IColumnMappingCollection Interfejs

Definicja

Zawiera kolekcję obiektów DataColumnMapping i jest implementowana przez DataColumnMappingCollection , która jest używana wspólnie przez dostawców danych programu .NET.Contains a collection of DataColumnMapping objects, and is implemented by the DataColumnMappingCollection, which is used in common by .NET data providers.

public interface class IColumnMappingCollection : System::Collections::IList
public interface IColumnMappingCollection : System.Collections.IList
type IColumnMappingCollection = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IList
type IColumnMappingCollection = interface
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Interface IColumnMappingCollection
Implements IList
Pochodne
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano wystąpienie klasy pochodnej, DataTableMapping do Add kilku DataColumnMapping obiektów do ColumnMappings kolekcji, a następnie zostanie wyświetlona lista zamapowanych tabel źródłowych.The following example uses an instance of the derived class, DataTableMapping, to Add several DataColumnMapping objects to its ColumnMappings collection, and then displays a list of those mapped source tables. W tym przykładzie przyjęto założenie, że DataTableMapping został już utworzony.This example assumes that a DataTableMapping has already been created.


public void ShowColumnMappings()
{
  // ...
  // create tableMapping
  // ...
  tableMapping.ColumnMappings.Add("Category Name","DataCategory");
  tableMapping.ColumnMappings.Add("Description","DataDescription");
  tableMapping.ColumnMappings.Add("Picture","DataPicture");
  Console.WriteLine("Column Mappings");
  for(int i=0;i < tableMapping.ColumnMappings.Count;i++)
  {
    Console.WriteLine(" {0} {1}", i,
      tableMapping.ColumnMappings[i].ToString());
  }
}
Public Sub ShowColumnMappings()
  ' ...
  ' create tableMapping
  ' ...
  tableMapping.ColumnMappings.Add( _
    "Category Name", "DataCategory")
  tableMapping.ColumnMappings.Add( _
    "Description", "DataDescription")
  tableMapping.ColumnMappings.Add( _
    "Picture", "DataPicture")
  Console.WriteLine("Column Mappings:")
  Dim i As Integer
  For i = 0 To tableMapping.ColumnMappings.Count - 1
    Console.WriteLine(" {0} {1}", i, _
      tableMapping.ColumnMappings(i).ToString())
  Next i
End Sub

Uwagi

IColumnMappingCollectionInterfejs umożliwia dziedziczenie klasy w celu zaimplementowania kolekcji ColumnMapping.The IColumnMappingCollection interface enables an inheriting class to implement a ColumnMapping collection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz mapowania DataAdapter DataTable i DataColumn.For more information, see DataAdapter DataTable and DataColumn Mappings.

Aplikacja nie tworzy wystąpienia IColumnMappingCollection interfejsu bezpośrednio, ale tworzy wystąpienie klasy, która dziedziczy IColumnMappingCollection .An application does not create an instance of the IColumnMappingCollection interface directly, but creates an instance of a class that inherits IColumnMappingCollection.

Klasy dziedziczące IColumnMappingCollection muszą implementować wszystkich dziedziczonych elementów członkowskich i zwykle definiują dodatkowe elementy członkowskie, aby dodać funkcje specyficzne dla dostawcy.Classes that inherit IColumnMappingCollection must implement all inherited members, and typically define additional members to add provider-specific functionality. Na przykład IColumnMappingCollection Interfejs definiuje RemoveAt metodę.For example, the IColumnMappingCollection interface defines the RemoveAt method. Z kolei DataTableMappingCollection Klasa dziedziczy tę metodę i definiuje dwa dodatkowe przeciążenia RemoveAt .In turn, the DataTableMappingCollection class inherits this method, and defines two additional overloads of RemoveAt.

Uwagi dotyczące implementowania

W przypadku dziedziczenia z IColumnMappingCollection interfejsu należy zaimplementować następujący Konstruktor:When you inherit from the IColumnMappingCollection interface, you should implement the following constructor:

ElementItem OpisDescription
ColumnMappingcollection ()ColumnMappingCollection() Tworzy pustą klasę ColumnMappingcollection.Creates an empty ColumnMappingCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w słowniku ICollection.Gets the number of elements contained in the ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)
IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy IList ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

(Odziedziczone po IList)
IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja IList jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

(Odziedziczone po IList)
IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the ICollection is synchronized (thread safe).

(Odziedziczone po ICollection)
Item[Int32]

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.Gets or sets the element at the specified index.

(Odziedziczone po IList)
Item[String]

Pobiera lub ustawia IColumnMapping obiekt o określonej SourceColumn nazwie.Gets or sets the IColumnMapping object with the specified SourceColumn name.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)

Metody

Add(Object)

Dodaje element do elementu IList .Adds an item to the IList.

(Odziedziczone po IList)
Add(String, String)

Dodaje obiekt ColumnMapping do kolekcji ColumnMapping przy użyciu nazwy kolumny źródłowej i DataSet kolumny.Adds a ColumnMapping object to the ColumnMapping collection using the source column and DataSet column names.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z IList .Removes all items from the IList.

(Odziedziczone po IList)
Contains(Object)

Określa, czy IList zawiera konkretną wartość.Determines whether the IList contains a specific value.

(Odziedziczone po IList)
Contains(String)

Pobiera wartość wskazującą, czy DataColumnMappingCollection zawiera DataColumnMapping obiekt z określoną nazwą kolumny źródłowej.Gets a value indicating whether the DataColumnMappingCollection contains a DataColumnMapping object with the specified source column name.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection do Array , zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

(Odziedziczone po ICollection)
GetByDataSetColumn(String)

Pobiera obiekt ColumnMapping z określoną DataSet nazwą kolumny.Gets the ColumnMapping object with the specified DataSet column name.

GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

(Odziedziczone po IEnumerable)
IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w IList .Determines the index of a specific item in the IList.

(Odziedziczone po IList)
IndexOf(String)

Pobiera lokalizację DataColumnMapping obiektu z określoną nazwą kolumny źródłowej.Gets the location of the DataColumnMapping object with the specified source column name. W nazwie jest rozróżniana wielkość liter.The name is case-sensitive.

Insert(Int32, Object)

Wstawia element do obiektu IList o określonym indeksie.Inserts an item to the IList at the specified index.

(Odziedziczone po IList)
Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z IList .Removes the first occurrence of a specific object from the IList.

(Odziedziczone po IList)
RemoveAt(Int32)

Usuwa IList element o określonym indeksie.Removes the IList item at the specified index.

(Odziedziczone po IList)
RemoveAt(String)

Usuwa IColumnMapping obiekt o określonej SourceColumn nazwie z kolekcji.Removes the IColumnMapping object with the specified SourceColumn name from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy