Handleiding voor beslissingen over taggen en naamgeving voor resourcesResource naming and tagging decision guide

Het organiseren van cloudresources is een zeer belangrijke taak van de IT-afdeling, tenzij u alleen eenvoudige implementaties hebt.Organizing cloud-based resources is a crucial task for IT, unless you only have simple deployments. Om de volgende redenen zou u standaarden voor naamgeving en tags moeten gebruiken om uw resources te organiseren:Use naming and tagging standards to organize your resources for these reasons:

 • Resourcebeheer: IT-teams moeten snel resources vinden die zijn gekoppeld aan specifieke workloads, omgevingen, eigendomsgroepen of andere belangrijke informatie.Resource management: Your IT teams will need to quickly locate resources associated with specific workloads, environments, ownership groups, or other important information. Het organiseren van resources is essentieel voor het toewijzen van organisatierollen en toegangsmachtigingen voor resourcebeheer.Organizing resources is critical to assigning organizational roles and access permissions for resource management.

 • Kostenbeheer en -optimalisatie: Om zakelijke groepen bewust te maken van het verbruik van cloudresources moeten IT-medewerkers inzicht hebben in de resources en workloads die elk team gebruikt.Cost management and optimization: Making business groups aware of cloud resource consumption requires IT to understand the resources and workloads each team is using. De volgende onderwerpen worden ondersteund door kostengerelateerde tags:The following topics are supported by cost-related tags:

 • Operationeel beheer: Voor het operationeel beheerteam is zichtbaarheid in zakelijke toezeggingen en SLA’s een belangrijk aspect van de actieve bewerkingen.Operations management: Visibility for the operations management team regarding business commitments and SLAs is an important aspect of ongoing operations. Voor een goed beheer is tagging vereist voor de mate waarin een resource bedrijfskritiek is.To be well-managed, tagging for mission criticality tagging is a requirement.

 • Beveiliging: De classificatie van gegevens en de beveiligingsimpact is een belangrijk gegevenspunt voor het team wanneer er schendingen of andere beveiligingsproblemen optreden.Security: Classification of data and security impact is a vital data point for the team, when breaches or other security issues arise. Voor een veilig gebruik is tagging vereist voor gegevensclassificatie.To operate securely, tagging for data classification is required.

 • Governance en naleving van regelgeving: Het handhaven van consistentie tussen resources helpt vast te stellen of er wordt afgeweken van overeengekomen beleidsregels.Governance and regulatory compliance: Maintaining consistency across resources helps identify deviation from agreed-upon policies. De prescriptieve richtlijnen voor resources taggen laat zien hoe een van de onderstaande patronen helpt bij het implementeren van governancepraktijken.Prescriptive guidance for resource tagging demonstrates how one of the patterns below can help when deploying governance practices. Er zijn vergelijkbare patronen beschikbaar om naleving van de regelgeving te beoordelen met behulp van tags.Similar patterns are available to evaluate regulatory compliance using tags.

 • Automatisering: Een goede organisatieschema zorgt er niet alleen voor dat resources gemakkelijker kunnen worden beheerd door de IT-afdeling, maar stelt u ook in staat om te profiteren van automatisering als onderdeel van het maken van resources, operationele controle en het maken van DevOps-processen.Automation: In addition to making resources easier for IT to manage, a proper organizational scheme allows you to take advantage of automation as part of resource creation, operational monitoring, and the creation of DevOps processes.

 • Optimalisatie van workloads: Tags kunnen helpen bij het identificeren van patronen en het oplossen van algemene problemen.Workload optimization: Tagging can help identify patterns and resolve broad issues. Tags kunnen ook helpen om vast te stellen welke activa nodig zijn voor het ondersteunen van één workload.Tag can also help identify the assets required to support a single workload. Door alle assets die aan elke workload zijn gekoppeld te taggen, kunnen uw bedrijfskritische workloads diepgaander worden geanalyseerd, zodat er betere beslissingen kunnen worden genomen met betrekking tot de architectuur.Tagging all assets associated with each workload enables deeper analysis of your mission-critical workloads to make sound architectural decisions.

Handleiding voor beslissingen over taggenTagging decision guide

Opties voor taggen plotten van het minst complex tot het meest complex, afgestemd met behulp van de links hieronder

Ga naar: Basisnaamconventies | Patronen voor resourcetagging | Meer informatieJump to: Baseline naming conventions | Resource tagging patterns | Learn more

Uw taggingmethode kan eenvoudig of complex zijn, met de nadruk op alles van het ondersteunen van IT-teams die cloudworkloads beheren, tot het integreren van informatie die is gerelateerd aan alle aspecten van het bedrijf.Your tagging approach can be simple or complex, with the emphasis ranging from supporting IT teams managing cloud workloads to integrating information relating to all aspects of the business.

Op IT afgestemd taggen, zoals taggen op basis van een workload, toepassing, functie of omgeving, vermindert de complexiteit van activumbewaking en maakt het nemen van beheerbeslissingen op basis van operationele vereisten eenvoudiger.An IT-aligned tagging focus, such as tagging based on workload, application, function, or environment, reduces the complexity of monitoring assets and simplifies making management decisions based on operational requirements.

In taggingschema's waarbij de focus ligt op zakelijke afstemming, zoals accounting, bedrijfseigendom of bedrijfskritische toepassingen, moet mogelijk meer tijd worden geïnvesteerd om standaarden voor taggen te maken die zakelijk belangen reflecteren, en om deze standaarden mettertijd te handhaven.Tagging schemes that include a business-aligned focus, such as accounting, business ownership, or business criticality may require a larger time investment to create tagging standards that reflect business interests and maintain those standards over time. Deze investering levert een taggingsysteem op dat voor verbeterde kostenadministratie en waarde van IT-assets in het hele bedrijf zorgt.This investment yields a tagging system that provides improved accounting for costs and value of IT assets to the overall business. Deze koppeling van de bedrijfswaarde van een activum aan de bijbehorende operationele kosten is een van de eerste stappen voor het wijzigen van de kostenplaats van IT in de bredere organisatie.This association of an asset's business value to its operational cost is one of the first steps in changing the cost center perception of IT within your wider organization.

BasisnaamconventiesBaseline naming conventions

Een gestandaardiseerde naamconventie is het startpunt voor het organiseren van uw resources die worden gehost in de cloud.A standardized naming convention is the starting point for organizing your cloud-hosted resources. Een juist gestructureerd systeem voor naamgeving stelt u in staat om snel resources te identificeren voor zowel beheer- als accountingdoeleinden.A properly structured naming system allows you to quickly identify resources for both management and accounting purposes. Als andere onderdelen van uw organisatie bestaande IT-naamconventies hebben, moet u overwegen of de cloudnaamconventies hiermee moeten worden afgestemd of dat u afzonderlijke standaarden tot stand wilt brengen voor de cloud.If you have existing IT naming conventions in other parts of your organization, consider whether your cloud naming conventions should align with them or if you should establish separate cloud-based standards.

Notitie

Naamgevingsregels en -beperkingen variëren per Azure-resource.Naming rules and restrictions vary per Azure resource. Uw naamconventies moeten aan deze regels voldoen.Your naming conventions must comply with these rules.

Patronen voor resourcetaggingResource tagging patterns

Cloudplatforms bieden de mogelijkheid om resources te taggen voor een geavanceerdere organisatie dan alleen kan worden bereikt met een consistente naamconventie.For more sophisticated organization than a consistent naming convention only can provide, cloud platforms support the ability to tag resources.

Tags zijn metagegevenselementen die zijn gekoppeld aan resources.Tags are metadata elements attached to resources. Tags bestaan uit tekenreeksen met sleutel-/waardeparen.Tags consist of pairs of key/value strings. U kunt zelf bepalen welke waarden u opneemt in deze paren, maar de toepassing van een consistente set globale tags, als onderdeel van uitgebreid beleid voor naamgeving en taggen, is een essentieel onderdeel van een algemeen beheerbeleid.The values you include in these pairs is up to you, but the application of a consistent set of global tags, as part of a comprehensive naming and tagging policy, is a critical part of an overall governance policy.

Als onderdeel van uw planningsproces kunt u de volgende vragen gebruiken om te bepalen voor welke informatie uw resourcetags ondersteuning moeten bieden:As part of your planning process, use the following questions to help determine the kind of information your resource tags need to support:

 • Moet uw beleid voor naamgeving en taggen worden geïntegreerd met bestaand beleid voor naamgeving en taggen in uw bedrijf?Does your naming and tagging policies need to integrate with existing naming and organizational policies within your company?
 • Gaat u een systeem voor terugstorting of showback-accounting implementeren?Will you implement a chargeback or showback accounting system? Moet u resources in meer detail koppelen aan accountinginformatie voor afdelingen, zakelijke groepen, en teams dan u voor elkaar krijgt met een eenvoudige uitsplitsing op abonnementsniveau?Will you need to associate resources with accounting information for departments, business groups, and teams in more detail than a simple subscription-level breakdown allows?
 • Moet taggen bepaalde details vertegenwoordigen, zoals vereisten voor naleving van regelgeving voor een resource?Does tagging need to represent details such regulatory compliance requirements for a resource? Hoe zit het met operationele gegevens, zoals vereisten voor uptime, planning voor patches, of beveiligingsvereisten?What about operational details such as uptime requirements, patching schedules, or security requirements?
 • Welke tags zijn vereist voor alle resources die zijn gebaseerd op gecentraliseerd IT-beleid?What tags will be required for all resources based on centralized IT policy? Welke tags zijn optioneel?What tags will be optional? Mogen afzonderlijke teams hun eigen schema's voor taggen implementeren?Are individual teams allowed to implement their own custom tagging schemes?

De hieronder vermelde veelvoorkomende patronen voor taggen bieden voorbeelden van hoe taggen kan worden gebruikt om cloudactiva te organiseren.The common tagging patterns listed below provide examples of how tagging can be used to organize cloud assets. Het is niet de bedoeling dat deze patronen exclusief zijn. Ze kunnen naast elkaar worden gebruikt, wat meerdere mogelijkheden biedt voor het organiseren van activa op basis van de behoeften van uw bedrijf.These patterns are not meant to be exclusive and can be used in parallel, providing multiple ways of organizing assets based on your company's needs.

TagtypeTag type VoorbeeldenExamples BeschrijvingDescription
FunctieFunctional app = catalogsearch1
tier = web
webserver = apache
env = prod
env = staging
env = dev
Categoriseert resources in relatie tot hun doel binnen een workload, in welke omgeving ze zijn geïmplementeerd, of andere functiegegevens of operationele details.Categorize resources in relation to their purpose within a workload, what environment they've been deployed to, or other functionality and operational details.
ClassificatieClassification confidentiality = private
SLA = 24hours
Classificeert een resource op het gebruik ervan en het beleid dat erop is toegepast.Classifies a resource by how it is used and what policies apply to it.
BoekhoudingAccounting department = finance
program = business-initiative
region = northamerica
Staat toe dat een resource, voor factureringsdoeleinden, wordt gekoppeld aan specifieke groepen binnen een organisatie.Allows a resource to be associated with specific groups within an organization for billing purposes.
PartnerschapPartnership owner = jsmith
contactalias = catsearchowners
stakeholders = user1;user2;user3
Biedt informatie over welke personen (buiten IT) zijn gerelateerd aan de resource of er op een andere manier door worden beïnvloed.Provides information about what people (outside of IT) are related or otherwise affected by the resource.
DoelPurpose businessprocess = support
businessimpact = moderate
revenueimpact = high
Stemt resources af op bedrijfsfuncties voor het maken van betere investeringsbeslissingen.Aligns resources to business functions to better support investment decisions.

Meer informatieLearn more

Zie voor meer informatie over naamgeving en taggen in Azure:For more information about naming and tagging in Azure, see:

Volgende stappenNext steps

Taggen van resources is slechts een van de kernonderdelen van infrastructuur waarvoor beslissingen over de architectuur moeten worden genomen tijdens de ingebruikname van de cloud.Resource tagging is just one of the core infrastructure components requiring architectural decisions during a cloud adoption process. Ga naar het overzicht van de handleidingen voor architectuurbeslissingen voor informatie over alternatieve patronen of modellen die worden gebruikt bij het maken van ontwerpbeslissingen voor andere typen infrastructuur.Visit the architectural decision guides overview to learn about alternative patterns or models used when making design decisions for other types of infrastructure.