Publiser på nett fra Power BIPublish to web from Power BI

Med alternativet Publiser på nett fra Power BI kan du enkelt bygge inn interaktivt Power BI-innhold i blogginnlegg, på nettsteder, i e-poster eller på sosiale medier.With the Power BI Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI content in blog posts, websites, emails, or social media. Du kan også enkelt redigere, oppdatere eller slutte å dele publiserte visualobjekter.You can also easily edit, update, refresh, or stop sharing your published visuals.

Advarsel

Når du bruker Publiser på nett, kan alle som er på Internett se rapporten eller visualobjektet du publiserte.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Visning krever ikke godkjenning.Viewing requires no authentication. Dette inkluderer visning av data på detaljnivå som rapportene dine aggregerer.It includes viewing detail-level data that your reports aggregate. Du bør du sørge for at det er greit å offentliggjøre dataene og visualiseringene offentlig før du publiserer rapporten.Before publishing a report, make sure it's okay for you to share the data and visualizations publicly. Ikke publiser konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon.Don't publish confidential or proprietary information. Hvis du er i tvil, kontrollerer du organisasjonens policyer før du publiserer.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Obs!

Du kan bygge inn innholdet på en sikker måte i en intern portal eller et internt nettsted.You can embed your content securely in an internal portal or website. Bruk alternativene Bygg inn eller Bygg inn i SharePoint Online.Use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Disse alternativene sikrer at alle tillatelser og all datasikkerhet håndheves når brukerne dine viser de interne dataene dine.These options ensure that all permissions and data security are enforced when your users view your internal data.

Opprett innebyggingskoder med Publiser på nettCreate embed codes with Publish to web

Publiser på nett er tilgjengelig for rapporter som du kan redigere på ditt private arbeidsområde og gruppearbeidsområder.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Det er ikke tilgjengelig for rapporter som er delt med deg, eller de som er avhengig av sikkerhet på radnivå for å sikre dataene.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row-level security to secure data. Se inndelingen Begrensninger nedenfor for en fullstendig liste over tilfeller der Publiser på nett ikke støttes.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Se gjennom Advarsel tidligere i denne artikkelen før du velger Publiser på nett.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du bruker Publiser på nett.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Åpne en rapport som du kan redigere i et arbeidsområde og velg Flere alternativer (…) > Bygg inn > Publiser på nett (offentlig) .Open a report in a workspace that you can edit, and select More options (...) > Embed > Publish to web (public).

  Flere alternativer for Publiser på nett

 2. Hvis Power BI-administratoren ikke har gitt deg tillatelse til å opprette innebyggingskoder, kan det være du må kontakte vedkommende.If your Power BI admin hasn't allowed you to create embed codes, you may need to contact them.

  Kontakt Power BI-administratoren

  Hvis du vil ha hjelp til å finne personen som kan aktivere Publiser på nett i organisasjonen, kan du ta en titt på Slik finner du Power BI-administratoren din som du finner senere i denne artikkelen.For help finding the person who can enable Publish to web in your organization, see How to find your Power BI administrator later in this article.

 3. Se gjennom dialogboksens innhold og velg Opprett innebyggingskode.Review the dialog content and select Create embed code.

  Se gjennom Bygg inn i et offentlig nettsted

 4. Se gjennom advarselen som vist her, og bekreft at dataene kan bygges inn i et offentlig nettsted.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Hvis de kan det, velger du Publiser.If it is, select Publish.

  Se gjennom advarselen

 5. Det vises en dialogboks med en kobling.A dialog appears with a link. Velg koblingen for å sende den i en e-post, eller kopier HTML-koden.Select the link to send it in email, or copy the HTML. Du kan for eksempel bygge den inn som en iFrame, eller lime den direkte inn i en nettside eller blogg.You can embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  Fullført: en kobling og HTML

 6. Hvis du tidligere har opprettet en innebyggingskode for en rapport, og du velger Publiser på nett, ser du ikke dialogboksene i trinn 2-4.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. I stedet vises dialogboksen Innebyggingskode:Instead, the Embed code dialog appears:

  Dialogboks for Bygg inn kode

  Du kan bare opprette én innebyggingskode for hver rapport.You can only create one embed code for each report.

Tips for visningsmoduserTips for view modes

Når du bygger inn innhold i en blogg, må du vanligvis justere det til en bestemt størrelse på skjermen.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. Du kan justere høyden og bredden i iFrame-koden etter behov.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Du må imidlertid sikre at rapporten passer inn i det angitte iFrame-området, så du må også angi en passende visningsmodus når du redigerer rapporten.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

Tabellen nedenfor gir deg en veiledning om visningsmodusen og hvordan det vises når det er innebygd.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

VisningsmodusView Mode Slik ser det ut når det er innebygdHow it looks when embedded
PtW6b Tilpass til side tar hensyn til høyden og bredden i rapporten.Fit to page respects your report's page height and width. Hvis du angir dynamiske forhold på siden, for eksempel 16:9 eller 4:3, skaleres innholdet slik at det passer i iFrame-ruten.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3, your content scales to fit within the iFrame. Tilpass til side kan resultere i letterboxing når det er innebygget i iFrame. Letterboxing er når en grå bakgrunn vises i iFrame-områder etter at innholdet er skalert til å passe i iFrame.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Du kan minimere letterboxing ved å angi høyden og bredden på iFrame riktig.To minimize letterboxing, set the height and width of the iFrame appropriately.
PtW6d Faktisk størrelse sikrer at rapporten beholder størrelsen slik den er angitt på rapportsiden.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Dette kan føre til at rullefelt vises i iFrame.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Angi høyde og bredde i iFrame for å unngå rullefelt.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Tilpass til bredde sikrer at innholdet fyller det horisontale området i iFrame.Fit to width ensures the content fills the horizontal area of the iFrame. Det vises fortsatt en kantlinje, men innholdet skaleres til å bruke det vannrette området som er tilgjengelig.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tips til høyde og bredde i iFrameTips for iFrame height and width

En innebyggingskode for Publiser på nett ser slik ut:A Publish to web embed code looks like the following example:

PtW7

Du kan redigere høyden og bredden manuelt for å sikre at den er akkurat slik du vil at den skal passe på siden du bygger den inn i.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Hvis du vil ha en mer perfekt tilpasning, kan du prøve å legge til 56 piksler i høyden i iFrame for å få plass til gjeldende størrelse på det nederste feltet.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height of the iFrame to accommodate the current size of the bottom bar. Hvis rapportsiden bruker dynamisk størrelse, kan du se noen størrelser du kan bruke til å oppnå en tilpasning uten letterboxing i tabellen nedenfor.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

ForholdRatio StørrelseSize Dimensjon (bredde x høyde)Dimension (width x height)
16:916:9 LitenSmall 640 x 416 px640 x 416 px
16:916:9 MiddelsMedium 800 x 506 px800 x 506 px
16:916:9 StorLarge 960 x 596 px960 x 596 px
4:34:3 LitenSmall 640 x 536 px640 x 536 px
4:34:3 MiddelsMedium 800 x 656 px800 x 656 px
4:34:3 StorLarge 960 x 776 px960 x 776 px

Administrer innebyggingskoderManage embed codes

Når du har opprettet en innebyggingskode for Publiser på nett, kan du administrere kodene dine fra Innstillinger-menyen i Power BI.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Administrering av innebyggingskoder inkluderer muligheten til å fjerne målvisualobjektet eller rapporten for en kode (ved å gjøre innebyggingskoden ubrukelig), eller å hente innebyggingskoden.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Hvis du vil administrere innebyggingskodene for Publiser på nett, åpner du Innstillinger-tannhjulet og velger Administrere innebyggingskoder.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  Administrer innebyggingskoder

 2. Dine innebyggingskoder vises.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Du kan enten hente eller slette en innebyggingskode.You can either retrieve or delete an embed code. Å slette den deaktiverer alle koblinger til denne rapporten eller visualobjektet.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Hvis du velger Slett blir du bedt om å bekrefte.If you select Delete, you're asked for a confirmation.

  PtW11

Oppdatering av rapporter og dataoppdateringerUpdates to reports, and data refresh

Når du har opprettet innebyggingskoden for Publiser på nett og deler den, oppdateres rapporten med endringer du utfører, og koblingen til innebyggingskoden aktiveres med en gang.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Alle som åpner koblingen kan vise den.Anyone who opens the link can view it. Etter den første opprettingen, kan oppdateringer til rapporter eller visualobjekter ta opptil to timer før brukerne ser dem.After the initial creation, updates to reports or visuals may take up to two hours before your users see them. Dataene hurtigbufres i én time fra når de hentes.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Vi anbefaler ikke at du bruker publiser på nett for data som må oppdateres ofte.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently. Se delen Slik fungerer det senere i denne artikkelen hvis du vil finne ut mer.To learn more, see the How it works section later in this article.

DataoppdateringData refresh

Dataoppdateringer vises automatisk i den innebygde rapporten eller visualobjektet.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Det tar omtrent to timer før oppdaterte data fra innebyggingskoder vises.It can take up to two hours for refreshed data to be visible from embed codes. Du kan deaktivere automatisk oppdatering ved å velge ikke oppdater på datasettplanen som brukes av rapporten.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Power BI-visualobjekterPower BI visuals

Power BI-visualobjekter støttes i Publiser på nett.Power BI visuals are supported in Publish to web. Når du bruker Publiser på nett, trenger ikke brukere du deler de publiserte visualobjektene med å aktivere Power BI-visualobjekter for å se rapporten.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual don't need to enable Power BI visuals to view the report.

Forstå statuskolonnen for innebyggingskodeneUnderstanding the embed code status column

Obs!

Se gjennom innebyggingskodene du har publisert ofte.Review the embed codes you've published often. Fjern de som ikke lenger trenger å være tilgjengelige offentlig.Remove any that no longer need to be available publicly.

Siden Administrere innebyggingskoder inneholder en statuskolonne.The Manage embed codes page includes a status column. Som standard er innebyggingskoder aktive, men kan også ha en av de følgende statusene.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

StatusStatus BeskrivelseDescription
AktivActive Rapporten er tilgjengelig for Internett-brukere for visning og samhandling.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokkertBlocked Innholdet i rapporten bryter med Vilkårene for bruk for Power BI.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft har blokkert den.Microsoft has blocked it. Kontakt kundestøtte hvis du tror innholdet ble blokkert ved en feil.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Støttes ikkeNot supported Rapportens datasett bruker sikkerhet på radnivå eller en annen konfigurasjon som ikke støttes.The report's dataset is using row-level security, or another unsupported configuration. Se inndelingen Begrensninger for å få en fullstendig liste.See the Limitations section for a complete list.
KrenketInfringed Innebyggingskoden er utenfor den definerte tenantpolicyen.The embed code is outside the defined tenant policy. Denne statusen vises vanligvis når en innebyggingskode er opprettet, og tenantinnstillingen for Publiser på nett er blitt endret slik at den ekskluderer brukeren som eier innebyggingskoden.This status typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Hvis tenantinnstillingen er deaktivert eller brukeren ikke lenger kan opprette innebyggingskoder, vises de eksisterende innebyggingskodene med statusen Krenket.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status. Se avsnittet Finn Power BI administratoren din i denne artikkelen for mer informasjon.See the Find your Power BI administrator section in this article for details.

Rapporter et problem med innholdet i Publiser på nettReport a concern with Publish to web content

Hvis du vil rapportere et problem med innhold i Publiser på nett som er innebygd på et nettsted eller i en blogg, velger du Flagg-ikonet på den nederste linjen i Publiser på nett-rapporten.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, select the Flag icon in the bottom bar of the Publish to web report.

PtW12

Du blir bedt om å sende en e-post til Microsoft for å forklare problemet.You're asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft evaluerer innholdet basert på bruksvilkårene for Power BI, og iverksetter et passende tiltak.Microsoft evaluates the content based on the Power BI Terms of Service and takes appropriate action.

LisensieringLicensing

Du må være en Microsoft Power BI-bruker for å bruke Publiser på nett.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Rapportens lesere trenger ikke å være Power BI-brukere.Your report viewers don't need to be Power BI users.

Slik fungerer det (tekniske detaljer)How it works (technical details)

Når du oppretter en innebyggingskode med Publiser på nett, vises rapporten til Internett-brukere.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Den er offentlig tilgjengelig, så brukere kan enkelt dele rapporten via sosiale medier i fremtiden.It's publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Når brukere viser rapporten, enten ved å åpne den offentlige nettadressen direkte eller se den innebygd på en nettside eller en blogg, bufrer Power BI rapportdefinisjonen og resultatene på spørringene som kreves for å vise rapporten.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Denne hurtigbufringen sørger for at tusenvis av samtidige brukere kan vise rapporten uten at det påvirker ytelsen.This caching ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Dataene hurtigbufres i én time fra når de hentes.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Hvis du oppdaterer rapportdefinisjonen (hvis du for eksempel endrer visningsmodusen) eller oppdaterer rapportdataene, tar det omtrent to timer før endringene vises i rapportversjonen som brukerne viser.If you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take up to two hours before changes are reflected in the version of the report that your users view. Siden hvert element og hver dataverdi bufres uavhengig, kan en bruker vises en blanding av gjeldende og tidligere verdier under en dataoppdatering.Since each element and data value is cached independently, when a data update occurs a mix of current and previous values can be shown to a user. Derfor anbefaler vi at du planlegger arbeidet på forhånd, og oppretter innebyggingskodene for Publiser på nett først når du er fornøyd med innstillingene.Therefore, we recommend staging your work ahead of time, and creating the Publish to web embed code only when you're satisfied with the settings. Hvis dataene skal oppdateres, kan du redusere antallet oppdateringer og utføre oppdateringer i nedetider.If your data will refresh, minimize the number of refreshes and perform the refreshes at off hours. Vi anbefaler ikke at du bruker publiser på nett for data som må oppdateres ofte.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently.

Finn Power BI-administratoren dinFind your Power BI administrator

Administrasjonsportalen for Power BI har innstillinger som styrer hvem som kan publisere på nettet.The Power BI admin portal has settings that control who can publish to the web. Snakk med organisasjonens Power BI-administrator for å endre tenantinnstillingene for Publiser på nett i administrasjonsportalen.Work with your organization's Power BI administrator to change the Publish to web tenant settings in the admin portal.

For mindre organisasjoner eller enkeltpersoner som har registrert seg for Power BI, kan det hende at du ikke har en Power BI-administrator ennå.For smaller organizations or individuals who signed up for Power BI, you may not have a Power BI administrator yet. Følg overtakelsesprosessen vår for administratorer.Follow our process for admin takeover. Når du har en Power BI-administrator, kan de aktivere oppretting av innebyggingskode for deg.Once you have a Power BI administrator, they can enable creating embed codes for you.

Etablerte organisasjoner har vanligvis allerede en Power BI-administrator.Established organizations usually already have a Power BI administrator. Personer i en av de følgende rollene kan fungere som en Power BI-administrator:People in any of the following roles can act as a Power BI administrator:

 • Globale administratorerGlobal administrators
 • Brukere med Power BI-tjenesteadministratorrollen i Azure Active DirectoryUsers with the Power BI service admin role in Azure Active Directory

Du må finne en av disse personene i organisasjonen, og be dem om å oppdatere tentantinnstillingene for Publiser på nett i administrasjonsportalen.You need to find one of these people in your organization and ask them to update the Publish to web tenant settings in the admin portal.

BegrensningerLimitations

Publiser på nett støttes av de aller fleste datakilder og rapporter i Power BI-tjenesten.Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service. Følgende typer rapporter støttes imidlertid ikke, eller er ikke tilgjengelige med Publiser på nett:However, the following kinds of reports aren't currently supported or available with Publish to web:

 • Rapporter som bruker sikkerhet på radnivå.Reports using row-level security.
 • Rapporter som bruker datakilder med live-tilkobling, inkludert lokal tabell for Analysis Services, flerdimensjonale Analysis Services og Azure Analysis Services.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapporter som bruker et delt datasett som er lagret i et annet arbeidsområde enn rapporten.Reports using a shared dataset that is stored in a different workspace from the report.
 • Delte og sertifiserte datasett.Shared and certified datasets.
 • Rapporter som deles direkte til deg eller via organisatoriske innholdspakker.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Rapporter i et arbeidsområde du ikke er redigerende medlem av.Reports in a workspace in which you aren't an edit member.
 • Visualobjekter av typen «R» og Python støttes ikke i Publiser på nett-rapporter på nåværende tidspunkt."R" and Python visuals aren't currently supported in Publish to web reports.
 • Eksport av data fra visualobjekter i en rapport som er publisert på nettet.Exporting data from visuals in a report that has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for visualobjekter i Power BI.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Spørsmål og svar for Power BI-visualobjekter.Q&A for Power BI visuals.
 • Rapporter som inneholder DAX-tiltak på rapportnivå.Reports containing report-level DAX measures.
 • Enkel pålogging for dataspørringsmodeller.Single sign-on data query models.
 • Sikring av konfidensiell eller rettighetsbeskyttet informasjon.Secure confidential or proprietary information.
 • Muligheten for automatisk godkjenning som følger med Bygg inn-alternativet, fungerer ikke med Power BI JavaScript-API.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. For Power BI JavaScript-API kan du bruke metoden bruker eier data til innebyggingen.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

Neste trinnNext steps

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community