Array.BinarySearch Array.BinarySearch Array.BinarySearch Array.BinarySearch Method

Definicja

Wyszukuje jednowymiarowo posortowane Array wartości przy użyciu algorytmu wyszukiwania binarnego.Searches a one-dimensional sorted Array for a value, using a binary search algorithm.

Przeciążenia

BinarySearch(Array, Object) BinarySearch(Array, Object) BinarySearch(Array, Object)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla określonego elementu przy IComparable użyciu interfejsu zaimplementowanego przez każdy element tablicy i określonego obiektu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified object.

BinarySearch(Array, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Object, IComparer)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla wartości przy IComparer użyciu określonego interfejsu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer interface.

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu IComparable interfejsu zaimplementowanego przez każdy element tablicy i według określonej wartości.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified value.

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu określonego IComparer interfejsu.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer interface.

BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla określonego elementu przy IComparable<T> użyciu interfejsu ogólnego zaimplementowanego przez każdy element Array i według określonego obiektu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified object.

BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla wartości przy IComparer<T> użyciu określonego interfejsu ogólnego.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer<T> generic interface.

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu IComparable<T> ogólnego interfejsu implementowanego przez każdy element Array i według określonej wartości.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified value.

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu określonego IComparer<T> interfejsu ogólnego.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer<T> generic interface.

BinarySearch(Array, Object) BinarySearch(Array, Object) BinarySearch(Array, Object)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla określonego elementu przy IComparable użyciu interfejsu zaimplementowanego przez każdy element tablicy i określonego obiektu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified object.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, System::Object ^ value);
public static int BinarySearch (Array array, object value);
static member BinarySearch : Array * obj -> int

Parametry

array
Array Array Array Array

Sortowanie jednowymiarowe Array do wyszukania.The sorted one-dimensional Array to search.

value
Object Object Object Object

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

valuejest typu, który nie jest zgodny z elementami array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

valuenie implementuje IComparable interfejsu, a wyszukiwanie napotka element, który nie IComparable implementuje interfejsu.value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać BinarySearch do lokalizowania określonego obiektu Arrayw obiekcie.The following code example shows how to use BinarySearch to locate a specific object in an Array.

Uwaga

Tablica zostanie utworzona wraz z jej elementami w kolejności sortowania rosnącej.The array is created with its elements in ascending sort order. BinarySearch Metoda wymaga, aby tablica była posortowana w kolejności rosnącej.The BinarySearch method requires the array to be sorted in ascending order.

using namespace System;

public ref class SamplesArray
{
public:
  static void Main()
  {
    // Creates and initializes a new Array.
    Array^ myIntArray = Array::CreateInstance(Int32::typeid, 5);

    myIntArray->SetValue(8, 0);
    myIntArray->SetValue(2, 1);
    myIntArray->SetValue(6, 2);
    myIntArray->SetValue(3, 3);
    myIntArray->SetValue(7, 4);

    // Do the required sort first
    Array::Sort(myIntArray);

    // Displays the values of the Array.
    Console::WriteLine("The Int32 array contains the following:");
    PrintValues(myIntArray);

    // Locates a specific object that does not exist in the Array.
    Object^ myObjectOdd = 1;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectOdd);

    // Locates an object that exists in the Array.
    Object^ myObjectEven = 6;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven);
  }

  static void FindMyObject(Array^ myArr, Object^ myObject)
  {
    int myIndex = Array::BinarySearch(myArr, myObject);
    if (myIndex < 0)
    {
      Console::WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, ~myIndex);
    }
    else
    {
      Console::WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex);
    }
  }

  static void PrintValues(Array^ myArr)
  {
    int i = 0;
    int cols = myArr->GetLength(myArr->Rank - 1);
    for each (Object^ o in myArr)
    {
      if ( i < cols )
      {
        i++;
      }
      else
      {
        Console::WriteLine();
        i = 1;
      }
      Console::Write("\t{0}", o);
    }
    Console::WriteLine();
  }
};

int main()
{
  SamplesArray::Main();
}
// This code produces the following output.
//
//The Int32 array contains the following:
//    2    3    6    7    8
//The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
//
//The object to search for (6) is at index 2.
using System;

public class SamplesArray
{
  public static void Main()
  {
    // Creates and initializes a new Array.
    Array myIntArray = Array.CreateInstance(typeof(Int32), 5);

    myIntArray.SetValue(8, 0);
    myIntArray.SetValue(2, 1);
    myIntArray.SetValue(6, 2);
    myIntArray.SetValue(3, 3);
    myIntArray.SetValue(7, 4);

    // Do the required sort first
    Array.Sort(myIntArray);

    // Displays the values of the Array.
    Console.WriteLine( "The Int32 array contains the following:" );
    PrintValues(myIntArray);

    // Locates a specific object that does not exist in the Array.
    object myObjectOdd = 1;
    FindMyObject( myIntArray, myObjectOdd );

    // Locates an object that exists in the Array.
    object myObjectEven = 6;
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven);
  }

  public static void FindMyObject(Array myArr, object myObject)
  {
    int myIndex=Array.BinarySearch(myArr, myObject);
    if (myIndex < 0)
    {
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, ~myIndex );
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex );
    }
  }

 
  public static void PrintValues(Array myArr)
  {
    int i = 0;
    int cols = myArr.GetLength(myArr.Rank - 1);
    foreach (object o in myArr)
    {
      if ( i < cols )
      {
        i++;
      }
      else
      {
        Console.WriteLine();
        i = 1;
      }
      Console.Write( "\t{0}", o);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
// This code produces the following output.
//
//The Int32 array contains the following:
//    2    3    6    7    8
//The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
//
//The object to search for (6) is at index 2.
Public Class SamplesArray
  Public Shared Sub Main()
    ' Creates and initializes a new Array.
    Dim myIntArray As Array = Array.CreateInstance( GetType(Int32), 5 )

    myIntArray.SetValue( 8, 0 )
    myIntArray.SetValue( 2, 1 )
    myIntArray.SetValue( 6, 2 )
    myIntArray.SetValue( 3, 3 )
    myIntArray.SetValue( 7, 4 )

    ' Do the required sort first
    Array.Sort(myIntArray)

    ' Displays the values of the Array.
    Console.WriteLine("The Int32 array contains the following:")
    PrintValues(myIntArray)

    ' Locates a specific object that does not exist in the Array.
    Dim myObjectOdd As Object = 1
    FindMyObject(myIntArray, myObjectOdd)

    ' Locates an object that exists in the Array.
    Dim myObjectEven As Object = 6
    FindMyObject(myIntArray, myObjectEven)
  End Sub

  Public Shared Sub FindMyObject(myArr As Array, myObject As Object)
    Dim myIndex As Integer = Array.BinarySearch(myArr, myObject)
    If myIndex < 0 Then
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is not found. The next larger object is at index {1}.", myObject, Not(myIndex))
    Else
      Console.WriteLine("The object to search for ({0}) is at index {1}.", myObject, myIndex)
    End If
  End Sub

  Public Shared Sub PrintValues(myArr As Array)
    Dim i As Integer = 0
    Dim cols As Integer = myArr.GetLength( myArr.Rank - 1 )
    For Each o As Object In myArr
      If i < cols Then
        i += 1
      Else
        Console.WriteLine()
        i = 1
      End If
      Console.Write( vbTab + "{0}", o)
    Next o
    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class
' This code produces the following output.
'
' The Int32 array contains the following:
'     2    3    6    7    8
' The object to search for (1) is not found. The next larger object is at index 0
'
' The object to search for (6) is at index 2.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Array Jeśli nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest większy niż górna granica tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Każdy element musi implementować IComparable interfejs, który jest używany do porównywania. array valueEither value or every element of array must implement the IComparable interface, which is used for comparisons. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Uwaga

Jeślivalue nie IComparable implementuje IComparable interfejsu, elementy nie sątestowanedlaprzedarray rozpoczęciem wyszukiwania.Ifvalue does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Wyjątek jest generowany, jeśli wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparableelementu.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n jest Length z array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

Zobacz też

BinarySearch(Array, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Object, IComparer)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla wartości przy IComparer użyciu określonego interfejsu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer interface.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, System::Object ^ value, System::Collections::IComparer ^ comparer);
public static int BinarySearch (Array array, object value, System.Collections.IComparer comparer);
static member BinarySearch : Array * obj * System.Collections.IComparer -> int

Parametry

array
Array Array Array Array

Sortowanie jednowymiarowe Array do wyszukania.The sorted one-dimensional Array to search.

value
Object Object Object Object

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

comparer
IComparer IComparer IComparer IComparer

IComparer Implementacja do użycia podczas porównywania elementów.The IComparer implementation to use when comparing elements.

—lub—-or- nullAby użyć IComparable implementacji każdego elementu.null to use the IComparable implementation of each element.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

compareris null arrayi value jest typu, który nie jest zgodny z elementami.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparernie implementuje interfejsu, a wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparable interfejsu. IComparable null valuecomparer is null, value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Array Jeśli nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest większy niż górna granica tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Moduł porównujący dostosowuje sposób porównywania elementów.The comparer customizes how the elements are compared. Na przykład można użyć System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako modułu porównującego wyszukiwania ciągów bez uwzględniania wielkości liter.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Jeśli comparer array IComparer nie nulljest, elementy są porównywane z określoną wartością przy użyciu określonej implementacji.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer implementation. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym przez comparer; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Jeślicomparer jest null ,IComparable porównywanie odbywa się przy użyciu implementacji dostarczonej przez sam element lub przez określoną wartość.Ifcomparer is null, the comparison is done using the IComparable implementation provided by the element itself or by the specified value. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Uwaga

Jeśli comparer jest null IComparable i nievalue implementuje interfejsu,array elementy nie są testowane dla przed rozpoczęciem wyszukiwania. IComparableIf comparer is null and value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Wyjątek jest generowany, jeśli wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparableelementu.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n jest Length z array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

Zobacz też

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu IComparable interfejsu zaimplementowanego przez każdy element tablicy i według określonej wartości.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable interface implemented by each element of the array and by the specified value.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, int index, int length, System::Object ^ value);
public static int BinarySearch (Array array, int index, int length, object value);
static member BinarySearch : Array * int * int * obj -> int

Parametry

array
Array Array Array Array

Sortowanie jednowymiarowe Array do wyszukania.The sorted one-dimensional Array to search.

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks początkowy zakresu wyszukiwania.The starting index of the range to search.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Długość zakresu wyszukiwania.The length of the range to search.

value
Object Object Object Object

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

indexjest mniejsza niż Dolna granica array.index is less than the lower bound of array.

—lub—-or- lengthjest mniejsza od zera.length is less than zero.

indexi length nie określaj prawidłowego zakresu w array.index and length do not specify a valid range in array.

—lub—-or- valuejest typu, który nie jest zgodny z elementami array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

valuenie implementuje IComparable interfejsu, a wyszukiwanie napotka element, który nie IComparable implementuje interfejsu.value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Array Jeśli nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest większy niż górna granica tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Każdy element musi implementować IComparable interfejs, który jest używany do porównywania. array valueEither value or every element of array must implement the IComparable interface, which is used for comparisons. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Uwaga

Jeśli value nie IComparable implementuje IComparable interfejsu, elementy nie sątestowanedlaprzedarray rozpoczęciem wyszukiwania.If value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Wyjątek jest generowany, jeśli wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparableelementu.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n is length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

Zobacz też

BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer) BinarySearch(Array, Int32, Int32, Object, IComparer)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu określonego IComparer interfejsu.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer interface.

public:
 static int BinarySearch(Array ^ array, int index, int length, System::Object ^ value, System::Collections::IComparer ^ comparer);
public static int BinarySearch (Array array, int index, int length, object value, System.Collections.IComparer comparer);
static member BinarySearch : Array * int * int * obj * System.Collections.IComparer -> int

Parametry

array
Array Array Array Array

Sortowanie jednowymiarowe Array do wyszukania.The sorted one-dimensional Array to search.

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks początkowy zakresu wyszukiwania.The starting index of the range to search.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Długość zakresu wyszukiwania.The length of the range to search.

value
Object Object Object Object

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

comparer
IComparer IComparer IComparer IComparer

IComparer Implementacja do użycia podczas porównywania elementów.The IComparer implementation to use when comparing elements.

—lub—-or- nullAby użyć IComparable implementacji każdego elementu.null to use the IComparable implementation of each element.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

indexjest mniejsza niż Dolna granica array.index is less than the lower bound of array.

—lub—-or- lengthjest mniejsza od zera.length is less than zero.

indexi length nie określaj prawidłowego zakresu w array.index and length do not specify a valid range in array.

—lub—-or- compareris null arrayi value jest typu, który nie jest zgodny z elementami.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparernie implementuje interfejsu, a wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparable interfejsu. IComparable null valuecomparer is null, value does not implement the IComparable interface, and the search encounters an element that does not implement the IComparable interface.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Array Jeśli nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest większy niż górna granica tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is one greater than the upper bound of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Moduł porównujący dostosowuje sposób porównywania elementów.The comparer customizes how the elements are compared. Na przykład można użyć System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako modułu porównującego wyszukiwania ciągów bez uwzględniania wielkości liter.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Jeśli comparer array IComparer nie nulljest, elementy są porównywane z określoną wartością przy użyciu określonej implementacji.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer implementation. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym przez comparer; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Jeśli comparer jest null ,IComparable porównywanie odbywa się przy użyciu implementacji dostarczonej przez sam element lub przez określoną wartość.If comparer is null, the comparison is done using the IComparable implementation provided by the element itself or by the specified value. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Uwaga

Jeśli comparer jest null IComparable i nievalue implementuje interfejsu,array elementy nie są testowane dla przed rozpoczęciem wyszukiwania. IComparableIf comparer is null and value does not implement the IComparable interface, the elements of array are not tested for IComparable before the search begins. Wyjątek jest generowany, jeśli wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparableelementu.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku podczas IComparablekorzystania z programu.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception when using IComparable.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n is length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

Zobacz też

BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T) BinarySearch<T>(T[], T)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla określonego elementu przy IComparable<T> użyciu interfejsu ogólnego zaimplementowanego przez każdy element Array i według określonego obiektu.Searches an entire one-dimensional sorted array for a specific element, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified object.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, T value);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, T value);
static member BinarySearch : 'T[] * 'T -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), value As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Sortowanie jednowymiarowe, od Array zera do wyszukiwania.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

value
T T T T

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

Tnie implementuje IComparable<T> interfejsu ogólnego.T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje Sort<T>(T[]) Przeciążenie metody ogólnej BinarySearch<T>(T[], T) i Przeciążenie metody ogólnej.The following code example demonstrates the Sort<T>(T[]) generic method overload and the BinarySearch<T>(T[], T) generic method overload. Zostanie utworzona tablica ciągów, w której nie ma określonej kolejności.An array of strings is created, in no particular order.

Tablica jest wyświetlana, sortowana i ponownie wyświetlana.The array is displayed, sorted, and displayed again. Aby można było użyć metody, BinarySearch tablice muszą być posortowane.Arrays must be sorted in order to use the BinarySearch method.

Uwaga

Wywołania Sort i BinarySearch metody ogólne nie wyglądają inaczej od wywołań do ich nieogólnych odpowiedników, ponieważ Visual Basic, C#i C++ wywnioskowania typu parametru typu ogólnego z typu pierwszego argumentu .The calls to the Sort and BinarySearch generic methods do not look any different from calls to their nongeneric counterparts, because Visual Basic, C#, and C++ infer the type of the generic type parameter from the type of the first argument. Jeśli używasz Ildasm. exe (Il dezasembler) do badania języka pośredniego firmy Microsoft (MSIL), możesz zobaczyć, że metody ogólne są wywoływane.If you use the Ildasm.exe (IL Disassembler) to examine the Microsoft intermediate language (MSIL), you can see that the generic methods are being called.

Przeciążenie BinarySearch<T>(T[], T) metody ogólnej służy następnie do wyszukiwania dwóch ciągów, jeden, który nie znajduje się w tablicy i jeden.The BinarySearch<T>(T[], T) generic method overload is then used to search for two strings, one that is not in the array and one that is. Tablica i wartość BinarySearch zwracana metody są przenoszone ShowWhere do metody generycznej, która wyświetla wartość indeksu, jeśli ciąg zostanie znaleziony i w przeciwnym razie elementy, do których odbędzie się ciąg wyszukiwania, między, jeśli znajdowały się w tablicy.The array and the return value of the BinarySearch method are passed to the ShowWhere generic method, which displays the index value if the string is found, and otherwise the elements the search string would fall between if it were in the array. Indeks ma wartość ujemną, jeśli ciąg nie znajduje się w ShowWhere tablicy, więc metoda pobiera dopełnienie bitowe (operator ~ w C# i wizualizacja C++, Xor-1 w Visual Basic), aby uzyskać indeks pierwszego elementu na liście, który jest większy niż ciąg wyszukiwania.The index is negative if the string is not in the array, so the ShowWhere method takes the bitwise complement (the ~ operator in C# and Visual C++, Xor-1 in Visual Basic) to obtain the index of the first element in the list that is larger than the search string.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

generic<typename T> void ShowWhere(array<T>^ arr, int index)
{
  if (index<0)
  {
    // If the index is negative, it represents the bitwise
    // complement of the next larger element in the array.
    //
    index = ~index;

    Console::Write("Not found. Sorts between: ");

    if (index == 0)
      Console::Write("beginning of array and ");
    else
      Console::Write("{0} and ", arr[index-1]);

    if (index == arr->Length)
      Console::WriteLine("end of array.");
    else
      Console::WriteLine("{0}.", arr[index]);
  }
  else
  {
    Console::WriteLine("Found at index {0}.", index);
  }
};

void main()
{
  array<String^>^ dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
                 "Amargasaurus", 
                 "Tyrannosaurus", 
                 "Mamenchisaurus", 
                 "Deinonychus", 
                 "Edmontosaurus"};

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nSort");
  Array::Sort(dinosaurs);

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
  int index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis");
  ShowWhere(dinosaurs, index);

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
  index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus");
  ShowWhere(dinosaurs, index);
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Amargasaurus
Deinonychus
Edmontosaurus
Mamenchisaurus
Pachycephalosaurus
Tyrannosaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 5.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string[] dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
               "Amargasaurus", 
               "Tyrannosaurus", 
               "Mamenchisaurus", 
               "Deinonychus", 
               "Edmontosaurus"};

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nSort");
    Array.Sort(dinosaurs);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
    int index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis");
    ShowWhere(dinosaurs, index);

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus");
    ShowWhere(dinosaurs, index);
  }

  private static void ShowWhere<T>(T[] array, int index)
  {
    if (index<0)
    {
      // If the index is negative, it represents the bitwise
      // complement of the next larger element in the array.
      //
      index = ~index;

      Console.Write("Not found. Sorts between: ");

      if (index == 0)
        Console.Write("beginning of array and ");
      else
        Console.Write("{0} and ", array[index-1]);

      if (index == array.Length)
        Console.WriteLine("end of array.");
      else
        Console.WriteLine("{0}.", array[index]);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Amargasaurus
Deinonychus
Edmontosaurus
Mamenchisaurus
Pachycephalosaurus
Tyrannosaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 5.
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs() As String = { _
      "Pachycephalosaurus", _
      "Amargasaurus", _
      "Tyrannosaurus", _
      "Mamenchisaurus", _
      "Deinonychus", _
      "Edmontosaurus" }

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & "Sort")
    Array.Sort(dinosaurs)

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Coelophysis':")
    Dim index As Integer = _
      Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis")
    ShowWhere(dinosaurs, index)

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Tyrannosaurus':")
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus")
    ShowWhere(dinosaurs, index)

  End Sub

  Private Shared Sub ShowWhere(Of T) _
    (ByVal array() As T, ByVal index As Integer) 

    If index < 0 Then
      ' If the index is negative, it represents the bitwise
      ' complement of the next larger element in the array.
      '
      index = index Xor -1

      Console.Write("Not found. Sorts between: ")

      If index = 0 Then
        Console.Write("beginning of array and ")
      Else
        Console.Write("{0} and ", array(index - 1))
      End If 

      If index = array.Length Then
        Console.WriteLine("end of array.")
      Else
        Console.WriteLine("{0}.", array(index))
      End If 
    Else
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index)
    End If

  End Sub

End Class

' This code example produces the following output:
'
'Pachycephalosaurus
'Amargasaurus
'Tyrannosaurus
'Mamenchisaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'
'Sort
'
'Amargasaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'Mamenchisaurus
'Pachycephalosaurus
'Tyrannosaurus
'
'BinarySearch for 'Coelophysis':
'Not found. Sorts between: Amargasaurus and Deinonychus.
'
'BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
'Found at index 5.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Jeśli array nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest równy rozmiarowi tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Tmusi implementować IComparable<T> interfejs ogólny, który jest używany do porównywania.T must implement the IComparable<T> generic interface, which is used for comparisons. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable<T> przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable<T> implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable<T> że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n jest Length z array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

Zobacz też

BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>)

Przeszukuje całą jednowymiarową tablicę posortowaną dla wartości przy IComparer<T> użyciu określonego interfejsu ogólnego.Searches an entire one-dimensional sorted array for a value using the specified IComparer<T> generic interface.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, T value, System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ comparer);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, T value, System.Collections.Generic.IComparer<T> comparer);
static member BinarySearch : 'T[] * 'T * System.Collections.Generic.IComparer<'T> -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), value As T, comparer As IComparer(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Sortowanie jednowymiarowe, od Array zera do wyszukiwania.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

value
T T T T

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

comparer
IComparer<T> IComparer<T> IComparer<T> IComparer<T>

IComparer<T> Implementacja do użycia podczas porównywania elementów.The IComparer<T> implementation to use when comparing elements.

—lub—-or- nullAby użyć IComparable<T> implementacji każdego elementu.null to use the IComparable<T> implementation of each element.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

compareris null arrayi value jest typu, który nie jest zgodny z elementami.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparerjest nulli T nie implementujeIComparable<T> interfejsu generycznegocomparer is null, and T does not implement the IComparable<T> generic interface

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje Sort<T>(T[], IComparer<T>) Przeciążenie metody ogólnej BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) i Przeciążenie metody ogólnej.The following example demonstrates the Sort<T>(T[], IComparer<T>) generic method overload and the BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic method overload.

Przykład kodu definiuje alternatywną funkcję porównującą dla ciągów o ReverseComparenazwie, która IComparer<string> implementuje interfejsIComparer(Of String) ogólny (w IComparer<String^> Visual Basic w C++języku Visual).The code example defines an alternative comparer for strings, named ReverseCompare, which implements the IComparer<string> (IComparer(Of String) in Visual Basic, IComparer<String^> in Visual C++) generic interface. Funkcja porównująca wywołuje CompareTo(String) metodę, odwracając kolejność comparands, tak aby ciągi były sortowane od wysokich do niskiego poziomu, a nie jako niskiego poziomu.The comparer calls the CompareTo(String) method, reversing the order of the comparands so that the strings sort high-to-low instead of low-to-high.

Tablica jest wyświetlana, sortowana i ponownie wyświetlana.The array is displayed, sorted, and displayed again. Aby można było użyć metody, BinarySearch tablice muszą być posortowane.Arrays must be sorted in order to use the BinarySearch method.

Uwaga

Wywołania Sort<T>(T[], IComparer<T>) i BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) metody ogólne nie wyglądają inaczej od wywołań do ich nieogólnych odpowiedników, ponieważ Visual Basic, C#i C++ wywnioskowania typu parametru typu ogólnego z typu pierwszego argumentu .The calls to the Sort<T>(T[], IComparer<T>) and BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic methods do not look any different from calls to their nongeneric counterparts, because Visual Basic, C#, and C++ infer the type of the generic type parameter from the type of the first argument. Jeśli używasz Ildasm. exe (Il dezasembler) do badania języka pośredniego firmy Microsoft (MSIL), możesz zobaczyć, że metody ogólne są wywoływane.If you use the Ildasm.exe (IL Disassembler) to examine the Microsoft intermediate language (MSIL), you can see that the generic methods are being called.

Przeciążenie BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) metody ogólnej służy następnie do wyszukiwania dwóch ciągów, jeden, który nie znajduje się w tablicy i jeden.The BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) generic method overload is then used to search for two strings, one that is not in the array and one that is. Tablica i wartość BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) zwracana metody są przenoszone ShowWhere do metody generycznej, która wyświetla wartość indeksu, jeśli ciąg zostanie znaleziony i w przeciwnym razie elementy, do których odbędzie się ciąg wyszukiwania, między, jeśli znajdowały się w tablicy.The array and the return value of the BinarySearch<T>(T[], T, IComparer<T>) method are passed to the ShowWhere generic method, which displays the index value if the string is found, and otherwise the elements the search string would fall between if it were in the array. Indeks ma wartość ujemną, jeśli ciąg nie ShowWhere jest n tablicą, więc metoda przyjmuje dopełnienie bitowe (operator ~ w C# i wizualizacja C++, Xor -1 w Visual Basic), aby uzyskać indeks pierwszego elementu na liście, który jest większy niż ciąg wyszukiwania.The index is negative if the string is not n the array, so the ShowWhere method takes the bitwise complement (the ~ operator in C# and Visual C++, Xor -1 in Visual Basic) to obtain the index of the first element in the list that is larger than the search string.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

public ref class ReverseComparer: IComparer<String^>
{
public:
  virtual int Compare(String^ x, String^ y)
  {
    // Compare y and x in reverse order.
    return y->CompareTo(x);
  }
};

generic<typename T> void ShowWhere(array<T>^ arr, int index)
{
  if (index<0)
  {
    // If the index is negative, it represents the bitwise
    // complement of the next larger element in the array.
    //
    index = ~index;

    Console::Write("Not found. Sorts between: ");

    if (index == 0)
      Console::Write("beginning of array and ");
    else
      Console::Write("{0} and ", arr[index-1]);

    if (index == arr->Length)
      Console::WriteLine("end of array.");
    else
      Console::WriteLine("{0}.", arr[index]);
  }
  else
  {
    Console::WriteLine("Found at index {0}.", index);
  }
};

void main()
{
  array<String^>^ dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
                 "Amargasaurus", 
                 "Tyrannosaurus", 
                 "Mamenchisaurus", 
                 "Deinonychus", 
                 "Edmontosaurus"};

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  ReverseComparer^ rc = gcnew ReverseComparer();

  Console::WriteLine("\nSort");
  Array::Sort(dinosaurs, rc);

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs)
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
  int index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc);
  ShowWhere(dinosaurs, index);

  Console::WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
  index = Array::BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc);
  ShowWhere(dinosaurs, index);
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Tyrannosaurus
Pachycephalosaurus
Mamenchisaurus
Edmontosaurus
Deinonychus
Amargasaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 0.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class ReverseComparer: IComparer<string>
{
  public int Compare(string x, string y)
  {
    // Compare y and x in reverse order.
    return y.CompareTo(x);
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string[] dinosaurs = {"Pachycephalosaurus", 
               "Amargasaurus", 
               "Tyrannosaurus", 
               "Mamenchisaurus", 
               "Deinonychus", 
               "Edmontosaurus"};

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    ReverseComparer rc = new ReverseComparer();

    Console.WriteLine("\nSort");
    Array.Sort(dinosaurs, rc);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Coelophysis':");
    int index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc);
    ShowWhere(dinosaurs, index);

    Console.WriteLine("\nBinarySearch for 'Tyrannosaurus':");
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc);
    ShowWhere(dinosaurs, index);
  }

  private static void ShowWhere<T>(T[] array, int index)
  {
    if (index<0)
    {
      // If the index is negative, it represents the bitwise
      // complement of the next larger element in the array.
      //
      index = ~index;

      Console.Write("Not found. Sorts between: ");

      if (index == 0)
        Console.Write("beginning of array and ");
      else
        Console.Write("{0} and ", array[index-1]);

      if (index == array.Length)
        Console.WriteLine("end of array.");
      else
        Console.WriteLine("{0}.", array[index]);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Pachycephalosaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Mamenchisaurus
Deinonychus
Edmontosaurus

Sort

Tyrannosaurus
Pachycephalosaurus
Mamenchisaurus
Edmontosaurus
Deinonychus
Amargasaurus

BinarySearch for 'Coelophysis':
Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.

BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
Found at index 0.
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class ReverseComparer
  Implements IComparer(Of String)

  Public Function Compare(ByVal x As String, _
    ByVal y As String) As Integer _
    Implements IComparer(Of String).Compare

    ' Compare y and x in reverse order.
    Return y.CompareTo(x)

  End Function
End Class

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs() As String = { _
      "Pachycephalosaurus", _
      "Amargasaurus", _
      "Tyrannosaurus", _
      "Mamenchisaurus", _
      "Deinonychus", _
      "Edmontosaurus" }

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Dim rc As New ReverseComparer()

    Console.WriteLine(vbLf & "Sort")
    Array.Sort(dinosaurs, rc)

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Coelophysis':")
    Dim index As Integer = _
      Array.BinarySearch(dinosaurs, "Coelophysis", rc)
    ShowWhere(dinosaurs, index)

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "BinarySearch for 'Tyrannosaurus':")
    index = Array.BinarySearch(dinosaurs, "Tyrannosaurus", rc)
    ShowWhere(dinosaurs, index)

  End Sub

  Private Shared Sub ShowWhere(Of T) _
    (ByVal array() As T, ByVal index As Integer) 

    If index < 0 Then
      ' If the index is negative, it represents the bitwise
      ' complement of the next larger element in the array.
      '
      index = index Xor -1

      Console.Write("Not found. Sorts between: ")

      If index = 0 Then
        Console.Write("beginning of array and ")
      Else
        Console.Write("{0} and ", array(index - 1))
      End If 

      If index = array.Length Then
        Console.WriteLine("end of array.")
      Else
        Console.WriteLine("{0}.", array(index))
      End If 
    Else
      Console.WriteLine("Found at index {0}.", index)
    End If

  End Sub

End Class

' This code example produces the following output:
'
'Pachycephalosaurus
'Amargasaurus
'Tyrannosaurus
'Mamenchisaurus
'Deinonychus
'Edmontosaurus
'
'Sort
'
'Tyrannosaurus
'Pachycephalosaurus
'Mamenchisaurus
'Edmontosaurus
'Deinonychus
'Amargasaurus
'
'BinarySearch for 'Coelophysis':
'Not found. Sorts between: Deinonychus and Amargasaurus.
'
'BinarySearch for 'Tyrannosaurus':
'Found at index 0.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Array Jeśli nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the Array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest równy rozmiarowi tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Moduł porównujący dostosowuje sposób porównywania elementów.The comparer customizes how the elements are compared. Na przykład można użyć System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako modułu porównującego wyszukiwania ciągów bez uwzględniania wielkości liter.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Jeśli comparer array IComparer<T> nie nulljest, elementy są porównywane z określoną wartością przy użyciu określonej implementacji interfejsu ogólnego.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer<T> generic interface implementation. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym przez comparer; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Jeśli comparer jest null, porównywanieTodbywa się przy użyciu ogólnejimplementacjiinterfejsudostarczonejprzez.IComparable<T>If comparer is null, the comparison is done using the IComparable<T> generic interface implementation provided by T. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable<T> przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Uwaga

Jeśli comparer jest null ivalue nie IComparable<T>implementujeinterfejsu generycznego,elementyniesątestowanedlaprzedrozpoczęciemwyszukiwania.array IComparable<T>If comparer is null and value does not implement the IComparable<T> generic interface, the elements of array are not tested for IComparable<T> before the search begins. Wyjątek jest generowany, jeśli wyszukiwanie napotka element, który nie implementuje IComparable<T>elementu.An exception is thrown if the search encounters an element that does not implement IComparable<T>.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable<T> implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable<T> że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n jest Length z array.This method is an O(log n) operation, where n is the Length of array.

Zobacz też

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu IComparable<T> ogólnego interfejsu implementowanego przez każdy element Array i według określonej wartości.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the IComparable<T> generic interface implemented by each element of the Array and by the specified value.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, int index, int length, T value);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, int index, int length, T value);
static member BinarySearch : 'T[] * int * int * 'T -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), index As Integer, length As Integer, value As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Sortowanie jednowymiarowe, od Array zera do wyszukiwania.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks początkowy zakresu wyszukiwania.The starting index of the range to search.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Długość zakresu wyszukiwania.The length of the range to search.

value
T T T T

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

indexjest mniejsza niż Dolna granica array.index is less than the lower bound of array.

—lub—-or- lengthjest mniejsza od zera.length is less than zero.

indexi length nie określaj prawidłowego zakresu w array.index and length do not specify a valid range in array.

—lub—-or- valuejest typu, który nie jest zgodny z elementami array.value is of a type that is not compatible with the elements of array.

Tnie implementuje IComparable<T> interfejsu ogólnego.T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Jeśli tablica nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest równy rozmiarowi tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Tmusi implementować IComparable<T> interfejs ogólny, który jest używany do porównywania.T must implement the IComparable<T> generic interface, which is used for comparisons. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable<T> przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable<T> implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable<T> że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n is length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

Zobacz też

BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>) BinarySearch<T>(T[], Int32, Int32, T, IComparer<T>)

Przeszukuje zakres elementów w jednowymiarowej posortowanej tablicy dla wartości przy użyciu określonego IComparer<T> interfejsu ogólnego.Searches a range of elements in a one-dimensional sorted array for a value, using the specified IComparer<T> generic interface.

public:
generic <typename T>
 static int BinarySearch(cli::array <T> ^ array, int index, int length, T value, System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ comparer);
public static int BinarySearch<T> (T[] array, int index, int length, T value, System.Collections.Generic.IComparer<T> comparer);
static member BinarySearch : 'T[] * int * int * 'T * System.Collections.Generic.IComparer<'T> -> int
Public Shared Function BinarySearch(Of T) (array As T(), index As Integer, length As Integer, value As T, comparer As IComparer(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ elementów tablicy.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Sortowanie jednowymiarowe, od Array zera do wyszukiwania.The sorted one-dimensional, zero-based Array to search.

index
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks początkowy zakresu wyszukiwania.The starting index of the range to search.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Długość zakresu wyszukiwania.The length of the range to search.

value
T T T T

Obiekt, który trzeba wyszukać.The object to search for.

comparer
IComparer<T> IComparer<T> IComparer<T> IComparer<T>

IComparer<T> Implementacja do użycia podczas porównywania elementów.The IComparer<T> implementation to use when comparing elements.

—lub—-or- nullAby użyć IComparable<T> implementacji każdego elementu.null to use the IComparable<T> implementation of each element.

Zwraca

Indeks określony value w określonym array, jeśli value został znaleziony; w przeciwnym razie liczba ujemna.The index of the specified value in the specified array, if value is found; otherwise, a negative number. Jeśli value nie zostanie znaleziona value i jest mniejsza niż co najmniej jeden element arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem indeksu pierwszego elementu, który jest większy niż value.If value is not found and value is less than one or more elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of the index of the first element that is larger than value. Jeśli value nie zostanie odnaleziony value i jest większy niż wszystkie elementy arrayw, zwracana liczba ujemna jest odwrotnym uzupełnieniem (indeks ostatniego elementu plus 1).If value is not found and value is greater than all elements in array, the negative number returned is the bitwise complement of (the index of the last element plus 1). Jeśli ta metoda jest wywoływana z posortowaną array, wartość zwracana może być niepoprawna i można zwrócić liczbę ujemną, nawet jeśli value jest obecna w array.If this method is called with a non-sorted array, the return value can be incorrect and a negative number could be returned, even if value is present in array.

Wyjątki

indexjest mniejsza niż Dolna granica array.index is less than the lower bound of array.

—lub—-or- lengthjest mniejsza od zera.length is less than zero.

indexi length nie określaj prawidłowego zakresu w array.index and length do not specify a valid range in array.

—lub—-or- compareris null arrayi value jest typu, który nie jest zgodny z elementami.comparer is null, and value is of a type that is not compatible with the elements of array.

comparerjest nulli T nie implementujeIComparable<T> interfejsu generycznego.comparer is null, and T does not implement the IComparable<T> generic interface.

Uwagi

Ta metoda nie obsługuje wyszukiwania tablic zawierających indeksy ujemne.This method does not support searching arrays that contain negative indexes. arrayNależy posortować przed wywołaniem tej metody.array must be sorted before calling this method.

Jeśli tablica nie zawiera określonej wartości, metoda zwraca ujemną liczbę całkowitą.If the array does not contain the specified value, the method returns a negative integer. Można zastosować operator dopełnienia bitowego (~ w C#, Not w Visual Basic) do wyniku negatywnego, aby utworzyć indeks.You can apply the bitwise complement operator (~ in C#, Not in Visual Basic) to the negative result to produce an index. Jeśli ten indeks jest równy rozmiarowi tablicy, nie ma elementów większych niż value w tablicy.If this index is equal to the size of the array, there are no elements larger than value in the array. W przeciwnym razie jest to indeks pierwszego elementu, który jest większy niż value.Otherwise, it is the index of the first element that is larger than value.

Moduł porównujący dostosowuje sposób porównywania elementów.The comparer customizes how the elements are compared. Na przykład można użyć System.Collections.CaseInsensitiveComparer jako modułu porównującego wyszukiwania ciągów bez uwzględniania wielkości liter.For example, you can use a System.Collections.CaseInsensitiveComparer as the comparer to perform case-insensitive string searches.

Jeśli comparer array IComparer<T> nie nulljest, elementy są porównywane z określoną wartością przy użyciu określonej implementacji interfejsu ogólnego.If comparer is not null, the elements of array are compared to the specified value using the specified IComparer<T> generic interface implementation. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym przez comparer; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by comparer; otherwise, the result might be incorrect.

Jeśli comparer jest null, porównywanieTodbywa się przy użyciu ogólnejimplementacjiinterfejsupodanejdlatypu.IComparable<T>If comparer is null, the comparison is done using the IComparable<T> generic interface implementation provided for type T. Elementy elementu array muszą być już posortowane w rosnącej wartości zgodnie z porządkiem sortowania zdefiniowanym IComparable<T> przez implementację; w przeciwnym razie wynik może być nieprawidłowy.The elements of array must already be sorted in increasing value according to the sort order defined by the IComparable<T> implementation; otherwise, the result might be incorrect.

Dozwolone są zduplikowane elementy.Duplicate elements are allowed. Jeśli zawiera więcej niż jeden element valuerówny, metoda zwraca indeks tylko jednego z wystąpień i niekoniecznie pierwszy z nich. ArrayIf the Array contains more than one element equal to value, the method returns the index of only one of the occurrences, and not necessarily the first one.

nullzawsze można porównać z dowolnym innym typem referencyjnym; w związku z tym null porównania z nie generują wyjątku podczas IComparable<T>korzystania z programu.null can always be compared with any other reference type; therefore, comparisons with null do not generate an exception when using IComparable<T>.

Uwaga

Dla każdego testowanego value elementu jest przenoszona do odpowiedniej IComparable<T> implementacji, nawet jeśli value jest null.For every element tested, value is passed to the appropriate IComparable<T> implementation, even if value is null. Oznacza to, IComparable<T> że implementacja określa sposób porównania danego elementu z null.That is, the IComparable<T> implementation determines how a given element compares to null.

Ta metoda jest operacją o ( nlog), gdzie n is length.This method is an O(log n) operation, where n is length.

Zobacz też

Dotyczy