A Microsoft Intune iOS rendszerhez készült alkalmazáskonfigurációs szabályzatainak használataHow to use Microsoft Intune app configuration policies for iOS

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune alkalmazáskonfigurációs szabályzataival megadhatja azokat a beállításokat, amelyekre akkor van szükség, amikor a felhasználók iOS-alkalmazásokat futtatnak.Use app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that are used when users run an iOS app. Egy alkalmazás kérheti a felhasználótól például a következők megadását:For example, an app might require users to specify:

 • Egyéni portszám.A custom port number.

 • Nyelvi beállítások.Language settings.

 • Biztonsági beállítások.Security settings.

 • Márkajelzési beállítások, például a vállalat logója.Branding settings such as a company logo.

Ha ezeket a beállításokat a felhasználó helytelenül adja meg, az növelheti a segélyszolgálatra nehezedő terheket, és lelassíthatja az új alkalmazások bevezetését.If users enter these settings incorrectly, it can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

Az alkalmazáskonfigurációs szabályzatok segítséget nyújthatnak e problémák megoldásában, mivel még az alkalmazás futtatása előtt hozzá tudják rendelni a beállításokat a szabályzat által érintett felhasználókhoz.App configuration policies can help you eliminate these problems by letting you assign these settings to users in a policy before they run the app. A beállítások megadása ezek után automatikusan történik, és nincs szükség felhasználói beavatkozásra.The settings are then supplied automatically, and users need to take no action. Az alkalmazások minden bizonnyal támogatják az alkalmazáskonfigurációk használatát.Apps must have been written to support the use of app configurations. További információkért forduljon az alkalmazás forgalmazójához.Consult your app vendor for more information.

A házirendeket nem kell közvetlenül felhasználókhoz vagy eszközökhöz rendelni.You do not assign these policies directly to users and devices. Ehelyett a szabályzatot egy alkalmazáshoz kell társítani, majd az alkalmazást hozzárendelni a felhasználókhoz vagy eszközökhöz.Instead, you associate a policy with an app, and then assign the app. A szabályzatban meghatározott beállítások használatára akkor kerül sor, amikor egy alkalmazás keresi azokat (általában az első futtatáskor).The policy settings are used whenever the app checks for them (typically, the first time it is run).

Tipp

Ez a szabályzattípus jelenleg csak az iOS 8.0-ás vagy újabb verzióit futtató eszközökön érhető el.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. A szabályzat az alábbi alkalmazástelepítési módszereket támogatja:It supports the following app installation types:

 • Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-bólManaged iOS app from the app store
 • Alkalmazáscsomag az iOS számáraApp package for iOS

Az alkalmazástelepítés-típusokról bővebben a következő témakörben olvashat: Alkalmazás felvétele a Microsoft Intune-ba.For more information about app installation types, see How to add an app to Microsoft Intune.

Alkalmazáskonfigurációs szabályzat konfigurálásaCreate an app configuration policy

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget.In the Mobile apps workload, choose Manage > App Configuration Policies.
 5. A szabályzatok panelének listájából válassza a Hozzáadás elemet.In the list of policies blade, choose Add.
 6. A Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelen adja meg az alkalmazáskonfigurációs szabályzat Nevét és Leírását (ez utóbbi nem kötelező).On the Add Configuration Policy blade, supply a Name and an optional Description for the app configuration policy.
 7. Az Eszközregisztráció típusa lehetőség megadásához válasszon az alábbiak közül:For Device enrollment type, choose one of:
  • Intune-ban regisztrált – Intune által felügyelt alkalmazásokhoz.Enrolled with Intune - For apps that are managed by Intune.
  • Intune-ban nem regisztrált – Intune által nem felügyelt, vagy más megoldással felügyelt alkalmazásokhoz.Not enrolled with Intune - For apps that are not managed by Intune, or are managed by another solution.
 8. A Platform vonatkozásában válassza az iOS lehetőséget (csak az Intune-ban regisztrált eszközök esetén).For Platform, choose iOS (for devices enrolled with Intune only)
 9. Válassza a Társított alkalmazás elemet, majd a Társított alkalmazás panelen jelölje ki azt a felügyelt alkalmazást, amelyre a konfigurációt alkalmazni szeretné.Choose Associated App, then, on the Associated App blade, choose the managed app to which you want to apply the configuration.
 10. A Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelen válassza a Konfigurációs beállítások lehetőséget.On the Add Configuration Policy blade, choose Configuration settings
 11. A Konfigurációs beállítások panelen válassza ki, hogyan szeretné megadni a konfigurációs profilt alkotó XML-értékeket:On the Configuration Settings blade, choose how you want to specify the XML values that make up the configuration profile from:
  • XML-adatok megadása – ezzel a lehetőséggel beírhat vagy beilleszthet egy XML-tulajdonságlistát, amelyben a kívánt alkalmazáskonfigurációs beállítások szerepelnek (csak Intune-ban regisztrált eszközök esetén adható meg).Enter XML data (for devices enrolled with Intune only) - Enter or paste an XML property list that contains the app configuration settings that you want. Az XML-tulajdonságlista formátuma a konfigurálni kívánt alkalmazás függvényében eltérő.The format of the XML property list varies depending on the app you are configuring. A használandó formátummal kapcsolatban forduljon az alkalmazás szállítójához.Contact the supplier of the app for details about the exact format to use. Az Intune ellenőrzi a megadott XML formátumának helyességét,Intune checks that the XML you entered is in a valid format. azt azonban nem, hogy az XML-tulajdonságlista működni fog-e az alkalmazással, amelyhez társítva van.It does not check that the XML property list works with the app that it is associated with. Az XML-tulajdonságlistákkal kapcsolatos további információért tekintse meg az iOS Developer Library Understanding XML Property Lists (Az XML-tulajdonságlisták ismertetése) című témakörét.To find out more about XML property lists, see Understanding XML Property Lists in the iOS Developer Library.
  • Konfigurációtervező használata – ezzel a lehetőséggel közvetlenül a portálon adhat meg XML-kulcs–érték párokat (függetlenül attól, hogy Intune-ban regisztrált vagy nem regisztrált eszközről van-e szó).Use configuration designer (whether or not the device is enrolled with Intune) - Lets you specify XML key and value pairs directly in the portal.
 12. Ha elkészült, lépjen vissza a Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Add Configuration Policy blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a szabályzat, és megjelenik a szabályzatok listáját tartalmazó panelen.The policy is created and appears on the policies list blade.

Megjegyzés

Az Intune App SDK-t használva bármikor létrehozhat Intune alkalmazásvédelmi és alkalmazáskonfigurációs szabályzatokkal felügyelt üzletági alkalmazásokat, függetlenül attól, hogy az eszköz regisztrálva van-e az Intune-ban.You can use the Intune App SDK to prepare line-of-business apps to be managed by Intune app protection policies, and app configuration policies, whether the device is enrolled with Intune or not. Például használhat alkalmazás-konfigurációs szabályzatot az Intune Managed Browser alkalmazás által használható és letiltott URL-címek beállítására.For example, you can use an app configuration policy to configure allowed and blocked URLs for the Intune Managed Browser. Ha egy alkalmazás kompatibilis ezekkel a szabályzatokkal, akkor konfigurálható a szabályzatokat használva.Once an app is compatible with these policies, you can configure them using a policy.

Amikor valamelyik eszközön sor kerül az alkalmazáskonfigurációs szabályzathoz rendelt alkalmazás futtatására, akkor a rendszer a szabályzatban szereplő beállításoknak megfelelően fogja futtatni azt.When the assigned app is run on a device, it runs with the settings that you configured in the app configuration policy. Azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha egy vagy több alkalmazáskonfigurációs szabályzat ütközik, a konfigurált alkalmazás dokumentációjában talál további információkat.See the documentation for the app you are configuring for information about what happens if one or more app configuration policies conflict.

Tipp

Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez a Graph API-t is használhatja.Additionally, you can use Graph API to accomplish these tasks. További információk: Graph API-kézikönyv ‒ MAM célzott konfiguráció.For details, see Graph API Reference MAM Targeted Config.

Információ az XML-fájlformátummal kapcsolatbanInformation about the XML file format

Az Intune a következő adattípusokat támogatja a tulajdonságlistákban:Intune supports the following data types in a property list:

 • <integer> (egész szám)<integer>
 • <real> (valós szám)<real>
 • <string> (karakterlánc)<string>
 • <array> (tömb)<array>
 • <dict> (szótár)<dict>
 • <true /> (igaz) vagy <false /> (hamis)<true /> or <false />

Az adattípusokkal kapcsolatban további információt az iOS Developer Library About Property List (Tulajdonságlisták) című témakörében talál.For more information about data types, see About Property Lists in the iOS Developer Library.

Ezenkívül az Intune a következő tokentípusokat támogatja a tulajdonságlistában:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} – (példa: John@contoso.com){{userprincipalname}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{mail}} – (példa: John@contoso.com){{mail}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{partialupn}} – (Példa: János){{partialupn}} - (Example: John)
 • {{accountid}} – (Példa: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81){{accountid}} - (Example: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81)
 • {{deviceid}} – (Példa: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97){{deviceid}} - (Example: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97)
 • {{userid}} – (Példa: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822){{userid}} - (Example: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822)
 • {{username}} – (Példa: Kovács János){{username}} - (Example: John Doe)
 • {{serialnumber}} – (Példa: F4KN99ZUG5V2) iOS-eszközök esetében{{serialnumber}} - (Example: F4KN99ZUG5V2) for iOS devices
 • {{serialnumberlast4digits}} – (Példa: G5V2) iOS-eszközök esetében{{serialnumberlast4digits}} - (Example: G5V2) for iOS devices

A {{ és }} karaktereket csak a tokentípusok használják, ezek más célokra nem használhatók.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

Alkalmazáskonfigurációs XML-fájl példaformátumaExample format for an app configuration XML file

Alkalmazáskonfigurációs fájl létrehozásakor a következő értékeket adhatja meg ebben a formátumban:When you create an app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>

További lépésekNext steps

Ezt követően a szokott módon gondoskodhat az alkalmazás valamely csoporthoz történő hozzárendeléséről és figyeléséről.Continue to assign and monitor the app as usual.