BindingList<T>.InsertItem(Int32, T) Metoda

Definicja

Wstawia określony element z listy pod określonym indeksem.Inserts the specified item in the list at the specified index.

protected:
 override void InsertItem(int index, T item);
protected override void InsertItem (int index, T item);
override this.InsertItem : int * 'T -> unit
Protected Overrides Sub InsertItem (index As Integer, item As T)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym element ma zostać wstawiony.The zero-based index where the item is to be inserted.

item
T

Element do wstawienia na liście.The item to insert in the list.

Uwagi

InsertItem wykonuje następujące operacje:InsertItem performs the following operations:

  • Wywołuje EndNew, aby zatwierdzić wszystkie niezatwierdzone elementy dodane za pomocą zdarzenia AddingNew.Calls EndNew to commit any uncommitted items added through the AddingNew event.

  • Wstawia element o określonym indeksieInserts the item at the specified index

  • Podnosi zdarzenie ListChanged typu ItemAdded wskazujące indeks elementu, który został wstawiony.Raises a ListChanged event of type ItemAdded indicating the index of the item that was inserted.

Dotyczy