Alkalmazás hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add an app to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ahhoz, hogy kezelhesse és felhasználókhoz rendelhesse az alkalmazásokat, előbb hozzá kell adnia őket az Intune-hoz.Before you can manage and assign apps for your users, you must add them to Intune. Az Intune sokféle alkalmazástípust támogat, ezek beállításai eltérőek lehetnek.Intune supports a wide range of different app types, and the options might be different for each type.

Az Intune a következő típusú alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését teszi lehetővé:Intune lets you add and assign these app types:

Az Intune által támogatott alkalmazástípusok

A támogatott platformok közé a következők tartoznak.The following platforms are supported.

 • Androidos áruházbeli alkalmazásokAndroid store apps
 • Androidos üzletági (LOB) alkalmazásokAndroid line-of-business (LOB) apps
 • iOS-es áruházbeli alkalmazásokiOS store apps
 • iOS-es üzletági (LOB) alkalmazásokiOS line-of-business (LOB) apps
 • WebalkalmazásokWeb apps
 • Windows Phone 8.1-es áruházbeli alkalmazásokWindows Phone 8.1 store apps
 • Windows Phone rendszerű üzletági alkalmazások (.xap fájlok)Windows Phone line-of-business apps (.xap files)
 • Windows Áruházbeli alkalmazásokWindows store apps
 • Windows rendszerű üzletági alkalmazások (csak .msi fájlok)Windows line-of-business apps (.msi files only)

Tipp

Az üzletági alkalmazásokat nem alkalmazás-áruházból, hanem telepítőfájlból lehet telepíteni.A line-of-business (or LOB) app is one that you do not install from an app store, but install from the app installation file. iOS-es üzletági alkalmazás telepítéséhez például az (.ipa kiterjesztésű) alkalmazásarchívum-fájlt kell megadni.For example, to install an iOS LOB app, you add the application archive file (with the extension .ipa). Ezek jellemzően házon belül készült alkalmazások.These are typically apps you have written in-house.

ElőkészületekBefore you start

Mielőtt elkezdené az alkalmazások hozzáadását és hozzárendelését, vegye figyelembe a következőket.Consider the following points before you begin to add and assign apps.

 • Ha áruházból végzi az alkalmazások felvételét és hozzárendelését, a végfelhasználók csak akkor tudják telepíteni az alkalmazásokat, ha rendelkeznek fiókkal az adott áruházban.When you add and assign an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.
 • Előfordulhat, hogy egyes hozzárendelendő alkalmazások beépített iOS-alkalmazásoktól függenek.Some apps or items you assign might be dependent on built-in iOS apps. Ha például egy könyv iOS-es áruházból való hozzárendelését végzi, az eszközön elérhetőnek kell lennie az iBooks alkalmazásnak.For example, if you assign a book from the iOS store, then the iBooks app must be present on the device. Ha eltávolította a beépített iBooks alkalmazást, azt az Intune használatával nem tudja újratelepíteni.If you have removed the iBooks built-in app, you cannot use Intune to reinstate it.

FelhőtárhelyCloud storage space

A szoftvertelepítő típusú telepítéssel létrehozott összes alkalmazást (például az üzletági alkalmazásokat) a rendszer becsomagolja és feltölti az Intune felhőtárhelyére.All apps that you create by using the software installer installation type (for example, a line-of-business app) are packaged and uploaded to Intune cloud storage. Az Intune próba-előfizetése 2 gigabájtnyi (GB) felhőtárhelyet biztosít a felügyelt alkalmazások és frissítések tárolásához.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. A teljes előfizetés 20 GB tárterületet tartalmaz.A full subscription includes 20 GB of storage space.

Az eredeti vásárlási móddal vásárolhat további tárterületet az Intune számára.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Ha számla ellenében vagy hitelkártyával fizetett, keresse fel az Előfizetés-kezelési portált.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. Más esetben forduljon vállalatának partnercégéhez vagy értékesítési kapcsolattartójához.Otherwise, contact your partner or sales associate.

A felhőtárhelyre vonatkozó követelmények az alábbiak:Requirements for cloud storage space are as follows:

 • Az összes alkalmazás telepítési fájljainak ugyanabban a mappában kell lenniük.All app installation files must be in the same folder.
 • A feltöltött fájlok legfeljebb 2 GB méretűek lehetnek.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Alkalmazáskategóriák létrehozása és szerkesztéseHow to create and edit categories for apps

Az alkalmazáskategóriák segítségével úgy rendezheti az alkalmazásokat, hogy a felhasználók könnyebben találják meg őket a céges portálon.App categories can be used to help you sort apps to make them easier for users to find in the company portal. Egy alkalmazáshoz több kategóriát is hozzárendelhet (például Fejlesztői alkalmazások és Kommunikációs alkalmazások).You can assign one or more categories to an app, for example, Developer apps, or Communication apps. Amikor hozzáad egy alkalmazást az Intune-hoz, kiválaszthatja a kívánt kategóriát.When you add an app to Intune, you are given the option to select the category you want. Az alkalmazások felvételéről és a kategóriák hozzárendeléséről az egyes platformokra vonatkozó témakörökből tájékozódhat.Use the platform-specific topics to add an app, and assign categories. Saját kategóriáit a következő eljárással hozhatja létre és szerkesztheti:To create and edit your own categories, use the following procedure:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Beállítás > Alkalmazáskategóriák elemet.In the Mobile apps workload, choose Setup > App categories.
 5. Az Alkalmazáskategóriák panelen látható az aktuális kategóriák listája.On the App categories blade, a list of the current categories is shown. Válasszon a következő lehetőségek közül:Choose one of the following actions:
  • Új kategória létrehozása – Adja meg az új kategória nevét a Create category (Kategória létrehozása) panelen.Create a category - On the Create category blade, enter a name for the new category. A neveket csak egy nyelven lehet megadni, és az Intune nem fordítja le őket.Names can be entered in one language only, and are not translated by Intune. Ha végzett, kattintson a Létrehozás gombra.When you are done, click Create.
  • Kategória szerkesztése – Bármelyik, a listán szereplő kategóriánál válassza a ... elemet.Edit a category - For any category in the list, choose '...'. A Tulajdonságok panelen átnevezheti a kategóriát, illetve törölheti a kategóriát.On the Properties blade, you can enter a new name for the category, or delete the category.

Az Intune által automatikusan hozzáadott alkalmazásokApps added automatically by Intune

Korábban az Intune számos beépített alkalmazást tartalmazott, melyeket hamar hozzá lehetett rendelni egy kategóriához.Previously, Intune contained a number of built-in apps that you could quickly assign. A visszajelzések alapján azonban eltávolítottuk ezt a listát, és többé már nem jelennek meg beépített alkalmazások.Based on your feedback, we have removed this list, and you will no longer see built-in apps. Ugyanakkor ha vannak olyan beépített alkalmazások, melyeket korábban már hozzárendelt valamelyik kategóriához, azok továbbra is meg fognak jelenni az alkalmazások listáján.However, if you have already assigned any built-in apps, these will still be visible in the list of apps. Ezek az alkalmazások szükség szerint továbbra is hozzárendelhetők.You can continue to assign these apps as required. Terveink szerint egy későbbi kiadásban elérhetővé teszünk majd egy egyszerűbb módszert a beépített alkalmazások Azure Portalról történő kiválasztására és hozzárendelésére.In a later release, we plan to add an easier method to select and assign built-in apps from the Azure portal.

További lépésekNext steps

Az alábbi témakörök ismertetik az egyes platformok alkalmazásainak felvételét az Intune-ba:Choose one of the following topics to find out how to add apps for each platform to Intune: