Overzicht van privacyinstellingen voor Microsoft 365-apps voor ondernemingenOverview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise

Microsoft doet er alles aan u te voorzien van de informatie en mogelijkheden die u nodig hebt om keuzes te maken over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt als u werkt met Microsoft 365-apps voor ondernemingen (voorheen Office 365 ProPlus).Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make choices about how your data is collected and used when you’re using Microsoft 365 Apps for enterprise (previously named Office 365 ProPlus).

Vanaf versie 1904 van Microsoft 365-apps voor ondernemingen, krijgt u nieuwe, bijgewerkte en verbeterde privacyinstellingen voor de volgende gebieden:Starting with Version 1904 of Microsoft 365 Apps for enterprise, we are providing you with new, updated, and improved privacy controls for the following areas:

 • Diagnostische gegevens over de gebruikte Office-clientsoftware die wordt gebruikt op Windows-computers in uw organisatie en die worden verzameld en naar Microsoft verzonden.Diagnostic data that is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows in your organization.
 • Verbonden ervaringen die gebruikmaken van cloudfunctionaliteit ten behoeve van verbeterde Office-functies voor u en uw gebruikers.Connected experiences that use cloud-based functionality to provide enhanced Office features to you and your users.

Als onderdeel van deze wijzigingen zijn er nieuwe en bijgewerkte elementen van de gebruikersinterface, en beleidsinstellingen.As part of these changes, there are new and updated user interface (UI) elements and policy settings.

Belangrijk

 • Deze wijzigingen zijn van toepassing op Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher en Word.These changes apply to Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word.
 • Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op:These changes also apply to the following:
  • Versie 16.28 of hoger van de volgende Office voor Mac-toepassingen: Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint en Word.Version 16.28 or later of the following Office for Mac applications: Excel, Outlook, OneNote, PowerPoint, and Word.
  • Versie 1904 of hoger van de desktopversies van Project en Visio die met sommige abonnementen worden meegeleverd, zoals Project Abonnement 5 of Visio Abonnement 2.Version 1904 or later of the desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2.
 • Deze privacyinstellingen worden opgenomen in versie 1908 of hoger van Halfjaarlijks Enterprise-kanaal (voorbeeld) en Halfjaarlijkse Enterprise-kanaal.These privacy controls are included in Version 1908 or later of Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) and Semi-Annual Enterprise Channel.
 • Deze privacy-instellingen zijn beschikbaar voor versie 2.30 en later van de iOS-versies van Excel, OneNote, PowerPoint en Word, evenals versie 1.17 en later van Visio Viewer voor iOS.These privacy controls are available for Version 2.30 and later of the iOS versions of Excel, OneNote, PowerPoint, and Word, as well as Version 1.17 and later of Visio Viewer for iOS.
 • Deze privacyinstellingen zijn beschikbaar voor versie 16.0.12226.10000 en hoger van de Android-versies van Excel, PowerPoint en Word, en voor versie 16.0.12228.20004 en hoger van OneNote voor Android.These privacy controls are available for Version 16.0.12226.10000 and later of the Android versions of Excel, PowerPoint, and Word, as well as Version 16.0.12228.20004 and later of OneNote for Android.
 • In de meeste webtoepassingen van Office worden de nieuwe privacyinstellingen voor optionele verbonden ervaringen gebruikt.Most of the Office for the web applications use the new privacy control for optional connected experiences. Deze toepassingen zijn de volgende: Excel voor het web, OneNote voor het web, PowerPoint voor het web, Visio voor het web en Word voor het web.Those applications are the following: Excel for the web, OneNote for the web, PowerPoint for the web, Visio for the web, and Word for the web. U kunt de Office-cloudbeleidsservice gebruiken om de geschikte beleidsinstelling te configureren.You can use the Office cloud policy service to configure the appropriate policy setting.
 • Deze nieuwe en verbeterde privacyinstellingen worden uitgebreid naar aanvullende Office-clients, waaronder Teams en onze Mobile Apps.We will be extending these new and improved privacy controls to additional Office clients, including Teams and our mobile apps. De komende maanden wordt er meer informatie over deze wijzigingen bekend.We’ll provide more information about those changes in the upcoming months. Wij blijven zorgvuldig uw feedback in de gaten houden en brengen verbeteringen aan voor alle clients en services van Office 365 (en Microsoft 365).We will continue to carefully listen to your feedback and make improvements across all Office 365 (and Microsoft 365) clients and services.

Diagnostische gegevens die van Microsoft 365-apps voor ondernemingen naar Microsoft worden verzondenDiagnostic data sent from Microsoft 365 Apps for enterprise to Microsoft

Diagnostische gegevens worden gebruikt om Office veilig en up-to-date te houden, problemen te detecteren, te diagnosticeren en op te lossen, en om producten te verbeteren.Diagnostic data is used to keep Office secure and up-to-date, detect, diagnose and remediate problems, and also make product improvements. Deze gegevens bevatten niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker, de inhoud van de bestanden van de gebruiker of informatie over apps die niet verwant zijn aan Office.This data does not include a user’s name or email address, the content of the user’s files, or information about apps unrelated to Office.

Deze diagnostische gegevens over de gebruikte Office-clientsoftware die wordt gebruikt op Windows-computers in uw organisatie worden verzameld en naar Microsoft verzonden.This diagnostic data is collected and sent to Microsoft about Office client software being used on computers running Windows in your organization.

U kunt kiezen uit drie niveaus van diagnostische gegevens voor clientsoftware van Microsoft 365-apps voor ondernemingen:There are three levels of diagnostic data for Microsoft 365 Apps for enterprise client software that you can choose from:

 • Vereist: de minimaal vereiste gegevens om Office veilig en up-to-date te houden en zoals verwacht te laten functioneren op het apparaat waarop het is geïnstalleerd.Required The minimum data necessary to help keep Office secure, up-to-date, and performing as expected on the device it’s installed on.

 • Optioneel: aanvullende gegevens voor het maken van productverbeteringen en het verstrekken van uitgebreide informatie voor het detecteren, diagnosticeren en oplossen van problemen.Optional Additional data that helps us make product improvements and provides enhanced information to help us detect, diagnose, and remediate issues.

 • Geen van beide: er worden geen diagnostische gegevens verzameld en verzonden over de Office-clientsoftware die wordt uitgevoerd op het apparaat van de gebruiker.Neither No diagnostic data about Office client software running on the user’s device is collected and sent to us. Deze optie beperkt echter op aanzienlijke wijze de onze mogelijkheden voor het detecteren, diagnosticeren en oplossen van problemen die uw gebruikers kunnen treffen bij het werken met Office.This option, however, significantly limits our ability to detect, diagnose, and remediate problems your users may encounter using Office.

Vereiste diagnostische gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: informatie over de geïnstalleerde versie van Office of informatie die aangeeft dat Office-toepassingen vastlopen bij het openen van documenten.Required diagnostic data could include, for example, information about the version of Office installed on the device or include information that indicates that Office applications are crashing when trying to open documents. Optionele diagnostische gegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over de benodigde tijd om een document op te slaan, wat erop kan wijzen dat er een probleem is dat te maken heeft met opslag op uw apparaat.Optional diagnostic data could include information about the time it takes to save a document, which could indicate an issue specific to saving to your device.

Als u ervoor kiest ons optionele diagnostische gegevens te sturen, worden hierbij ook vereiste diagnostische gegevens opgenomen.If you choose to send us optional diagnostic data, required diagnostic data is also included.

Als beheerder voor uw organisatie kunt u een beleidsinstelling gebruiken om te kiezen welk niveau van diagnostische gegevens naar ons wordt gestuurd.As an admin for your organization, you’ll be able to use a policy setting to choose which level of diagnostic data is sent to us. Er worden optionele diagnostische gegevens naar Microsoft verzonden, tenzij u de instelling wijzigt.Optional diagnostic data will be sent to Microsoft unless you change the setting. Als u optionele diagnostische gegevens verzendt is het technische team van Microsoft beter in staat problemen te detecteren, diagnosticeren en verhelpen om de impact ervan op uw organisatie te verminderen.Providing optional diagnostic data better enables the Office engineering team at Microsoft to detect, diagnose, and mitigate issues to reduce impacts to your organization.

Uw gebruikers kunnen het niveau van de diagnostische gegevens voor hun apparaten niet wijzigen als ze zijn aangemeld bij Office met hun organisatiereferenties, ook wel werk- of schoolaccount genoemd.Your users won’t be able to change the diagnostic data level for their devices if they are signed in to Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

De diagnostische gegevens bevatten geen namen of e-mailadressen van gebruikers en geen inhoud van hun Office-bestanden.This diagnostic data doesn’t include names of users, their email addresses, or the content of their Office files. Er wordt een unieke id gemaakt die wordt gekoppeld aan de diagnostische gegevens van de gebruiker.Our system creates a unique ID that it associates with your user’s diagnostic data. Als wij diagnostische gegevens ontvangen waaraan te zien is dat een van onze apps honderd maal is vastgelopen, dan kan aan de hand van deze id worden vastgesteld of het één gebruiker betrof wiens app honderd maal vastliep of dat er honderd verschillende gebruikers waren waarvan de app vastliep.When we receive diagnostic data showing that one of our apps crashed 100 times, this unique ID lets us determine if it was a single user who crashed 100 times or if it was 100 different users who each crashed once. Deze unieke id wordt niet gebruikt om specifieke gebruikers te identificeren.We don’t use this unique ID to identify a specific user.

Als u wilt weten welke diagnostische gegevens naar Microsoft worden verzonden, kunt u gebruikmaken van de viewer voor diagnostische gegevens. Deze kunt u gratis in Microsoft Store downloaden en installeren.To see what diagnostic data is being sent to Microsoft, you can use the Diagnostic Data Viewer, which you can download and install for free from the Microsoft Store.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:For more information, see the following:

Verbonden ervaringen voor Microsoft 365-apps voor ondernemingenConnected experiences for Microsoft 365 Apps for enterprise

Microsoft 365-apps voor ondernemingen bestaat uit clientsoftwaretoepassingen en verbonden ervaringen die zodanig zijn ontworpen dat u efficiënter iets kunt maken en efficiënter kunt communiceren en samenwerken.Microsoft 365 Apps for enterprise consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. Met anderen samenwerken aan een document dat in OneDrive voor Bedrijven is opgeslagen of het vertalen van de inhoud van een Word-document in een andere taal zijn voorbeelden van verbonden ervaringen. Working with others on a document stored on OneDrive for Business or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Wij begrijpen dat u wilt kunnen kiezen welke typen verbonden ervaringen voor uw gebruikers beschikbaar worden gesteld als ze met Office-toepassingen werken.We understand that you might want to choose which types of connected experiences are available to your users when working in Office applications. Als een beheerder voor uw organisatie beschikt u over beleidsinstellingen waarmee u kunt kiezen of u uw gebruikers de volgende typen verbonden ervaringen wilt leveren:As an admin for your organization, you’ll have policy settings that allow you to choose whether to provide the following types of connected experiences to your users:

 • Ervaringen die uw inhoud analyseren Ervaringen die gebruikmaken van uw Office-inhoud om u te voorzien van ontwerpaanbevelingen, bewerksuggesties, inzichten in gegevens en dergelijke.Experiences that analyze your content Experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Bijvoorbeeld, PowerPoint Designer of Vertaler.For example, PowerPoint Designer or Translator.

 • Ervaringen die online-inhoud downloaden Ervaringen waarmee u online-inhoud kunt zoeken en downloaden, zoals sjablonen, afbeeldingen, 3D-modellen, video's en referentiemateriaal waarmee u uw documenten kunt verfraaien.Experiences that download online content Experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Bijvoorbeeld Office-sjablonen of PowerPoint Snelstart.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter.

U kunt bijvoorbeeld uw gebruikers voorzien van verbonden ervaringen die online-inhoud downloaden, maar niet van verbonden ervaringen die inhoud analyseren.For example, you might choose to provide your users with connected experiences that download online content, but not connected experiences that analyze content. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, worden al deze verbonden ervaringen voor uw gebruikers beschikbaar.If you don’t configure these policy settings, all these connected experiences will be available to your users.

Er is ook een beleidsinstelling waarmee u al deze verbonden ervaringen kunt uitschakelen. Als u daarvoor kiest, worden ook andere verbonden ervaringen uitgeschakeld, zoals cocreatie van documenten en onlinebestandsopslag.In addition, there is a policy setting that allows you turn off all these connected experiences, and which will also turn off other connected experiences, such as document co-authoring and online file storage. Maar ook als u deze beleidsinstelling gebruikt om al deze verbonden ervaringen uit te schakelen, blijft bepaalde Office-functionaliteit beschikbaar, zoals het synchroniseren van uw postvak in Outlook, het gebruiken van Teams of Skype voor Bedrijven alsmede de essentiële services die hieronder worden beschreven.But even if you use this policy setting to turn off all these connected experiences, certain Office functionality will remain available, such as synching your mailbox in Outlook, using Teams or Skype for Business, as well as the essential services described below.

Als u ervoor kiest uw gebruikers niet te voorzien van bepaalde typen verbonden ervaringen, wordt de lintopdracht of de menuopdracht voor deze verbonden ervaringen grijs weergegeven, of de gebruikers krijgen een foutmelding wanneer ze gebruik willen maken van een verbonden ervaring.If you choose not to provide your users with certain types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or the users will get an error message when they try to use those connected experiences.

Uw gebruikers kunnen dan niet kiezen of ze deze verbonden ervaringen kunnen in- of uitschakelen als ze bij Office zijn aangemeld met de referenties van hun organisatie (ook wel werk- of schoolaccount genoemd).Your users won’t be able to choose whether to turn these connected experiences on or off if they are signed in to Office with their organizational credentials, which is sometimes referred to as a work or school account.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:For more information, see the following:

Optionele verbonden ervaringen voor Microsoft 365-apps voor ondernemingenOptional connected experiences for Microsoft 365 Apps for enterprise

Naast de hierboven genoemde verbonden ervaringen die met Microsoft 365-apps voor ondernemingen worden meegeleverd, zijn er optionele verbonden ervaringen die u kunt kiezen, zodat uw gebruikers toegang hebben tot hun organisatieaccount.In addition to the connected experiences mentioned above that are included with Microsoft 365 Apps for enterprise, there are optional connected experiences that you may choose to allow your users to access with their organization account. Bijvoorbeeld de LinkedIn-functies van de cv-assistent in Word of de functie 3D-kaarten in Excel, die gebruikmaakt van Bing.For example, the LinkedIn features of the Resume Assistant in Word or the 3D Maps feature in Excel, which uses Bing.

Dit zijn optionele verbonden ervaringen die niet worden gedekt door de commerciële overeenkomst van uw organisatie met Microsoft, maar wel door afzonderlijke voorwaarden.These are optional connected experiences that are not covered by your organization’s commercial agreement with Microsoft but are governed by separate terms and conditions. Optionele verbonden ervaringen die door Microsoft rechtstreeks aan uw gebruikers worden aangeboden, staan onder beheer van de Microsoft-serviceovereenkomst van de Voorwaarden voor onlineservices.Optional connected experiences offered by Microsoft directly to your users are governed by the Microsoft Services Agreement instead of the Online Services Terms.

Omdat deze optionele verbonden ervaringen onder beheer staan van afzonderlijke voorwaarden, beheert u ze gescheiden van de verbonden ervaringen die hierboven zijn genoemd.Because these optional connected experiences are governed by separate terms and conditions, you manage them separately from the connected experiences mentioned above. Als beheerder voor uw organisatie kunt u een beleidsinstelling gebruiken om te kiezen of u deze optionele verbonden ervaringen als een groep voor uw gebruikers beschikbaar wilt maken.As an admin for your organization, you’ll be able to use a policy setting to choose whether to make these optional connected experiences available, as a group, to your users. Als u deze beleidsinstelling niet configureert, zijn deze optionele verbonden ervaringen voor uw gebruikers beschikbaar.If you don’t configure this policy setting, these optional connected experiences are available to your users.

Ook als u ervoor kiest deze optionele verbonden ervaringen voor uw gebruikers beschikbaar te maken, hebben uw gebruikers de optie deze als een groep uit te schakelen via het dialoogvenster Privacyinstellingen.Even if you choose to make these optional connected experiences available to your users, your users will have the option to turn these optional connected experiences off as a group by going to the privacy settings dialog box. Uw gebruikers hebben deze keuze alleen als ze bij Office zijn aangemeld met hun organisatiereferenties (soms werk- of schoolaccount genoemd) en niet als ze met een persoonlijk e-mailadres zijn aangemeld.Your users will only have this choice if they are signed in to Office with their organizational credentials (sometimes referred to as a work or school account), not if they are signed in with a personal email address.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:For more information, see the following:

Vereiste servicegegevens voor verbonden ervaringenRequired service data for connected experiences

Vereiste servicegegevens zijn servicegegevens waarmee wij deze verbonden cloudervaringen kunnen leveren en waardoor ze veilig zijn en naar behoren worden uitgevoerd.Required service data is data that enables us to deliver these cloud-based connected experiences and help make these experiences secure and perform as expected. Vereiste servicegegevens zijn onderverdeeld in drie typen gegevens.Three types of information make up required service data.

 • Inhoud van klanten: dit is inhoud die u met Office maakt, zoals tekst die in een Word-document wordt getypt.Customer content, which is content you create using Office, such as text typed in a Word document.
 • Functionele gegevens: deze omvatten informatie die door een verbonden ervaring wordt gebruikt om een taak te kunnen uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om configuratiegegevens over de app.Functional data, which includes information needed by a connected experience to perform its task, such as configuration information about the app.
 • Diagnostische gegevens over de service: dit zijn gegevens die nodig zijn om de service veilig en up-to-date te houden en om ervoor te zorgen dat de service naar behoren functioneert.Service diagnostic data, which is the data necessary to keep the service secure, up to date, and performing as expected. Deze gegevens zijn strikt verbonden met de verbonden ervaring en staat dus los van vereiste of optionele diagnostische gegevensniveaus.Because this data is strictly related to the connected experience, it is separate from required or optional diagnostic data levels.

Voor een goed begrip van de vereiste servicegegevens, wordt hierna een voorbeeldscenario gegeven in PowerPoint Designer, een verbonden ervaring die u kunt gebruiken om dia's voor een presentatie te maken.To help you understand required service data, the following is an example scenario using PowerPoint Designer, which is a connected experience you can use when creating slides for a presentation. Met PowerPoint Designer kunt u uw dia's verbeteren doordat er automatisch ontwerpideeën worden gegenereerd waaruit u kunt kiezen.PowerPoint Designer helps you improve your slides by automatically generating design ideas to choose from. Terwijl u inhoud op een dia plaatst, werkt Designer op de achtergrond om deze inhoud af te stemmen op professioneel ontworpen indelingen.While you're putting content on a slide, Designer works in the background to match that content to professionally designed layouts.

De vereiste servicegegevens die naar Microsoft worden verzonden om deze verbonden ervaring voor u mogelijk te maken, zijn onder meer:The required service data that is sent to Microsoft to enable this connected experience for you could include the following:

 • Inhoud van klanten, zoals de tekst of afbeeldingen die u aan uw dia's toevoegt.Customer content, such as the text or images you added to your slide.
 • Functionele gegevens, zoals met welke dia en de bijbehorende indeling u werkt.Functional data, such as which slide you are working on and its layout.
 • Diagnostische gegevens over de service, zoals gebeurtenissen die ons vertellen of het ontwerpidee op de juiste manier is toegepast op uw dia en dat de serviceaanroepen juist zijn uitgevoerd.Service diagnostic data, such as events that tell us if the design idea was correctly applied to your slide and that the service calls were performing correctly.

Als u uw gebruikers niet wilt voorzien van de categorie verbonden ervaringen waartoe PowerPoint Designer behoort, wordt de functie uitgeschakeld en wordt geen van de vereiste servicegegevens naar ons verzonden.If you choose not to provide your users with the category of connected experiences that includes PowerPoint Designer, the feature will be turned off and none of this required service data is sent to us.

Zie Vereiste servicegegevens voor Office voor meer informatie.For more information, see Required service data for Office.

Essentiële services voor Microsoft 365-apps voor ondernemingenEssential services for Microsoft 365 Apps for enterprise

Er is ook een reeks services die essentieel is voor de manier waarop Microsoft 365-apps voor ondernemingen functioneert. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld.There are also a set of services that are essential to how Microsoft 365 Apps for enterprise functions and cannot be disabled. Een voorbeeld is de licentieservice die bevestigt dat u over de juiste licentie beschikt om Microsoft 365-apps voor ondernemingen te gebruiken.For example, the licensing service that confirms that you are properly licensed to use Microsoft 365 Apps for enterprise. Over deze services wordt essentiële informatie verzameld en verzonden naar Microsoft, ongeacht overige beleidsinstellingen die u hebt geconfigureerd.Required service data about these services is collected and sent to Microsoft, regardless of any other policy settings that you have configured.

Zie Essentiële services voor Office voor meer informatie.For more information, see Essential services for Office.