StructuralComparisons StructuralComparisons StructuralComparisons StructuralComparisons Class

Definicja

Zapewnia obiekty do przeprowadzenia porównania strukturalnego dwóch obiektów kolekcji.Provides objects for performing a structural comparison of two collection objects.

public ref class StructuralComparisons abstract sealed
public static class StructuralComparisons
type StructuralComparisons = class
Public Class StructuralComparisons
Dziedziczenie
StructuralComparisonsStructuralComparisonsStructuralComparisonsStructuralComparisons

Uwagi

StructuralComparisons Klasa zwraca następujące dwa wstępnie zdefiniowane obiekty porównywania:The StructuralComparisons class returns the following two predefined comparison objects:

Obiekty mogą służyć do przeprowadzenia porównania strukturalnego lub porównania strukturalnego równości dwóch obiektów kolekcji, takich jak obiekty tablicowe lub kolekcje.The objects can be used to perform a structural comparison or a structural equality comparison of two collection objects, such as array or tuple objects. W porównaniu strukturalnej, dwa obiekty są porównywane na podstawie ich wartości.In structural comparison, two objects are compared based on their values. Obiekty mogą być uporządkowane na podstawie niektórych kryteriów, a dwa obiekty są uważane za równe, gdy mają równe wartości, nie ponieważ odwołują się do tego samego obiektu fizycznego.Objects can be ordered based on some criteria, and two objects are considered equal when they have equal values, not because they reference the same physical object

Właściwości

StructuralComparer StructuralComparer StructuralComparer StructuralComparer

Pobiera wstępnie zdefiniowany obiekt, który wykonuje porównanie strukturalne dwóch obiektów.Gets a predefined object that performs a structural comparison of two objects.

StructuralEqualityComparer StructuralEqualityComparer StructuralEqualityComparer StructuralEqualityComparer

Pobiera wstępnie zdefiniowany obiekt, który porównuje dwa obiekty na potrzeby równości strukturalnej.Gets a predefined object that compares two objects for structural equality.

Dotyczy