Wat is Application Insights?What is Application Insights?

Application Insights, een functie van Azure monitor, is een flexibele apm-service (Application Performance Management) voor ontwikkel aars en DevOps-professionals.Application Insights, a feature of Azure Monitor, is an extensible Application Performance Management (APM) service for developers and DevOps professionals. Gebruik het om uw Live-toepassingen te bewaken.Use it to monitor your live applications. Deze detecteert automatisch prestatie afwijkingen en bevat krachtige analyse hulpprogramma's waarmee u problemen kunt vaststellen en inzicht krijgt in wat gebruikers daad werkelijk doen met uw app.It will automatically detect performance anomalies, and includes powerful analytics tools to help you diagnose issues and to understand what users actually do with your app. De service is bedoeld om u te helpen de prestaties en bruikbaarheid van uw apps continu te verbeteren.It's designed to help you continuously improve performance and usability. Het werkt voor apps op uiteenlopende platforms, waaronder .NET, Node.js en Java EE, on-premises, of in een hybride of openbare cloud gehost.It works for apps on a wide variety of platforms including .NET, Node.js and Java EE, hosted on-premises, hybrid, or any public cloud. De service kan ook worden geïntegreerd met uw DevOps-proces en bevat verbindingspunten naar verschillende hulpmiddelen voor ontwikkelaars.It integrates with your DevOps process, and has connection points to a variety of development tools. Gebruik de service voor het controleren en analyseren van telemetrie van mobiele apps door Application Insights te integreren met Visual Studio App Center.It can monitor and analyze telemetry from mobile apps by integrating with Visual Studio App Center.

Hoe werkt Application Insights?How does Application Insights work?

U installeert een klein instrumentatiepakket in uw toepassing en u stelt een Application Insights-resource in de Microsoft Azure Portal in.You install a small instrumentation package in your application, and set up an Application Insights resource in the Microsoft Azure portal. Met de instrumentatie wordt uw app gecontroleerd en worden telemetriegegevens naar Azure Monitor verzonden.The instrumentation monitors your app and sends telemetry data to Azure Monitor. (De toepassing kan op elke locatie worden uitgevoerd - deze hoeft niet te worden gehost in Azure.)(The application can run anywhere - it doesn't have to be hosted in Azure.)

U kunt niet alleen de webservicetoepassing instrumenteren, maar ook de onderdelen die op de achtergrond worden uitgevoerd en de JavaScript-code van de webpagina's zelf.You can instrument not only the web service application, but also any background components, and the JavaScript in the web pages themselves.

Met het Application Insights-instrumentatiepakket in uw app wordt telemetrie naar uw Application Insights-resource verzonden.

Bovendien kunt u telemetrie ophalen uit de hostomgevingen, zoals gegevens van prestatiemeteritems, diagnostische gegevens van Azure of gegevens uit Docker-logboeken.In addition, you can pull in telemetry from the host environments such as performance counters, Azure diagnostics, or Docker logs. U kunt ook webtests instellen die periodiek synthetische aanvragen naar uw webservice verzenden.You can also set up web tests that periodically send synthetic requests to your web service.

Al deze telemetrie-stromen zijn geïntegreerd in Azure Monitor.All these telemetry streams are integrated into Azure Monitor. In de Azure Portal kunt u krachtige analyse-en zoek hulpprogramma's Toep assen op de onbewerkte gegevens.In the Azure portal, you can apply powerful analytic and search tools to the raw data.

Wat is de impact?What's the overhead?

De impact op de prestaties van uw app is erg klein.The impact on your app's performance is very small. De aanroepen voor het bijhouden van het appgebruik blokkeren uw app niet en worden batchgewijs in een afzonderlijke thread verzonden.Tracking calls are non-blocking, and are batched and sent in a separate thread.

Wat wordt er door Application Insights gecontroleerd?What does Application Insights monitor?

Application Insights is bedoeld voor het ontwikkelingsteam en helpt u om te begrijpen hoe de app presteert en op welke manier de app wordt gebruikt.Application Insights is aimed at the development team, to help you understand how your app is performing and how it's being used. Met deze service kunt u het volgende controleren:It monitors:

 • Aantal aanvragen, reactietijden en foutpercentages - ga na welke pagina's het populairst zijn op welke tijdstippen van de dag en waar uw gebruikers zich bevinden.Request rates, response times, and failure rates - Find out which pages are most popular, at what times of day, and where your users are. Ontdek welke pagina's het beste presteren.See which pages perform best. Als uw reactietijden en foutpercentages omhoog gaan wanneer er meer aanvragen binnenkomen, hebt u mogelijk te weinig resources.If your response times and failure rates go high when there are more requests, then perhaps you have a resourcing problem.
 • Aantal afhankelijkheidsrelaties, reactietijden en foutpercentages - controleer of externe services zorgen voor vertraging.Dependency rates, response times, and failure rates - Find out whether external services are slowing you down.
 • Uitzonderingen - analyseer de cumulatieve statistische gegevens of kies specifieke gegevens en zoom in op de stack-trace en verwante aanvragen.Exceptions - Analyze the aggregated statistics, or pick specific instances and drill into the stack trace and related requests. Zowel server- als browseruitzonderingen worden gerapporteerd.Both server and browser exceptions are reported.
 • Paginaweergaven en de prestaties bij het laden van pagina’s - deze gegevens worden gerapporteerd door de browsers van uw gebruikers.Page views and load performance - reported by your users' browsers.
 • AJAX-aanroepen van webpagina's - ga na wat het aantal aanroepen, de reactietijden en de foutpercentages zijn.AJAX calls from web pages - rates, response times, and failure rates.
 • Aantal gebruikers en sessies.User and session counts.
 • Prestatiemeteritems van uw Windows- of Linux-servers, zoals die voor CPU-, geheugen- en netwerkgebruik.Performance counters from your Windows or Linux server machines, such as CPU, memory, and network usage.
 • Diagnostische gegevens van hosts van Docker of Azure.Host diagnostics from Docker or Azure.
 • Diagnostische traceerlogboeken van uw app - met behulp hiervan kunt u de samenhang vaststellen tussen traceergebeurtenissen en aanvragen.Diagnostic trace logs from your app - so that you can correlate trace events with requests.
 • Aangepaste gebeurtenissen en functies voor het verzamelen van metrische gegevens die u zelf schrijft in de client- of servercode - hiermee kunt u zakelijke gebeurtenissen bijhouden, zoals het aantal verkochte artikelen of gewonnen spellen.Custom events and metrics that you write yourself in the client or server code, to track business events such as items sold or games won.

Waar kan ik mijn telemetrie bekijken?Where do I see my telemetry?

Er zijn tal van manieren om uw gegevens te verkennen.There are plenty of ways to explore your data. Lees de volgende artikelen:Check out these articles:

Slimme detectie en handmatige waarschuwingenSmart detection and manual alerts
Stel automatische waarschuwingen in voor de normale patronen van de telemetrie van uw app en activeer wanneer er iets buiten het gebruikelijke patroon is.Set up automatic alerts adapt to your app's normal patterns of telemetry and trigger when there's something outside the usual pattern. U kunt ook waarschuwingen instellen voor bepaalde niveaus van aangepaste functies of standaardfuncties voor het verzamelen van metrische gegevens.You can also set alerts on particular levels of custom or standard metrics.
Voorbeeld van een waarschuwing
Overzicht van de toepassingApplication map
Verken de onderdelen van uw app, met belang rijke metrische gegevens en waarschuwingen.Explore the components of your app, with key metrics and alerts.
Overzicht van de toepassing
ProfilerProfiler
Inspecteer de uitvoeringsprofielen van voorbeeldaanvragen.Inspect the execution profiles of sampled requests.
Profiler
GebruiksanalyseUsage analysis
Analyseer de segmentatie en retentie van gebruikers.Analyze user segmentation and retention.
Retentie-informatie
Diagnostische zoekactie naar gegevens van bepaalde itemsDiagnostic search for instance data
U kunt zoeken naar gebeurtenissen, zoals aanvragen, uitzonderingen, afhankelijkheidsaanroepen, logboektraceringen en paginaweergaven en deze gegevens ook filteren.Search and filter events such as requests, exceptions, dependency calls, log traces, and page views.
Zoeken in telemetrie
Metrics Explorer voor cumulatieve gegevensMetrics Explorer for aggregated data
Verken, filter en segmenteer cumulatieve gegevens, zoals aantallen aanvragen, fouten en uitzonderingen, reactietijden en paginalaadtijden.Explore, filter, and segment aggregated data such as rates of requests, failures, and exceptions; response times, page load times.
Metrische gegevens
DashboardsDashboards
Combineer gegevens van meerdere resources tot een mash-up en deel deze met anderen.Mash up data from multiple resources and share with others. Ideaal voor toepassingen met meerdere onderdelen en om continu weer te geven in de teamkamer.Great for multi-component applications, and for continuous display in the team room.
Voorbeelden van dashboards
Live Metrics StreamLive Metrics Stream
Wanneer u een nieuwe build implementeert, kunt u kijken naar deze 'near-realtime' prestatie-indicatoren om te controleren of dat alles naar verwachting werkt.When you deploy a new build, watch these near-real-time performance indicators to make sure everything works as expected.
Voorbeeld van metrische livegegevens
AnalyticsAnalytics
Beantwoord moeilijke vragen over de prestaties en het gebruik van uw app met behulp van deze krachtige querytaal.Answer tough questions about your app's performance and usage by using this powerful query language.
Voorbeeld van Analytics
Visual StudioVisual Studio
Bekijk prestatiegegevens in de code.See performance data in the code. Ga naar de code vanuit stack-traces.Go to code from stack traces.
Visual Studio
Snapshot DebuggerSnapshot debugger
Spoor fouten op in momentopnamen van live activiteiten, inclusief parameterwaarden.Debug snapshots sampled from live operations, with parameter values.
Visual Studio
Power BIPower BI
Integreer metrische gegevens over het gebruik van de toepassing met andere business intelligence.Integrate usage metrics with other business intelligence.
Power BI
REST APIREST API
Schrijf code voor het uitvoeren van query's op uw functies voor het verzamelen van metrische gegevens en op onbewerkte gegevens.Write code to run queries over your metrics and raw data.
REST API
Continue exportContinuous export
Exporteer onbewerkte gegevens bulksgewijs naar de opslag zodra de gegevens binnenkomen.Bulk export of raw data to storage as soon as it arrives.
Exporteren

Hoe kan ik Application Insights gebruiken?How do I use Application Insights?

ControlerenMonitor

Installeer Application Insights in uw app, stel de beschikbaarheidswebtests in en ga als volgt te werk:Install Application Insights in your app, set up availability web tests, and:

 • Bekijk het standaard toepassings dashboard voor uw team ruimte om de belasting, reactie snelheid en de prestaties van uw afhankelijkheden, pagina laden en Ajax-aanroepen in de gaten te blijven.Check-out the default application dashboard for your team room to keep an eye on load, responsiveness, and the performance of your dependencies, page loads, and AJAX calls.
 • Ga na welke aanvragen het langzaamst worden verwerkt en de meeste fouten vertonen.Discover which are the slowest and most failing requests.
 • Bekijk Live Stream wanneer u een nieuwe release implementeert, zodat u onmiddellijk op de hoogte bent van een eventuele afname van de prestaties.Watch Live Stream when you deploy a new release, to know immediately about any degradation.

Fouten detecteren en een diagnose stellenDetect, Diagnose

Ga als volgt te werk als u een waarschuwing ontvangt of een probleem detecteert:When you receive an alert or discover a problem:

 • Beoordeel hoeveel gebruikers last hebben van het probleem.Assess how many users are affected.
 • Ga na of er een verband is tussen fouten en uitzonderingen, afhankelijkheidsaanroepen en traceringen.Correlate failures with exceptions, dependency calls, and traces.
 • Bekijk de informatie van Profiler, momentopnamen, stackdumps en traceerlogboeken.Examine profiler, snapshots, stack dumps, and trace logs.

Meten is wetenBuild, Measure, Learn

Meet de effectiviteit van elke nieuwe functie die u implementeert.Measure the effectiveness of each new feature that you deploy.

 • Maak plannen om te meten hoe klanten de nieuwe gebruikerservaring of zakelijke functies gebruiken.Plan to measure how customers use new UX or business features.
 • Schrijf aangepaste telemetrie in uw code.Write custom telemetry into your code.
 • Baseer de volgende ontwikkelingscyclus op de harde bewijzen die uw telemetrie u bieden.Base the next development cycle on hard evidence from your telemetry.

Aan de slagGet started

Application Insights is een van de vele services die worden gehost binnen Microsoft Azure en telemetrie wordt naar deze service verzonden om te worden geanalyseerd en gepresenteerd.Application Insights is one of the many services hosted within Microsoft Azure, and telemetry is sent there for analysis and presentation. Dus voor u aan de slag kunt gaan, hebt u eerst een abonnement op Microsoft Azure nodig.So before you do anything else, you'll need a subscription to Microsoft Azure. U kunt zich gratis aanmelden en als u kiest voor het basisprijsplan van Application Insights, hebt u geen kosten totdat het gebruik van uw toepassing zodanig is toegenomen dat er sprake is van substantieel gebruik.It's free to sign up, and if you choose the basic pricing plan of Application Insights, there's no charge until your application has grown to have substantial usage. Als uw organisatie al een abonnement heeft, kan uw Microsoft-account aan dat abonnement worden toegevoegd.If your organization already has a subscription, they could add your Microsoft account to it.

Er zijn verschillende manieren om van start te gaan.There are several ways to get started. Begin op de manier die voor u het beste werkt.Begin with whichever works best for you. U kunt later ook andere manieren gebruiken.You can add the others later.

Volgende stappenNext steps

Gebruik tijdens runtime:Get started at runtime with:

Gebruik tijdens het ontwikkelen:Get started at development time with:

Ondersteuning en feedbackSupport and feedback