Az Intune beállításaSet up Intune

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Ezek a beállítási lépések segítenek az Intune mobileszköz-kezelésének (MDM) engedélyezésében.These set-up steps help you enable mobile device management (MDM) by using Intune. A felhasználóknak csak az eszközkezelés beállítása után adhat hozzáférési jogosultságot a vállalati erőforrásokhoz, és csak ezután kezelheti az eszközök beállításait.Devices must be managed before you can give users access to company resources or manage settings on those devices.

Néhány lépés, például az Intune-előfizetés és az MDM-jogosultság beállítása, a legtöbb forgatókönyv esetén szükséges.Some steps, such as setting up an Intune subscription and setting the MDM authority, are required for most scenarios. Egyéb lépések, például egyéni tartomány konfigurálása vagy alkalmazások hozzáadása, nem kötelezőek, és a vállalat igényeitől függnek.Other steps, such as configuring a custom domain or adding apps, are optional depending upon your company's needs.

Ha jelenleg a Microsoft System Center Configuration Managerrel felügyeli a számítógépeket és a kiszolgálókat, kiterjesztheti a Configuration Manager hatáskörét, hogy a mobileszközöket is felügyelje.If you're currently using Microsoft System Center Configuration Manager to manage computers and servers, you can extend Configuration Manager to manage mobile devices.

Tipp

Ha egy erre jogosult csomagban megvásárol legalább 150 Intune-licencet, akkor használhatja a FastTrack Center értékcsomagot.If you purchase at least 150 licenses for Intune in an eligible plan, you can use the FastTrack Center Benefit. Ennek a szolgáltatásnak a keretében a Microsoft szakemberei együttműködnek Önnel a környezete Intune-hoz való előkészítése érdekében.With this service, Microsoft specialists work with you to get your environment ready for Intune. Lásd: FastTrack Center juttatás az Enterprise Mobility + Securityhez (EMS).See FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility + Security (EMS).

LépésekSteps ÁllapotStatus
11 Támogatott konfigurációk – Tudnivalók a kezdés előtt.Supported configurations - Need-to-know info before you start. Ez a szakasz tartalmazza a támogatott konfigurációkat és a hálózati követelményeket.This includes supported configurations and networking requirements.
22 Bejelentkezés az Intune-ba – Jelentkezzen be a próba-előfizetésbe, vagy hozzon létre egy új Intune-előfizetést.Sign in to Intune - Sign in to your trial subscription or create a new Intune subscription.
33 Tartománynév konfigurálása – DNS-regisztráció beállítása a vállalat tartománynevének Intune-nal való összekapcsolásához.Configure domain name - Set DNS registration to connect your company's domain name with Intune. Ezáltal a felhasználók egy ismerős tartományban kapcsolódhatnak az Intune-hoz, és használhatják az erőforrásokat.This gives users a familiar domain when connecting to Intune and using resources.
44 Felhasználók hozzáadása – Felhasználók manuális hozzáadása, vagy kapcsolódás az Active Directoryhoz a felhasználók és az Intune szinkronizálásához.Add users - Manually add users or connect Active Directory to sync users with Intune. Kötelező, kivéve, ha az eszközei „felhasználó nélküliek”, például kioszkeszközök.Required unless your devices are "userless" kiosk devices, for example.
55 Licencek kiosztása – Engedélyezheti az Intune használatát a felhasználók számára.Assign licenses - Give users permission to use Intune. Minden felhasználóhoz vagy felhasználó nélküli eszközhöz Intune-licenc szükséges a szolgáltatás eléréséhez.Each user or userless device requires an Intune license to access the service.
66 Csoportok hozzáadása – Felhasználói és eszközcsoportok használata a kezelési feladatok egyszerűsítésére.Add groups - Use user and device groups to simplify management tasks. A csoportokat alkalmazások, beállítások és más erőforrások hozzárendelésére használhatja.Groups are used to assign apps, settings, and other resources.
77 Alkalmazások hozzáadása – Az alkalmazásokat hozzá lehet rendelni a csoportokhoz, és automatikusan vagy választható módon telepíthetők.Add apps - Apps can be assigned to groups and automatically or optionally installed.
88 Eszközök konfigurálása – Az eszközbeállítások kezelésére alkalmas profilok beállítása.Configure devices - Set up profiles that manage device settings. Az eszközprofilokkal előre lehet konfigurálni az e-mailek, a VPN, a Wi-Fi és az eszközfunkciók beállításait.Device profiles can preconfigure settings for email, VPN, Wi-Fi, and device features. Az eszközök hozzáférésének korlátozására is alkalmasak, amivel védheti az eszközöket és az adatokat is.They can also restrict devices to help protect both devices and data.
99 Céges portál testreszabása – Testre szabhatja az Intune céges portálját, amelyet a felhasználók az eszközök regisztrálására és alkalmazások telepítésére használhatnak.Customize Company Portal - Customize the Intune Company Portal that users use to enroll devices and install apps. Ezek a beállítások a Céges portál alkalmazásban és az Intune céges portál webhelyén is megjelennek.These settings appear in both the Company Portal app and the Intune Company Portal website.
1010 Eszközregisztráció engedélyezése – Engedélyezheti iOS-, Windows-, Android- és Mac-eszközök kezelését az Intune-ban az MDM-jogosultság beállításával és meghatározott platformok engedélyezésével.Enable device enrollment - Enable Intune management of iOS, Windows, Android, and Mac devices by setting the MDM authority and enabling specific platforms.
1111 Alkalmazásszabályzatok konfigurálása – Konkrét beállításokat adhat meg a Microsoft Intune alkalmazásvédelmi szabályzatainak alapján.Configure app policies - Supply specific settings based on app protection policies in Microsoft Intune.