Neobavezni dijagnostički podaci za OfficeOptional diagnostic data for Office

Napomena

Popis proizvoda sustava Office obuhvaćenih ovim informacijama o zaštiti privatnosti potražite u članku kontrole zaštite privatnosti dostupne za proizvode sustava Office.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Dijagnostički podaci koriste se da bi Office uvijek bio siguran i ažuran, kao i radi otkrivanja, dijagnosticiranja i rješavanja problema te poboljšavanja proizvoda.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and fix problems, and also make product improvements. Ti podaci ne sadrže korisnikovo ime ili adresu e-pošte, sadržaj korisnikovih datoteka ni informacije o aplikacijama koje nisu povezane sa sustavom Office.This data does not include a user’s name or email address, the content of the user’s files, or information about apps unrelated to Office.

Ovi dijagnostički podaci o klijentskom softveru sustava Office koji se pokreće na uređaju korisnika prikupljaju se i šalju Microsoftu.This diagnostic data is collected and sent to Microsoft about Office client software running on the user's device. Neki su dijagnostički podaci obavezni, a neki nisu.Some diagnostic data is required, while some diagnostic data is optional. Omogućujemo vam da odaberete hoćete li nam slati obavezne ili dijagnostičke podatke putem kontrola zaštite privatnosti, kao što su postavke pravila za tvrtke ili ustanove.We give you the ability to choose whether to send us required or optional diagnostic data through the use of privacy controls, such as policy settings for organizations. Dijagnostičke podatke koji nam se šalju možete pogledati pomoću preglednika dijagnostičkih podataka.You can see the diagnostic data being sent to us by using the Diagnostic Data Viewer.

*Neobavezni dijagnostički podaci _ dodatni su podaci koji nam pomažu pri poboljšavanju proizvoda i pružaju poboljšane informacije koje nam pomažu pri otkrivanju, dijagnosticiranju i rješavanju problema.*Optional diagnostic data _ is additional data that helps us make product improvements and provides enhanced information to help us detect, diagnose, and fix issues.

Ako odaberete slanje neobaveznih dijagnostičkih podataka, uz njih se prikupljaju i obavezni dijagnostički podaci.If you choose to send us optional diagnostic data, required diagnostic data is also included. Osim toga, možda će biti poslana dijagnostičke datoteke evidencije za sustav Office, koje sadrže informacije koje su vrlo slične neobaveznim dijagnostičkim podacima.Also, diagnostic log files for Office, which contain information very similar to optional diagnostic data, might be sent. Dodatne informacije o tim datotekama evidencije potražite u članku pregled datoteka dijagnostičkih zapisnika za sustav Office.For more information about those log files, see Overview of diagnostic log files for Office.

Primjeri neobaveznih dijagnostičkih podataka obuhvaćaju podatke koje prikupljamo o slikama koje korisnici umeću u dokumente programa Word da bismo mogli ponuditi bolje mogućnosti za slike te podatke koje prikupljamo o vremenu potrebnom da se slajd programa PowerPoint prikaže na zaslonu da bismo mogli poboljšati okruženje ako je presporo.Examples of optional diagnostic data include data we collect about the shapes users insert into Word documents so we can provide better options, and data we collect about the time it takes for a PowerPoint slide to appear on your screen so we can improve the experience if it’s slow.

Dodatne informacije o dijagnostičkim podacima potražite u ovim člancima:For more information about diagnostic data, see the following articles:

Ako ste administrator za tvrtku ili ustanovu, možda će vas zanimati i sljedeći članci:If you’re the admin for your organization, you might also be interested in the following articles:

Kategorije neobaveznih dijagnostičkih podatakaCategories of optional diagnostic data

Neobavezni dijagnostički podaci organizirani su u sljedeće kategorije:Optional diagnostic data is organized into the following categories:

 • Instalacija softvera i instalirani softverSoftware setup and inventory
 • Korištenje proizvoda i uslugaProduct and service usage
 • Performanse proizvoda i uslugaProduct and service performance
 • Povezivost i konfiguracija uređajaDevice connectivity and configuration

Te se kategorije prikazuju u pregledniku dijagnostičkih podataka, a iste se kategorije koriste za obavezne dijagnostičke podatke.These categories are shown in the Diagnostic Data Viewer and are the same categories used with required diagnostic data.

Odjeljci u nastavku sadrže opis svake kategorije i primjere događaja za svaku kategoriju.The following sections provide a description of each category and examples of events for each category.

Događaji koji se odnose na instalaciju softvera i instalirani softverSoftware setup and inventory events

Ta kategorija obuhvaća događaje koji se mogu odnositi na sljedeća područja:This category includes events that may cover the following areas:

 • Instalirani proizvod, njegovu verziju i njegov status instalacijeInstalled product and version and the installation status
 • Softverski dodaci i njihove postavke.Software add-ins and their settings.
 • Uvjeti za pogreške u dokumentima, značajkama i dodacima koji mogu ugroziti sigurnost, uključujući spremnost proizvoda za ažuriranje.Document, feature, and add-in error conditions that may compromise security, including product update readiness.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri događaja u toj kategoriji i opis tih događaja.The following table provides examples of events in this category and a description of those events.

_ Naziv događaja*_ Event name* Opis događajaEvent description
Office.Extensibility.AppCommands.GetRibbonUpdatesForUserIdOffice.Extensibility.AppCommands.GetRibbonUpdatesForUserId Taj događaj pokazuje ažurira li Word uspješno vrpcu u korisničkom sučelju programa Word kada korisnik promijeni identitet.This event indicates whether Word successfully updates the Ribbon in the Word User Interface when the user changes their identity. Taj događaj koristimo za otkrivanje pogrešne instalacije i drugih problema koji mogu utjecati na korisničko sučelje sustava Office.We use this event to detect incorrect setup and other issues that would affect the Office user interface.
Office.Extensibility.AppCommands.AppCmdInstallOffice.Extensibility.AppCommands.AppCmdInstall Taj događaj nudi informacije o dodatku za Office koji je korisnik instalirao, uključujući ID aplikacije, međuverziju i verziju operacijskog sustava, uspješnost instalacije i trajanje instalacije.This event provides information about the Office add-in that the user has installed, including app ID, operating system build and version, success of installation, and duration of install.

Događaji koji se odnose na korištenje proizvoda i uslugaProduct and service usage events

Ta kategorija obuhvaća događaje koji se mogu odnositi na sljedeća područja:This category includes events that may cover the following areas:

 • Uspješno funkcioniranje aplikacije.Success of application functionality. Ograničeno na otvaranje i zatvaranje aplikacije i dokumenata, uređivanje datoteka i zajedničko korištenje dokumenata (suradnju).Limited to opening and closing of the application and documents, file editing, and file sharing (collaboration).
 • Utvrđivanje je li došlo do određenih događaja povezanih sa značajkama, kao što je pokretanje ili zaustavljanje, te utvrđivanje je li značajka pokrenuta.Determination if specific feature events have occurred, such as start or stop, and if feature is running.
 • Značajke pristupačnosti u sustavu OfficeOffice accessibility features

U tablici u nastavku navedeni su primjeri događaja u toj kategoriji i opis tih događaja.The following table provides examples of events in this category and a description of those events.

Naziv događajaEvent name Opis događajaEvent description
Office.Word.Commanding.HighlightOffice.Word.Commanding.Highlight Taj događaj pokazuje da je Word izvršio naredbu za isticanje teksta.This event indicates Word has executed the command to highlight text. Taj događaj koristimo za otkrivanje pogrešaka u naredbi za označavanje teksta.We use this event to detect errors in the text-highlight command.
Office.Translator.AddInLoadedOffice.Translator.AddInLoaded Impulsni podaci koji pokazuju da je značajka prevoditelja uspješno učitana i prikazana.A heartbeat to indicate that the translator feature has been loaded and rendered successfully.
Office.Graphics.GVizInsertShapeOffice.Graphics.GVizInsertShape Prati uspješnost ili neuspješnost značajke umetanja slike i prijavljuje pojedinosti o vrstama umetnutih slika i njihovu izvoru.Tracks the usage of the Insert Shape feature in Word and also reports details of types of shapes inserted and from which source.
Office.PowerPoint.PPT.Desktop.SummaryZoomInsertionRuleOffice.PowerPoint.PPT.Desktop.SummaryZoomInsertionRule Taj događaj utvrđuje ima li u dokumentu sekcija kada korisnik umeće skupni pregled te je li korisnik odabrao brisanje postojećih sekcija.This event determines if there are any sections present in a document when the user is inserting Summary Zoom and if the user chooses to delete existing sections.
Office.Security.SecureReaderHost.ProtectedViewValidationOffice.Security.SecureReaderHost.ProtectedViewValidation Prati kada je i zašto datoteka otvorena u zaštićenom prikazu.Tracks when and why a file is opened in Protected View. Koristi se za dijagnosticiranje stanja kada se zaštićeni prikaz nije mogao uspješno aktivirati da bi se provjerilo funkcionira li značajka ispravno.Used to diagnose conditions where Protected View may not be correctly triggered to ensure the feature is working properly.

Događaji koji se odnose na performanse proizvoda i uslugaProduct and service performance events

Ta kategorija obuhvaća događaje koji se mogu odnositi na sljedeća područja:This category includes events that may cover the following areas:

 • Neočekivana zatvaranja (rušenja) aplikacija i stanje aplikacije kada se to dogodi.Unexpected application exits (crashes) and the state of the application when that happens.
 • Loše vrijeme odziva ili performanse u situacijama kao što su pokretanje aplikacije ili otvaranje datoteke.Poor response time or performance for scenarios such as application start up or opening a file.
 • Pogreške u funkcioniranju značajke ili korisničkog okruženja.Errors in functionality of a feature or user experience.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri događaja u toj kategoriji i opis tih događaja.The following table provides examples of events in this category and a description of those events.

Naziv događajaEvent name Opis događajaEvent description
Office.Word.Word.CoreSaveTime100nsOffice.Word.Word.CoreSaveTime100ns Taj događaj bilježi performanse aktivnosti spremanja dokumenta u programu Word.This event logs the performance of a document save activity by Word. Taj događaj koristimo za otkrivanje pogrešaka i problema s performansama tijekom aktivnosti spremanja dokumenta u programu Word.We use this event to detect errors and performance issues in the Word save document activity.
Office.Identity.SignInForWamAccountAadOffice.Identity.SignInForWamAccountAad Taj se događaj šalje kada se korisnik prijavi na račun za Azure Active Directory pomoću biblioteke upravitelja web-računa (Web Account Manager, WAM).This event is sent when a user is signed in to an Azure Active Directory account with Web Account Manager (WAM) library. Taj događaj šalje metapodatke kao što su AppName, AppVersion i ErrorCode ako događaj ne uspije.This event sends metadata such as AppName, AppVersion, and ErrorCode if the event failed.
Office.PowerPoint.PPT.Desktop.FileOpen.FirstSlideMasterThumbnailRenderTimeOffice.PowerPoint.PPT.Desktop.FileOpen.FirstSlideMasterThumbnailRenderTime Taj događaj prikuplja podatke o vremenu potrebnom za prikaz minijature prve matrice slajda u programu PowerPoint.This event collects the length of time it takes to render the first slide master thumbnail in PowerPoint.
Office.Extensibility.DiagnosticsOffice.Extensibility.Diagnostics Taj događaj nudi općenite dijagnostičke podatke za dodatke sustava Office, kao što su izvješća o rušenju radi otklanjanja pogrešaka.This event provides general diagnostic information for Office add-ins, such as crash reports for debugging.

Događaji koji se odnose na povezivost i konfiguracija uređajaDevice connectivity and configuration events

Ta kategorija obuhvaća događaje koji se mogu odnositi na sljedeća područja:This category includes events that may cover the following areas:

 • Stanje mrežne veze i postavke uređaja, kao što je memorija.Network connection state and device settings, such as memory.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri događaja u toj kategoriji i opis tih događaja.The following table provides examples of events in this category and a description of those events.

Naziv događajaEvent name Opis događajaEvent description
Office.Graphics.ArtViewValidateOffice.Graphics.ArtViewValidate Taj događaj bilježi provjeru valjanosti rezultata prikaza grafike koji podržava grafičko korisničko sučelje.This event logs validation the results of Graphics View that supports Graphics User Interface. Taj događaj koristimo za prikupljanje podataka o korištenju i pogreškama o prikazu grafike.We use the event to collect usage and error data about graphics rendering.
Office.Graphics.ARCExceptionScopeOffice.Graphics.ARCExceptionScope Taj događaj prati pogreške u prikazu modula za prikaz.This event tracks rendering failures coming from the rendering engine.
Office.Extensibility.ODPLatencyOffice.Extensibility.ODPLatency Taj događaj pruža informacije o korisnikovoj mrežnoj vezi i brzini.This event provides information about the user’s network connection and speed.