Besturingselement voor streepjescodescanner in PowerAppsBarcode scanner control in PowerApps

Een besturingselement waarmee de gebruiker foto's kan maken met behulp van de streepjescodescanner van het apparaat.A control with which the user can take photos by using the barcode scanner on the device.

BeschrijvingDescription

Als u dit besturingselement toevoegt, kan de gebruiker een gegevensbron bijwerken met een of meer foto's, vanaf elke locatie waar de app wordt uitgevoerd.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Belangrijkste eigenschappenKey properties

streepjescodescanner: op een apparaat met meer dan één streepjescodescanner is dit de numerieke id van de streepjescodescanner die de app gebruikt.barcode scanner – On a device that has more than one barcode scanner, the numeric ID of the barcode scanner that the app uses.

Aanvullende eigenschappenAdditional properties

BorderColor: de kleur van de rand van een besturingselement.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: hiermee wordt aangegeven of de rand van een besturingselement effen, onderbroken of gestippeld is, of dat er geen rand is.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: de dikte van de rand van een besturingselement.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness: hoeveel licht de gebruiker waarschijnlijk in een foto waarneemt.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast: hoe gemakkelijk de gebruiker vergelijkbare kleuren in een foto kan onderscheiden.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode: of invoer van de gebruiker is toegestaan (Bewerken), alleen gegevens worden weergegeven (Weergeven) of is uitgeschakeld (Uitgeschakeld).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height : de afstand tussen de boven- en onderrand van een besturingselement.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect: de manier waarop de app reageert wanneer de gebruiker op een besturingselement tikt of klikt.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream: hoe de app reageert wanneer de eigenschap Stream wordt bijgewerkt.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo: het beeld dat wordt vastgelegd wanneer de gebruiker een foto maakt.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream: automatisch bijgewerkte foto op basis van de eigenschap StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate: hoe vaak de foto in de eigenschap Stream wordt bijgewerkt, in milliseconden.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Dit kan een waarde tussen 100 (1/10e van een seconde) tot 3.600.000 (1 uur) zijn.This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip: beschrijvende tekst die wordt weergegeven wanneer de gebruiker een besturingselement aanwijst.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible: hiermee wordt aangegeven of een besturingselement zichtbaar of verborgen is.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: de afstand tussen de linker- en rechterrand van een besturingselement.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: de afstand tussen de linkerrand van een besturingselement en de linkerrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: de afstand tussen de bovenrand van een besturingselement en de bovenrand van de bovenliggende container (het scherm als er geen bovenliggende container is).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom: het percentage waarmee een foto van een streepjescodescanner wordt vergroot of de weergave van een bestand in een PDF-viewer.Zoom – The percentage by which an image from a barcode scanner is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( Gegevensbron, Basisrecord, Wijzigingsrecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

VoorbeeldExample

  1. Voeg een besturingselement Streepjescodescanner toe en geef het de naam MijnStreepjescodescannerAdd a barcode scanner control, name it Mybarcode scanner

    Weet u niet hoe u een besturingselement kunt toevoegen, een naam kunt geven of kunt configureren?Don't know how to add, name, and configure a control?

  2. Voeg een besturingselement Label toe en stel de uitvoer van het vak in op de waarde van de streepjescodescanner.Add a Label control and set its output to the Barcode's value.
  3. Scan een streepjescode van het type dat is ingesteld met de eigenschap BarcodeType.Scan a barcode of the type set under BarcodeType property.
  4. De gescande streepjescode wordt in het label weergegeven.The label is going to display the scanned barcode.