Verbinding maken met Twitter vanuit PowerAppsConnect to Twitter from PowerApps

Twitter

Met Twitter kunt u tweets posten en tweets, de tijdlijn, vrienden en volgers ophalen uit uw Twitter-account.Twitter lets you post tweets and get tweets, timeline, friends, and followers from your Twitter account.

U kunt deze gegevens in een label in uw app weergeven.You can display this information in a label on your app. U kunt bijvoorbeeld een invoertekstvak toevoegen, de gebruiker vragen tekst voor een tweet in te voeren en vervolgens een knop toevoegen die de tweet 'post'.For example, you can add an input text box, ask the user to enter in some Tweet text, and then add a button that "posts" the tweet. U kunt vergelijkbare methoden gebruiken om een tweet op te halen of naar een tweet te zoeken en vervolgens de tekst weer te geven in een tekstvak of galeriebesturingselement in uw app.You can use similar methods to get a tweet or search for a tweet, and then display the text in a label or gallery control in your app.

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u de Twitter-verbinding maakt en hoe u de Twitter-verbinding gebruikt in een app en worden de beschikbare functies toegelicht.This topic shows you how to create the Twitter connection, use the Twitter connection in an app, and lists the available functions.

VereistenPrerequisites

Verbinding maken met TwitterConnect to Twitter

 1. Open PowerApps, selecteer Nieuw en maak vervolgens een lege app.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Kies de telefoon- of tabletindeling.Choose phone or tablet layout. De tabletindeling biedt meer werkruimte:Tablet layout gives you more workspace:

  Een lege app openen

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Gegevens en klik of tik vervolgens op Gegevensbron toevoegen.In the right-hand pane, click or tap the Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Selecteer Nieuwe verbinding en selecteer vervolgens Twitter:Select New connection, and then select Twitter:

  Verbinding maken met Twitter

  Verbinding maken met Twitter

 4. Selecteer Verbinden, voer uw aanmeldingsgegevens van Twitter in en selecteer App machtigen.Select Connect, enter your Twitter sign in credentials, and then select Authorize app.
 5. Selecteer Een gegevensbron toevoegen.Select Add Data Source. De verbinding wordt weergegeven onder Gegevensbronnen:Your connection appears under Data sources:
  Sluit het deelvenster OptiesClose the Options pane

De Twitter-verbinding is gemaakt en aan uw app toegevoegd.The Twitter connection has been created, and added to your app. U kunt de verbinding nu gebruiken.Now, it's ready to be used.

De Twitter-verbinding in uw app gebruikenUse the Twitter connection in your app

Een tijdlijn weergevenShow a timeline

 1. Selecteer Galerie in het menu Invoegen en voeg een van de galeries van het type Met tekst toe.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the With text galleries.
 2. We gaan enkele tijdlijnen weergeven:Let's show some timelines:

  • Als u de tijdlijn van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formules:To show the current user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formulas:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Als u de tijdlijn van een andere gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show another user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   De tweets van de ingevoerde Twitter-handle worden automatisch weergegeven in het galeriebesturingselement.The gallery control automatically shows the tweets of the Twitter handler you type in.

   Tip

   Sommige van deze formules gebruiken het argument maxResults om de x meest recente tweets in een tijdlijn weer te geven.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 3. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.HomeTimeline().Set the gallery's Items property to Twitter.HomeTimeline().

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Selecteer TweetText in de eerste lijst, selecteer TweetedBy in de tweede lijst en selecteer CreatedAt in de derde lijst.Select TweetText in the first list, select TweetedBy in the second list, and select CreatedAt in the third list.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Volgers weergevenShow followers

 1. Met behulp van een galerie van het type Met tekst kunt u enkele volgers weergeven:Using a With text gallery, let's show some followers:

  • Als u de volgers van de huidige gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show the current user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Als u de volgers van een andere gebruiker wilt weergeven, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show the another user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   In het galeriebesturingselement wordt automatisch weergegeven wie de ingevoerde Twitter-handle volgen.The gallery control automatically shows who is following the Twitter handle you type in.

   Tip

   Sommige van deze formules gebruiken het argument maxResults om de x meest recente tweets in een tijdlijn weer te geven.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.MyFollowers().Set the gallery's Items property to Twitter.MyFollowers().

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Selecteer UserName in de tweede lijst en selecteer FullName in de derde lijst.Select UserName in the second list, and select FullName in the third list.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Gevolgde gebruikers weergevenShow followed users

 1. Met behulp van een galerie van het type Met tekst kunt u enkele gevolgde gebruikers weergeven:Using a With text gallery, let's show some followed users:

  • Als u wilt weergeven welke gebruikers de huidige gebruiker volgt, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show which users the current user is following, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Als u wilt weergeven welke gebruikers een andere gebruiker volgt, stelt u de eigenschap Items van de galerie in op de volgende formule:To show which users another user is following, set the Items property of the gallery to to the following formula:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Voeg een besturingselement voor tekstinvoer met de naam Tweep toe en stel de eigenschap Standaard in op Tweep.Text.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Typ in het tekstvak Tweep een Twitter-handle zoals satyanadella (zonder aanhalingstekens en zonder het @-teken).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   Stel in het galeriebesturingselement de eigenschap Items in op de volgende formule:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   In het galeriebesturingselement worden automatisch de andere handles die u volgt weergegeven.The gallery control automatically shows the other handles you are following.

   Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 2. Selecteer Description in de lijst Body1, UserName in de lijst Heading1 en FullName in de lijst Subtitle1.Select Description in the Body1 list, UserName in the Heading1 list, and FullName in the Subtitle1 list.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Gegevens over een gebruiker weergevenShow information about a user

Voeg een label toe en stel vervolgens de eigenschap Text in op een van deze formules:Add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Voer een Twitter-handle tussen dubbele aanhalingstekens of een equivalente waarde in.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Voer bijvoorbeeld "satyanadella" of "powerapps" rechtstreeks in de formule-expressie in.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

U kunt ook een besturingselement voor tekstinvoer gebruiken om een Twitter-handle te typen zoals we in dit onderwerp hebben gedaan.Or, you can use an input text control to type in a Twitter handle, just as we have throughout this topic.

Tweets zoekenSearch tweets

 1. Gebruik een galerie van het type Met tekst en stel de eigenschap Items in op de volgende formule:Using a With text gallery, set its Items property to the following formula:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Voer een zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens in of door te verwijzen naar een equivalente waarde.Enter a SearchTerm in double quotation marks or by referring to an equivalent value. Voer bijvoorbeeld "PowerApps" of "microsoft" rechtstreeks in de formule in.For example, enter "PowerApps" or "microsoft" directly in the formula.

  U kunt ook een besturingselement voor tekstinvoer gebruiken om een zoekterm op te geven zoals we in dit onderwerp hebben gedaan.Or, you can use an Input text control to specify a search term, just as we have throughout this topic.

  Tip

  Geef de eerste vijf resultaten weer met behulp van maxResults:Show the first five results by using maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).Set the gallery's Items property to Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  Als u de galerie selecteert, ziet u in het deelvenster aan de rechterkant de opties voor de galerie.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Selecteer TweetText in de eerste lijst, TweetedBy in de tweede lijst en CreatedAt in de derde lijst.Select TweetText in the first list, TweetedBy in the second list, and CreatedAt in the third list.

  In de galerie worden nu de waarden van de gekozen eigenschappen weergegeven.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Een tweet verzendenSend a tweet

 1. Voeg een besturingselement voor tekstinvoer toe en wijzig de naam in MijnTweet.Add a text input control, and then rename it MyTweet.
 2. Voeg een knop toe en stel de eigenschap OnSelect in op de volgende formule:Add a button, and then set its OnSelect property to the following formula:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})
 3. Druk op F5 of selecteer de knop Voorbeeld ().Press F5, or select the Preview button (). Typ tekst in MijnTweet en selecteer de knop om de ingevoerde tekst te twitteren.Type some text into MyTweet, and then select the button to tweet the text that you entered.
 4. Druk op Esc om terug te gaan naar de standaardwerkruimte.Press Esc to return to the default workspace.

De beschikbare functies weergevenView the available functions

Deze verbinding bevat de volgende functies:This connection includes the following functions:

FunctienaamFunction Name BeschrijvingDescription
UserTimelineUserTimeline Haalt een verzameling met de meest recente tweets van de opgegeven gebruiker opRetrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user
HomeTimelineHomeTimeline Haalt de meest recente tweets en retweets van mij en mijn volgers opRetrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers
SearchTweetSearchTweet Haalt een verzameling relevante tweets op die overeenkomen met een opgegeven queryRetrieves a collection of relevant tweets matching a specified query
FollowersFollowers Haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgenRetrieves users following the specified user
MyFollowersMyFollowers Haalt gebruikers op die mij volgenRetrieves users who are following me
FollowingFollowing Haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgtRetrieves users who the specified user is following
MyFollowingMyFollowing Haalt gebruikers op die ik volgRetrieves users that I am following
UserUser Haalt gegevens op over de opgegeven gebruiker (voorbeeld: gebruikersnaam, beschrijving, aantal volgers enzovoort)Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)
TweetTweet TwitterenTweet
OnNewTweetOnNewTweet Activeert een werkstroom wanneer een nieuwe tweet wordt gepost die overeenkomt met uw zoekopdrachtTriggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

UserTimelineUserTimeline

Tijdlijn van gebruiker ophalen: Haalt een verzameling met de meest recente tweets van de opgegeven gebruiker opGet user timeline: Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
userNameuserName Tekenreeksstring Jayes Twitter-handleTwitter handle
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
TweetTextTweetText Tekenreeksstring JaYes
TweetIdTweetId Tekenreeksstring NeeNo
CreatedAtCreatedAt Tekenreeksstring NeeNo
RetweetCountRetweetCount Geheel getalinteger JaYes
TweetedByTweetedBy Tekenreeksstring JaYes
MediaUrlsMediaUrls Matrixarray NeeNo

HomeTimelineHomeTimeline

Eigen tijdlijn ophalen: haalt de meest recente tweets en retweets van mij en mijn volgers opGet home timeline: Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
TweetTextTweetText Tekenreeksstring JaYes
TweetIdTweetId Tekenreeksstring NeeNo
CreatedAtCreatedAt Tekenreeksstring NeeNo
RetweetCountRetweetCount Geheel getalinteger JaYes
TweetedByTweetedBy Tekenreeksstring JaYes
MediaUrlsMediaUrls Matrixarray NeeNo

SearchTweetSearchTweet

Tweet zoeken: haalt een verzameling relevante tweets op die overeenkomen met een opgegeven querySearch tweet: Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
searchQuerysearchQuery Tekenreeksstring Jayes Query uitvoeren op tekst (u kunt elke query-operator gebruiken die Twitter ondersteunt: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal tweets dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
TweetTextTweetText Tekenreeksstring JaYes
TweetIdTweetId Tekenreeksstring NeeNo
CreatedAtCreatedAt Tekenreeksstring NeeNo
RetweetCountRetweetCount Geheel getalinteger JaYes
TweetedByTweetedBy Tekenreeksstring JaYes
MediaUrlsMediaUrls Matrixarray NeeNo

FollowersFollowers

Volgers ophalen: haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgenGet followers: Retrieves users following the specified user

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
userNameuserName Tekenreeksstring Jayes Twitter-handle van de gebruikerTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
FullNameFullName Tekenreeksstring JaYes
LocatieLocation Tekenreeksstring JaYes
IdId Geheel getalinteger NeeNo
UserNameUserName Tekenreeksstring JaYes
FollowersCountFollowersCount Geheel getalinteger NeeNo
BeschrijvingDescription Tekenreeksstring JaYes
StatusesCountStatusesCount Geheel getalinteger NeeNo
FriendsCountFriendsCount Geheel getalinteger NeeNo

MyFollowersMyFollowers

Mijn volgers ophalen: haalt gebruikers op die mij volgenGet my followers: Retrieves users who are following me

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
FullNameFullName Tekenreeksstring JaYes
LocatieLocation Tekenreeksstring JaYes
IdId Geheel getalinteger NeeNo
UserNameUserName Tekenreeksstring JaYes
FollowersCountFollowersCount Geheel getalinteger NeeNo
BeschrijvingDescription Tekenreeksstring JaYes
StatusesCountStatusesCount Geheel getalinteger NeeNo
FriendsCountFriendsCount Geheel getalinteger NeeNo

FollowingFollowing

Gevolgde gebruikers ophalen: haalt gebruikers op die de opgegeven gebruiker volgtGet following: Retrieves users who the specified user is following

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
userNameuserName Tekenreeksstring Jayes Twitter-handle van de gebruikerTwitter handle of the user
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
FullNameFullName Tekenreeksstring JaYes
LocatieLocation Tekenreeksstring JaYes
IdId Geheel getalinteger NeeNo
UserNameUserName Tekenreeksstring JaYes
FollowersCountFollowersCount Geheel getalinteger NeeNo
BeschrijvingDescription Tekenreeksstring JaYes
StatusesCountStatusesCount Geheel getalinteger NeeNo
FriendsCountFriendsCount Geheel getalinteger NeeNo

MyFollowingMyFollowing

Mijn gevolgde gebruikers ophalen: haalt gebruikers op die ik volgGet my following: Retrieves users that I am following

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
maxResultsmaxResults Geheel getalinteger Neeno Maximum aantal gebruikers dat moet worden opgehaald, bijvoorbeeld {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
FullNameFullName Tekenreeksstring JaYes
LocatieLocation Tekenreeksstring JaYes
IdId Geheel getalinteger NeeNo
UserNameUserName Tekenreeksstring JaYes
FollowersCountFollowersCount Geheel getalinteger NeeNo
BeschrijvingDescription Tekenreeksstring JaYes
StatusesCountStatusesCount Geheel getalinteger NeeNo
FriendsCountFriendsCount Geheel getalinteger NeeNo

UserUser

Gebruiker ophalen: haalt gegevens op over de opgegeven gebruiker (voorbeeld: gebruikersnaam, beschrijving, aantal volgers, enzovoort)Get user: Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
userNameuserName Tekenreeksstring Jayes Twitter-handle van de gebruikerTwitter handle of the user

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
FullNameFullName Tekenreeksstring JaYes
LocatieLocation Tekenreeksstring JaYes
IdId Geheel getalinteger NeeNo
UserNameUserName Tekenreeksstring JaYes
FollowersCountFollowersCount Geheel getalinteger NeeNo
BeschrijvingDescription Tekenreeksstring JaYes
StatusesCountStatusesCount Geheel getalinteger NeeNo
FriendsCountFriendsCount Geheel getalinteger NeeNo

TwitterenTweet

Een nieuwe tweet posten: twitterenPost a new tweet: Tweet

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
tweetTexttweetText Tekenreeksstring Neeno Tekst die moet worden gepost, bijvoorbeeld {tweetText:"Hallo"}Text to be posted e.g. {tweetText:"hello"}
bodybody Tekenreeksstring Neeno Media die moeten worden gepostMedia to be posted

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
TweetIdTweetId Tekenreeksstring JaYes

OnNewTweetOnNewTweet

Wanneer een nieuwe tweet verschijnt: activeert een werkstroom wanneer een nieuwe tweet wordt gepost die overeenkomt met uw zoekopdrachtWhen a new tweet appears: Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

InvoereigenschappenInput properties

NaamName GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
searchQuerysearchQuery Tekenreeksstring Jayes Query uitvoeren op tekst (u kunt elke query-operator gebruiken die Twitter ondersteunt: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)

UitvoereigenschappenOutput properties

EigenschapsnaamProperty Name GegevenstypeData Type VereistRequired BeschrijvingDescription
valuevalue Matrixarray NeeNo

Bekijk alle beschikbare verbindingen.See all the available connections.
Meer informatie over het toevoegen van verbindingen aan uw apps.Learn how to add connections to your apps.