DkmIsHiddenCodeAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmInstructionSymbol. IsHiddenCode.

public value class DkmIsHiddenCodeAsyncResult
struct DkmIsHiddenCodeAsyncResult
public struct DkmIsHiddenCodeAsyncResult
type DkmIsHiddenCodeAsyncResult = struct
Public Structure DkmIsHiddenCodeAsyncResult
Dziedziczenie
DkmIsHiddenCodeAsyncResult

Konstruktory

DkmIsHiddenCodeAsyncResult(DkmNonUserCodeFlags, DkmInstructionSymbol)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmInstructionSymbol. IsHiddenCode.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

NextLine

Obowiązkowe Symbol dla następnego nieukrytej linii źródłowej. Jest to wartość null, jeśli bieżący wiersz nie jest ukryty.

NonUserCodeFlags

Flagi dla atrybutów DebuggerStepThrough DebuggerHidden i/lub DebuggerNonUserCode ustawionych dla metody lub klasy lub oznaczone jako ukryte ze względu na punkt sekwencji 0xfeefee.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmInstructionSymbol. IsHiddenCode.

Dotyczy