Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok hozzáadása felügyelt iOS-eszközökhözAdd app configuration policies for managed iOS devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A Microsoft Intune alkalmazáskonfigurációs szabályzataival beállításokat adhat meg a felhasználók által futtatott iOS-alkalmazásokhoz.Use app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings when users run an iOS app. A házirendeket nem kell közvetlenül felhasználókhoz vagy eszközökhöz rendelni.You do not assign these policies directly to users and devices. Ehelyett a szabályzatot egy alkalmazáshoz kell társítani, majd az alkalmazást hozzárendelni a felhasználókhoz vagy eszközökhöz.Instead, you associate a policy with an app, and then assign the app. A szabályzatbeállítások akkor használatosak, amikor egy alkalmazás keresi azokat (általában az első futtatáskor).The policy settings are used when the app checks for them, typically the first time it is run.

Alkalmazáskonfigurálási szabályzatot rendelhet a felhasználók és eszközök egy csoportjához belefoglalási és kizárási hozzárendelések kombinációjával.You can assign an application configuration policy to a group of users and devices by using a combination of include and exclude assignments. Miután hozzáadta az alkalmazáskonfigurálási szabályzatot, beállíthatja az alkalmazáskonfigurálási szabályzat hozzárendeléseit.Once you add an app configuration policy, you can set the assignments for the app configuration policy. A szabályzat hozzárendeléseinek beállításakor felvehet vagy kizárhat a szabályzat hatálya alá eső felhasználói csoportokat.When you set the assignments for the policy, you can choose to include and exclude the groups of users for which the policy applies. Amikor felvesz egy vagy több csoportot, kiválaszthat bizonyos csoportokat, vagy választhat beépített csoportokat.When you choose to include one or more groups, you can choose to select specific groups to include or select built-in groups. Beépített csoportok a következők: Minden felhasználó, Minden eszköz, és Minden felhasználó és minden eszköz.Built-in groups include All Users, All Devices, and All Users + All Devices.

Megjegyzés

Az Intune biztosítja az előre létrehozott Minden felhasználó és Minden eszköz csoportok beépített optimalizálását a felhasználók kényelme érdekében a konzolon.Intune provides pre-created All Users and All Devices groups in the console with built-in optimizations for your convenience. Mindenképpen ajánlott ezeket a csoportokat használni az összes felhasználó és az összes eszköz megcélzására az Ön által létrehozott „Minden felhasználó” vagy „Minden eszköz” csoport helyett.It is highly recommended that you use these groups to target all users and all devices instead of any ‘All users’ or ’All devices’ groups you may have created yourself.

Miután kiválasztotta a belefoglalt csoportokat az alkalmazáskonfigurálási szabályzathoz, kiválaszthatja az adott kizárni kívánt csoportokat is.Once you have selected the included groups for your application configuration policy, you can also choose the specific groups to exclude.

Tipp

Ez a szabályzattípus jelenleg csak az iOS 8.0-ás vagy újabb verzióit futtató eszközökön érhető el.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. A szabályzat az alábbi alkalmazástelepítési módszereket támogatja:It supports the following app installation types:

 • Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-bólManaged iOS app from the app store
 • Alkalmazáscsomag az iOS számáraApp package for iOS

Az alkalmazástelepítés-típusokról bővebben a következő témakörben olvashat: Alkalmazás felvétele a Microsoft Intune-ba.For more information about app installation types, see How to add an app to Microsoft Intune.

Alkalmazáskonfigurációs szabályzat konfigurálásaCreate an app configuration policy

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.

 3. Válassza a Mobilalkalmazások panelt.Choose the Mobile apps workload.

 4. Válassza az Alkalmazáskonfigurációs szabályzatok lehetőséget a Felügyelet csoportban, majd a Hozzáadás lehetőséget.Choose App configuration policies in the Manage group, and then choose Add.

 5. Adja meg a következő adatokat:Set the following details:

  • NévName
   Az Azure Portalon megjelenő profilnév.The name of the profile that appears in the Azure portal.
  • LeírásDescription
   Az Azure Portalon megjelenő profilleírás.The description of the profile that appears in the Azure portal.
  • Eszközbeléptetés típusaDevice enrollment type
   Válasza a Felügyelt eszközök lehetőséget.Choose Managed devices.
 6. A Platform beállításban válassza az iOS lehetőséget.Select iOS for Platform.

 7. Válassza a Társított alkalmazás lehetőséget.Choose Associated app. A Társított alkalmazás panelen jelölje ki azt a felügyelt alkalmazást, amelyre a konfigurációt alkalmazni szeretné, majd nyomja meg az OK gombot.Then, on the Associated app pane, choose the managed app to which you want to apply the configuration and select OK.

 8. A Konfigurációs szabályzat hozzáadása panelen válassza a Konfigurációs beállítások lehetőséget.On the Add configuration policy pane, choose Configuration settings.

 9. Válassza a Konfigurációs beállítások formátuma lehetőséget.Select Configuration settings format. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:Select one of the following:

 10. XML-adatainak hozzáadását követően használja az OK, majd a Hozzáadás gombot a konfigurációs szabályzat hozzáadásához.Once you have added your XML information, choose OK, and then choose Add to add the configuration policy. Ekkor megjelenik a konfigurációs szabályzat áttekintő panelje.The overview pane for the configuration policy is displayed.

 11. Válassza a Hozzárendelések lehetőséget a belefoglalási és kizárási beállítások megjelenítéséhez.Select Assignments to display the include and exclude options.

  Képernyőkép a szabályzat-hozzárendelések Belefoglalás lapjáról

 12. Válassza a Minden felhasználó lehetőséget a Belefoglalás lapon.Select All Users on the Include tab.

  Képernyőkép a szabályzat-hozzárendelések legördülő listájának Minden felhasználó lehetőségéről

 13. Válassza a Kizárás lapot.Select the Exclude tab.

 14. Kattintson a Válassza ki a kizárandó csoportokat lehetőségre a kapcsolódó panel megjelenítéséhez.Click Select groups to exclude to display the related pane.

  Képernyőkép a szabályzat-hozzárendelések Válassza ki a kizárandó csoportokat paneljéről

 15. Válassza ki azokat a csoportokat, amelyeket ki szeretne zárni, majd kattintson a Kijelölés lehetőségre.Choose the groups you want to exclude and then click Select.

  Megjegyzés

  Csoportok hozzáadásakor, ha bármely más csoport már bele lett foglalva egy adott hozzárendelés-típus esetében, az előre ki van jelölve, és nem módosítható más belefoglalási hozzárendelés-típusok esetében.When adding a group, if any other group has already been included for a given assignment type, it is pre-selected and unchangeable for other include assignment types. Ezért az adott csoport használatba lett véve, és így nem használható kizárt csoportként.Therefore, that group that has been used, cannot be used as an excluded group.

 16. Kattintson a Mentésgombra.Click Save.

A configuration designer használataUse configuration designer

A konfigurációtervezőt olyan eszközökön található alkalmazásokhoz használhatja, amelyek regisztrálva vannak vagy nincsenek regisztrálva az Intune-ban.You can use the configuration designer for apps on devices that are enrolled or not enrolled in Intune. A tervezővel konkrét konfigurációs kulcsokat és értékeket konfigurálhat.The designer lets you configure specific configuration keys and values. Az értékekhez az adattípust is meg kell adnia.You must also specify the data type for each value. A beállítások megadása ezen alkalmazások számára azok telepítésekor automatikusan történik.Settings are supplied to apps automatically when they're installed.

Beállítás hozzáadásaAdd a setting

 1. A konfiguráció minden kulcsához és értékéhez állítsa be az alábbiakat:For each key and value in the configuration, set:
  • Konfigurációs kulcsConfiguration key
   Az adott beállításkonfigurációhoz egyedi azonosítóként szolgáló kulcs.The key that uniquely identifies the specific setting configuration.
  • Érték típusaValue type
   A konfigurációs érték adattípusa.The data type of the configuration value. A típus az alábbiak egyike: egész szám, valós szám, karakterlánc vagy logikai.Types include Integer, Real, String, or Boolean.
  • Konfigurációs értékConfiguration value
   A konfiguráció értéke.The value for the configuration.
 2. A konfigurációs beállítások megadásához válassza az OK gombot.Choose OK to set your configuration settings.

Beállítás törléseDelete a setting

 1. Válassza a beállítás melletti három pontot (...).Choose the ellipsis (...) next to the setting.
 2. Válassza a Törlés elemet.Select Delete.

A {{ és }} karaktereket csak a tokentípusok használják, ezek más célokra nem használhatók.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

XML-adatok megadásaEnter XML data

Beírhat vagy beilleszthet egy XML-tulajdonságlistát, amelyben a kívánt alkalmazáskonfigurációs beállítások szerepelnek (Intune-ban regisztrált eszközök esetén adható meg).You can type or paste an XML property list that contains the app configuration settings for devices enrolled in Intune. Az XML-tulajdonságlista formátuma a konfigurálni kívánt alkalmazás függvényében eltérő.The format of the XML property list varies depending on the app that you are configuring. A használandó formátummal kapcsolatban forduljon az alkalmazás szállítójához.For details about the exact format to use, contact the supplier of the app.

Az Intune ellenőrzi az XML-formátumot,Intune validates the XML format. azt azonban nem, hogy az XML-tulajdonságlista (PList) működik-e a célalkalmazással.However, Intune does not check that the XML property list (PList) works with the target app.

További információ az XML-tulajdonságlistákról:To learn more about XML property lists:

Alkalmazáskonfigurációs XML-fájl példaformátumaExample format for an app configuration XML file

Alkalmazáskonfigurációs fájl létrehozásakor a következő értékeket adhatja meg ebben a formátumban:When you create an app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>

Támogatott XML PList-adattípusokSupported XML PList data types

Az Intune a következő adattípusokat támogatja a tulajdonságlistákban:Intune supports the following data types in a property list:

 • <integer> (egész szám)<integer>
 • <real> (valós szám)<real>
 • <string> (karakterlánc)<string>
 • <array> (tömb)<array>
 • <dict> (szótár)<dict>
 • <true /> (igaz) vagy <false /> (hamis)<true /> or <false />

A tulajdonságlistában használt tokenekTokens used in the property list

Ezenkívül az Intune a következő tokentípusokat támogatja a tulajdonságlistában:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} — például **John@contoso.com**{{userprincipalname}}—for example, **John@contoso.com**
 • {{mail}} — például **John@contoso.com**{{mail}}—for example, **John@contoso.com**
 • {{partialupn}} — például János{{partialupn}}—for example, John
 • {{accountid}} — például fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81{{accountid}}—for example, fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81
 • {{deviceid}} — például b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97{{deviceid}}—for example, b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97
 • {{userid}} — például 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822{{userid}}—for example, 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822
 • {{username}} — például Szabó János{{username}}—for example, John Doe
 • {{serialnumber}} — például F4KN99ZUG5V2 (iOS-eszközök esetén){{serialnumber}}—for example, F4KN99ZUG5V2 (for iOS devices)
 • {{serialnumberlast4digits}} — például G5V2 (iOS-eszközök esetén){{serialnumberlast4digits}}—for example, G5V2 (for iOS devices)

További lépésekNext steps

Ezt követően a szokott módon gondoskodhat az alkalmazás valamely csoporthoz történő hozzárendeléséről és figyeléséről.Continue to assign and monitor the app as usual.