Office 365-alkalmazások hozzárendelése Windows 10-es eszközökhöz a Microsoft Intune-nalHow to assign Office 365 apps to Windows 10 devices with Microsoft Intune

Ezzel az alkalmazástípussal könnyedén hozzárendelhet Office 365-alkalmazásokat a Windows 10 rendszerű kezelt eszközökhöz.This app type makes it easy for you to assign Office 365 apps to devices you manage that run Windows 10. Emellett telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Project Online asztali ügyfeléhez és a Microsoft Visio Pro for Office 365 szolgáltatáshoz is, amennyiben rendelkezik hozzájuk licenccel.You can also install apps for the Microsoft Project Online desktop client, and Microsoft Visio Pro for Office 365, if you own licenses for them. A kívánt alkalmazások egyetlen bejegyzésként jelennek meg az Intune-konzol alkalmazáslistájában.The apps you want appear as a single entry in the list of apps in the Intune console.

ElőkészületekBefore you start

Important

Az Office telepítésének ezen módja csak akkor támogatott, ha a Microsoft Office más verziói nincsenek telepítve az eszközön.This method of installing Office is only supported if no other versions of Microsoft Office are installed on the device.

 • Azokon az eszközökön, melyekre telepíti az alkalmazásokat, a Windows 10 alkotói frissítésének vagy újabb verziójának kell futnia.Devices to which you deploy these apps must be running the Windows 10 Creators Update or later.
 • Az Intune csak az Office 365 csomagból származó Office-alkalmazások hozzáadását támogatja.Intune only supports adding Office apps from the Office 365 suite.
 • Ha bármely Office-alkalmazás meg van nyitva, amikor az Intune telepíti az alkalmazáscsomagot, előfordulhat, hogy a telepítés sikertelen lesz, és elvesznek a végfelhasználók adatai a nem mentett fájlokból.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, installation may fail and end users may lose data from unsaved files.
 • Ez a telepítési mód nincs támogatva Windows 10S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic és Windows Holographic for Business rendszert futtató eszközökön.This installation method is not supported on Windows 10S, Windows Home, Windows Team, Windows Holographic, and Windows Holographic for Business devices.
 • Az Intune nem támogatja az asztali Office 365-programok (más néven az Office Centennial-alkalmazások) Microsoft Áruházból történő telepítését olyan eszközök esetében, amelyekre korábban már telepítettek valamilyen Office 365-alkalmazást az Intune segítségével.Intune does not support installing Office 365 desktop apps from the Microsoft Store (known as Office Centennial apps) on a device to which you have already deployed Office 365 apps with Intune. Ha ezt a konfigurációt telepíti, az adatvesztést vagy adatsérülést okozhat.If you install this configuration, it might cause data loss or corruption.
 • Több kötelező vagy elérhető alkalmazás-hozzárendelés nem adódik össze.Multiple required or available app assignments are not additive. A későbbi alkalmazás-hozzárendelés felülírja a már meglévő alkalmazás-hozzárendeléseket.A later app assignment will overwrite pre-existing installed app assignments. Ha például az első Office-alkalmazáscsomag tartalmazta a Wordöt, de az újabb már nem, akkor a Word el lesz távolítva.For example, if the first set of Office apps contains Word, and the later one does not, then Word will be uninstalled. Ez a Visio- és Project-alkalmazásokra nem vonatkozik.This does not apply to any Visio or Project applications.

Első lépésekGet started

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All Services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza az Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen a Kezelés szakaszban válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload, choose Apps from the Manage section.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazások hozzáadása panel Alkalmazás típusa listájában válassza a Windows 10 lehetőséget az Office 365 csomag alatt.On the App type list on the Add apps blade, select Windows 10 under the Office 365 Suite. Mostantól konfigurálhatja az alkalmazáscsomagot.You can now configure the app suite.

Az alkalmazáscsomag konfigurálásaConfigure the app suite

Ebben a lépésben választhatja ki az Office-alkalmazásokat, melyeket szeretne eszközökhöz hozzárendelni.In this step, choose the Office apps you want to assign to devices.

 1. Az Alkalmazás felvétele panelen válassza a Configure App Suite (Alkalmazáscsomag konfigurálása) lehetőséget.On the Add App blade, choose Configure App Suite.
 2. A Configure App Suite (Alkalmazáscsomag konfigurálása) panelen válassza ki a szokásos Office-alkalmazásokat, melyeket szeretne eszközökhöz hozzárendelni.On the Configure App Suite blade, choose the standard Office apps that you want to assign to devices. Emellett telepíthet alkalmazásokat a Microsoft Project Online asztali ügyfeléhez és a Microsoft Visio Pro for Office 365 szolgáltatáshoz, amennyiben rendelkezik hozzájuk licenccel.Additionally, you can install apps for Microsoft Project Online desktop client, and Microsoft Visio Pro for Office 365 if you own licenses for them.
 3. Amikor elkészült, kattintson az OKgombra.When you are done, click OK.

Important

Az alkalmazáscsomag létrehozása után annak tulajdonságai már nem szerkeszthetők.After you have created the app suite, you cannot edit its properties. Ha eltérő tulajdonságokat szeretne beállítani, törölje az alkalmazáscsomagot, és hozzon létre egy újat.To configure different properties, delete the app suite and create a new one.

Az alkalmazásadatok konfigurálásaConfigure app information

Ebben a lépésben meg kell adnia az alkalmazáscsomag adatait.In this step, you must provide information about the app suite. Ezek alapján azonosíthatja az alkalmazáscsomagot az Intune-ban, és a felhasználók is ezek alapján találhatják meg azt a Céges portál alkalmazásban.This information helps you to identify the app suite in Intune, and also helps users to find it in the Company Portal app.

 1. Az Alkalmazás felvétele panelen válassza az App Suite Information (Alkalmazáscsomag adatai) elemet.On the Add App blade, choose App Suite Information.
 2. Az App Suite Information (Alkalmazáscsomag adatai) panelen adja meg az alábbi adatokat:On the App Suite Information blade, specify the following information:
  • Suite Name (Csomag neve) – Itt adhatja meg az alkalmazáscsomag a céges portálon megjelenő nevét.Suite Name - Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy minden megadott csomagnév egyedi legyen.Make sure all suite names that you use are unique. Ha ugyanazt a csomagnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a céges portálon.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Suite Description (Csomag leírása) – Itt adhatja meg az alkalmazáscsomag leírását.Suite Description - Enter a description for the app suite. Felsorolhatja például a kiválasztott belefoglalt alkalmazásokat.For example, you could list the apps you've selected to include.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Kategória – Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category - Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Így megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazáscsomag megkeresését a céges portálon való böngészés során.This makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazáscsomagot a Céges portál főoldalán az alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon – Töltsön fel egy ikont, mely megjelenik az alkalmazással a céges portálon böngésző felhasználók számára.Logo - Upload an icon that is displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Amikor elkészült, kattintson az OKgombra.When you are done, click OK.

Alkalmazásbeállítások konfigurálásaConfigure app settings

Ebben a lépésben az alkalmazáscsomag telepítési beállításait konfigurálhatja.In this step, configure installation options for the app suite. A beállítások minden, a csomaghoz hozzáadott alkalmazásra vonatkoznak.The settings apply to all apps you added to the suite.

 1. Az Alkalmazás felvétele panelen válassza az App Suite Settings (Alkalmazáscsomag beállításai) elemet.On the Add App blade, choose App Suite Settings.
 2. Az App Suite Settings (Alkalmazáscsomag beállításai) panelen adja meg az alábbi adatokat:On the App Suite Settings blade, specify the following information:
  • Office-verzió – Itt választhatja ki, hogy az Office 32 bites vagy 64 bites verzióját szeretné hozzárendelni.Office version - Choose whether you want to assign the 32-bit, or 64-bit version of Office. A 32 bites verziót 32 bites és 64 bites eszközökön is, a 64 bites verziót viszont csak 64 bites eszközökön telepítheti.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can only install the 64-bit version on 64-bit devices.
  • Frissítési csatorna – Itt választhatja ki, hogyan történjen az Office frissítése az eszközökön.Update Channel - Choose how office is updated on devices. A különböző frissítési csatornákkal kapcsolatban az Office 365 ProPlus frissítési csatornáinak áttekintése című témakörben találhat további információt.For information about the different update channels, see Overview of update channels for Office 365 ProPlus. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:
   • HavontaMonthly
   • Havonta (megcélzott)Monthly (Targeted)
   • Semi-AnnualSemi-Annual
   • Féléves (megcélzott)Semi-Annual (Targeted)
  • Automatically accept the app end user license agreement (Az alkalmazás végfelhasználói licencszerződésének automatikus elfogadása) – Ezt a beállítást akkor jelölje be, ha nem követeli meg a végfelhasználóktól, hogy elfogadják a licencszerződést.Automatically accept the app end user license agreement - Select this option if you don't require end users to accept the license agreement. Ebben az esetben az Intune automatikusan elfogadja a szerződést.Intune then automatically accepts the agreement.
  • Use shared computer activation (Megosztott aktiválás használata) – A megosztott aktiválás akkor használatos, amikor több felhasználó használja ugyanazt a számítógépet.Use shared computer activation - Shared computer activation is used when multiple users share a computer. További információt az Overview of shared computer activation for Office 365 (Az Office 365 megosztott aktiválásának áttekintése) című témakörben találhat.For more information, see Overview of shared computer activation for Office 365.
  • Nyelvek – Az Office automatikusan telepít minden támogatott nyelvet, mely telepítve van a Windowsban a végfelhasználói eszközön.Languages - Office automatically installs in any supported languages that are installed with Windows on the end-users device. Ezt a beállítást akkor jelölje be, ha az alkalmazáscsomaghoz további nyelveket szeretne telepíteni.Select this option if you want to install additional languages with the app suite.

Important

Az alkalmazáscsomag létrehozása után annak tulajdonságai már nem szerkeszthetők.After you have created the app suite, you cannot edit its properties. Ha eltérő tulajdonságokat szeretne beállítani, törölje az alkalmazáscsomagot, és hozzon létre egy újat.To configure different properties, delete the app suite and create a new one.

BefejezésFinish up

Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.When you are done, on the Add App blade, choose Add. A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában.The app you have created is displayed in the apps list.

Az alkalmazáscsomag telepítése során megjelenő hibakódokError codes when installing the app suite

Az alábbi táblázatban az esetlegesen megjelenő gyakori hibakódok és azok jelentése található meg.The following table lists common error codes you might encounter and their meaning.

Az Office felhőszolgáltatójának állapota:Status for Office CSP:

ÁllapotStatus FázisPhase DescriptionDescription
1460 (ERROR_TIMEOUT)1460 (ERROR_TIMEOUT) LetöltésDownload Nem sikerült letölteni az Office-telepítő eszköztFailed to download the Office Deployment Tool
13 (ERROR_INVALID_DATA)13 (ERROR_INVALID_DATA) - Nem sikerült ellenőrizni a letöltött Office-telepítő eszköz aláírásátCannot verify the signature of the downloaded Office Deployment Tool
A CertVerifyCertificateChainPolicy függvény által visszaadott hibakódError code from CertVerifyCertificateChainPolicy - Nem sikerült a letöltött Office-telepítő eszköz hitelesítési ellenőrzéseFailed certification check for the downloaded Office Deployment Tool
997997 WIPWIP TelepítésInstalling
00 Telepítés utánAfter installation A telepítés sikeres voltInstallation succeeded
1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE)1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Egy előfeltétel ellenőrzése sikertelen volt, például:Failed any prerequisite check, like:
-SxS (Kísérlet a telepítésre, miközben a 2016-os MSI telepítve van)- SxS (Tried to install when 2016 MSI is installed)
- verzióeltérés- version mismatch
- stb.- etc.
0x8000ffff (E_UNEXPECTED)0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Kísérlet történt az eltávolításra, miközben a számítógépen nem található meg az Office Kattintásra.Tried to uninstall when there is no Click-to-run Office on the machine.
1700217002 - Nem sikerült befejezni a forgatókönyv végrehajtását (telepítés).Failed to complete the scenario (install). Lehetséges okok:Possible reasons:
- A felhasználó megszakította a telepítést- Install canceled by user
- Egy másik telepítés szakította meg a telepítést- Install canceled by another installation
- A telepítés során elfogyott a lemezterület- Out of disk space during installation
- Ismeretlen nyelvi azonosító- Unknown language ID
1700417004 - Ismeretlen termékváltozatokUnknown SKUs

Az Office-telepítő eszköz hibakódjaiOffice Deployment Tool Error Codes

ForgatókönyvScenario Visszatérési kódReturn code Felhasználói felületUI MegjegyzésNote
Kísérlet történt az eltávolításra, miközben nincs aktív Kattintásra-telepítésUninstall effort when there is no active Click-to-run installation -2147418113, 0x8000ffff vagy 2147549183-2147418113, 0x8000ffff or 2147549183 Hibakód: 30088-1008Error Code: 30088-1008
Hibakód: 30125-1011 (404)Error Code: 30125-1011 (404)
Office-telepítő eszközOffice Deployment Tool
Telepítés, miközben telepítve van az MSI-verzióInstall when there is MSI version installed 16031603 - Office-telepítő eszközOffice Deployment Tool
A felhasználó vagy egy másik telepítés megszakította a telepítéstInstallation canceled by user, or by another installation 1700217002 - KattintásraClick-to-run
Kísérlet a 64 bites verzió telepítésére egy olyan eszközön, amelyen telepítve van a 32 bites verzió.Try to install 64-bit on a device that has 32-bit installed. 16031603 - Az Office-telepítő eszköz visszatérési kódjaOffice Deployment Tool return code
Kísérlet egy ismeretlen termékváltozat telepítésére (az Office-felhőszolgáltató esetében ez nem valós használati eset, mivel csak érvényes termékváltozatokat lehet beküldeni)Try to install an unknown SKU (not a legitimate use case for Office CSP since we should only pass in valid SKUs) 1700417004 - KattintásraClick-to-run
Nincs elegendő szabad területLack of space 1700217002 - KattintásraClick-to-run
Nem sikerült elindítani a Kattintásra-ügyfelet (váratlan)The click-to-run client failed to start (unexpected) 1700017000 - KattintásraClick-to-run
A Kattintásra-ügyfélnek nem sikerült várólistára helyeznie a forgatókönyvet (váratlan)The click-to-run client failed to queue scenario (unexpected) 1700117001 - KattintásraClick-to-run

További lépésekNext steps