Sablonalkalmazások telepítése és terjesztése a vállalatnálInstall and distribute template apps in your organization

Ön Power BI-elemző?Are you a Power BI analyst? Ha igen, ebből a cikkből megtudhatja, hogyan telepíthet sablonalkalmazásokat, amelyekkel könnyedén kapcsolódhat a vállalkozása működtetéséhez használt olyan szolgáltatásokhoz, mint például a Salesforce, a Microsoft Dynamics és a Google Analytics.If so, this article explains how you can install template apps to connect to many of the services you use to run your business, such as Salesforce, Microsoft Dynamics, and Google Analytics. A sablonalkalmazás előre elkészített irányítópultját és jelentéseit úgy módosíthatja, hogy megfeleljenek a vállalati igényeknek, majd alkalmazásként terjesztheti azokat a munkatársak körében.You can then modify the template app's pre-built dashboard and reports to suit the needs of your organization, and distribute them to your colleagues as apps.

Telepített Power BI-alkalmazások

Ha érdekli, hogyan hozhat létre saját sablonalkalmazásokat, amelyeket a vállalaton kívül terjeszthet, olvassa el a Sablonalkalmazás létrehozása a Power BI-ban cikket.If you're interested in creating template apps yourself for distribution outside your organization, see Create a template app in Power BI. A Power BI-partnerek kevés kódolással vagy anélkül hozhatnak létre Power BI-alkalmazásokat, és azokat bármely Power BI-ügyfél részére elérhetővé tehetik.With little or no coding, Power BI partners can build Power BI apps and make them available to Power BI customers.

ElőfeltételekPrerequisites

Sablonalkalmazás telepítéséhez, testreszabásához és terjesztéséhez a következők szükségesek:To install, customize, and distribute a template app, you need:

 • Power BI Pro-licenc.A Power BI pro license.
 • Engedélyek sablonalkalmazások telepítéséhez a bérlőben.Permissions to install template apps on your tenant.
 • Az alkalmazás érvényes telepítési hivatkozása, amelyet az AppSource-ból vagy az alkalmazás készítőjétől szerezhet be.A valid installation link for the app, which you get either from AppSource or from the app creator.
 • A Power BI alapfogalmainak alapos ismerete.A good familiarity with the basic concepts of Power BI .

Sablonalkalmazás telepítéseInstall a template app

 1. A Power BI szolgáltatás navigációs paneljén válassza az Alkalmazások > Alkalmazások letöltése lehetőséget.In the nav pane in the Power BI service, select Apps > Get apps.

  Alkalmazások letöltése

 2. A Power BI-alkalmazások megnyíló piacterén válassza a Sablonalkalmazások elemet.In the Power BI apps marketplace that appears, select Template apps. Ekkor az AppSource-ban elérhető összes sablonalkalmazás megjelenik.All the template apps available in AppSource will be shown. Tallózással keresse meg a kívánt sablonalkalmazást, vagy szűrje a találatokat a keresőmező használatával.Browse to find the template app you're looking for, or get a filtered selection by using the search box. A sablonalkalmazás vagy a kategória (pl. pénzügy, elemzés, marketing stb.) neve egy részének begépelésével könnyebben megtalálhatja a keresett elemet.Typing part of the name of the template app, or of a category such as finance, analytics, marketing, etc., will make it easier to find the item you're looking for.

  Keresés az AppSource-ban

 3. Ha megtalálta a keresett sablonalkalmazást, kattintson rá.When you find the template app you're looking for, click it. Ekkor megjelenik a sablonalkalmazás-ajánlat.The template app offer will display. Kattintson a LETÖLTÉS elemre.Click GET IT NOW.

  Sablonalkalmazás-ajánlat

 4. A megjelenő párbeszédablakban válassza a Telepítés lehetőséget.In the dialog box that appears, select Install.

  Az alkalmazás telepítése

  Az alkalmazás telepítve van, egy olyan, azonos nevű munkaterülettel együtt, amely tartalmazza a további testreszabáshoz szükséges összetevőket.The app is installed, along with a workspace of the same name that has all the artifacts needed for further customization.

  Megjegyzés

  Ha egy olyan alkalmazás telepítési hivatkozását használja, amely nem található az AppSource-on, egy ellenőrző párbeszédpanel a döntés megerősítését kéri.If you use an installation link for an app that isn't listed on AppSource, a validation dialog box will ask you to confirm your choice.

  Az AppSource-on nem megtalálható sablonalkalmazás telepítéséhez a rendszergazdától kell megfelelő engedélyeket kérnie. A részleteket a Power BI felügyeleti portáljának Sablonalkalmazás beállításai szakaszában találhatja meg.To be able to install a template app that is not listed on AppSource, you need to request the relevant permissions from your admin. See the Template app settings in Power BI admin portal for details.

  A telepítés sikeres befejezésekor értesítést kap arról, hogy az új alkalmazás használatra kész.When the installation finishes successfully, a notification tells you that your new app is ready.

  Ugrás az appra

Csatlakozás adatokhozConnect to data

 1. Válassza az Ugrás az alkalmazásra lehetőséget.Select Go to app.

  Ekkor az alkalmazás megnyílik és mintaadatokat jelenít meg.The app opens, showing sample data.

 2. Kattintson az Adatok csatlakoztatása hivatkozásra az oldal tetején látható szalagcímen.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  GitHub-alkalmazás – csatlakozás az adatkapcsolathoz

  Ekkor megnyílik a paraméterek párbeszédpanel, ahol az adatforrást a mintaadatokról a saját adatforrására módosíthatja (lásd az ismert korlátozásokat), ezután pedig megjelenik a hitelesítési módszer párbeszédpanele.This opens the parameters dialog, where you change the data source from the sample data to your own data source (see known limitations), followed by the authentication method dialog. Előfordulhat, hogy ezeken a párbeszédpaneleken ismét meg kell adnia az értékeket.You may have to redefine the values in these dialogs. Részleteket a telepített sablonalkalmazás dokumentációjában találhat.See the documentation of the specific template app you're installing for details.

  A csatlakozás adatokhoz párbeszédpanelek képernyőképe.

  Ha végzett a kapcsolódási párbeszédpanelek kitöltésével, megkezdődik a kapcsolódás folyamata.Once you've finished filling out the connection dialogs, the connection process starts. A szalagcím tájékoztatja, hogy az adatgyűjtés folyamatban van, és addig mintaadatok jelennek meg.A banner informs you that the data is being refreshed, and that in the meantime you are viewing sample data.

  Mintaadatok megtekintése

  A jelentés adatai naponta egyszer automatikusan frissülnek, kivéve, ha letiltotta ezt a bejelentkezési folyamat során.Your report data will automatically refresh once a day, unless you disabled this during the sign-in process. Lehetőség van a frissítési ütemezés beállítására is, hogy szükség szerint frissen tartsa a jelentésadatokat.You can also set up your own refresh schedule to keep the report data up to date if you so desire.

Az alkalmazás testreszabása és megosztásaCustomize and share the app

Miután csatlakozott az adataihoz és az adatfrissítés befejeződött, testre szabhatja az alkalmazások által használt jelentéseket és irányítópultokat, és megoszthatja az alkalmazást a munkatársaival.After you've connected to your data and data refresh is complete, you can customize any of the reports and dashboards the apps includes, as well as share the app with your colleagues. Ne feledje azonban, hogy a végzett módosítások felül lesznek írva, ha új verzióra frissíti az alkalmazást, hacsak nem menti más néven a módosított elemeket.Remember, however that any changes you make will be overwritten when you update the app with a new version, unless you save the items you changed under different names. Tájékozódjon a felülírás részleteiről.See details about overwriting.

Az alkalmazás testre szabásához és megosztásához kattintson a lap jobb felső sarkában található ceruza ikonra.To customize and share your app, select the pencil icon at the top right corner of the page.

Alkalmazás szerkesztése

További információk a munkaterületen lévő elemek szerkesztéséről:For information about editing artifacts in the workspace, see

Ha végzett a munkaterületi elemeken végrehajtani kívánt módosításokkal, már készen áll az alkalmazás közzétételére és megosztására.Once you are done making any changes you wish to the artifacts in the workspace, you are ready to publish and share the app. Ennek módjáról az Alkalmazás közzététele szakaszban tájékozódhat.See Publish your app to learn how to do this.

Sablonalkalmazás frissítéseUpdate a template app

A sablonalkalmazások készítői időnként új, fejlettebb verziókat bocsátanak ki az AppSource-on, közvetlen hivatkozáson vagy mindkettőn keresztül.From time to time, template app creators release new improved versions of their template apps, via either AppSource, direct link, or both.

Ha eredetileg az AppSource-ról töltötte le az alkalmazást, amikor új verzió válik elérhetővé a sablonalkalmazáshoz, kétféleképpen kap értesítést:If you originally downloaded the app from AppSource, when a new version of the template app becomes available, you get notified in two ways:

 • Egy frissítési szalag jelenik meg a Power BI szolgáltatásban, amely értesíti Önt az új alkalmazásverzióról.An update banner appears in the Power BI service informing you that a new app version is available. Sablonalkalmazás frissítése – értesítési fejlécTemplate app update notification banner

 • Értesítés jelenik meg a Power BI értesítési paneljén.You receive a notification in Power BI's notification pane.

  Sablonalkalmazás frissítése – értesítési panel

Megjegyzés

Ha az alkalmazást eredetileg nem az AppSource-on, hanem közvetlen hivatkozás útján szerezte be, az új verziók megjelenéséről csak úgy értesülhet, ha kapcsolatba lép az alkalmazás készítőjével.If you originally got the app via direct link rather than through AppSource, the only way to know when a new version is available is to contact the template app creator.

A frissítés telepítéséhez kattintson az értesítősáv vagy az értesítési központ Beszerzés elemére, vagy keresse meg ismét az alkalmazást az AppSource-on és válassza a Letöltés most lehetőséget.To install the update, either click Get it on the notification banner or in the notification center, or find the app again in AppSource and choose Get it now. Ha a frissítéshez közvetlen hivatkozást kapott a sablonalkalmazás készítőjétől, egyszerűen kattintson a hivatkozásra.If you got a direct link for the update from the Template app creator, simply click the link.

A rendszer rákérdez, hogy az aktuális verziót kívánja felülírni, vagy új munkaterületre szeretné telepíteni az új verziót.You will be asked whether you wish to overwrite the current version, or to install the new version in a new workspace. Alapértelmezés szerint a „felülírás” vagy kijelölve.By default, "overwrite" is selected.

Sablonalkalmazás frissítése

 • Meglévő verzió felülírása: Felülírja a meglévő munkaterületet a sablonalkalmazás frissített verziójával.Overwrite an existing version: Overwrites the existing workspace with the updated version of the template app. Tájékozódjon a felülírás részleteiről.See details about overwriting.

 • Telepítés új munkaterületre: A munkaterület és az alkalmazás új verzióját telepíti, amelyet újra kell konfigurálnia (tehát csatlakoznia kell az adatokhoz és definiálnia kell a navigációt és az engedélyeket).Install to a new workspace: Installs a fresh version of the workspace and app that you need to reconfigure (that is, connect to data, define navigation and permissions).

Felülírási viselkedésOverwrite behavior

 • A felülírás nem az alkalmazáson, hanem a munkaterületen belüli jelentéseket, irányítópultokat és adathalmazokat módosítja.Overwriting updates the reports, dashboards, and dataset inside the workspace, not the app. A felülírás nem változtatja meg az alkalmazásbeli navigációt, beállításokat és engedélyeket.Overwriting doesn't change app navigation, setup, and permissions.

 • A munkaterület frissítése után az alkalmazás frissítése is szükséges a munkaterületen történt változásoknak az alkalmazásban való érvényesítéséhez.After you update the workspace, you need to update the app to apply changes from the workspace to the app.

 • A felülírás megtartja a konfigurált paramétereket és a hitelesítést.Overwriting keeps configured parameters and authentication. A frissítés után automatikus adathalmaz-frissítés indul el.After update, an automatic dataset refresh starts. A frissítés folyamán az alkalmazás, a jelentések és irányítópultok mintaadatokat jelenítenek meg.During this refresh, the app, reports, and dashboards present sample data.

  Mintaadatok

 • A felülírás mindig mintaadatokat nyújt a frissítés befejezéséig.Overwriting always presents sample data until the refresh is complete. Ha a sablonalkalmazás készítője módosította az adathalmazt vagy a paramétereket, akkor a munkaterület és az alkalmazás felhasználói a frissítés befejezéséig nem látják az új adatokat.If the template app author made changes to the dataset or parameters, users of the workspace and app will not see the new data until the refresh is complete. Ez alatt az idő alatt végig a mintaadatokat fogják látni.Rather, they will continue to see sample data during this time.

 • A felülírás sohasem törli a munkaterülethez adott új jelentéseket vagy irányítópultokat.Overwriting never deletes new reports or dashboards you've added to the workspace. Csak az eredeti jelentéseket és irányítópultokat írja felül az eredeti készítő által végzett módosításokkal.It only overwrites the original reports and dashboards with changes from the original author.

Fontos

Felülírás után ne feledkezzen meg az alkalmazás frissítéséről, hogy a jelentések és irányítópultok módosításai a vállalati alkalmazás felhasználói számára is megjelenjenek.Remember to update the app after overwriting to apply changes to the reports and dashboard for your organizational app users.

Sablonalkalmazás törléseDelete a template app

A telepített sablonalkalmazások az alkalmazásból és a hozzá társított munkaterületből állnak.An installed template app consists of the app and its associated workspace. Ha el szeretné távolítani a sablonalkalmazást, két lehetőség közül választhat:If you want to remove the template app, you have two options:

 • Az alkalmazás és a hozzá társított munkaterület teljes eltávolítása: A sablonalkalmazás és a hozzá társított munkaterület teljes eltávolításához lépjen az alkalmazás csempéjére az Alkalmazások lapon, válassza a kuka ikont, majd kattintson a megjelenő párbeszédpanelen a Törlés gombra.Completely remove the app and its associated workspace: To completely remove template app and its associated workspace, go to the app tile on the Apps page, select the trash icon, and then click Delete in the dialog that appears.

 • Az alkalmazás közzétételének visszavonása: Ez a lehetőség eltávolítja az alkalmazást, de megőrzi a hozzá társított munkaterületet.Unpublish the app: This option removes the app but keeps its associated workspace. Ez a lehetőség például akkor hasznos, ha olyan testreszabásokat végzett, amelyeket meg szeretne tartani.This option is useful if, for instance, there are customizations that you made that you want to keep.

  Az alkalmazás közzétételének visszavonása:To unpublish the app:

  1. Nyissa meg az alkalmazást.Open the app.

  2. Kattintson az alkalmazásszerkesztési elem ceruza ikonjára a sablonalkalmazás munkaterületének megnyitásához.Click the edit app pencil icon to open the template app's workspace.

  3. A sablonalkalmazás munkaterületén válassza a További lehetőségek (...) , majd az Alkalmazás közzétételének megszüntetése elemet.In the template app workspace, select More option (...), and then choose Unpublish App.

   Az Alkalmazás közzétételének megszüntetése lehetőség képernyőképe.

Következő lépésekNext steps

Munkaterületek létrehozása a munkatársakkal a Power BI-banCreate workspaces with your colleagues in Power BI