Overzicht van Power BI-migratiePower BI migration overview

Klanten maken steeds meer gebruik van Power BI ter ondersteuning van een gegevenscultuur. Hiervoor moet beheerde SSBI (selfservice business intelligence) worden ingeschakeld, de levering van ondernemings-BI worden gerationaliseerd en moet een oplossing worden gevonden voor economische druk.Customers are increasingly standardizing on Power BI to drive a data culture, which involves enabling managed self-service business intelligence (SSBI), rationalizing the delivery of enterprise BI, and addressing economic pressures. Het doel van deze reeks artikelen over Power BI-migratie is het geven van een richtlijn over de planning en uitvoering van een migratie van een BI-hulpprogramma van derden naar Power BI.The purpose of this series of Power BI migration articles is to provide you with guidance on how to plan and conduct a migration from a third-party BI tool to Power BI.

De reeks over Power BI-migratie bevat onder andere de volgende artikelen:The articles in the Power BI migration series include:

 1. Overzicht van Power BI-migratie (dit artikel)Power BI migration overview (this article)
 2. Migratie naar Power BI voorbereidenPrepare to migrate to Power BI
 3. Vereisten voor migratie naar Power BI verzamelen (fase 1)Gather requirements to migrate to Power BI (Stage 1)
 4. Implementatie voor migratie naar Power BI plannen (fase 2)Plan deployment to migrate to Power BI (Stage 2)
 5. Een werkbaar concept van migratie naar Power BI testen (fase 3)Conduct proof of concept to migrate to Power BI (Stage 3)
 6. Inhoud maken om te migreren naar Power BI (fase 4)Create content to migrate to Power BI (Stage 4)
 7. Implementatie naar Power BI (fase 5)Deploy to Power BI (Stage 5)
 8. Leren van Power BI-migraties van klantenLearn from customer Power BI migrations

Er zijn twee veronderstellingen: Uw organisatie heeft momenteel een verouderd BI-platform en er is besloten om inhoud en gebruikers formeel te migreren naar Power BI.There are two assumptions: Your organization has a legacy BI platform currently in place and the decision has been made to formally migrate content and users to Power BI. Migreren naar de Power BI-service is de primaire focus van deze reeks.Migrating to the Power BI service is the primary focus of this series. Het is mogelijk dat er voor nationale cloudklanten aanvullende overwegingen zijn buiten deze die in deze reeks artikelen worden besproken.Additional considerations may apply for national cloud customers beyond what is discussed in this series of articles.

Het volgende schema toont de vier hoofdfasen voor de implementatie van Power BI in uw organisatie.The following diagram shows four high-level phases for deploying Power BI in your organization.

Afbeelding van de vier fasen op hoog niveau, welke in de volgende tabel worden beschreven.

FasePhase BeschrijvingDescription
Fase 1. Power BI instellen en evalueren.Set up and evaluate Power BI. In de eerste fase moet de eerste Power BI-architectuur worden ingesteld.The first phase involves establishing the initial Power BI architecture. In deze fase vindt de voorbereidende planning van de implementatie en governance plaats, evenals Power BI-evaluaties, waaronder het investeringsrendement en/of de kosten-/batenanalyse.Preliminary deployment and governance planning are handled at this point, as well as Power BI evaluations including return on investment and/or cost benefit analysis.
Fase 2. Snel nieuwe oplossingen maken in Power BI.Create new solutions quickly in Power BI. In de tweede fase kunnen selfservice BI-auteurs Power BI gaan gebruiken en evalueren voor hun doelstellingen en kan al snel voordeel worden gehaald uit Power BI.In the second phase, self-service BI authors can begin using and evaluating Power BI for their needs, and value can be obtained from Power BI quickly. De activiteiten in fase 2 zijn gericht op flexibiliteit en snelle bedrijfswaarde, wat cruciaal is voor de acceptatie van de selectie van een nieuw BI-hulpprogramma, zoals Power BI.Activities in Phase 2 place importance on agility and rapid business value, which is critical to gaining acceptance for the selection of a new BI tool such as Power BI. In het schema worden de activiteiten in fase 2 daarom parallel met de migratieactiviteiten in fase 3 weergegeven.For this reason, the diagram depicts activities in Phase 2 happening side by side with the migration activities in Phase 3.
Fase 3. BI-assets migreren van een verouderd platform naar Power BI.Migrate BI assets from legacy platform to Power BI. De derde fase heeft betrekking op de migratie naar Power BI.The third phase addresses the migration to Power BI. Het is de focus van deze reeks artikelen over Power BI-migratie.It's the focus of this series of Power BI migration articles. In de volgende sectie worden vijf specifieke migratiefasen besproken.Five specific migration stages are discussed in the next section.
Fase 4. Power BI aannemen, beheren en bewaken.Adopt, govern, and monitor Power BI. De laatste fase omvat doorlopende activiteiten zoals het bevorderen van een gegevenscultuur, communicatie en training.The final phase comprises ongoing activities such as nurturing a data culture, communication, and training. Deze activiteiten hebben een grote invloed op een efficiënte Power BI-implementatie.These activities greatly impact on an effective Power BI implementation. Het is belangrijk dat u beschikt over governance- en beveiligingsbeleid en -processen die geschikt zijn voor uw organisatie, evenals auditing en bewaking, zodat u kunt schalen, groeien en voortdurend kunt verbeteren.It's important to have governance and security policies and processes that are appropriate for your organization, as well as auditing and monitoring to allow you to scale, grow, and continually improve.

Belangrijk

Een formele migratie naar Power BI vindt bijna altijd parallel met de ontwikkeling van een nieuwe Power BI-oplossing plaats.A formal migration to Power BI almost always occurs in parallel with the development of a new Power BI solution. Power BI-oplossing is een algemene term die het gebruik van zowel gegevens als rapporten omvat.Power BI solution is generic term that encompasses the use of both data and reports. Één Power BI Desktop-bestand (pbix) kan een gegevensmodel of rapport bevatten, of beide.A single Power BI Desktop (pbix) file may contain a data model or report, or both. Het scheiden van het gegevensmodel van rapporten wordt aangemoedigd voor het hergebruik van gegevens, maar is niet vereist.Separating the data model from reports is encouraged for data reusability purposes, but isn't required.

Het gebruik van Power BI om nieuwe vereisten te schrijven tijdens de planning en uitvoering van de formele migratie, zal u helpen inzet te krijgen.Using Power BI to author new requirements, while you plan and conduct the formal migration, will help gain buy-in. Gelijktijdige fasen geven auteurs van inhoud praktische en realistische ervaring met Power BI.Simultaneous phases provide content authors with practical, real-world experience with Power BI.

Vijf fasen van een Power BI-migratieFive stages of a Power BI migration

Fase 3 van het schema heeft betrekking op migratie naar Power BI.Phase 3 of the diagram addresses migration to Power BI. Deze fase heeft vijf veelvoorkomende stadia.During this phase, there are five common stages.

Afbeelding van de stadia van een Power BI-migratie, die hieronder worden beschreven.

In het vorige diagram zag u de volgende stadia:The following stages shown in the previous diagram are:

Stappen voorafgaand aan de migratiePre-migration steps

De stappen voorafgaand aan de migratie omvatten acties die u kunt overwegen voordat u een project start om inhoud van een verouderd BI-platform naar Power BI te migreren.The pre-migration steps include actions you may consider prior to beginning a project to migrate content from a legacy BI platform to Power BI. Het bevat gewoonlijk de eerste planning voor implementatie op tenantniveau.It typically includes the initial tenant-level deployment planning. Zie Migratie naar Power BI voorbereiden voor meer informatie over deze activiteiten.For more information about these activities, see Prepare to migrate to Power BI.

Fase 1: Vereisten verzamelen en prioriteiten toekennenStage 1: Gather requirements and prioritize

De nadruk in fase 1 ligt op het verzamelen van informatie en het plannen van de migratie van één oplossing.The emphasis of Stage 1 is on gathering information and planning for the migration of a single solution. Dit is een iteratief proces dat moet worden afgestemd op een inspanning van redelijke omvang.This process should be iterative and scoped to a reasonable sized effort. De uitvoer van fase 1 bevat een prioriteitenoverzicht van rapporten en gegevens die moeten worden gemigreerd.The output for Stage 1 includes a prioritized inventory of reports and data that are to be migrated. In fase 2 en 3 zijn aanvullende activiteiten nodig om het inspanningsniveau volledig te kunnen inschatten.Additional activities in Stages 2 and 3 are necessary to fully estimate the level of effort. Zie Vereisten voor migratie naar Power BI verzamelen voor meer informatie over de activiteiten in fase 1.For more information about the activities in Stage 1, see Gather requirements to migrate to Power BI.

Fase 2: Implementatie plannenStage 2: Plan for deployment

De focus in fase 2 ligt op de manier waarop de vereisten die in fase 1 zijn gedefinieerd, voor elke specifieke oplossing kunnen worden vervuld.The focus of Stage 2 is on how the requirements defined in Stage 1 may be fulfilled for each specific solution. De uitvoer van fase 2 omvat zo veel mogelijk specifieke details om het proces te sturen, ondanks dat het een iteratief, niet-lineair proces is.The output of Stage 2 includes as many specifics as possible to guide the process, though it is an iterative, non-linear process. Parallel met deze fase kan een werkbaar concept (in fase 3) worden gemaakt.Creation of a proof of concept (in Stage 3) may occur in parallel with this stage. Zelfs tijdens het maken van de oplossing (in fase 4), is het mogelijk dat er aanvullende informatie aan het licht komt die invloed heeft op beslissingen ten aanzien van de implementatieplanning.Even while creating the solution (in Stage 4), additional information may come to light that influences deployment planning decisions. Dit type implementatieplanning in fase 2 is gericht op het oplossingsniveau, rekening houdend met beslissingen die al op organisatieniveau zijn genomen.This type of deployment planning in Stage 2 focuses on the solution level, while respecting the decisions already made at the organizational level. Zie Implementatie voor migratie naar Power BI plannen voor meer informatie over de activiteiten in fase 2.For more information about the activities in Stage 2, see Plan deployment to migrate to Power BI.

Fase 3: Een werkbaar concept testenStage 3: Conduct proof of concept

De nadruk in fase 3 ligt op de aanpak van onbekende factoren en het zo tijdig mogelijk elimineren van risico's.The emphasis of Stage 3 is to address unknowns and mitigate risks as early as possible. Een technisch werkbaar concept (Proof of Concept of POC) is handig voor het valideren van veronderstellingen en kan iteratief worden uitgevoerd naast de implementatieplanning (fase 2).A technical proof of concept (POC) is helpful for validating assumptions, and it can be done iteratively alongside deployment planning (Stage 2). De uitvoer van deze fase is een Power BI-oplossing met een beperkt bereik.The output of this stage is a Power BI solution that's narrow in scope. De POC is echter geen inspanning waar verder niks meer mee wordt gedaan.Note that we don't intend for the POC to be disposable work. Het is wel zo dat er in fase 4 waarschijnlijk extra werk moet worden verricht om het geschikt te maken voor productie.However, it will likely require additional work in Stage 4 to make it production-ready. U zou deze activiteit in uw organisatie een prototype, pilot, mockup, snelstartgids of minimaal levensvatbaar product (MVP) kunnen noemen.In this respect, in your organization, you may refer to this activity as either a prototype, pilot, mockup, quickstart, or minimally viable product (MVP). De uitvoering van een werkbaar concept is niet altijd nodig en kan een informeel karakter hebben.Conducting a POC isn't always necessary and it can be done informally. Zie Een werkbaar concept van migratie naar Power BI testen voor meer informatie over de activiteiten in fase 3.For more information about the activities in Stage 3, see Conduct proof of concept to migrate to Power BI.

Fase 4: Inhoud maken en validerenStage 4: Create and validate content

Fase 4 is de fase waarin het werkbaar concept daadwerkelijk wordt omgezet in een oplossing die gereed is voor productie.Stage 4 is when the actual work to convert the POC to a production-ready solution is done. De uitvoer van deze fase is een voltooide Power BI-oplossing die is gevalideerd in een ontwikkelomgeving.The output of this stage is a completed Power BI solution that's been validated in a development environment. Deze moet gereed zijn voor implementatie in fase 5.It should be ready for deployment in Stage 5. Zie Inhoud maken om te migreren naar Power BI voor meer informatie over de activiteiten in fase 4.For more information about the activities in Stage 4, see Create content to migrate to Power BI.

Fase 5: Implementeren, ondersteunen en bewakenStage 5: Deploy, support, and monitor

De primaire focus in fase 5 ligt op de implementatie van de nieuwe Power BI-oplossing in productie.The primary focus of Stage 5 is to deploy the new Power BI solution to production. De uitvoer van deze fase is een productieoplossing die actief wordt gebruikt door zakelijke gebruikers.The output of this stage is a production solution that's actively used by business users. Wanneer u een agile methode gebruikt, is het acceptabel om enkele geplande verbeteringen te hebben die in een toekomstige iteratie worden geleverd.When using an agile methodology, it's acceptable to have some planned enhancements that will be delivered in a future iteration. Afhankelijk van hoe vertrouwd u zich voelt met Power BI, bijvoorbeeld met het minimaliseren van risico's en onderbreking van de gebruiker, kunt u kiezen voor een gefaseerde implementatie.Depending on your comfort level with Power BI, such as minimizing risk and user disruption, you may choose to do a staged deployment. Of u kunt Power BI eerst implementeren voor een kleinere groep testgebruikers.Or, you might initially deploy to a smaller group of pilot users. Ondersteuning en bewaking zijn in deze fase en op doorlopende basis belangrijk.Support and monitoring are also important at this stage, and on an ongoing basis. Zie Migreren naar Power BI voor meer informatie over de activiteiten in fase 5.For more information about the activities in Stage 5, see Migrate to Power BI.

Tip

De meeste concepten die in deze reeks artikelen over Power BI-migratie worden besproken, zijn ook van toepassing op een standaard Power BI-implementatieproject.Most of the concepts discussed throughout this series of Power BI migration articles also apply to a standard Power BI implementation project.

Migratieredenen overwegenConsider migration reasons

Een productieve en goed functionerende gegevenscultuur is een hoofddoel van veel organisaties.Enabling a productive and healthy data culture is a principal goal of many organizations. Power BI is een uitstekend hulpprogramma om dit doel te helpen bereiken.Power BI is an excellent tool to facilitate this objective. Drie veelvoorkomende redenen waarom u zou willen migreren naar Power BI zijn:Three common reasons you may consider migrating to Power BI can be distilled down to:

 • Maak gebruik van beheerde selfservice BI door nieuwe mogelijkheden te introduceren waarvan de selfservice BI-gebruikerscommunity kan profiteren.Enable managed self-service BI by introducing new capabilities that empower the self-service BI user community. Power BI maakt toegang tot informatie en besluitvorming op breder vlak beschikbaar, terwijl men minder afhankelijk is van gespecialiseerde vaardigheden die soms moeilijk vindbaar zijn.Power BI makes access to information and decision-making more broadly available, while relying less on specialist skills that can be difficult to find.
 • Rationaliseer de levering van ondernemings-BI om te voldoen aan de vereisten die niet worden aangepakt via bestaande BI-hulpprogramma's, terwijl de complexiteit afneemt, de eigendomskosten worden verlaagd en/of standaarden worden ontwikkeld op basis van meerdere BI-hulpprogramma's die op dat moment in gebruik zijn.Rationalize the delivery of enterprise BI to meet requirements that aren't addressed by existing BI tools, while decreasing complexity level, reducing cost of ownership, and/or standardizing from multiple BI tools currently in use.
 • Verlaag de economische druk voor verhoogde productiviteit met minder resources, tijd en personeel.Address economic pressures for increased productivity with fewer resources, time, and staffing.

Zorgen voor een geslaagde Power BI-migratieAchieve Power BI migration success

Elke migratie is weer anders.Every migration is slightly different. Deze kan afhankelijk zijn van de organisatiestructuur, de gegevensstrategieën, de vervaldatum voor gegevensbeheer en de organisatiedoelstellingen.It can depend on the organizational structure, data strategies, data management maturity, and organizational objectives. Er zijn echter enkele praktijken die we consistent terugzien bij onze klanten die een geslaagde Power BI-migratie hebben uitgevoerd.However, there are some practices we consistently see with our customers who achieve Power BI migration success.

 • Executive sponsoring: Identificeer vroegtijdig in het proces een executive sponsor.Executive sponsorship: Identify an executive sponsor early in the process. Deze persoon moet iemand zijn die actief ondersteuning biedt voor BI in de organisatie en persoonlijk is gediend met het bereiken van een positief resultaat voor de migratie.This person should be someone who actively supports BI in the organization and is personally invested in achieving a positive outcome for the migration. In het ideale geval heeft de executive sponsor de ultieme autoriteit en verantwoordelijkheid voor de resultaten met betrekking tot Power BI.Ideally, the executive sponsor has ultimate authority and accountability for outcomes related to Power BI.
 • Training, ondersteuning en communicatie: Het is meer dan alleen een technologisch initiatief.Training, support, and communication: Recognize that it's more than just a technology initiative. Elk BI- of analyseproject is ook een initiatief van personen, dus overweeg om in een vroegtijdig stadium te investeren in gebruikerstraining en -ondersteuning.Any BI or analytics project is also a people initiative, so consider investing early in user training and support. U kunt ook een communicatieplan maken om duidelijk aan alle belanghebbenden uit te leggen wat er waarom gebeurt en realistische verwachtingen te stellen.Also, create a communication plan that transparently explains to all stakeholders what is occurring, why, and sets realistic expectations. Zorg ervoor dat u een feedback-lus in uw communicatieplan opneemt om invoer van belanghebbenden vast te leggen.Be sure to include a feedback loop in your communication plan to capture input from stakeholders.
 • Snelle winst: Geef in eerste instantie prioriteit aan items met hoge waarde die een concrete zakelijke waarde hebben en dringend zijn.Quick wins: Initially, prioritize high value items that have tangible business value and are pressing. In plaats van te proberen om rapporten altijd nauwkeurig te migreren zoals ze in het oudere BI-platform werden weergegeven, kunt u zich bij het herontwerpen van het rapport beter richten op de zakelijke vraag die het rapport probeert te beantwoorden, inclusief de actie die moet worden ondernomen.Rather than strictly attempting to always migrate reports precisely as they appear in the legacy BI platform, focus on the business question the report is trying to answer—including action to be taken—when addressing the redesigned report.
 • Modernisering en verbeteringen: Wees bereid om de gebruikte methode opnieuw onder de loep te nemen.Modernization and improvements: Be willing to rethink how things have always been done. Een migratie kan een gelegenheid zijn om verbeteringen te introduceren.A migration can provide an opportunity to deliver improvements. Bijvoorbeeld om handmatige gegevensvoorbereiding te elimineren of bedrijfsregels die beperkt waren tot één rapport, te verplaatsen.For example, it could eliminate manual data preparation or relocate business rules that were confined to a single report. Overweeg om bestaande oplossingen te herstructureren, te moderniseren en samen te voegen wanneer de inspanning kan worden gerechtvaardigd.Consider refactoring, modernizing, and consolidating existing solutions when the effort can be justified. Het kan zijn dat hiervoor meerdere rapporten moeten worden samengevoegd tot één of dat verouderde artefacten die langere tijd niet zijn gebruikt, moeten worden verwijderd.It can include consolidating multiple reports into one, or eliminating legacy artifacts that haven't been used for some time.
 • Continu leerproces: Bereid u voor op een gefaseerde benadering tijdens welke u voortdurend blijft leren en zich zult moeten aanpassen.Continual learning: Be prepared to use a phased approach while continually learning and adapting. Werk in korte, iteratieve cycli om snel waarde te genereren.Work in short, iterative cycles to bring value quickly. Maak er een gewoonte van om telkens kleine POC's te voltooien om zo het risico van onbekende factoren te minimaliseren, veronderstellingen te valideren en meer te weten te komen over nieuwe functies.Make a frequent practice of completing small POCs to minimize risk of unknowns, validate assumptions, and learn about new features. Omdat Power BI een cloudservice is die maandelijks wordt bijgewerkt, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en van richting te veranderen wanneer dat nodig is.As Power BI is a cloud service that updates monthly, it's important to keep abreast of developments and adjust course when appropriate.
 • Weerstand tegen verandering: Er kunnen verschillende niveaus van weerstand zijn tegen verandering. Er zijn altijd wel gebruikers die zich verzetten tegen het leren van een nieuw hulpprogramma.Resistance to change: Understand there may be varying levels of resistance to change; some users will resist learning a new tool. Daarnaast kan het zijn dat professionals die veel tijd en moeite hebben besteed aan het verkrijgen van expertise met een ander BI-hulpprogramma, bang zijn dat ze overbodig worden.Also, some professionals who have dedicated significant time and effort to gain expertise with a different BI tool may feel threatened by being displaced. Dit kan leiden tot een interne politieke strijd, met name in zeer gedecentraliseerde organisaties.Be prepared, because it can result in internal political struggles, particularly in highly decentralized organizations.
 • Beperkingen: Wees realistisch met migratieplannen, waaronder financiering, geschatte tijdsduur evenals rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen.Constraints: Be realistic with migration plans, including funding, time estimates, as well as roles and responsibilities for everyone involved.

DankwoordAcknowledgments

Deze reeks artikelen is geschreven door Melissa Coates, Data Platform MVP en eigenaresse van Coates Data Strategies.This series of articles was written by Melissa Coates, Data Platform MVP and owner of Coates Data Strategies. Inzenders en revisoren zijn Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger en Peter Myers.Contributors and reviewers include Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger, and Peter Myers.

Volgende stappenNext steps

In het volgende artikel in deze serie over Power BI-migratie vindt u informatie over de stappen voorafgaand aan de migratie bij migratie naar Power BI.In the next article in this Power BI migration series, learn about the pre-migration steps when migrating to Power BI.

Andere nuttige informatiebronnen zijn o.a.:Other helpful resources include:

Ervaren Power BI-partners zijn beschikbaar om uw organisatie te helpen het migratieproces te laten slagen.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Als u een Power BI-partner wilt inschakelen, gaat u naar de Power BI-partnerportal.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.