Korištenje postavki za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office na iOS uređajimaUse preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices

Postoje nove postavke preferenci kojima se omogućuje kontrola nad postavkama povezanima sa sljedećim:There are new preference settings for Office on iOS devices that allow you to control settings related to the following:

 • Dijagnostički podaci koji se prikupljaju i šalju Microsoftu o klijentskom softveru sustava Office koji se upotrebljava.Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used.

 • Povezana iskustva koja se koriste funkcijom utemeljenoj na oblaku da bi vama i vašim korisnicima ponudila poboljšane značajke sustava Office.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Dodatne informacije o dijagnostičkim podacima i povezanim iskustvima potražite u članku Pregled kontrola zaštite privatnosti.For more information about diagnostic data and connected experiences, see Overview of privacy controls.

Te preference postavki odnose se na sljedeće aplikacije:These preference settings apply to the following applications:

 • Verzija 2.30 i novije aplikacije Word za iOS, Excel za iOS i PowerPoint za iOS.Version 2.30 and later of Word for iOS, Excel for iOS, and PowerPoint for iOS.
 • Verzija 4.30.0 i novije aplikacije Outlook za iOSVersion 4.30.0 and later of Outlook for iOS
 • Verzija 16.30 i novije aplikacije OneNote za iOS.Version 16.30 and later of OneNote for iOS.
 • Verzija 11.19.11 i novije aplikacije OneDrive za iOS.Version 11.19.11 and later of OneDrive for iOS.
 • Verzija 1.17 i novije programa Preglednik za Visio za iOS.Version 1.17 and later of Visio Viewer for iOS.
 • Verzija 2.34 i novija aplikacije Office za iOS.Version 2.34 and later of the Office app for iOS.

Napomena

Informacije o sličnim postavkama za Office na računalima sa sustavom macOS potražite u odjeljku Upotreba postavki za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office za MacFor information about similar settings for Office on computers running macOS, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac

Postavljanje preferenci uređajaSetting device preferences

Ove nove preference postavki također se mogu postaviti na razini uređaja putem poslužitelja za upravljanje mobilnim uređajima (MDM) kada je instaliran program Office.These new preference settings can also be set at the device level by a Mobile Device Management (MDM) server when the Office application is installed. Mnogi MDM poslužitelji omogućuju IT administratorima da dodaju neobavezni konfiguracijski rječnik kada poslužitelj pošalje InstallApplication MDM naredbu na iOS uređaj.Many MDM servers allow IT administrators to add an optional configuration dictionary when the server sends the InstallApplication MDM command to an iOS device. Pojedinosti potražite u dokumentaciji vašeg MDM poslužitelja.Refer to your MDM server documentation for more details.

Rječnik je predstavljen kao skup parova ključeva/vrijednosti u XML obliku.The dictionary is represented as a set of key/value pairs in XML format. Na primjer:For example:

<dict>
  <key>DiagnosticDataTypePreference</key>
  <string>BasicDiagnosticData</string>
</dict>

Nakon slanja na uređaj, konfiguracijski rječnik nalazit će se pod com.apple.managed.configuration ključem, gdje će se čitati kada se pokrene aplikacija Office.Once sent to the device, the configuration dictionary will reside under the com.apple.managed.configuration key, where it will be read when the Office application is launched.

Napomena

Također možete koristiti servis za pravilnike u oblaku sustava Office i sljedeće četiri postavke pravilnika:You can also use the Office cloud policy service and these 4 policy settings:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Postavke zaštite privatnosti za Outlook za iOS i OneDrive za iOS mogu se konfigurirati samo pomoću servisa za pravilnike u oblaku sustava Office.Privacy settings for Outlook for iOS and OneDrive for iOS can only be configured by using the Office cloud policy service.

Dodatne informacije o upotrebi servisa za pravilnike u oblaku sustava Office potražite u članku Pregled servisa pravilnika u oblaku sustava Office.For more information on using the Office cloud policy service, see Overview of the Office cloud policy service.

Postavka preferenci za dijagnostičke podatkePreference setting for diagnostic data

Dijagnostički podaci koriste se da bi Office uvijek bio siguran i ažuran, kao i radi otkrivanja, dijagnosticiranja i otklanjanja problema te poboljšavanja proizvoda.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Dodatne informacije potražite u članku Dijagnostički podaci koje Microsoft 365 Apps za velike tvrtke šalje Microsoftu.For more information, see Diagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft.

KljučKey DiagnosticDataTypePreference
Vrsta podatakaData Type NizString
Moguće vrijednostiPossible values BasicDiagnosticData (time se razina postavlja na Obvezno)BasicDiagnosticData (this sets the level to Required)
FullDiagnosticData (time se razina postavlja na Neobvezno)FullDiagnosticData (this sets the level to Optional)
ZeroDiagnosticData (time se razina postavlja na Nijedno)ZeroDiagnosticData (this sets the level to Neither)

Ako ne postavite tu preferencu, Microsoftu se šalju samo obvezni dijagnostički podaci ako su korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) prijavljeni pomoću računa poduzeća ili obrazovne ustanove.If you don't set this preference, only required diagnostic data is sent to Microsoft if users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription are signed in with a work or school account. Osim toga, ti korisnici ne mogu promijeniti razinu dijagnostičkih podataka bez obzira na to kako postavite tu preferencu.Also, these users can't change the level of diagnostic data regardless of how you set this preference.

Drugim korisnicima, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), šalju se samo obavezni dijagnostički podaci, osim ako korisnik odabere da šalje i neobavezne dijagnostičke podatke odlaskom na Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, only required diagnostic data is sent, unless the user chooses to also send optional diagnostic data by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka preferenci za povezana iskustva kojima se analizira vaš sadržajPreference setting for connected experiences that analyze your content

Povezana iskustva koja analiziraju vaš sadržaj iskustva su koja koriste vaš sadržaj iz sustava Office da bi vam ponudila preporuke dizajna, prijedloge za uređivanje, uvide u podatke i slične značajke.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primjer, Ideje za dizajn u programu PowerPoint.For example, Design Ideas in PowerPoint. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

KljučKey OfficeExperiencesAnalyzingContentPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne postavite tu preferencu, povezana iskustva kojima se analizira sadržaj dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that analyze content are available to users.

Ako korisnik ima pretplatu na Office 365 (ili Microsoft 365) te se prijavi s pomoću računa poduzeća ili obrazovne ustanove, ne može isključiti povezana iskustva kojima se analizira sadržaj.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that analyze content.

Za druge korisnike, kao što su korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može odabrati da isključi povezana iskustva kojima se analizira sadržaj odlaskom na Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that analyze content by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka preferenci za povezana iskustva kojima se preuzima internetski sadržajPreference setting for connected experiences that download online content

Povezana iskustva koja preuzimaju internetski sadržaj iskustva su koja omogućuju pretraživanje i preuzimanje internetskih sadržaja – uključujući predloške, slike, videozapise i referentne materijale – radi poboljšavanja vaših dokumenata.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primjer, predlošci sustava Office ili umetanje mrežne ikone.For example, Office templates or inserting an online icon. Popis tih povezanih iskustava potražite u članku Povezana iskustva u sustavu Office.For a list of these connected experiences, see Connected experiences in Office.

KljučKey OfficeExperiencesDownloadingContentPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne postavite tu preferencu, povezana iskustva kojima se preuzima internetski sadržaj dostupna su korisnicima.If you don't set this preference, connected experiences that download online content are available to users.

Ako korisnik ima pretplatu na Office 365 (ili Microsoft 365) te se prijavi s pomoću računa poduzeća ili obrazovne ustanove, ne može isključiti povezana iskustva kojima se preuzima sadržaj na mreži.If the user has an Office 365 (or Microsoft 365) subscription and is signed in with a work or school account, then the user can't turn off connected experiences that download online content.

Za druge korisnike, kao što su korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), korisnik može odabrati da isključi povezana iskustva kojima se preuzima sadržaj na mreži odlaskom na Postavke > Postavke privatnosti.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, the user can choose to turn off connected experiences that download online content by going to Settings > Privacy Settings.

Postavka preferenci za neobavezna povezana iskustvaPreference setting for optional connected experiences

Osim prethodno spomenutih povezanih iskustava postoje i neka neobavezna povezana iskustva za koja korisnicima možete omogućiti da im pristupaju upotrebom računa poduzeća ili ustanove, koji se ponekad naziva račun poduzeća ili račun obrazovne ustanove.In addition to the connected experiences mentioned above, there are some optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account, which is sometimes referred to as a work or school account. Na primjer, dodaci sustava Office koji se preuzimaju putem trgovine sustava Office na vaš uređaj.For example, Office add-ins that are downloaded through the Office Store to your device. Dodatne primjere potražite u članku Pregled neobaveznih povezanih iskustava za Office.For more examples, see Overview of optional connected experiences in Office.

KljučKey OptionalConnectedExperiencesPreference
Vrsta podatakaData Type BooleovBoolean
Moguće vrijednostiPossible values TRUE (omogućeno)TRUE (enabled)
FALSE (onemogućeno)FALSE (disabled)

Ako ne postavite tu preferencu, neobavezna povezana iskustva dostupna su korisnicima s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365) na koji se prijavljuje s pomoću računa poduzeća ili obrazovne ustanove.If you don't set this preference, optional connected experiences are available to users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription that are signed in with a work or school account. Osim ako niste postavili tu preferencu na FALSE, ti korisnici mogu odabrati da isključe neobavezno povezano iskustvo odlaskom na Postavke > Postavke privatnosti.Unless you have set this preference to FALSE, these users can choose to turn off optional connected experiences by going to Settings > Privacy Settings.

Za druge korisnike, kao što su privatni korisnici s pretplatom na Office 365 (ili Microsoft 365), ne postoji opcija isključivanja neobveznih povezanih iskustava.For other users, such as home users with an Office 365 (or Microsoft 365) subscription, there isn't an option to turn off optional connected experiences.