Projektkérelmek kezelésére szolgáló alkalmazás létrehozásaGenerate an app to handle project requests

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Mivel a SharePoint-listák immár a helyükön vannak, létrehozhatjuk és testre szabhatjuk az első alkalmazásunkat.Now that the SharePoint lists are in place, we can build and customize our first app. A PowerApps a SharePoint integrált része, így egyszerűen hozható létre egy alapszintű háromképernyős alkalmazás közvetlenül egy listából.PowerApps is integrated with SharePoint, so it's easy to generate a basic three screen app directly from a list. Az alkalmazás lehetővé teszi az összegzés és az egyes listaelemek részletes információinak megjelenítését, a meglévő listaelemek frissítését, valamint új listaelemek létrehozását.This app allows you to view summary and detailed information for each list item, update existing list items, and create new list items. A közvetlenül listából való létrehozáskor az alkalmazás az adott listához tartozó nézetként jelenik meg.If you create an app directly from a list, the app appears as a view for that list. Ezután az alkalmazás a böngészőben és mobiltelefonon egyaránt futtatható.You can then run that app in a browser, as well as on a mobile phone.

Tipp

A forgatókönyvhöz kapcsolódó letöltési csomag tartalmazza ennek az alkalmazásnak a befejezett verzióját: project-requests-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-requests-app.msapp.

1. lépés: Alkalmazás létrehozása SharePoint-listábólStep 1: Generate an app from a SharePoint list

 1. A létrehozott Projektkérelmek listában kattintson vagy koppintson a PowerApps, majd az Alkalmazás létrehozása elemre.In the Project Requests list you created, click or tap PowerApps, then Create an app.

  Alkalmazás létrehozása

 2. Nevezze el az alkalmazást (például „Projektkérelmek alkalmazás”), majd kattintson vagy koppintson a Létrehozás gombra.Give the app a name, like "Project Requests app", then click or tap Create. Ha az alkalmazás készen áll, meg lehet nyitni a PowerApps Studio webes felületén.When the app is ready, it opens in PowerApps Studio for web.

  Név megadása az alkalmazásnak

2. lépés: Az alkalmazás megtekintése a PowerApps StudióbanStep 2: Review the app in PowerApps Studio

 1. A PowerApps Studióban a bal oldali navigációs sáv alapértelmezés szerint a képernyők hierarchikus nézetét és az alkalmazásvezérlőket mutatja.In PowerApps Studio, the left navigation bar by default shows a hierarchical view of the screens and controls in the app.

  A PowerApps Studio a hierarchikus nézettel

 2. A miniatűr ikonra kattintva vagy koppintva válthat nézetet.Click or tap the thumbnail icon to switch views.

  A PowerApps Studio nézetválasztója

 3. Az egyes képernyőkre kattintva vagy koppintva a középső ablaktáblában tekintheti meg a képernyőket.Click or tap each screen to view it in the middle pane. Három képernyő található itt:There are three screens:

  (a).(a). Tallózás képernyő: itt böngészheti, rendezheti és szűrheti a listából lekért adatokat.The browse screen, where you browse, sort, and filter the data pulled in from the list.

  (b).(b). Részletek képernyő: itt további információkat tekinthet meg egy adott elemről.The details screen, where you view more detail about an item.

  (c).(c). Szerkesztés/létrehozás képernyő: itt szerkeszthet egy meglévő elemet vagy létrehozhat egy újat.The edit/create screen, where you edit an existing item or create a new one.

  A PowerApps Studio a miniatűr nézettel

3. lépés: Az alkalmazás tallózási képernyőjének testre szabásaStep 3: Customize the app's browse screen

 1. Kattintson vagy koppintson a tallózási képernyőre.Click or tap the browse screen.

  A képernyő egyik elrendezését képezi a listaelemeket tartalmazó katalógus, valamint az egyéb vezérlőelemek is, mint például a keresősáv és a rendezési gomb.This screen has a layout that contains a gallery to show list items, as well as other controls, like a search bar and sort button.

 2. Válassza ki a BrowseGallery1 nevű katalógust az első kivételével bármelyik rekordra kattintva vagy koppintva.Select the BrowseGallery1 gallery by clicking or tapping any record except the first one.

  Tallózási katalógus

 3. A jobboldali panelen a Tulajdonságok alatt kattintson vagy koppintson a Projektkérelmek lehetőségre.In the right pane, under Properties, click or tap Project Requests.

 4. Frissítse a mezőket az alábbi listának megfelelően:Update the fields to match the following list:

  • Kérelem dátumaRequestDate

  • KérelmezőRequestor

  • Title (Cím)Title

   Katalógusmezők

 5. A kijelölt BrowseGallery1 nevű katalógusban jelölje ki az Elemek tulajdonságot.With BrowseGallery1 still selected, select the Items property.

  Elemek tulajdonság

 6. Módosítsa a képletet a következőre: SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).Change the formula to SortByColumns(Filter('Project Requests', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Képletsáv

  Lehetővé teszi a Cím mező szerinti rendezést és keresést a PowerApps által kijelölt alapértelmezett mező helyett.This allows you to sort and search by the Title field, instead of the default that PowerApps picked. További információért lásd a Képletek részletes leírása című témakört.See Formula deep-dive for more information.

 7. Kattintson vagy koppintson a Fájl, majd a Mentés elemre.Click or tap File, then Save. Kattintson vagy koppintson a Vissza az alkalmazásba ikonra az alkalmazásba való visszatéréshez.Click or tap Back to app icon to go back to the app.

4. lépés: Az alkalmazás Részletek képernyőjének és a szerkesztési képernyőnek az áttekintéseStep 4: Review the app's details screen and edit screen

 1. Kattintson vagy koppintson a Részletek képernyőre.Click or tap the details screen.

  Ezen a képernyőn egy másik elrendezés jelenik meg, amelynek része a katalógusban kijelölt elem részleteinek megjelenítésére szolgáló megjelenítési űrlap.This screen has a different layout that contains a display form to show the details for an item selected in the gallery. A képernyő vezérlőelemeivel szerkeszthetők és törölhetők az egyes elemek, valamint vissza is lehet térni a tallózási képernyőre.It has controls to edit and delete items, and to go back to the browse screen.

  A Részletek megjelenítési űrlap

 2. Kattintson vagy koppintson a szerkesztési képernyőre.Click or tap the edit screen.

  Ezen a képernyőn egy szerkesztési űrlap található, amellyel szerkeszthető a kijelölt elem, vagy egy új hozható létre (ha közvetlenül a tallózási képernyőről érkezett ide).This screen contains an edit form to edit the selected item, or create a new one (if you come here directly from the browse screen). Ugyanitt találhatók a módosítások mentésére vagy elvetésére szolgáló vezérlőelemek is.It has controls to save or discard changes.

  Szerkesztési űrlap

5. lépés: Az alkalmazás futtatása a listábólStep 5: Run the app from the list

 1. A Projektkérelmek listában kattintson vagy koppintson az Összes elem, majd a Projektkérelmek alkalmazás lehetőségre.In the Project Requests list, click or tap All Items, then Project Requests app.

  A Projektkérelmek alkalmazás megtekintése

 2. A Megnyitás elemre kattintva az alkalmazás egy új böngészőlapon nyílik meg.Click Open, which opens the app in a new browser tab.

  Projektkérelmek alkalmazás megnyitása

 3. Az alkalmazásban kattintson vagy koppintson azIn the app, click or tap Ugrás a részletekre ikonra a tallózási katalógus első eleménél.for the first item in the browse gallery.

  Első katalóguselem

 4. Az alkalmazás futtatásához kattintson vagy koppintson azClick or tap a Toll szerkesztési ikonra az elem szerkesztéséhez.to edit the item.

 5. Frissítse a Leírás mezőt – módosítsa az utolsó szót „group” értékről „team” értékre, majd kattintson vagy koppintson a pipa ikonraUpdate the Description field – change the last word from "group" to "team," then click or tap Check mark icon

  A Leírás mező frissítése

 6. Zárja be a böngészőablakot.Close the browser tab.

 7. Térjen vissza a Projektkérelmek listához, és kattintson vagy koppintson a Projektkérelmek alkalmazás, majd az Összes elem lehetőségre.Go back to the Project Requests list, click or tap Project Requests app, then All Items.

  Összes elem megtekintése

 8. Ellenőrizze a módosítást az alkalmazásban.Verify the change you made from the app.

  A módosítás ellenőrzése

Ez egy rendkívül egyszerű alkalmazás, mindössze pár alapmódosítást végeztünk, mégis jól látható, hogy gyorsan hozhatók létre érdekes funkciók.This is a pretty simple app, and we only made a few basic customizations, but you can see it's possible to quickly build something interesting. Most a következő feladatra lépünk, de tetszés szerint hosszabb időt is eltölthet az alkalmazás felfedezésével, és annak megértésével, hogy a vezérlőelemek és a képletek miként működnek együtt egymással az alkalmazás viselkedésének kialakításában.We're going to move on to the next task, but look around the app a little more if you want, and see how the controls and formulas work together to drive app behavior.

A képletek részletes bemutatásaFormula deep-dive

Ez a szakasz nem kötelező, de segít jobban megérteni a képletek működését.This section is optional, but it will help you understand more about how formulas work. A feladat 3. lépésében módosítottuk a BrowseGallery1 Elemek tulajdonságához tartozó képletet.In step 3 of this task, we modified the formula for the Items property of BrowseGallery1. Pontosabban úgy módosítottuk a rendezési és a keresési funkciót, hogy azok a Cím mezőt használják a PowerApps által kijelölt mező helyett.Specifically, we changed the sort and search to use the Title field, instead of the field that PowerApps picked. Íme a módosított képlet:Here's the modified formula:

SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )SortByColumns ( Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text ) ), "Title", If ( SortDescending1, Descending, Ascending ) )

Mi ennek a képletnek a feladata?But what does this formula do? Meghatározza a katalógusban megjelenő adatok forrását, szűri a keresési mezőbe beírt bármely szövegen alapuló adatokat, valamint rendezi a találatokat az alkalmazás rendezési gombjának használatakor.It determines the source of data that appears in the gallery, filters the data based on any text entered in the search box, and sorts the results based on the sort button in the app. A képlet mindezekre függvények használatával képes.The formula uses functions to do its work. A függvények paramétereket használnak (bemenet), műveleteket hajtanak végre (például szűrés), valamint értékeket adnak vissza (kimenet):Functions take parameters (i.e. input), perform an operation (like filtering), and return a value (i.e. output):

 • A SortByColumns függvény egy adott tábla adatait rendezi egy vagy több oszlop szerint.The SortByColumns function sorts a table based on one or more columns.
 • A Filter függvény megkeresi egy adott tábla azon rekordjait, amelyek megfelelnek a megadott képletnek.The Filter function finds the records in a table that satisfy a formula that you specify.
 • A StartsWith függvény azt teszteli, hogy egy szöveges karakterlánc egy másikkal kezdődik-e.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.
 • Az If függvény egy értéket ad vissza, ha egy feltétel teljesül, illetve egy másik értéket ad vissza, ha ugyanez a feltétel nem teljesül.The If function returns one value if a condition is true, and returns another value if the same condition is false.

A függvények képletben történő együttes használatakor az alábbi történik:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. Amikor beír egy szöveget a keresési mezőbe, akkor a StartsWith függvény összeveti azt a lista Cím oszlopában található egyes karakterláncok elejével.If you enter text in the search box, the StartsWith function compares that text to the start of each string in the Title column of the list.

  StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

  Például ha a „de” szótöredék szerepel a keresési mezőben, négy találat jelenik meg – azok, amelyek „Desktop” vagy „Device” kifejezéssel kezdődnek.For example, if you enter "de" in the search box, you see four results, including items that start with "Desktop" and "Device." Nem fognak megjelenni a „Mobile devices” kifejezést tartalmazó elemek, mivel ezek nem a „de” szótöredékkel kezdődnek.You won't see all the "Mobile devices" items because those don't start with "de."

 2. A Filter függvény sorokat ad vissza a Projektkérelmek nevű táblából.The Filter function returns rows from the Project Requests table. Ha nincs összehasonlítandó szöveg a keresési mezőben, a Filter függvény az összes sort adja vissza.If there is no text in the search box to compare, Filter returns all rows.

  Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )Filter ( 'Project Requests', StartsWith ( Title, TextSearchBox1.Text )

 3. Az If függvény azt ellenőrzi, hogy a SortDescending1 változó értéke igaz-e vagy sem (az alkalmazás rendezési gombja határozza meg).The If function looks at whether the variable SortDescending1 is set to true or false (the sort button in the app sets it). A függvény ezután a Descending vagy az Ascending.értéket adja vissza.The function then returns a value of Descending or Ascending.

  If ( SortDescending1, Descending, Ascending )If ( SortDescending1, Descending, Ascending )

 4. Most már képes a SortByColumns függvény rendezni a katalógus adatait.Now the SortByColumns function can sort the gallery. Ebben az esetben a függvény a Cím mező alapján rendezi az adatokat, de ez lehet egy másik mező is a keresett adattól függetlenül.In this case, it sorts based on the Title field, but this can be a different field than the one you search on.

Ha idáig jutott az olvasásban, remélhetőleg már jobban érti e képlet működését, valamint tudja, hogy a függvények és az egyéb elemek együttes használatával miként lehet igény szerint módosítani az alkalmazás viselkedését.If you stuck with us up to this point, we hope you have a better sense of how this formula works, and how you can combine functions and other elements to drive the behavior your apps require. További információért lásd: A PowerApps képleteinek részletes leírása.For more information, see Formula reference for PowerApps.

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag-sorozat következő lépése: Folyamat létrehozása projektkérelmek kezeléséhez.The next step in this tutorial series is to Create a flow to manage project approvals.