RemoteFieldData Struktura

Definicja

Zawiera informacje dotyczące pola typu, które składniki mogą uzyskać dostęp między domeną aplikacji i granicami procesów.Provides information about a field of a type that components can access across application domain and process boundaries.

public value class RemoteFieldData
[System.Serializable]
public struct RemoteFieldData
type RemoteFieldData = struct
Public Structure RemoteFieldData
Dziedziczenie
RemoteFieldData
Atrybuty

Uwagi

Struktura zawiera informacje dotyczące pola typu zdalnego, który IRemoteTypeContract implementuje interfejs. RemoteFieldDataThe RemoteFieldData structure provides information about a field of a remote type that implements the IRemoteTypeContract interface.

Pola

Attributes

Reprezentuje atrybuty pola, które opisano w tym RemoteFieldData temacie.Represents the attributes of the field that this RemoteFieldData describes.

FieldType

Reprezentuje typ wartości pola, które opisano w tym RemoteFieldData temacie.Represents the type of the value of the field that this RemoteFieldData describes.

MemberData

Przedstawia dane elementu członkowskiego dla pola, RemoteFieldData które opisano w tym temacie.Represents member data for the field that this RemoteFieldData describes.

Dotyczy