempel, mis registreerib voo lõpule viimise aja.Data_FirstRunCollectionTime - A timestamp registering the time at which the flow was completed.

Office.FirstRun.Apple.MacWXPFirstRunStartedOffice.FirstRun.Apple.MacWXPFirstRunStarted

Selle sündmuse teavet kogutakse Apple’i platvormidel töötavate Office’i rakenduste kohta.This event is collected for Office applications running under Apple platforms. Sündmus annab meile teada, kas kasutaja on alustanud esmakäivitust.The event lets us know a user has entered first run experience. Saame selle sündmuse abil välja selgitada, kas esmakäivitus (EK) käivitati õnnestunult.We use this event to figure out if the First Run-Experience (FRE) was started successfully.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_FirstRunPanelName – selle paneeli nimi, kust funktsioon käivitati.Data_FirstRunPanelName - The name of the panel from which the experience started

Office.iOS.Paywall.Paywall.PresentedOffice.iOS.Paywall.Paywall.Presented

Neid olulisi kasutuse telemeetriaandmeid kogutakse siis, kui kasutajale kuvatakse maksumüüri juhtelementi. Seda kasutatakse selleks, et mõista rakendusesiseste ostude kasutuskogemust ja optimeerida seda tulevastes versioonides.This critical usage telemetry is collected when Paywall control is shown to the user, and is used to understand the in-app purchase experience for the user and optimize the same for future versions.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • entryPoint - String – nupp/voog, millest maksumüüri kuvati.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Näiteks nupp Premium-värskendus või Esmakäivituse voogLike “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”

 • isFRE – Kahendväärtus – kas kuvatakse esmakäivitus või tavaline kasutajaliides?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

Office.iOS.Paywall.Paywall.StatsOffice.iOS.Paywall.Paywall.Stats

Neid seansil põhinevaid metaandmeid kogutakse siis, kui kasutajale kuvatakse maksumüüri kasutajaliidest. Kogutakse ka interaktsiooni kestust ning seda, kas ostu püüti sooritada ja kas see õnnestus või nurjus.This session-based metadata is collected when the Paywall UI is shown to the user, the duration of the interaction and whether a purchase was attempted and succeeded or failed. Andmeid kasutatakse selleks, et mõista kogu maksmiskogemuse kasutust ja seisundit. Samuti ka selleks, et siluda ja optimeerida rakenduste kaudu sooritatud ostmiste kogemust tulevastes versioonides ning otsida neist vigu.The data is used to understand the usage and health of the entire payment experience and debug, optimize and troubleshoot the in-app purchase experience in future versions.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • entryPoint – string – nupp/voog, millest maksumüüri kuvati.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Näiteks nupp Premium-värskendus või Esmakäivituse voog.Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”.

 • isFRE – Kahendväärtus – kas kuvatakse esmakäivitus või tavaline kasutajaliides?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

 • status - String – maksumüüri väljumisolek.status - String – Exit status of Paywall. Näiteks „initiated“, „paymentDone“ ja „provisionFailed“Like “initiated”, “paymentDone”, “provisionFailed”

 • userDuration - Double – aeg, mille kasutaja kulutas maksumüürile, mõõdetud millisekunditesuserDuration - Double – Duration in milliseconds the user spent on Paywall

Office.iOS.Paywall.SKUChooser.MoreBenefits.StatsOffice.iOS.Paywall.SKUChooser.MoreBenefits.Stats

See sündmus kogub funktsioone ja rakendusi, mida kasutaja vaatab loendist „Kuva veel eeliseid“, ning kulunud aja kestust.This event collects the features and apps the user expands from “See More Benefits”, and the duration of time spent. Andmeid kasutatakse selleks, et mõista funktsiooni „Kuva veel eeliseid“ kasutust ja optimeerida seda tulevastes versioonides.The data is used to understand usage of the “See all benefits” feature and further optimize the experience in future versions.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • appsExpanded - String – komaga eraldatud teenuste/rakenduste loend, mille eeliseid laiendatiappsExpanded - String - Comma-separated list of services/apps for which the benefits were expanded.

 • productId - String – selle toote rakenduste poe ID, mille kohta vaatab kasutaja eeliseid, mida veel pakutakseproductId - String - App Store ID of the product for which user is viewing more benefits offered

 • userDuration - Double – aeg, mille kasutaja kulutas kuvale Eelised, mõõdetud millisekunditesuserDuration - Double - Duration in milliseconds the user spent on the Benefits Screen.

Office.iOS.Paywall.SKUChooser.StatsOffice.iOS.Paywall.SKUChooser.Stats

Neid kasutuse telemeetriaandmeid kogutakse selleks, et näha, kuidas kasutaja sisenes SKU-valijasse, kui palju aega ta SKU-valija kuval kulutab ja miks ta SKU-valijast väljus.This usage telemetry is collected to see how the user entered the SKU Chooser, how much time the user spends on the SKU Chooser screen and why they exited the SKU Chooser. Andmeid kasutatakse selleks, et mõista SKU-valija kasutust ja optimeerida rakendusesiseste ostude kogemust tulevastes versioonides.The data is used to understand usage of the SKU chooser and optimize the in-app purchase experience in future versions.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • entryPoint – string – nupp/voog, millest maksumüüri kuvati.entryPoint - String – The Button/Flow from which Paywall was displayed. Näiteks nupp Premium-värskendus või Esmakäivituse voog.Like “Premium Upgrade Button” or “First Run Flow”.

 • exitReason - string – SKU-valijast väljumise põhjus.exitReason - String – Exit reason of SKU Chooser. Näiteks „BuyButton“ ja „BuyButton“.Like “BuyButton”, “CloseButton

 • isFRE – Kahendväärtus – kas kuvatakse esmakäivitus või tavaline kasutajaliides?isFRE - Boolean – Are we showing the First Run Experience or regular UI?

 • userDuration - Double – aeg, mille kasutaja kulutas SKU-valijale, mõõdetud millisekunditesuserDuration - Double – Duration in milliseconds the user spent on the SKU chooser

Office.LivePersonaCard.ConfigurationSetActionOffice.LivePersonaCard.ConfigurationSetAction

Logime juhul, kui kasutaja on rakenduses, mis laadib isikukaardi ootuses, et kasutaja avab reaalaja isikukaardi.We log when the user is in an app that loads a Persona Card in anticipation of the user opening the Live Persona Card. Andmeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kaart on õigesti laaditud.The data is used to determine whether the card loaded correctly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.accountType – kas kasutaja kuulub ettevõttesse või on tarbija.Data.accountType - Whether the user belongs to an organization or a consumer

 • Data.appContextId – juhuslikult genereeritud ID, mida kasutatakse samas rakenduses eri kontode tuvastamiseks.Data.appContextId - A randomly generated ID used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name – kasutusel oleva teenuse nimi (profiilikaart)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.AppInfo_Id – hostrakenduse nimiData.AppInfo_Id - Name of the host application

 • Data.AppInfo_Version – hostrakenduse versioonData.AppInfo_Version - Version of the host application

 • Data.cardCorrelationId – isikukaardi globaalne ainuidentifikaatorData.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – kaardil näidatus konkreetse isiku globaalne ainuidentifikaatorData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • Data.clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaatorData.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – seadme tüüp, kus rakendus töötab.Data.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.contextType – millisest kontekstist (rakendusest) kaart käivitati.Data.contextType - What context (app) the card was launched from

 • Data.ecsConfigIds – kaardis lubatud funktsioonide versiooni identifikaatoridData.ecsConfigIds - Version identifiers for the features enabled in the card

 • Data.ecsTagId – funktsioonide sildi IDData.ecsTagId - Tag ID for features

 • Data.eventId – sündmuse nime identifikaator, nt LivePersonaCardRenderedActionData.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.eventpriority – sündmuse saatmise prioriteetsuse loetelu väärtus.Data.eventpriority - An enumeration value for the priority of sending the event.

 • Data.feature – kasitatakse sama funktsiooniga eri sündmuste rühmitamiseks (profiilikaart)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.flights – kaardis lubatud funktsioonidData.flights - The features enabled in the card

 • Data.fromCache – kas andmed toodi mälustData.fromCache - Whether data was fetched from memory

 • Data.hasFinePointer – kas seadmel on hiirekursori võimalusData.hasFinePointer - Whether the device has mouse-pointer capability

 • Data.hasHoverEvents – kas seadmel on hiirega üleliikumise võimalusData.hasHoverEvents - Whether the device has mouse-hover capability

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – laiendatud profiilivaate seansi globaalne ainuidentifikaatorData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.offlineResolved – kas andmed toodi võrguühenduseta režiimis ollesData.offlineResolved - Whether data was fetched while offline

 • Data.OTelJS.Version – OTel logija versioonData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator seansi ajal unikaalsete kasutajatüüpide jaoksData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – iga sündmuse jaoks kogutavad järgmised täiendavad metaandmed: [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId – ülal Data.appContextId duplikaatcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above

  • cardPersonaCorrelationId – ülal Data.cardCorrelationId duplikaatcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above

  • ClientTimeStamp – rakenduse aeg, kui sündmus logitakseClientTimeStamp - Time on the application when the event was logged

  • consumerCorrelationId – ülal Data.clientCorrelationId duplikaatconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above

  • externalAppSessionCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator, et rakendus saaks tuvastada kõik sama alam-seansi ajal avatud isikukaardidexternalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.region – profiilikaardi tagasüsteemiteenuse, millega kasutaja on ühendatud, geograafiline piirkondData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, viga, sündmusData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.Id duplikaat)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhulAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.MsaId-i duplikaat)Data.userPuid - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – teenuse versioon (profiilikaart)Data.version - The version of the service (Profile Card)

 • Data.workloadCulture – hostrakenduses määratud kultuurData.workloadCulture - Culture set in the host application

 • DeviceInfo_Id – seadme globaalne seadme ainuidentifikaatorDeviceInfo_Id - The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make – operatsioonisüsteemi brändDeviceInfo_Make - The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model – seadme mudelDeviceInfo_Model - The model of the device

 • DeviceInfo_OsName – seadme opsüsteemi nimiDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion – opsüsteemi versioonDeviceInfo_OsVersion - The version of the operating system

 • DeviceInfo_SDKUid – seade tuvastatakse kordumatult telemeetria SDK vaatepunktistDeviceInfo_SDKUid - Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective

Office.LivePersonaCard.UserActions.ClosedExpandedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.ClosedExpandedPersonaCard

Logitakse siis, kui kasutaja suleb laiendatud isikukaardi.Logged when the user closes an expanded Persona Card. Seda kasutatakse selleks, et jälgida reaalajas isikukaardi sulgemise tõrgete määrade kriitilisi kõrvalekaldeid.It is used to observe critical anomalies in failure rates of closing the Live Persona Card.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo_Id – hostrakenduse nimiAppInfo_Id – Name of the host application

 • AppInfo_Version – hostrakenduse versioonAppInfo_Version – Version of the host application

 • Data.appContextId – juhuslikult genereeritud ID, mida kasutatakse samas rakenduses eri kontode tuvastamiseks.Data.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name – kasutusel oleva teenuse nimi (profiilikaart)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.cardCorrelationId – isikukaardi globaalne ainuidentifikaatorData.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – kaardil näidatus konkreetse isiku globaalne ainuidentifikaatorData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • Data.clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaatorData.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – seadme tüüp, kus rakendus töötab, nt Outlook_Win32Data.clientType - The type of device the app is run on, e.g. “Outlook_Win32”

 • Data.eventId – sündmuse nime identifikaator, nt LivePersonaCardRenderedActionData.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.exportName – kasutaja toimingu sündmuse inimesele loetav nimi, nt ClosedExpandedPersonaCardData.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "ClosedExpandedPersonaCard"

 • Data.exportType – sündmuse kategooria isikuandmete kaitse üldmääruse eksporditaotluse jaoksData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator, et rakendus saaks tuvastada kõik sama alam-seansi ajal avatud isikukaardidData.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.feature – kasitatakse sama funktsiooniga eri sündmuste rühmitamiseks (profiilikaart)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – laiendatud profiilivaate seansi globaalne ainuidentifikaatorData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – OTel logija versioonData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator seansi ajal unikaalsete kasutajatüüpide jaoksData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – iga sündmuse jaoks kogutavad järgmised täiendavad metaandmed: [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId – ülal Data.appContextId duplikaatcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId – ülal Data.cardCorrelationId duplikaatcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • ClientTimeStamp – sündmuse aset leidmise kellaaeg Unixi ajastu kellaajasClientTimeStamp - time that the event occurred in Unix epoch time
  • consumerCorrelationId – ülal Data.clientCorrelationId duplikaatconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – profiilikaardi tagasüsteemiteenuse, millega kasutaja on ühendatud, geograafiline piirkondData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user’s subscription is tied. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhulAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, viga, sündmusData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.Id duplikaat)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – rentnik, kellega on kasutaja pakett seotud.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user’s subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku puhul.Allows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant.

 • Data.userPuid – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.MsaId duplikaat)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – teenuse versioon (profiilikaart)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • DeviceInfo_Id – seadme globaalne seadme ainuidentifikaatorDeviceInfo_Id – The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make – opsüsteemi brändDeviceInfo_Make – The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model – seadme mudelDeviceInfo_Model – The model of the device

 • DeviceInfo.NetworkCost – tähistab võrgukulu/-tüüpi (mahupõhine, maht üle piiri jne).DeviceInfo.NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • DeviceInfo_OsName – seadme opsüsteemi nimiDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion – opsüsteemi versioonDeviceInfo_OsVersion – The version of the operating system

 • PipelineInfo.ClientCountry – saatja riigikood kliendi puhastamata IP-aadressi põhjal.PipelineInfo.ClientCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address

Office.LivePersonaCard.UserActions.ClosedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.ClosedPersonaCard

Logime siis, kui kasutaja suleb isikukaardi.We log when the user closes a Persona Card. Andmeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kaart on õigesti suletud.The data is used to determine whether the card closed correctly.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • BatchId – globaalne kordumatu identifikaator, kas tehti päringute komplektBatchId - Globally unique identifier if a set of requests was made

 • Data.appContextId – juhuslikult genereeritud ID, mida kasutatakse samas rakenduses eri kontode tuvastamiseks.Data.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name – kasutusel oleva teenuse nimi (profiilikaart)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.AppInfo_Id – hostrakenduse nimiData.AppInfo_Id - Name of the host application

 • Data.AppInfo_Version – hostrakenduse versioonData.AppInfo_Version - Version of the host application

 • Data.cardCorrelationId – isikukaardi globaalne ainuidentifikaatorData.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – kaardil näidatus konkreetse isiku globaalne ainuidentifikaatorData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • Data.clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaatorData.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – seadme tüüp, kus rakendus töötab.Data.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.eventId – sündmuse nime identifikaator, nt LivePersonaCardRenderedActionData.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator, et rakendus saaks tuvastada kõik sama alam-seansi ajal avatud isikukaardid.Data.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session.

 • Data.feature – kasitatakse sama funktsiooniga eri sündmuste rühmitamiseks (profiilikaart)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – laiendatud profiilivaate seansi globaalne ainuidentifikaatorData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – OTel logija versioonData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator seansi ajal unikaalsete kasutajatüüpide jaoksData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – iga sündmuse jaoks kogutavad järgmised täiendavad metaandmed: [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • ClientTimeStamp – rakenduse aeg, kui sündmus logitakseClientTimeStamp - Time on the application when the event was logged
  • cardCorrelationId – ülal Data.appContextId duplikaatcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId – ülal Data.cardCorrelationId duplikaatcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId – ülal Data.clientCorrelationId duplikaatconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – profiilikaardi tagasüsteemiteenuse, millega kasutaja on ühendatud, geograafiline piirkondData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, viga, sündmusData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.Id duplikaat)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.MsaId duplikaat)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – teenuse versioon (profiilikaart)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • Data_hostAppRing – isikukaardi kasutuselevõturingData_hostAppRing - The rollout ring of the persona card

 • Event_ReceivedTime – sündmuse teenusesse logimise aegEvent_ReceivedTime - The time the event was logged in the service

Office.LivePersonaCard.UserActions.OpenedExpandedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.OpenedExpandedPersonaCard

Logitakse siis, kui kasutaja avab laiendatud isikukaardi.Logged when the user opens an expanded Persona Card. Seda kasutatakse selleks, et jälgida reaalajas isikukaardi käivitamise tõrgete määrade kriitilisi kõrvalekaldeid.It is used to observe critical anomalies in failure rates of launching the Live Persona Card.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • AppInfo_Id – hostrakenduse nimiAppInfo_Id – Name of the host application

 • AppInfo_Version – hostrakenduse versioonAppInfo_Version – Version of the host application

 • Data.appContextId – juhuslikult genereeritud ID, mida kasutatakse samas rakenduses eri kontode tuvastamiseks.Data.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name – kasutusel oleva teenuse nimi (profiilikaart)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.cardCorrelationId – isikukaardi globaalne ainuidentifikaatorData.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – kaardil näidatus konkreetse isiku globaalne ainuidentifikaatorData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • Data.clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaatorData.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientScenario – aitab tuvastada rakenduse funktsiooni, kus isikukaart avatiData.clientScenario - To identify the feature in the app from where the persona card was opened

 • Data.clientType – seadme tüüp, kus rakendus töötab.Data.clientType - The type of device the app is run on

 • Data.eventId – sündmuse nime identifikaator, nt LivePersonaCardRenderedActionData.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator, et rakendus saaks tuvastada kõik sama alam-seansi ajal avatud isikukaardid.Data.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session.

 • Data.exportName – kasutaja toimingu sündmuse inimesele loetav nimi, nt OpenedPersonaCardData.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "OpenedPersonaCard"

 • Data.exportType – sündmuse kategooria isikuandmete kaitse üldmääruse eksporditaotluse jaoksData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.feature – kasitatakse sama funktsiooniga eri sündmuste rühmitamiseks (profiilikaart)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.hasPersonaInsightRing – Office’i või LinkedIni ülevaated võivad olla kasutaja puhul saadavalData.hasPersonaInsightRing - Insights from Office or LinkedIn could be available for the user

 • Data.hostAppRing – rakenduse levitamise ringData.hostAppRing - The ring by which the app was distributed

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – laiendatud profiilivaate seansi globaalne ainuidentifikaatorData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – OTel logija versioonData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator seansi ajal unikaalsete kasutajatüüpide jaoksData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – iga sündmuse jaoks kogutavad järgmised täiendavad metaandmed: [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.]Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows: [This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId – ülal Data.appContextId duplikaatcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId – ülal Data.cardCorrelationId duplikaatcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId – ülal Data.clientCorrelationId duplikaatconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
 • Data.region – profiilikaardi tagasüsteemiteenuse, millega kasutaja on ühendatud, geograafiline piirkondData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.section – laiendatud kaardi aktiivne jaotisData.section – The active section of the expanded card

 • Data.tenantAadObjectId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, viga, sündmusData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.Id duplikaat)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.MsaId duplikaat)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – teenuse versioon (profiilikaart)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • DeviceInfo_Id – seadme globaalne seadme ainuidentifikaatorDeviceInfo_Id – The globally unique device identifier for a device

 • DeviceInfo_Make – opsüsteemi brändDeviceInfo_Make – The brand of the operating system

 • DeviceInfo_Model – seadme mudelDeviceInfo_Model – The model of the device

 • DeviceInfo_OsName – seadme opsüsteemi nimiDeviceInfo_OsName - The name of the device OS

 • DeviceInfo_OsVersion – opsüsteemi versioonDeviceInfo_OsVersion – The version of the operating system

 • DeviceInfo_SDKUid – seade tuvastatakse kordumatult telemeetria SDK vaatepunktistDeviceInfo_SDKUid – Uniquely identifies the device from the telemetry SDK's perspective

 • NetworkCost – tähistab võrgukulu/-tüüpi (mahupõhine, maht üle piiri jne)NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • NetworkCountry – saatja riigikood kliendi puhastamata IP-aadressi põhjalNetworkCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address

Office.LivePersonaCard.UserActions.OpenedPersonaCardOffice.LivePersonaCard.UserActions.OpenedPersonaCard

Logitakse siis, kui kasutaja avab isikukaardi.Logged when the user opens a Persona Card. Seda kasutatakse selleks, et jälgida reaalajas isikukaardi käivitamise tõrgete määrade kriitilisi kõrvalekaldeid.It is used to observe critical anomalies in failure rates of launching the Live Persona Card.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.appContextId – juhuslikult genereeritud ID, mida kasutatakse samas rakenduses eri kontode tuvastamiseks.Data.appContextId - A randomly generated id used to identify different accounts in the same app

 • Data.AppInfo.Name – kasutusel oleva teenuse nimi (profiilikaart)Data.AppInfo.Name - Name of the service in use (Profile card)

 • Data.bandwidthEstimateMbps – efektiivse läbilaskevõime hinnang Mbit/sData.bandwidthEstimateMbps - Effective bandwidth estimate in Mbps

 • Data.cardCorrelationId – isikukaardi globaalne ainuidentifikaatorData.cardCorrelationId - The globally unique identifier for a persona card

 • Data.cardPersonaCorrelationId – kaardil näidatus konkreetse isiku globaalne ainuidentifikaatorData.cardPersonaCorrelationId - The globally unique identifier for a specific persona shown in a card

 • Data.clientCorrelationId – rakenduse seansi globaalne ainuidentifikaatorData.clientCorrelationId - The globally unique identifier for the app's session

 • Data.clientType – seadme tüüp, kus rakendus töötab.Data.clientType - The type of device the app is run on.

 • Data.eventId – sündmuse nime identifikaator, nt LivePersonaCardRenderedActionData.eventId - Name identifier of the event, e.g. "LivePersonaCardRenderedAction"

 • Data.exportName – kasutaja toimingu sündmuse inimesele loetav nimi, nt OpenedPersonaCardData.exportName - Human readable name of the user action event, e.g. "OpenedPersonaCard"

 • Data.exportType – sündmuse kategooria isikuandmete kaitse üldmääruse eksporditaotluse jaoksData.exportType - Category of the event for GDPR export request

 • Data.externalAppSessionCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator, et rakendus saaks tuvastada kõik sama alam-seansi ajal avatud isikukaardidData.externalAppSessionCorrelationId - A globally unique identifier for the app to identify all persona cards opened in the same sub-session

 • Data.feature – kasitatakse sama funktsiooniga eri sündmuste rühmitamiseks (profiilikaart)Data.feature - Used to group various events of the same feature (Profile card)

 • Data.hasPersonaInsightRing – Office’i või LinkedIni ülevaated võivad olla kasutaja puhul saadavalData.hasPersonaInsightRing - Insights from Office or LinkedIn could be available for the user

 • Data.hostAppRing – rakenduse levitamise ringData.hostAppRing - The ring by which the app was distributed

 • Data.immersiveProfileCorrelationId – laiendatud profiilivaate seansi globaalne ainuidentifikaatorData.immersiveProfileCorrelationId - A globally unique identifier for the expanded profile view session

 • Data.OTelJS.Version – OTel logija versioonData.OTelJS.Version - Version of OTel logger

 • Data.personaCorrelationId – globaalne ainuidentifikaator seansi ajal unikaalsete kasutajatüüpide jaoksData.personaCorrelationId - A globally unique identifier for unique personas in a session

 • Data.properties – iga sündmuse jaoks kogutavad järgmised täiendavad metaandmed.Data.properties - Additional metadata collected for each event as follows. [See väli on Office’i praegustest versioonidest eemaldatud, kuid võib vanemates versioonides endiselt ilmuda.][This field has been removed from current builds of Office, but might still appear in older builds.]

  • cardCorrelationId – ülal Data.appContextId duplikaatcardCorrelationId - Duplicate of Data.appContextId above
  • cardPersonaCorrelationId – ülal Data.cardCorrelationId duplikaatcardPersonaCorrelationId - Duplicate of Data.cardCorrelationId above
  • consumerCorrelationId – ülal Data.clientCorrelationId duplikaatconsumerCorrelationId - Duplicate of Data.clientCorrelationId above
  • networkEffectiveType – võrguühenduse efektiivsuse tüüp, nt slow-2g Online, et tuvastada, kas kasutajal on isikukaardi näitamise ajal loodud Interneti-ühendusnetworkEffectiveType - The effective type of network connection, e.g. "slow-2g Online" to identify whether the user is connected to the internet at the time of showing the persona card
  • networkType – kasutatava seadme võrguühenduse tüüpnetworkType - The type of network connectivity of the device in use
  • roundTripEstimateMs – praeguse ühenduse hinnanguline efektiivne pendellevi millisekunditesroundTripEstimateMs - Estimated effective round-trip of the current connection in milliseconds
 • Data.region – profiilikaardi tagasüsteemiteenuse, millega kasutaja on ühendatud, geograafiline piirkondData.region -The geographical region of the profile card backend service to which user is connected

 • Data.tenantAadObjectId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.tenantAadObjectId - The tenant to which a user's subscription is tied. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.type – logitud sündmuse tüüp, nt jälitus, viga, sündmusData.type -Type of the logged event, e.g. Trace, Error, Event

 • Data.userAadObjectId – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.Id duplikaat)Data.userAadObjectId -The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.Id)

 • Data.UserInfo.Id – ettevõtte Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.Id - The globally unique user identifier for an enterprise Microsoft account

 • Data.UserInfo.MsaId – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnusData.UserInfo.MsaId - The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account

 • Data.UserInfo.OMSTenantId – rentnik, millega kasutaja tellimus on seotud.Data.UserInfo.OMSTenantId - The tenant that a user's subscription is tied to. Võimaldab liigitada probleeme ja teha kindlaks, kas probleem on laialt levinud või esineb ainult kitsa kasutajaringi või konkreetse rentniku korralAllows us to classify issues and identify whether a problem is widespread or isolated to a set of users or a specific tenant

 • Data.userPuid – tavakasutaja Microsofti konto globaalne kordumatu kasutajatunnus (Data.UserInfo.MsaId duplikaat)Data.userPuid -The globally unique user identifier for a consumer Microsoft account (duplicate of Data.UserInfo.MsaId)

 • Data.version – teenuse versioon (profiilikaart)Data.version -The version of the service (Profile Card)

 • Data.viewType – määratleb kuvatud profiilikaardi tüübiData.viewType -Defines the type of the Profile card displayed

 • Data.wasOpenedAsCompactCard – kasutatakse tuvastamiseks, kas kaart avati alguses kompaktses vaatesData.wasOpenedAsCompactCard - Used to identify if the card was opened as a compact view initially

 • NetworkCost – tähistab võrgukulu/-tüüpi (mahupõhine, maht üle piiri jne)NetworkCost - Indicates network cost/type (metered, metered above cap, etc.)

 • NetworkCountry – saatja riigikood kliendi puhastamata IP-aadressi põhjal.NetworkCountry - The Country Code of the Sender, based on the un-scrubbed Client IP Address.

Office.Manageability.Client Fetch.PolicyPreChecksOffice.Manageability.Client Fetch.PolicyPreChecks

Olulised telemeetriaandmed, mis võimaldavad jälgida pilvepoliitika eelkontrolli kinnitamise toomise nurjumist\õnnestumist.Critical telemetry to track failure\success for cloud policy fetch precheck validation. Väljumispõhjus sisaldab numeraatorikaarti, mis võimaldab eelkontrollida tingimusi, mis nurjusid.ExitReason contains an enumerator map to the pre-check condition that failed.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.ExitReason – numeraatoriväärtus, mis näitab eelkontrolli nurjumise korral väljumispõhjust.Data.ExitReason - An enumerator value telling the exit reason, if the Precheck failed

 • Data.Log – kohandatud logi sõnum, mis näitab, kas eelkontroll õnnestus või nurjus.Data.Log - Custom log message indicating the precheck success or failure

Office.Manageability.Client.Fetch.AndApplyPolicyOffice.Manageability.Client.Fetch.AndApplyPolicy

Olulised telemeetriaandmed, mis võimaldavad jälgida pilvepoliitika rakendusest toomise alustamise nurjumist\õnnestumist.Critical telemetry to track failure\success for cloud policy fetch initiation from app. Väljumispõhjus sisaldab nurjumispõhjuse numeraatorikaarti.Exit Reason contains an enumerator Map to the failure reason.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data.ExitReason – numeraatoriväärtus, mis näitab eelkontrolli nurjumise korral väljumispõhjust.Data.ExitReason - An enumerator value telling the exit reason, if the Precheck failed

 • Data.Log – kohandatud logi sõnum, mis näitab, kas eelkontroll õnnestus või nurjus.Data.Log - Custom log message indicating the precheck success or failure

Office.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOpenMeasurementsOffice.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOpenMeasurements

Seda sündmust kogutakse Office’i rakendustes iOS-i jaoks ja see salvestab failiavamistoimingu toimumise.This event is collected for the Office app for iOS, it records when a file open operation takes place. Kogume neid andmeid kõigi rakenduse failiavamiste hea jõudluse tagamiseks.We collect this data to ensure good performance for all file opens on the app.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_Doc_ActivationFQDN – failiaktiveerimisstsenaariumi teenusepakkuja rakenduse domeeninimi (logitakse ainult esimese osapoole rakenduse teavet).Data_Doc_ActivationFQDN - Domain name of the Provider app for a file activation scenario (only 1st party app info is being logged).

 • Data_Doc_CreateTelemetryReason – PDF-i loomise telemeetria põhjus. (nt loomine skannist, kasutades toimingut Pildist PDF-iks, kasutades toimingut Dokumendist PDF-iks jne)Data_Doc_CreateTelemetryReason – Telemetry reason for PDF creation.(eg: Create from scan, using “picture to pdf” action, using “document to pdf” action, etc.)

 • Data_Doc_DownloadDurationms – PDF-pilvfaili allalaadimiseks kuluv aeg.Data_Doc_DownloadDurationms - Time to download a PDF cloud file.

 • Data_Doc_DownloadEndTime – pilvfaili allalaadimise lõpu ajatempel.Data_Doc_DownloadEndTime - Timestamp for end of download of a cloud file.

 • Data_Doc_DownloadStartTime – pilvfaili allalaadimise alguse ajatempel.Data_Doc_DownloadStartTime – Timestamp for start of download of a cloud file.

 • Data_Doc_FileOpSessionID – dokumendiseansi kordumatu ID.Data_Doc_FileOpSessionID - Unique Id for a Document Session.

 • Data_Doc_Location – faili asukoht (kohalik, ODSP, iCloud, kolmanda osapoole failirakendus, wopi)Data_Doc_Location - Location where the file sits (Local, ODSP, iCloud, third party files app, wopi

 • Data_Doc_OpenCompletionTime – PDF-faili avamistoimingu lõpu ajatempel.Data_Doc_OpenCompletionTime - Timestamp for end of open operation of a PDF file.

 • Data_Doc_OpenDurationms – PDF-faili avamiseks kuluv aeg millisekundites.Data_Doc_OpenDurationms - Time to open a PDF file in milliseconds.

 • Data_Doc_OpenStartTime – PDF-faili avamistoimingu alguse ajatempel.Data_Doc_OpenStartTime - Timestamp for start of open operation of a PDF file.

 • Data_Doc_TelemetryReason – avamissündmuse telemeetriapõhjus (nt avamine MRU või sirvimise kaudu, faili aktiveerimine, protokolli aktiveerimine jne).Data_Doc_TelemetryReason - Telemetry reason for the open event (eg: open from MRU or browse, File Activation, Protocol Activation, etc.).

 • Doc_RenderDurationms – PDF-faili renderdamiseks kuluv aegDoc_RenderDurationms - Time to render a pdf file

Office.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOperationsOffice.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOperations

Selle sündmuse teavet kogutakse Androidi Office’i rakenduse kohta.The event is collected for the Office app for Android. Sündmus salvestab PDF-i avamise, sulgemise või salvestamise toimingud ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt PDF-failidega seotud toimingute teabest.It records when a .pdf open, close, or save operation takes place and is used to understand and prioritize the user experience based on .pdf file operation information. Sündmus võimaldab meil tagada PDF-failide avamise, sulgemise ja salvestamise ootuspärase käitumise ning parendada PDF-failidega seotud toimingute jõudlust.The event enables us to keep the .pdf open, close and save operations performing as expected, and to improve .pdf file operation performance.

Kogutakse järgmisi välju.The following fields are collected:

 • Data_Doc_FileOpSessionID – dokumendiseansi kordumatu IDData_Doc_FileOpSessionID - Unique ID for a Document Session

 • Data_ErrorCode – tõrkekood, mis kuvatakse faili avamise või allalaadimise nurjumisel või allalaadimise tühistamiselData_ErrorCode - error in case of file open failures/download failures / download canceled

 • Data_ErrorMessage – tõrkekoodiga seotud asjakohane teadeData_ErrorMessage - relevant message-to-error code

 • Data_FailureReason – avamistõrke korral määratlevad need loendid nurjumise põhjuseData_FailureReason - In case of open failure, these enums define the reason for failure.

 • Data_FileGUID – juhuslikult genereeritud faili üldine identifikaatorData_FileGUID – Global identifier for the file which is random generated

 • Data_FileLocation – faili asukoht (nt Local, ODSP, iCloud jne).Data_FileLocation - Location where the file sits, ex: Local, ODSP, iCloud, etc.

 • Data_FileOpenEntryPoint – faili avamise sisenemispunktData_FileOpenEntryPoint - entry point for file open

 • Data_FileSize – selle faili maht, milles toiming toimubData_FileSize - Size of the file on which the operation is happening

 • Data_NetworkRequestErrorResponse – tõrkekoodile vastav võrgu tõrke vastus.Data_NetworkRequestErrorResponse – Network Error response corresponding to error code.

 • Data_NetworkRequestStage – tõrke etapp pilve salvestatud PDF-faili allalaadimise korral.Data_NetworkRequestStage – Error stage in case of cloud pdf file download.

 • Data_OpenMode – näitab, millises režiimis PDF avatim näiteks: 0: vaatamisrežiim, 2: allkirjastamisrežiimData_OpenMode - In which mode the PDF was opened, ex: 0: View mode, 2: Sign mode

 • Data_PageCount PDF-faili lehekülgede arvData_PageCount - Count of page in the PDF File.

 • Data_PasswordProtected – marker, mis näitab, kas fail on paroolkaitsega või mitteData_PasswordProtected - Marker that tell whether the file is password protected or not.

 • Data_ProviderApp – praegu teenust pakkuva teenusepakkuja rakendus ainult faili aktiveerimiselData_ProviderApp - currently providing provider app in case of file activation only

 • Data_ReadOnly – marker, mis näitab, kas fail on kirjutuskaitstud või mitteData_ReadOnly - Marker that tell whether the file is read-only or not.

 • Data_Result – teostatava toimingu olek, näiteks: true: õnnestus, false: nurjusData_Result - The status of the operation being performed, ex: true:success, false:failure

 • Data_Type – failitoimingu tüüp (avamine, sulgemine või salvestamine)Data_Type - Type of file operation (open, close or save)

Office.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOperationsOffice.OfficeMobile.PdfViewer.PdfFileOperations

Selle sündmuse teavet kogutakse iOS-i Office’i rakenduse kohta.The event is collected for the Office app for iOS. Sündmus salvestab PDF-i avamise, sulgemise või salvestamise toimingud ning seda kasutatakse selleks, et mõista ja prioriseerida kasutajate kasutuskogemust lähtuvalt PDF-failidega seotud toimingute teabest.It records when a .pdf open, close, or save operation takes place and is used to understand and prioritize the user experience based on .pdf file operation information. Sündmus võimaldab meil tagada PDF-failide avamise, sulgemise ja salvestamise ootuspärase käitumise ning parendada PDF-failidega seotud toimingute jõudlust.The event enables us to keep the .pdf open, close and save operations performing as expected, and to improve .pdf file operation performance.

 • Data_Doc_FileOpSessionID – dokumendiseansi kordumatu ID.Data_Doc_FileOpSessionID - Unique Id for a Document Session

 • Data_ErrorCode – tõrkekood, mis kuvatakse faili avamise või allalaadimise nurjumisel või allalaadimise tühistamiselData_ErrorCode – error in case of file open failures/download failures / download canceled

 • Data_ErrorMessage – tõrkekoodiga seotud asjakohane teadeData_ErrorMessage – relevant message to er