ConsoleKey Wyliczenie

Definicja

Określa klucze standardowe konsoli programu.Specifies the standard keys on a console.

public enum class ConsoleKey
public enum ConsoleKey
[System.Serializable]
public enum ConsoleKey
type ConsoleKey = 
[<System.Serializable>]
type ConsoleKey = 
Public Enum ConsoleKey
Dziedziczenie
ConsoleKey
Atrybuty

Pola

A 65

Klucz A.The A key.

Add 107

Dodaj klucz (klawisz dodawania na klawiaturze numerycznej).The Add key (the addition key on the numeric keypad).

Applications 93

Klucz aplikacji (Microsoft Natural Keyboard).The Application key (Microsoft Natural Keyboard).

Attention 246

Klucz ATTN.The ATTN key.

B 66

Klucz B.The B key.

Backspace 8

Klawisz Backspace.The BACKSPACE key.

BrowserBack 166

Klucz wsteczny przeglądarki.The Browser Back key.

BrowserFavorites 171

Klucz Ulubione przeglądarki.The Browser Favorites key.

BrowserForward 167

Klucz przeglądarki do przodu.The Browser Forward key.

BrowserHome 172

Klucz macierzysty przeglądarki.The Browser Home key.

BrowserRefresh 168

Klawisz Refresh przeglądarki.The Browser Refresh key.

BrowserSearch 170

Klucz wyszukiwania przeglądarki.The Browser Search key.

BrowserStop 169

Klawisz zatrzymania przeglądarki.The Browser Stop key.

C 67

Klucz języka C.The C key.

Clear 12

CZYSTY klucz.The CLEAR key.

CrSel 247

Klucz CRSEL (wybór kursora).The CRSEL (CURSOR SELECT) key.

D 68

Klawisz D.The D key.

D0 48

Klucz 0.The 0 key.

D1 49

Klucz 1.The 1 key.

D2 50

Klucz 2.The 2 key.

D3 51

Klucz 3.The 3 key.

D4 52

4 klucz.The 4 key.

D5 53

Klucz 5.The 5 key.

D6 54

Klucz 6.The 6 key.

D7 55

Klucz 7.The 7 key.

D8 56

Klucz 8.The 8 key.

D9 57

Klucz 9.The 9 key.

Decimal 110

Klucz dziesiętny (klucz dziesiętny na klawiaturze numerycznej).The Decimal key (the decimal key on the numeric keypad).

Delete 46

Klawisz DEL (DELETE).The DEL (DELETE) key.

Divide 111

Klawisz podziału (klucz dzielenia na klawiaturze numerycznej).The Divide key (the division key on the numeric keypad).

DownArrow 40

Klawisz Strzałka w dół.The DOWN ARROW key.

E 69

Klawisz E.The E key.

End 35

Klucz końcowy.The END key.

Enter 13

Klawisz ENTER.The ENTER key.

EraseEndOfFile 249

WYMAZYWAnie klucza EOF.The ERASE EOF key.

Escape 27

Klawisz ESC (UCIECZKi).The ESC (ESCAPE) key.

Execute 43

Wykonaj klucz.The EXECUTE key.

ExSel 248

Klucz EXSEL (ROZSZERZAJĄCy wybór).The EXSEL (EXTEND SELECTION) key.

F 70

Klawisz F.The F key.

F1 112

Klawisz F1.The F1 key.

F10 121

Klawisz F10.The F10 key.

F11 122

Klawisz F11.The F11 key.

F12 123

Klawisz F12.The F12 key.

F13 124

Klucz F13.The F13 key.

F14 125

Klucz F14.The F14 key.

F15 126

Klucz F15.The F15 key.

F16 127

Klucz F16.The F16 key.

F17 128

Klucz F17.The F17 key.

F18 129

Klucz F18.The F18 key.

F19 130

Klucz F19.The F19 key.

F2 113

Klawisz F2.The F2 key.

F20 131

Klucz F20.The F20 key.

F21 132

Klucz F21.The F21 key.

F22 133

Klucz F22.The F22 key.

F23 134

Klucz F23.The F23 key.

F24 135

Klucz F24.The F24 key.

F3 114

Klawisz F3.The F3 key.

F4 115

Klawisz F4.The F4 key.

F5 116

Klawisz F5.The F5 key.

F6 117

Klawisz F6.The F6 key.

F7 118

Klawisz F7.The F7 key.

F8 119

Klawisz F8.The F8 key.

F9 120

Klawisz F9.The F9 key.

G 71

Klucz G.The G key.

H 72

Klawisz H.The H key.

Help 47

Klucz pomocy.The HELP key.

Home 36

Klucz główny.The HOME key.

I 73

Klawisz I.The I key.

Insert 45

Klucz INS (INSERT).The INS (INSERT) key.

J 74

Klawisz k.The J key.

K 75

Klucz K.The K key.

L 76

Klawisz L.The L key.

LaunchApp1 182

Klucz uruchamiania aplikacji 1 (Microsoft Natural Keyboard).The Start Application 1 key (Microsoft Natural Keyboard).

LaunchApp2 183

Klucz uruchamiania aplikacji 2 (Microsoft Natural Keyboard).The Start Application 2 key (Microsoft Natural Keyboard).

LaunchMail 180

Początkowy klucz poczty (Microsoft Natural Keyboard).The Start Mail key (Microsoft Natural Keyboard).

LaunchMediaSelect 181

Wybór klucza nośnika (Microsoft Natural Keyboard).The Select Media key (Microsoft Natural Keyboard).

LeftArrow 37

Klawisz Strzałka w lewo.The LEFT ARROW key.

LeftWindows 91

Lewy klawisz logo systemu Windows (Microsoft Natural Keyboard).The left Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

M 77

Klawisz M.The M key.

MediaNext 176

Klucz następnej ścieżki nośnika.The Media Next Track key.

MediaPlay 179

Klucz odtwarzania/wstrzymania multimediów.The Media Play/Pause key.

MediaPrevious 177

Poprzedni klucz śledzenia nośnika.The Media Previous Track key.

MediaStop 178

Klucz zatrzymania nośnika.The Media Stop key.

Multiply 106

Mnożenie (klucz mnożenia na klawiaturze numerycznej).The Multiply key (the multiplication key on the numeric keypad).

N 78

Klawisz N.The N key.

NoName 252

Stała zarezerwowana do użytku w przyszłości.A constant reserved for future use.

NumPad0 96

Klawisz 0 na klawiaturze numerycznej.The 0 key on the numeric keypad.

NumPad1 97

Klawisz 1 na klawiaturze numerycznej.The 1 key on the numeric keypad.

NumPad2 98

Klawisz 2 na klawiaturze numerycznej.The 2 key on the numeric keypad.

NumPad3 99

Klawisz 3 na klawiaturze numerycznej.The 3 key on the numeric keypad.

NumPad4 100

Klawisz 4 na klawiaturze numerycznej.The 4 key on the numeric keypad.

NumPad5 101

Klawisz 5 na klawiaturze numerycznej.The 5 key on the numeric keypad.

NumPad6 102

Klawisz 6 na klawiaturze numerycznej.The 6 key on the numeric keypad.

NumPad7 103

Klawisz 7 na klawiaturze numerycznej.The 7 key on the numeric keypad.

NumPad8 104

Klawisz 8 na klawiaturze numerycznej.The 8 key on the numeric keypad.

NumPad9 105

Klawisz 9 na klawiaturze numerycznej.The 9 key on the numeric keypad.

O 79

Klucz O.The O key.

Oem1 186

Klucz OEM 1 (specyficzny dla producenta OEM).The OEM 1 key (OEM specific).

Oem102 226

Klucz OEM 102 (określony przez producenta OEM).The OEM 102 key (OEM specific).

Oem2 191

Klucz OEM 2 (określony przez producenta OEM).The OEM 2 key (OEM specific).

Oem3 192

Klucz OEM 3 (określony przez producenta OEM).The OEM 3 key (OEM specific).

Oem4 219

Klucz OEM 4 (określony przez producenta OEM).The OEM 4 key (OEM specific).

Oem5 220

OEM 5 (specyficzne dla producenta OEM).The OEM 5 (OEM specific).

Oem6 221

Klucz OEM 6 (określony przez producenta OEM).The OEM 6 key (OEM specific).

Oem7 222

Klucz OEM 7 (określony przez producenta OEM).The OEM 7 key (OEM specific).

Oem8 223

Klucz OEM 8 (specyficzny dla producenta OEM).The OEM 8 key (OEM specific).

OemClear 254

Klucz CLEAR (określony przez producenta OEM).The CLEAR key (OEM specific).

OemComma 188

Klucz przecinek OEM na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM Comma key on any country/region keyboard.

OemMinus 189

Klucz OEM minus na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM Minus key on any country/region keyboard.

OemPeriod 190

Klucz okresu OEM na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM Period key on any country/region keyboard.

OemPlus 187

Klucz OEM Plus na dowolnym klawiaturze kraju/regionu.The OEM Plus key on any country/region keyboard.

P 80

Klawisz P.The P key.

Pa1 253

Klucz PA1.The PA1 key.

Packet 231

Klucz pakietu (używany do przekazywania znaków Unicode z naciśnięciami klawiszy).The PACKET key (used to pass Unicode characters with keystrokes).

PageDown 34

Klawisz PAGE DOWN.The PAGE DOWN key.

PageUp 33

Klawisz PAGE UP.The PAGE UP key.

Pause 19

Klucz PAUZy.The PAUSE key.

Play 250

Klucz odtwarzania.The PLAY key.

Print 42

Klawisz wydruku.The PRINT key.

PrintScreen 44

Klawisz ekranu wydruku.The PRINT SCREEN key.

Process 229

Klucz procesu edytora IME.The IME PROCESS key.

Q 81

Klawisz Q.The Q key.

R 82

Klawisz R.The R key.

RightArrow 39

Klawisz Strzałka w prawo.The RIGHT ARROW key.

RightWindows 92

Właściwy klucz logo systemu Windows (Microsoft Natural Keyboard).The right Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

S 83

Klucz S.The S key.

Select 41

Wybierz klucz.The SELECT key.

Separator 108

Klucz separatora.The Separator key.

Sleep 95

Klucz uśpienia komputera.The Computer Sleep key.

Spacebar 32

Klawisz spacji.The SPACEBAR key.

Subtract 109

Klucz odejmowania (klucz odejmowania na klawiaturze numerycznej).The Subtract key (the subtraction key on the numeric keypad).

T 84

Klawisz T.The T key.

Tab 9

Klawisz TAB.The TAB key.

U 85

Klawisz U.The U key.

UpArrow 38

Klawisz Strzałka w górę.The UP ARROW key.

V 86

Klawisz V.The V key.

VolumeDown 174

Klucz głośności (Microsoft Natural Keyboard).The Volume Down key (Microsoft Natural Keyboard).

VolumeMute 173

Klucz wyciszenie woluminu (Microsoft Natural Keyboard).The Volume Mute key (Microsoft Natural Keyboard).

VolumeUp 175

Klucz głośności (Microsoft Natural Keyboard).The Volume Up key (Microsoft Natural Keyboard).

W 87

W kluczu.The W key.

X 88

Klawisza X.The X key.

Y 89

Klawisz Y.The Y key.

Z 90

Klawisz Z.The Z key.

Zoom 251

Klawisz powiększenia.The ZOOM key.

Przykłady

Poniższy przykład używa wyliczenia, ConsoleKey Aby wskazać użytkownikowi, który klucz został naciśnięty przez użytkownika.The following example uses the ConsoleKey enumeration to indicate to the user which key the user had pressed.

using namespace System;
using namespace System::Text;

void main()
{
  ConsoleKeyInfo input;
  do {
   Console::WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.");
   Console::WriteLine("Press Esc to exit.");
   input = Console::ReadKey(true);

   StringBuilder^ output = gcnew StringBuilder(
           String::Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()));
   bool modifiers = false;

   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Alt) == ConsoleModifiers::Alt) {
     output->Append(", together with " + ConsoleModifiers::Alt.ToString());
     modifiers = true;
   }
   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Control) == ConsoleModifiers::Control)
   {
     if (modifiers) {
      output->Append(" and ");
     }  
     else {
      output->Append(", together with ");
      modifiers = true;
     }
     output->Append(ConsoleModifiers::Control.ToString());
   }
   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Shift) == ConsoleModifiers::Shift)
   {
     if (modifiers) {
      output->Append(" and ");
     }  
     else {
      output->Append(", together with ");
      modifiers = true;
     }
     output->Append(ConsoleModifiers::Shift.ToString());
   }
   output->Append(".");         
   Console::WriteLine(output->ToString());
   Console::WriteLine();
  } while (input.Key != ConsoleKey::Escape);
}
// The output from a sample console session might appear as follows:
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed D.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed X, along with Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed L, along with Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed Escape. 
using System;
using System.Text;

public class ConsoleKeyExample
{
  public static void Main()
  {
   ConsoleKeyInfo input;
   do {
     Console.WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.");
     Console.WriteLine("Press Esc to exit.");
     input = Console.ReadKey(true);

     StringBuilder output = new StringBuilder(
            String.Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()));
     bool modifiers = false;

     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Alt) == ConsoleModifiers.Alt) {
      output.Append(", together with " + ConsoleModifiers.Alt.ToString());
      modifiers = true;
     }
     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Control) == ConsoleModifiers.Control)
     {
      if (modifiers) {
        output.Append(" and ");
      }
      else {
        output.Append(", together with ");
        modifiers = true;
      }
      output.Append(ConsoleModifiers.Control.ToString());
     }
     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Shift) == ConsoleModifiers.Shift)
     {
      if (modifiers) {
        output.Append(" and ");
      }
      else {
        output.Append(", together with ");
        modifiers = true;
      }
      output.Append(ConsoleModifiers.Shift.ToString());
     }
     output.Append(".");
     Console.WriteLine(output.ToString());
     Console.WriteLine();
   } while (input.Key != ConsoleKey.Escape);
  }
}
// The output from a sample console session might appear as follows:
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed D.
//
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed X, along with Shift.
//
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed L, along with Control and Shift.
//
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
//
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed Escape.
Imports System.Text

Module ConsoleKeyExample

  Public Sub Main()
   Dim input As ConsoleKeyInfo
   Do 
     Console.WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.")
     Console.WriteLine("Press Esc to exit.")
     input = Console.ReadKey(True)

     Dim output As New StringBuilder(String.Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()))
     Dim modifiers As Boolean

     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Alt) = ConsoleModifiers.Alt Then
      output.Append(", together with " + ConsoleModifiers.Alt.ToString())
      modifiers = True
     End If
     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Control) = ConsoleModifiers.Control Then
      If modifiers Then
        output.Append(" and ")
      Else
        output.Append(", together with ")
        modifiers = True
      End If
      output.Append(ConsoleModifiers.Control.ToString)
     End If
     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Shift) = ConsoleModifiers.Shift Then
      If modifiers Then
        output.Append(" and ")
      Else
        output.Append(", together with ")
      End If
      output.Append(ConsoleModifiers.Shift.ToString)
     End If
     output.Append(".")         
     Console.WriteLine(output.ToString())
     Console.WriteLine()
   Loop While input.Key <> ConsoleKey.Escape    
  End Sub
End Module
' The output from a sample console session might appear as follows:
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed D.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed X, along with Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed L, along with Control and Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed Escape. 

Uwagi

ConsoleKeyWyliczenie jest zwykle używane w strukturze NFO, która jest zwracana przez Console.ReadKey metodę w celu wskazania, który klucz został naciśnięty w konsoli.The ConsoleKey enumeration is typically used in the nfo structure, which is returned by the Console.ReadKey method to indicate which key on the console has been pressed.

Dotyczy