Dotyczy: Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Korzystanie z pulpitu nawigacyjnegoWorking with the dashboard

Po otrzymaniu Microsoft Cloud App Security w i uruchomiona, musisz skonfigurować strumienie danych, zaakceptować oficjalnie aplikacje, aby zezwolić osobom, a następnie skonfiguruj zasady monitorowania środowiska w chmurze.After you get Microsoft Cloud App Security up and running, you will need to configure data streams, sanction apps you want to allow people to use, and set up policies to monitor your cloud environment. Po wykonaniu tych czynności możesz kontrolować i chronić chmurę oraz zarządzać ryzykiem przy użyciu usługi Cloud App Security.You can then use Cloud App Security to control and protect your cloud and manage risk.

W tym temacie opisano codzienne działania, które należy wykonywać w usłudze Cloud App Security.This topic describes what you should do With Cloud App Security on a daily basis.

Sprawdzanie pulpitu nawigacyjnegoCheck the dashboard

W pulpicie nawigacyjnym usługi Cloud App Security wyświetlany jest przegląd działań i funkcji, takich jak:The Cloud App Security dashboard provides you with an overview of activities and features, including:

  • Otwarte alertyOpen alerts
  • Naruszeń działańActivity violations
  • Naruszeń zawartościContent violations
  • Mapa działań, geograficzne lokalizacje działań użytkownikówAn activity map that plots where user activity originates
  • Trendy użycia połączonych aplikacji w środowisku chmuryConnected app usage trends in your cloud environment
  • Użytkownicy z największą wykrywanie zagrożeńTop users by threat detection

Zaleca się codzienne sprawdzanie na pulpicie nawigacyjnym nowych alertów, które zostały wyzwolone.We recommend that you check the dashboard daily to see what new alerts have been triggered. Pulpit nawigacyjny jest również dobrym miejscem do śledzenia kondycji środowiska chmury, dzięki czemu można zorientować się, co się dzieje w całym tym środowisku.It is also a good place to keep an eye on the health of your cloud environment to get a sense of what's happening across your cloud environment.

Pulpit nawigacyjny usługi Cloud App SecurityCloud App Security dashboard

Kolejne krokiNext steps

Aby uzyskać więcej informacji na temat badania alertów, zobacz Badanie.For more information about investigating alerts, see Investigate.

Klienci wersji Premium mogą również wybrać usługę Cloud App Security bezpośrednio z Portalu Premium.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.