TypeConverter.StandardValuesCollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość tej kolekcji do tablicy.Copies the contents of this collection to an array.

public:
 void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
member this.CopyTo : Array * int -> unit

Parametry

array
Array

Reprezentuje tablicę, do którejmazostaćskopiowane.ArrayAn Array that represents the array to copy to.

index
Int32

Indeks do uruchomienia.The index to start from.

Implementuje

Uwagi

Numer indeksu jest liczony od zera.The index number is zero-based. W związku z tym należy odjąć jeden od pozycji numerycznej konkretnej Object do Objectuzyskania dostępu.Therefore, you must subtract one from the numerical position of a particular Object to access that Object. Na przykład aby uzyskać trzeci Object, należy określić. myColl[2]For example, to get the third Object, you need to specify myColl[2].

Dotyczy

Zobacz też