Pregled kontrola za zaštitu privatnosti za Microsoft 365 Apps za velike tvrtkeOverview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise

Napomena

Popis proizvoda sustava Office obuhvaćenih ovim informacijama o zaštiti privatnosti potražite u članku Kontrole za zaštitu privatnosti dostupne za proizvode Office.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Microsoft predano radi na tome da vam pruži informacije i kontrole potrebne da biste mogli odabrati načine prikupljanja i korištenja podataka o vama prilikom korištenja sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke (nekadašnji Office 365 ProPlus).Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make choices about how your data is collected and used when you’re using Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus).

Počevši od verzije 1904 sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, nudimo vam nove, ažurirane i poboljšane kontrole za zaštitu privatnosti u ovim područjima:Starting with Version 1904 of Microsoft 365 Apps for enterprise, we are providing you with new, updated, and improved privacy controls for the following areas:

  • Dijagnostički podaci o klijentskom softveru sustava Office koji se koristi na računalima sa sustavom Windows u vašoj tvrtki ili ustanovi, a koji se prikupljaju i šalju Microsoftu.Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows in your organization.
  • Povezana iskustva koja koriste funkcije utemeljene na oblaku da bi vama i vašim korisnicima ponudila poboljšane značajke sustava Office.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

U sklopu tih promjena pojavili su se novi i ažurirani elementi korisničkog sučelja (UI-ja) i postavke pravilnika.As part of these changes, there are new and updated user interface (UI) elements and policy settings.

Dijagnostički podaci koje Microsoft 365 Apps za velike tvrtke šalje MicrosoftuDiagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft

Dijagnostički podaci koriste se da bi Office uvijek bio siguran i ažuran, kao i radi otkrivanja, dijagnosticiranja i otklanjanja problema te poboljšavanja proizvoda.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Ti podaci ne sadrže korisnikovo ime ili adresu e-pošte, sadržaj korisnikovih datoteka ni informacije o aplikacijama koje nisu povezane sa sustavom Office.This data does not include a user’s name or email address, the content of the user’s files, or information about apps unrelated to Office.

To su dijagnostički podaci o klijentskom softveru sustava Office koji se koristi na računalima sa sustavom Windows u vašoj tvrtki ili ustanovi, a koji se prikupljaju i šalju Microsoftu.This diagnostic data is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows in your organization.

Možete birati između tri razine dijagnostičkih podataka za klijentski softver sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke:There are three levels of diagnostic data for Microsoft 365 Apps for enterprise client software that you can choose from:

  • Obavezno: minimalni podaci potrebni da bi Office bio siguran i ažuran te da bi na uređaju na kojem je instaliran funkcionirao na očekivan način.Required The minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it’s installed on.

  • Neobavezno: dodatni podaci koji nam pomažu pri poboljšavanju proizvoda i pružaju poboljšane informacije koje nam pomažu pri otkrivanju, dijagnosticiranju i otklanjanju problema.Optional Additional data that helps us make product improvements and provides enhanced information to help us detect, diagnose, and remediate issues.

  • Nijedno: ne prikupljaju se i ne šalju nikakvi dijagnostički podaci o klijentskom softveru sustava Office na korisnikovu uređaju.Neither No diagnostic data about Office client software running on the user’s device is collected and sent to us. Ta mogućnost, međutim, znatno ograničava naše mogućnosti vezane uz otkrivanje, dijagnosticiranje i otklanjanje problema na koje vaši korisnici mogu naići koristeći Office.This option, however, significantly limits our ability to detect, diagnose, and remediate problems your users may encounter using Office.

Obavezni dijagnostički podaci mogu, primjerice, obuhvaćati informacije o verziji sustava Office instaliranog na uređaju ili informacije koje pokazuju da se aplikacije sustava Office ruše prilikom pokušaja otvaranja dokumenata.Required diagnostic data could include, for example, information about the version of Office installed on the device or include information that indicates that Office applications are crashing when trying to open documents. Neobavezni dijagnostički podaci mogu obuhvaćati informacije o vremenu potrebnom za spremanje dokumenta, što može ukazivati na problem specifičan za spremanje na vašem uređaju.Optional diagnostic data could include information about the time it takes to save a document, which could indicate an issue specific to saving to your device.

Ako odaberete slanje neobaveznih dijagnostičkih podataka, uz njih se prikupljaju i obavezni dijagnostički podaci.If you choose to send us optional diagnostic data, required diagnostic data is also included.

Kao administrator za svoju tvrtku ili ustanovu moći ćete koristiti postavku pravilnika da biste odabrali koju ćete nam razinu dijagnostičkih podataka slati.As an admin for your organization, you’ll be able to use a policy setting to choose which level of diagnostic data is sent to us. Ako ne promijenite postavku, Microsoftu se šalju neobavezni dijagnostički podaci.Optional diagnostic data will be sent to Microsoft unless you change the setting. Davanje neobaveznih dijagnostičkih podataka olakšava inženjerskom timu za Office u Microsoftu otkrivanje, dijagnosticiranje i ublažavanje problema s ciljem smanjenja njihovog utjecaja na vašu tvrtku ili ustanovu.Providing optional diagnostic data better enables the Office engineering team at Microsoft to detect, diagnose, and mitigate issues to reduce impacts to your organization.

Vaši korisnici neće moći promijeniti razinu dijagnostičkih podataka za svoje uređaje ako su se prijavili u Office pomoću vjerodajnica svoje tvrtke ili ustanove, koje se ponekad nazivaju računom tvrtke ili obrazovne ustanove.Your users won’t be able to change the diagnostic data level for their devices if they are signed in to Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

Ti dijagnostički podaci ne sadrže imena korisnika, njihove adrese e-pošte ni sadržaj njihovih datoteka sustava Office.This diagnostic data doesn’t include names of users, their email addresses, or the content of their Office files. Naš sustav stvara jedinstven ID koji povezuje s vašim dijagnostičkim podacima.Our system creates a unique ID that it associates with your user’s diagnostic data. Kada zaprimimo dijagnostičke podatke koji pokazuju da se jedna od naših aplikacija srušila 100 puta, taj jedinstveni ID omogućuje nam da utvrdimo je li se 100 puta srušila jednom korisniku ili se po jedanput srušila kod 100 različitih korisnika.When we receive diagnostic data showing that one of our apps crashed 100 times, this unique ID lets us determine if it was a single user who crashed 100 times or if it was 100 different users who each crashed once. Taj jedinstveni ID ne koristimo da bismo identificirali određenog korisnika.We don’t use this unique ID to identify a specific user.

Da biste vidjeli koji se dijagnostički podaci šalju Microsoftu, možete koristiti besplatni Preglednik dijagnostičkih podataka, koji možete preuzeti i instalirati iz trgovine Microsoft Store.To see what diagnostic data is being sent to Microsoft, you can use the Diagnostic Data Viewer, which you can download and install for free from the Microsoft Store.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:For more information, see the following:

Povezana iskustva za Microsoft 365 Apps za velike tvrtkeConnected experiences for Microsoft 365 Apps for enterprise

Microsoft 365 Apps za velike tvrtke sastoji se od klijentskih softverskih aplikacija i povezanih iskustava osmišljenih radi učinkovitijeg stvaranja, komunikacije i suradnje.Microsoft 365 Apps for enterprise consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Suradnja s drugim korisnicima na dokumentu pohranjenom na servisu OneDrive za tvrtke ili prevođenje sadržaja dokumenta programa Word na neki drugi jezik primjeri su povezanih iskustava.Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Razumijemo da možda želite odabrati koje će vrste povezanih iskustava biti dostupne vašim korisnicima prilikom rada u aplikacijama sustava Office.We understand that you might want to choose which types of connected experiences are available to your users when working in Office applications. Kao administrator svoje tvrtke ili ustanove na raspolaganju će vam biti postavka pravilnika koja omogućuje da odaberete želite li korisnicima ponuditi ove vrste povezanih iskustava:As an admin for your organization, you’ll have policy settings that allow you to choose whether to provide the following types of connected experiences to your users:

  • Iskustva koja analiziraju vaš sadržaj: to su iskustva koja koriste vaš sadržaj iz sustava Office da bi vam ponudila preporuke dizajna, prijedloge za uređivanje, uvide u podatke i slične značajke.Experiences that analyze your content Experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Na primjer, PowerPoint Designer ili Prevoditelj.For example, PowerPoint Designer or Translator.

  • Iskustva koja preuzimaju internetski sadržaj: to su iskustva koja omogućuju pretraživanje i preuzimanje internetskih sadržaja – uključujući predloške, slike, 3D modele, videozapise i referentne materijale – radi poboljšavanja vaših dokumenata.Experiences that download online content Experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Na primjer, predlošci sustava Office ili alat za brz početak rada s programom PowerPoint.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter.

Na primjer, možete odabrati da korisnicima ponudite povezana iskustva koja preuzimaju internetske sadržaje, ali ne i povezana iskustva koja analiziraju sadržaj.For example, you might choose to provide your users with connected experiences that download online content, but not connected experiences that analyze content. Ako ne konfigurirate te postavke pravilnika, sva će povezana iskustva biti dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure these policy settings, all these connected experiences will be available to your users.

Uz to, postoji i postavka pravilnika koja dopušta isključivanje svih tih povezanih sučelja, čime se isključuju i druga povezana sučelja, kao što su suautorstvo na dokumentima i mrežni prostor za pohranu datoteka.In addition, there is a policy setting that allows you turn off all these connected experiences, and which will also turn off other connected experiences, such as document co-authoring and online file storage. No čak i ako upotrijebite tu postavku pravilnika da biste isključili sva ta povezana iskustva, ostat će dostupne određene funkcije sustava Office, kao što su sinkroniziranje poštanskog sandučića u programu Outlook pomoću programa Teams ili Skype za tvrtke, kao i najvažniji servisi opisani u nastavku.But even if you use this policy setting to turn off all these connected experiences, certain Office functionality will remain available, such as synching your mailbox in Outlook, using Teams or Skype for Business, as well as the essential services described below.

Ako odlučite korisnicima uskratiti određene vrste povezanih iskustava, naredbe tih povezanih iskustava na vrpci ili izborniku bit će zasivljene ili će korisnici dobiti poruku o pogrešci kada pokušaju koristiti ta povezana iskustva.If you choose not to provide your users with certain types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or the users will get an error message when they try to use those connected experiences.

Vaši korisnici neće moći odabrati žele li uključiti ili isključiti ta povezana iskustva ako su se prijavili u Office pomoću vjerodajnica svoje tvrtke ili ustanove, koje se ponekad nazivaju računom tvrtke ili obrazovne ustanove.Your users won’t be able to choose whether to turn these connected experiences on or off if they are signed in to Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:For more information, see the following:

Neobavezna povezana iskustva za Microsoft 365 Apps za velike tvrtkeOptional connected experiences for Microsoft 365 Apps for enterprise

Osim gore spomenutih povezanih iskustava obuhvaćenih sustavom Microsoft 365 Apps za velike tvrtke, postoje i neobavezna povezana iskustva za koja korisnicima možete omogućiti da im pristupaju korištenjem računa tvrtke ili ustanove.In addition to the connected experiences mentioned above that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise, there are optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account. Na primjer, značajke vezane uz LinkedIn u pomoćniku za životopis u programu Word ili značajka 3D karte u programu Excel, koja koristi Bing.For example, the LinkedIn features of the Resume Assistant in Word or the 3D Maps feature in Excel, which uses Bing.

To su neobavezna povezana iskustva koja nisu obuhvaćena komercijalnim ugovorom vaše tvrtke ili ustanove s Microsoftom, već se reguliraju zasebnim uvjetima i odredbama.These are optional connected experiences that are not covered by your organization’s commercial agreement with Microsoft but are governed by separate terms and conditions. Neobavezna povezana iskustva koja Microsoft izravno nudi vašim korisnicima regulirana su Microsoftovim ugovorom o pružanju usluga, a ne Uvjetima korištenja internetskih servisa.Optional connected experiences offered by Microsoft directly to your users are governed by the Microsoft Services Agreement instead of the Online Services Terms.

Budući da su ta neobavezna povezana iskustva regulirana zasebnim uvjetima i odredbama, njima se upravlja odvojeno od gore spomenutih povezanih iskustava.Because these optional connected experiences are governed by separate terms and conditions, you manage them separately from the connected experiences mentioned above. Kao administrator za svoju tvrtku ili ustanovu moći ćete koristiti postavku pravilnika kojom odabirete želite li ta neobavezna povezana iskustva kao grupu staviti na raspolaganje korisnicima.As an admin for your organization, you’ll be able to use a policy setting to choose whether to make these optional connected experiences available, as a group, to your users. Ako ne konfigurirate tu postavku pravilnika, ta su neobavezna povezana iskustva dostupna vašim korisnicima.If you don’t configure this policy setting, these optional connected experiences are available to your users.

Čak i ako odlučite ta neobavezna povezana iskustva staviti na raspolaganje korisnicima, oni će imati mogućnost isključivanja neobaveznih povezanih iskustava kao grupe putem dijaloškog okvira postavki zaštita privatnosti.Even if you choose to make these optional connected experiences available to your users, your users will have the option to turn these optional connected experiences off as a group by going to the privacy settings dialog box. Korisnicima će se taj izbor pružati samo ako su se prijavili u Office s vjerodajnicama tvrtke ili ustanove (koje se ponekad nazivaju računom tvrtke ili obrazovne ustanove), a ne i ako su se prijavili s osobnom adresom e-pošte.Your users will only have this choice if they are signed in to Office with their organizational credentials (sometimes referred to as a work or school account), not if they are signed in with a personal email address.

Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:For more information, see the following:

Obavezni servisni podaci za povezana iskustvaRequired service data for connected experiences

Budući da koristite povezano iskustvo, podaci se šalju Microsoftu i on ih obrađuje kako bi vam osigurao to povezano iskustvo.As you use a connected experience, data is sent to and processed by Microsoft to provide you that connected experience. Ti su podaci ključni jer nam omogućuju dostavu povezanih iskustva koja se temelje na oblaku.This data is crucial because this information enables us to deliver these cloud-based connected experiences. Te podatke nazivamo obaveznim servisnim podacima.We refer to this data as required service data.

Obavezni servisni podaci mogu uključivati informacije vezane uz funkcioniranje povezanog iskustva potrebnog da bi servis u pozadini bio siguran, ažuran i da bi radio na očekivani način.Required service data can include information related to the operation of the connected experience that is needed to keep the underlying service secure, up to date, and performing as expected. Ako odlučite koristiti povezano iskustvo koje analizira vaš sadržaj, primjerice, prevođenje u programu Word, tekst koji ste upisali i odabrali za prevođenje u dokumentu šalje se i obrađuje da bi vam osigurao povezano iskustvo.If you choose to use a connected experience that analyzes your content, for example Translate in Word, the text you typed and selected to translate in the document is also sent and processed to provide you the connected experience. Obavezni servisni podaci također mogu obuhvaćati informacije koje su povezanom iskustvu potrebne za izvođenje njegovih zadataka, poput konfiguracijskih informacija o aplikaciji Office.Required service data can also include information needed by a connected experience to perform its task, such as configuration information about the Office app.

Dodatne informacije potražite u članku Obavezni servisni podaci za Office.For more information, see Required service data for Office.

Ključni servisi za Microsoft 365 Apps za velike tvrtkeEssential services for Microsoft 365 Apps for enterprise

Postoji i skup servisa koji su ključni za funkcioniranje sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke te ih se ne može onemogućiti.There is also a set of services that are essential to how Microsoft 365 Apps for enterprise functions and cannot be disabled. Na primjer, servis za licenciranje, koji potvrđuje da imate odgovarajuću licencu za korištenje sustava Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.For example, the licensing service that confirms that you are properly licensed to use Microsoft 365 Apps for enterprise. Obavezni servisni podaci o tim servisima prikupljaju se i šalju Microsoftu bez obzira na druge konfigurirane postavke pravilnika.Required service data about these services is collected and sent to Microsoft, regardless of any other policy settings that you have configured.

Dodatne informacije potražite u članku Ključni servisi za Office.For more information, see Essential services for Office.