Az SQL Server Analysis Services élő adatai a Power BI-banSQL Server Analysis Services live data in Power BI

A Power BI szolgáltatásban kétféleképpen csatlakozhat egy SQL Server Analysis Services-kiszolgálóhoz.In Power BI, there are two ways you can connect to a live SQL Server Analysis Services server. Az Adatok lekérése lehetőséggel csatlakozhat egy SQL Server Analysis Services-kiszolgálóhoz, vagy egy Power BI Desktop-fájlhoz, vagy egy olyan Excel-munkafüzethez, amely már csatlakozik egy Analysis Services-kiszolgálóhoz.In Get data, you can connect to a SQL Server Analysis Services server, or you can connect to a Power BI Desktop file, or Excel workbook, that already connects to an Analysis Services server. Ajánlott eljárásként a Microsoft a Power BI Desktop használatát javasolja az ott elérhető gazdag eszközkészlet miatt, illetve mert könnyedén tárolhat helyben biztonsági másolatokat a Power BI Desktop-fájlról.As a best practice, Microsoft strongly recommends using Power BI Desktop because of the richness of the toolset and the ability to maintain a backup copy of the Power BI Desktop file locally.

Fontos

 • Egy élő Analysis Services-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz egy rendszergazdának egy helyszíni adatátjárót kell telepítenie és konfigurálnia.In order to connect to a live Analysis Services server, an On-premises data gateway must be installed and configured by an administrator. További információ: Helyszíni adatátjáró.For more information, see On-premises data gateway.
 • Az átjáró használatakor az adatok a helyszínen maradnak.When you use the gateway, your data remains on-premises. Az adatok alapján létrehozott jelentéseket menti a Power BI szolgáltatás.The reports you create based on that data are saved in the Power BI service.
 • A Q&A természetes nyelvű lekérdezés jelenleg előzetes verzióban érhető el az Analysis Services élő kapcsolataihoz.Q&A natural language querying is in preview for Analysis Services live connections.

Csatlakozás egy modellhez az Adatok lekérése funkcióvalTo connect to a model from Get data

 1. A Saját munkaterületen válassza az Adatok lekérése lehetőséget.In My Workspace, select Get data. Amennyiben elérhető, egy csoportos munkaterületre is válthat.You can also change to a group workspace, if one is available.

  Kapcsolódás az Adatok lekérése gombhoz

 2. Válassza az Adatbázisok és továbbiak lehetőséget.Select Databases & More.

  Kapcsolódás az adatok lekéréséhez, 1.

 3. Válassza az SQL Server Analysis Services > Csatlakozás lehetőséget.Select SQL Server Analysis Services > Connect.

  Kapcsolódás az adatok lekéréséhez, 2.

 4. Válasszon egy kiszolgálót.Select a server. Ha nem lát egy kiszolgálót sem, akkor vagy egy átjáró vagy egy adatforrás nincs konfigurálva, vagy a fiókja nem szerepel az adatforrás Felhasználók lapján az átjáróban.If you don't see any servers listed here, it means either a gateway, and data source, are not configured, or your account is not listed in the Users tab of the data source, in the gateway. Kérje a rendszergazda segítségét.Check with your administrator.

 5. Válassza ki, melyik modellhez szeretne csatlakozni.Select the model you want to connect to. Ez lehet egy táblázatos vagy többdimenziós típus.This could be either Tabular or Multidimensional.

Miután csatlakozott a modellhez, az megjelenik a saját Power BI-webhelyén a Saját munkaterület/Adatkészletek területen.After you connect to the model, it will appear in your Power BI site in My Workspace/Datasets. Ha csoportos munkaterületre váltott, az adatkészlet a csoporton belül jelenik meg.If you were switched to a group workspace, then the dataset will appear within the group.

Csatlakozás adatkészlethez

Irányítópult-csempékDashboard tiles

Ha vizualizációkat rögzít egy jelentésből az irányítópultra, a rögzített csempék 10 percenként automatikusan frissülnek.If you pin visuals from a report to the dashboard, the pinned tiles are automatically refreshed every 10 minutes. Ha frissülnek a helyszíni Analysis Services-adatok, a csempék 10 perc elteltével automatikusan frissülnek.If the data in your on-premises Analysis Services server is updated, the tiles will get auto-updated after 10 minutes.

Gyakori problémákCommon Issues

 • A modellséma nem tölthető be hiba – Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a SSAS-hez csatlakozó felhasználónak nincs hozzáférési jogosultsága az SSAS-adatbázishoz, -adatkockához vagy -modellhez.Cannot load the model schema error - This error occurs when the user connecting to SSAS does not have access to the SSAS database, cube and model.

További lépésekNext steps

Több kérdése van?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community