Component.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby używane przez program Component .Releases the resources used by the Component.

Przeciążenia

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołaj Dispose po zakończeniu korzystania z Component .Call Dispose when you are finished using the Component. DisposeMetoda pozostawia Component w stanie niezdatnym do użytku.The Dispose method leaves the Component in an unusable state. Po wywołaniu Dispose należy wydać wszystkie odwołania do, Component Aby moduł wyrzucania elementów bezużytecznych mógł odwoływać pamięć, którą Component zajmował.After calling Dispose, you must release all references to the Component so the garbage collector can reclaim the memory that the Component was occupying. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych i implementowanie metody Dispose.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources and Implementing a Dispose Method.

Uwaga

Zawsze wywołuj Dispose przed wydaniem ostatniego odwołania do Component .Always call Dispose before you release your last reference to the Component. W przeciwnym razie używane zasoby nie zostaną zwolnione do momentu wywołania metody obiektu przez moduł zbierający elementy bezużyteczne Component Finalize .Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the Component object's Finalize method.

Zobacz też

Dotyczy

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Wartość true, aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane, a wartość false, aby zwolnić tylko zasoby niezarządzane.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez metodę publiczną Dispose i Finalize metodę.This method is called by the public Dispose method and the Finalize method. Dispose() wywołuje metodę chronioną Dispose(Boolean) z disposing parametrem ustawionym na true .Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize wywołuje Dispose z disposing ustawionym na false .Finalize invokes Dispose with disposing set to false.

Gdy disposing parametr ma wartość true , ta metoda zwalnia wszystkie zasoby przechowywane przez wszystkie obiekty zarządzane, Component do których odwołują się te odwołania.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this Component references. Ta metoda wywołuje metodę Dispose() każdego obiektu, do którego istnieje odwołanie.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Dispose może być wywoływana wiele razy przez inne obiekty. Dispose can be called multiple times by other objects. Podczas zastępowania Dispose(Boolean) należy zachować ostrożność, aby nie odwoływać się do obiektów, które zostały wcześniej usunięte w ramach wcześniejszego wywołania do Dispose .When overriding Dispose(Boolean), be careful not to reference objects that have been previously disposed of in an earlier call to Dispose. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu implementacji Dispose(Boolean) , zobacz [implementowanie metody Dispose](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose).For more information about how to implement Dispose(Boolean), see [Implementing a Dispose Method](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose).

Aby uzyskać więcej informacji na temat Dispose i Finalize() , zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych i Zastępowanie metody Finalize.For more information about Dispose and Finalize(), see Cleaning Up Unmanaged Resources and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy